Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка40/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра історії України

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни „Історія України”

для усіх спеціальностей університету

форма навчання заочна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №2 від 25 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта

Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Історія України”1. Назва курсу.

„ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”
Форма(-и) навчання: заочна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

2. Код курсу.

[NP08\1] / [6.* ]/ [гум. / норм.] / [1]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

1

6. Кількість кредитів ECTS.

3

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Климов Анатолій Олексійович  кандидат історичних наук, професор, завкафедри (3 корпус, ауд. 4-20, e-mail: kafukrist@yandex.ru)

Бабічев Олександр Іванович – кандидат історичних наук, доцент, проректор (1 корпус, ауд. 212, e-mail: kafukrist@yandex.ru)8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з історією розвитку українського народу; формування в них уявлення про основні етапи розвитку державної ідеї та традиції державного будівництва на українських землях; формування національної самосвідомості, національної історичної пам’яті, розуміння національного відродження в контексті історичного досвіду; усвідомлення студентами місця України в загальноєвропейському історичному процесі.

Вивчення національної історії як складової циклу соціально-гуманітарних дисциплін має сприяти формуванню уявлення про Україну як невід’ємну складову європейської та світової цивілізації.9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс історії України середньої школи

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.

1.1.

Вступ до курсу історії України

4


4

1.2.

Україна за часів первісної доби

4


4

1.3.

Українські землі в добу раннього середньовіччя (VII – XIII ст)

12

210

1.4.

Українські землі в добу пізнього середньовіччя (XIV – XVI ст.)

4


4

1.5.

Доба козаччини

18

216

1.6.

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кін. XVIII – поч. XX )

8


8

2.1.

Боротьба українського народу за відродження національної державності (1917 – 1920 рр.)

10


10

2.2.

Міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.)

14


14

2.3.

Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)

8


8

2.4.

Радянська Україна у 1945 – 1991 рр.

16


16

2.5.

Україна – незалежна суверенна держава

10

28
загальна кількість годин

108

6102

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. / О.Д. Бойко. – 3-тє вид., випр., доп. – К. : Акдемвидав, 2007. – 688 с.

  2. Дорошенко Д.І. Нарис історії України : у 2 т. : репринт. вид. / Д.І. Дорошенко. – К. : Глобус, 1991 – 1992. – Т. 1. До половини VІ ст. – К., 1991. – 349 с.; Т. 2. Від половини VІІ ст. – К., 1992. – 349 с.

  3. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – Л. : Б. в., 1993. – 230 с.

  4. Історія України : навч.-метод. посіб. для студ. неіст. спец. ун-ту / А. Климов, В. Семистяга, Г. Божко. – Луганськ : Альма-матер, 2002. – 92 с.

Додаткова навчальна література   1. Аркас М.М. Історія України-Русі / Микола Аркас. – К. : Вища шк., 1990. – 395 с.

   2. Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.І. Багалій. – Х. : Дельта, 1993. – 255 с.

   3. Білоцерківський В.Я. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Білоцерківський. – 3-тє вид., випр., доп. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

   4. Верстюк В.Ф. та ін. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронол. довід. / В.Ф. Верстюк, О.М. Дзюба, В.Ф. Репринцев. – К. : Наук. думка, 1995. – 686 с.

   5. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття : навч. посіб. / Я. Грицак. – К. : Генеза, 1996. – 360 с.

   6. Грушевський М. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / редкол. : П.С. Сохань (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1991 – 2002. – Т. 1 – 11.

   7. Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. / авт. тексту О. Кучерук. – вид. перероб. і доп. – К. : Спалах, 2004. – Т. 1 – 3.

   8. Історія України : навч. посіб. / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій та ін. – К. : Альтернативи, 1997. – 416 с.

   9. Кормич. Л.І. Історія України: від найдавніших часів і до ХНІ століття : навч. посіб. / Л.І. Кормич, В.В. Багацький. – 4-те вид. – Х. : Одіссей, 2004. – 480 с.12. Методи викладання.

Діяльність студента:

Форма семестрового контролю:

іспит.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмова екзаменаційна робота – 100%14. Мови викладання.

Українська

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка