Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка39/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра фізичної реабілітації і валеології

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

Дисципліни «Валеологія»
для спеціальності(ей) історичний факультет, усі спеціальності університету

форма навчання - денна

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол №__1____від _31 серпня 2009 р


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта

Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Валеологія1. Назва курсу.

ВАЛЕОЛОГІЯ
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

2. Код курсу.
3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором студента

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

1

6. Кількість кредитів ECTS.

2.

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бабич В’ячеслав Іванович – доцент кафедри фізичної реабілітації і валеології, кандидат педагогічних наук (3 корпус, ауд. 3-26 , e-mail: any@any.ua)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з гносеологічними й історичними коренями валеології. Розкриваються філософсько-методологічні та культурологічні аспекти валеології. Висвітлюються сучасні проблеми здоров'я дітей і учнівської молоді в Україні. Студенти знайомляться з міжнародними проектами Всесвітньої організації охорони здоров'я, які направлені на підвищення рівня здоров'я дітей та учнівської молоді. Розкриваються принципи побудови та структура і зміст Концепції неперервної валеологічної освіти в Україні. Дається теоретичне обґрунтування сутності основних понять курсу валеології.

Студентам пропонується підібрані технології, які впливають на духовний, психічний і фізичний аспекти. Розкриваються зміст, структура, особливості використання оздоровчих технологій. Висвітлюються механізми впливу оздоровчих технологій на людину і її здоров'я. Механізми впливу оздоровчих технологій на різні аспекти здоров'я, їх сполучення.

Вивчення навчального предмету «Валеологія» спрямоване на виховання у студентів бережливого ставлення до свого здоров'я, підвищення мотивації до його зміцнення та збереження, формування високого рівня культури здоров'я.


9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс історії України середньої школи

10. Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Теоретичні засади валеології

5

14

1.2.

Сутнісна характеристика основних понять курсу валеології.

8

26

1.3.

Сучасні проблеми здоров'я в Україні.

8

26

1.4.

Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні та Міжнародні проекти Всесвітньої організації охорони здоров'я

8

26
Другий модуль
2.1.

Індивідуальна оздоровча система

10

2

2
6

2.2.

Духовне здоров'я людини

10

2

2
6

2.3.

Здоров'я сім'ї

8

26

2.4.

Оздоровча методика словесно-образного, емоційно-вольового управляння стану людини (СОЕВУС) Г.Ситіна

10

2

2
6

2.5.

Харчування

7

1

2
4

2.6.

Загартування

8

26
загальна кількість годин

82

28

8
56
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Амосов М.М. Роздуми про здоров’я: Пер. з рос. – К.: Здоров'я, 1990. – 168 с.

 2. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. –СПб.: МГП «Петрополис», 1992.- 123 с.

 3. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: Навч. посіб. — К.: ІЗМН, 1997. — 224 с.

 4. Валеологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти в 2ч. (В.І. Бобрицька, М.В. Гриньова. та ін.) – Полтава: «Скайтек», 2000. – ч. I.- 146 с.

 5. Валеологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти в 2ч. В.І. Бобрицька, М.В. Гриньова. та ін.; за редакцією В.І. Бобрицькою – Полтава: «Скайтек», 2000. – ч. IІ.- 160 с.

 6. Гончаренко М.С. Валеологический словарь. – Х.: ХГУ, 1999. – 316 с.

 7. Горащук В.П. Валеологія: Підручник для 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи. — К.: Генеза, 1998. — 144 с.

 8. В.П.Горащук Організація навчально-виховного процесу з валеології в загальноосвітній середній школі. – Луганськ: Альма - матер, 2001. – 111 с.

 9. Горащук В.П. Формирование культуры здоровья школьников (теория и практика). – Луганск: Альма-матер, 2003. – 376 с.

 10. Державні стандарти базової і повної середньої освіти. // Інформ. збірник. – 2004. - № 1-2. – С. 5 - 60.

 11. Европейская сеть школ «укрепления здоровья» Европейское региональное бюро. Копенгаген: 1993.— 10 с.

 12. Основы валеологии. В трех книгах. Под общей редакцией академика В.П. Петленко. Книга I. – К.: Олимпийская литература. 1998. – 445 с.

 13. Основы валеологии. В трех книгах. Под общей редакцией академика В.П. Петленко. Книга II. – К.: Олимпийская литература. 1999. –352 с.

 14. Основы валеологии. В трех книгах. Под общей редакцией академика В.П. Петленко. Книга III. – К.: Олимпийская литература. 1999. – 448 с.

 15. Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи, О. М. Елисеев. Ростов, 1994. – 643 с.

 16. Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для основної та старшої школи // Освіта України. – 2004. - № 17. – С. 2 – 9.

 17. Шкільний курс “Валеологія” (зб. матеріалів). Відповід. за випуск Ващенко Л.С. – К.: Освіта, 1994. – 96 с.


Додаткова література

 1. Ананьев В.А. Концептуальные основы учебной программы "Психология здоровья" // III Национальный конгресс по профилактической медицине и валеологии – Спб: 1996. – С.16 - 17.

 2. Булгаков С. Сочинения: В 2 т. — М.: Наука, 1993. — Т.1. — 345 с.

 3. Злобин Н. Культура и общественный прогресс М.: Наука, 1990. – 303 с.

 4. Задачи по достижению здоровья для всех. Политика здравоохранения для Европы. — Копенгаген. Европейское региональное бюро. Всемирной организации здравоохранения, 1993.— 322 с.

 5. Кант И. Соч.: в 6-ти т. – М.: Мысль, 1966.– Т.5. – 564 с.

 6. Колесов М.С. Человек и культура :философские размышление. -К. :изд-во общества "Знание" Украины, 1991. – 48 с.

 7. Краткий словарь по социологии. – М.: Политиздат, 1989. – 479 с.

 8. Лисицын Ю.П. Жиляева Е.П. Союз медицины и искусства. М. Медицина. 1985. – 192 с.

 9. Лазарев С.В. Концепция гармонического профиля здоровья. // III Национальный конгресс по профилактической медицине и валеологии – Санкт-Петербург: 1996. – С. 99-100.

 10. Малахов Г.П. Создание собственной системы оздоровления. СПб.: АО «Комплект», 1995.— 302 с.

 11. Психоанализ и культура: Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. – М.: Юрист, 1995. – 623 c.

 12. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская литература, 1997. – 583 с.

 13. Скумин В.А. Культура Здоровья – фундаментальная наука о человеке. – Новочебоксарск: ТЕРОС. 1995. – 132 с.

 14. Скумин В.А., Бобина Л.А. Пропедевтика культуры здоровья: Новочебоксарск: ТЕРОС. 1994. – 192 с.

 15. Суржиков В.Д. Лотош Е.А. Проблемы подготовки учителей валеологии // III Национальный конгресс по профилактической медицине и валеологии. Тезисы докладов 28-е мая – 31-е мая Санкт-Петербург 1996 – С. 152-153.

 16. Татарникова Л.Г. Педагогическая валеология: Генезис. Тенденции развития. Санкт-Петербург, изд. "Петровский и ко " 1995. – 352 с.

 17. Учебный курс по культурологии. Под редакцией Драча Г.В. Ростов-н/д.; изд. «Феникс», 1996. – 576 с.

 18. Фаустова Э.Н. Культура студенческой молодежи: социально-философский аспект. М.: изд-во МГУ, 1991. – 136 с.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

Поточний контроль:

- усні відповіді на заняттях;

- перевірка самостійних творчих завдань;

- дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60%

(з них на к.с.р.) (20 %)

 • участь у семінарах, дискусіях 40%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Індивідуальна оздоровча система (розробка)

5%

2.

Методика словесно-образного, емоційно-вольового управляння стану людини (СОЕВУС) Г.Ситіна (засвоєння двох настанов)

5%

3.

Методика оздоровчого харчування (конспектування)

5%

4.

Методика загартування в бані та сауні (конспектування)

5%
14. Мови викладання.

Українська1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка