Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка42/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА__________________________Кафедра педагогіки_________________________

(назва кафедри)
Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни Пропедевтика. Університетська освіта.

(назва дисципліни)

для усіх спеціальностей

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №_1_від _02.09.2009р._


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________Л.П. Масюта


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Пропедевтика. Університетська освіта.1. Назва курсу.

„Пропедевтика. Університетська освіта”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

2. Код курсу.

[ІФВС].[Спорт_09].[3_3.2_1], [ІФВС].[Фіз_Вих_09].[3_3.2_1], [ІФВС].[Здор_люд_09].[3_3.2_1], [ІТОТТ].[ПО_авт_4(со)_09].[3_2_1].

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

1

6. Кількість кредитів ECTS.

1

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ігнатович Ольга Геннадіївна – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

Малькова Марина Олександрівна - доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

Харченко Людмила Павлівна - доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

Шкурін Олександр Іванович - доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

Берестенко Олена Григорівна - асистент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

Сєваст`янова Олена Анатоліївна – старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

Павленко Ірина Григорівна - доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

Жевакіна Наталія Валентинівна – старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (3-й корпус, ауд. 4-14)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомитися з науковими проблемами, новітніми досягненнями науки і процесом формування культури розумової праці; сформувати уміння інтегрувати і синтезувати інформацію; активізувати пізнавальні процеси (відчуття, сприйняття, уявлення, увага, пам'ять, уява, мислення, мова, міркування); розвинути творчі здібності, що припускають не просто засвоєння інформації, а прояв інтелектуальної ініціативи і створення чогось нового; навчитися самоудосконаленню, самоорганізації і самоврядуванню в процесі учбової діяльності; освоїти ряд прийомів роботи з довідковою, науковою, популярною, історичною і художньою літературою; оволодіти методикою роботи на лекції, семінарських заняттях, при підготовці до іспитів, при написанні наукових робіт.

Вивчаючи даний курс, студенти повинні отримати наступні знання і сформувати уміння: сутність наукової організації праці студента; значення самовиховання і самоосвіти; шляхи раціоналізації режиму дня; загальні правила розумової діяльності; розумові операції, умови успішного запам'ятовування і тренування уваги; правила користування каталогом і довідковою літературою; суть конспектування, тезувати; складати програму самовиховання і самоосвіти; вибирати оптимальний режим дня; засвоювати знання; рефлексувати; застосовувати раціональні прийоми запам'ятовування; здійснювати пошук рекомендованої літератури.9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Загальнонавчальні знання, вміння та навички, набуті в середній школі.

10. Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.

1.1.

Соціальна і психолого - педагогічна сутність навчальної праці студента

2

2


1.2.

Організація навчального процесу у вузі

2

2


1.3.

Лекція як вид навчальної діяльності

2

2


1.4.

Організація самостійної роботи

2

2


1.5.

Організація навчального процесу у вузі.

Оцінювання і контроль в навчальній діяльності.2

2


1.6.

Соціально-наочна адаптація  студентів-першокурсників:

перше уявлення про майбутню професію2
21.7.

Умови ефективного сприйняття нового учбового матеріалу

2
21.8.

Як ефективно слухати і записувати лекцію

2
21.9.


Оформлення наукового апарату курсових робіт

2
21.10.

Структура і зміст роботи вузу

2


2

1.11.

Адаптація студентів  до нових міжособових відносин

2


2

1.12.

Психологічні основи учбової діяльності

2


2

1.13.

Основні компоненти розумового розвитку

2


2

1.14.

Планування і організація читання

2


2

1.15.

Основні принципи раціонального читання

2


2

1.16.

Роль самовиховання в професійному становленні

2


2

1.17.

Професійна етика і професійний такт

2


2
загальна кількість годин

34

10

8
16
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалиста / В.П.Беспалько, Ю.Г.Татур. – М., 1989.

 2. Вокуть Б.В. Вузовское обучение. Проблемы активизации / Б.В. Вокуть. – М., 1989.

 3. Воронцов Г.А. Письменные работы в вузе: Учебное пособие для студентов / Г.А. Воронцов. – Ростов – н/Д: "МарТ", 2002.

 4. Геллер И.С. Вновь об актуальной проблеме: Обучение студентов основам ББЗ и динамическому чтению / И.С. Геллер, Г.В. Паршукова // Библиография. – 1994. – № 4. – С. 23 – 29.

 5. Гецов Г. Работа с книгой: рациональные приёмы / Г. Гецов. – Мн., 1989. – с. 20-121

 6. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Мн.: Тесей, 2003. – 351 с.

 7. Зубра А.С. Культура умственного труда студента: пособие для студентов высших учебных заведений / А.С. Зубра. – Минск: Дикта, 2006. – 228 с.

 8. Икасин М.А. Учебная деятельность студента / М. А. Икасин. – М., 1981.

 9. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров . – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 176 с.

 10. Косырев В.Н. Культура учебного труда студента: Учеб. пособие/ В.Н. Косырев .– Тамбов: ТГУ, 1997.

 11. Кузьмин Е.В. Методические рекомендации по оформлению учебно-методических комплексов, специальностей и дисциплин / Е.В. Кузьмин, В.В. Милюков. – Симферополь: ТНУ, 2003. – 76 с.

 12. Педагогическая психология / Под ред. Н.В. Клюевой. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 400 с.

 13. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального образования / В.А. Попков, А.В. Коржуев. – М.: Академический проект, 2004.

 14. Психология развития. Словарь / Под. ред. А.Л. Венгера. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с.

 15. Рубакин Н.А. Как заниматься самообразованием / Н. А. Рубакин. – М., 1962.

 16. Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности / Э.П. Семенюк. – Киев: Наукова думка, 1988. – 240 с.

 17. Современный словарь по педагогике / Сост. Рапацевич Е.С. – Мн.: «Современное слово», 2001. – 928 с.

 18. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Дону: Феникс, 2006. – 542 с.

 19. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда / В. В. Федотов. – М., 1987.

 20. Федотов В.В. Техника и организация умственного труда / В. В. Федотов. – Мн., 1983.

 21. Формирование учебной деятельности студентов / Под ред. В.Я. Ляудис. М.: Изд-во МГУ, 1989. – 240 с.

 22. Фролов Ю.П. Гигиена умственного труда / Ю.П.Фролов. – М., 1967.

 23. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навч. посіб / Г.С. Цехмістрова. – К.: Слово, 2003. – 240 с.

Додаткова навчальна література 1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности : монография / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Просвещение, 1980. – 336 с.

 2. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться / Ю.П. Азаров. – М., 1989.

 3. Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей: Монография / Н.Ц. Бадмаева. – Улан – Удэ, 2004.

 4. Белошицкий А.В., Бережная И.Ф. Становление субъектности студентов в образовательном процессе вуза / А.В. Белошицкий, И.Ф. Бережная. // Педагогика. – 2006. – № 5. – С. 60 – 66.

 5. Вобленко Ю. Система формування інформаційної культури юнацтва в бібліотеці на основі програмно-цільової методики / Ю. Вобленко // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 3. – С. 4– 6.

 6. Воронина Т.П. Образование в эпоху новых информационных технологий / Т.П. Воронина, В.П. Кашицин, О.П. Молчанова. – М., 1996. – 206 с.

 7. Гоноболин Ф.И. Внимание и его воспитание / Ф.И.Гоноболин. – М., 1972.

 8. Лезер Ф. Рациональное чтение / Ф. Лезер. – М., 1980.

 9. Лезер Ф. Тренировка памяти / Ф. Лезер. – М., 1979.

 10. Лотман Ю. М. Культура как коллективный интеллект / Ю.М. Лотман. – М.: 1977.

 11. Ляудис В.Я. Память в процессе развития / В.Я.Ляудис. – М., 1976

 12. Методические указания к оформлению научного аппарата курсовых и дипломных работ для студентов всех специальностей / Таврический национальный университет. Научная библиотека; Сост. М.В. Дорошко, М.М. Калмыкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь, 1999. – 90 с.

 13. Попков В.А. Критическое мышление в контексте задач высшего профессионального образования / В.А. Попков. – М.: МГУ , 2001. – 168 с.

 14. Попов Г.Х. Техника личной работы / Г.Х. Попов. – М., 1979.

 15. Ушков В.Г. Учусь читать, размышлять, выступать / В. Г. Ушков. – М., 1980.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.
13. Критерії оцінювання (у %).
14. Мови викладання.

Українська


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЗ„ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”

Кафедра української філології та загального мовознавстваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”

для спеціальності(ей) факультету української філології, факультету іноземних мов,історичного факультету, факультету природничих наук, Інституту економіки та бізнесу, Інституту інформаційних технологій, Інституту культури і мистецтв, Інституту фізичного виховання і спорту, Інституту педагогіки і психології, Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму

форма навчання: денна
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол №2 від 04 вересня 2009 року

Завідувач кафедри

доктор філологічних наук,проф.

______________К.Д. Глуховцева

Перезатверджено: протокол №____від_________

Перезатверджено: протокол №____від_________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу___________Л.П. Масюта

Луганськ 2009

ДЗ„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”

 1. Назва курсу

„Українська мова (за професійним спрямуванням)”

Форма навчання: денна

Спеціальності факультету української філології, факультету іноземних мов, історичного факультету, факультету природничих наук, Інституту економіки та бізнесу, Інституту інформаційних технологій, Інституту культури і мистецтв, Інституту фізичного виховання і спорту, Інституту педагогіки та психології, Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму

 1. Код курсу

[ІФВС].[Фіз_Вих_09].[1_1.1_1],

[ІФВС].[Здор_люд_09].[1_1.1_1],

[ІФВС].[Спорт_09].[1_1.1_1].


 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання

1-й

 1. Семестр / семестри

1; 2

 1. Кількість кредитів ЕСТS

3

 1. Прізвище, ім’я по батькові, посада, учене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Глуховцева Катерина Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та загального мовознавства.

Ніколаєнко Ірина Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та загального мовознавства.

Сердюкова Тетяна Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та загального мовознавства.

Безгодова Надія Семенівна – старший викладач кафедри української філології та загального мовознавства.

Колесникова Лариса Леонідівна – асистент кафедри української філології та загального мовознавства.

(1 корпус, ауд.1-314). 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції)

Мета курсу – формування мовнокомунікативної компетенції індивіда; усвідомленої позитивної мовної поведінки; оволодіння нормами сучасної української літературної мови; набуття навичок оперування термінологією майбутньої спеціальності; уміння користуватися різними функціональними стилями й підстилями в навчальній діяльності та професійному вжитку; формування навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з дотриманням етикету професійного спілкування; забезпечення вмінь грамотного укладання фахової документації.

Вивчення української мови (за професійним спрямуванням) як загальнонаукової лінгвістичної дисципліни має сприяти формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, швидкої адаптації до змін в усіх сферах життя. 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Курс української мови середньої школи


 1. Зміст курсу

№ п/п

Змістовні модулі та їхня структура

Загальна

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні

Сам. робота
Модуль А
1.1.

Вступ. Українська мова в житті суспільства

4

2

21.2.

Стилі української мови. Писемна форма офіційно-ділового стилю

8

2

2
2

1.3.

Вибір слова в мові професійного спілкування. Лексичні норми

8

2

4
4

1.4.

Культура усного професійного мовлення

10

2

4
4

1.5.

Способи передачі м’якості приголосних на письмі. Правила вживання апострофа

4
2
2

1.6.

Велика літера у власних назвах. Складні випадки відмінювання прізвищ

4
2
2

1.7.

Правопис прізвищ

4


4

1.8.

Загальні правила правопису складних слів разом, окремо й через дефіс

6
2
4

1.9.

Правопис слів іншомовного походження

6
2
4
Модуль В
2.1.

Морфологічні норми професійного мовлення

24

4

10
10

2.2.

Стилістичний синтаксис професійного мовлення

14

2

6
6

2.3.

Різновиди усного професійного мовлення. Мовностилістичні та структурні особливості наукових робіт


16

2

4
10
Загальна кількість годин

108

16

40
52
 1. Список рекомендованої навчальної літератури

Основна навчальна література

 1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. для вищ. серед. учб. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2003. – 400 с.

 2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – 4-те вид. – Х. : Торсінг, 2003. – 448 с.

 3. Кацавець Г. М. Мова ділових паперів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2006. – 327 с.

 4. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : Модульний курс / В. І. Мозговий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ., 2006. – 592 с.


Додаткова навчальна література

1. Анніна І. О. Російсько-український словник / І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк. – К. : Абрис, 2003. – 1424 с. 1. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування : навч. посіб. / Н. Ботвина. – К. : Арт ЕК, 2000.

 2. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2003. – 896 с.

 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.

 4. Географічна енциклопедія України : в 3-х т. / редкол. О. М. Маринич (відп. ред.) та ін. – К. : УРЕ, 1989. – Т. 1 – 416 с.; Т. 2 – 1990. – 480 с.; Т.3. – 1993. – 480 с.

 5. Глуховцева К. Д. Модульний курс української мови за професійним спрямуванням / К. Д. Глуховцева, О. М. Горошкіна, В. В. Лєснова, І. О. Ніколаєнко, О. М. Нікульчев. – Донецьк, 2006. – 120 с.

 6. Глуховцева К. Д. Українська мова : тестові завдання до вивчення курсу на нефілологічних спеціальностях вищих навчальних закладів / К. Д. Глуховцева, І. О. Ніколаєнко, О. М. Нікульчев. – Донецьк, 2007. – 128 с.

 7. Грушевський М. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / редкол. П. С. Сохань (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1991. – 2002. – Т. 1–11.

 8. Губергриц А. Я. Лекарственные растения Донбасса / А. Я. Губергриц, Н. И. Соломченко. – Донецк : Донбасс, 1990. – 312 с.

 9. Ділова українська мова : навч. посіб. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинський, Т. І. Ситник та ін. – К. : Знання, 2007. – 222 с.

 10. Дрозд Л. М. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум : навч. посіб. / Л. М. Дрозд. – Д. : Пороги, 2008. – 208 с.

 11. Дудик П. С. Стилістика української мови : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. С. Дудик. – К. : ВЦ „Академія”. – 2005. – 368 с.

 12. Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 222 с.

 13. Жадан В. І. Як вивчати свій край / В. І. Жадан, Б. Г. Пічугін, Ю. І. Федченко. – К. : Рад. шк., 1981. – 62 с.

 14. Загнітко А. П. Словник українських прийменників. Сучасна українська мова / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк, Г. В. Ситар, І. А. Щукіна. – Донецьк : ТОВ ВКФ „БАО”, 2007. – 416 с.

 15. Загнітко А. П. Сучасне ділове українське мовлення : навч. посіб. / А. П. Загнітко, Л. С. Островська. – Донецьк : ДІТБ, 2001. – 232 с.

 16. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : „БАО”, 2007. – 408 с.

 17. Зарицька І. М. Українське ділове мовлення : практикум / І. М. Зарицька, І. О. Чикаліна ; за ред. проф. А. П. Загнітка. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 2002. – 112 с.

 18. Зоряна Мацюк. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – К. : Каравела, 2006. – 352 с.

 19. Зубков М. Г. Мова ділових паперів : комплексний довідник / М. Г. Зубков. – Х. : Фоліо; Майдан, 2004. – 288 с.

 20. Іванова І. Б. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / І. Б. Іванова. – Х. : Парус, 2006. – 448 с.

 21. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики: Словники ХХІ століття / С. Караванський. – К. : Вид. центр „Академія”, 1998.

 22. Кацавець Р. С. Українська мова : професійне спрямування : підручник / Р. С. Кацавець. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 256 с.

 23. Кисельова О. О. Російсько-український словник географічних термінів / О. О. Кисельова. – Луганськ, 1998.

 24. Культура мови на щодень / за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Довіра, 2000.

 25. Культура фахового мовлення : навч. посіб. / за ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 496 с.

 26. Ліпінська А. В. Науково-технічна термінологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / А. В. Ліпінська ; за ред. акад. М. І. Жалдака. – К. : Ун-т „Україна”, 2007. – 219 с.

 27. Максименко В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 512 с.

 28. Мамрак А. В. Українська ділова мова: комп’ютерна версія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Мамрак, О. І. Шаров. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 232 с.

 29. Мамрак А. В. Українське документування: мова та стиль : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Мамрак. – 3-тє вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 364 с.

 30. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с.

 31. Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 462 с.

 32. Мацько П. І. Стилістика ділової мови і редагування документів : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець, О. В. Солдаткіна. – К. : Ун-т „Україна”, 2004. – 281 с.

 33. Муромцева О. Г. Культура мови вчителя : курс лекцій для студ. вищ. пед. закладів освіти / О. Г. Муромцева, В. Ф. Жовтобрюх. – Х. : Гриф, 1998. – 206 с.

 34. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови : учб. посіб. / А. Нелюба. – Х. : Акта, 1997. – 192 с.

 35. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. С. Онуфрієнко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 312 с.

 36. Пакулова В. М. Работа с терминами на уроках биологии / В. М. Пакулова. – М. : Просвещение, 1990. – 98 с.

 37. Паламар Л. М. Мова ділових паперів / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К. : Либідь, 1998. – 400 с.

 38. Пивоваров В. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / В. М. Пивоваров, Ю. І. Калашник, Л. Г. Савченко. – Х. : Одіссей, 2007. – 232 с.

 39. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова : підруч. для студ. / М. Я. Плющ. – К., 2001.

 40. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів: Практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибінченко, М. П. Богдан. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 2004. – 240 с.

 41. Пономарів Олександр. Культура слова. Мовностилістичні поради : навч. посіб. / Олександр Пономарів. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 2004. – 240 с.

 42. Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К. : Наук. думка, 1996. – 694 с.

 43. Сагач Г. М. Риторика / Г. М. Сагач. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вид. дім „Ін Юре”, 2000. – 568 с.

 44. Світлична Е. Г. Українське ділове мовлення : підручник / Е. Г. Світлична, А. А. Берестова, А. Е. Прийомко, О. Ю. Бронникова. – Х. : Майдан, 2000. – 320 с.

 45. Сербенська О. Я. Культура усного мовлення. Практикум : навч. посіб. / О. Я. Сербенська. – К. : ЦНЛ, 2004. – 216 с.

 46. Симоненко Л. О. Формування української ботанічної термінології / Л. О. Симоненко. – К. : Наук. думка, 1991. – 151 с.

 47. Скрипник Л.Г. Власні імена людей : словник-довідник / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – К. : Наук. думка, 1996. – 336 с.

 48. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 267 с.

 49. Словник синонімів української мови : в 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2001. – Т. 1. – 1027 с., Т. 2. – 960 с.

 50. Українська ділова і фахова мова : практ. посіб для студ. вищ. навч. закладів / М. Д. Гінзбург. – 2-ге вид. – К. : ІНКос, 2007. – 672 с.

 51. Українська мова. Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співавтори), М. П. Зяблюк та ін. – К. : „Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.

 52. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства імені О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. – 7-ме вид.; випр. і доп. – К. : Наук. думка, 2007.

 53. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / уклад. Бибик С. П., Михно І. Л. та ін.. – К. : Довіра, 1997. – 240 с.

 54. Фразеологічний словник української мови : у 2 кн. / В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк, В. Й. Горобець та ін. – К. : Наук. думка, 1999. – Кн. 1. – 528 с., Кн. 2. – 1999. – 981 с.

 55. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – 6-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 230 с.

 56. Чорненький Я. Я. Українська мова (за професійним спрямуванням): Ділова українська мова: Теорія. Практика. Самостійна робота : навч. посіб. для вузів / Я. Я. Чорненький. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 304 с.

 57. Шевчук С. В. Ділове мовлення: модульний курс : підручник / С. В. Шевчук. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Арій, 2006. – 448 с.

 58. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення / С. В. Шевчук. – К. : Вища шк., 2001.

 59. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : підруч. для вузів / С. В. Шевчук. – 4-те вид. – К. : Арій, 2007. – 576 с.
 1. Методи викладання

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичному занятті;

 • виголошення доповіді на занятті;

 • участь у дискусії, диспутах на занятті;

 • самостійне реферування;

 • укладання термінологічних словників;

 • моделювання рольових ігор;

 • написання міні-творчих робіт.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

І семестр – іспит; ІІ семестр – державна атестація.
 1. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 50 %

(з них на к. с. р.) – 15 %

 • практичні заняття – 50 %

 • письмові кейси

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингуУкладання термінологічного словника

5%Виконання науково-дослідних завдань

5%Написання статті

5%
 1. Мови викладання

Українська1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка