Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка35/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   68

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра олімпійського та професійного спорту


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А
дисципліни „Спортивна метрологія”
для спеціальності (ей) „Спорт” і „Фізичне виховання”

форма денна

(Ровеньки)

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта

Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Спортивна метрологія”

1. Назва курсу.

„Спортивна метрологія”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Спорт”, „Фізичне виховання”2. Код курсу.

[ІФВіС]. [Спорт_09]. [3_1_35] [Фіз._вих_09] [3_1_17]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

3-й

5. Семестр / семестри.

6

6. Кількість кредитів ECTS.

1

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Шинкарьов Сергій Іванович – доцент кафедри ОПС, кандидат біологічних наук

( 3 корпус, ауд. 3-15)8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – навчити студентів умінню використовувати основні положення метрології, стандартизації в своїй практичній діяльності, що забезпечує, кінець кінцем, отримання студентами необхідних знань, умінь і навичок в даній області

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Дистанційний курс „Спортивна метрологія” направлений на те, щоб майбутні фахівці фізичної культури в своїй практичній роботі отримували точні дані про стан спортсменів і тих, хто займається масовими формами фізичної культури.

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Вступ в спортивну метрологію

4

22

1.2.

Основні теорії вимірювань

6

2

2
2

1.3.

Основи теорії оцінок

4

22

1.4.

Основи теорії тестів

4

22

1.5.

Описати основні методики проведення стандартних тестів.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)4


4

1.6.

Описати особисті данні і спортивний аналіз.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)4


4Другий модуль
2.1.

Метрологічні основи контролю за технічною та тактичною підготовленістю спортсменів

10

4

2
4

2.2.

Контроль за різними видами підготовки спортсменів

6

2

2
2

2.3.

Метрологічні основи відбору в спорті

6

2

2
2

2.4.

Провести обслідування рівня розвитку таких фізичних якостей та функцій: швидкісно-силових (стрибки), силових (підтягування або сгинання-розгинання рук); рівноваги – статичної, динамічної (по Бендаревському).

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)
6


6
загальна кількість годин

54

16

8
30
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании / В.С. Аванесов. – М.: Наука, 1982. – 200 с.

2. Благуш П. К теории тестирования двигательных способностей / П. Благуш. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 166 с.

3. Бубэ Х. и др. Тесты в спортивной практике / Х. Бубэ, Г. Фэк, Х. Штюблер, Ф. Трогш. – М.: Физкультура и спорт, 1968. – 240 с.

4. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок / М.А. Годик. – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 136 с.

5. Годик М.А. Спортивная метрология / М.А. Годик. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 192 с.

6. Зациорский В.М. Основы спортивной метрологии / В.М. Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 152 с.

7. Иванов В.В. Комплексный контроль в подготовке спортсменов / В.В. Иванов. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 256 с.

8. Карпман В.Л. и др. Исследование физической работоспособности у спортсменов / В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков. – М.: Физкультура и спорт, 1974. – 96 с.

9. Карпман В.Л. и др. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.

10. Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. – М.: Высш. шк, 1980. – 294 с.

11. Методика исследования в физической культуре / Под общ. ред. Д.Д. Донского. – М.: Физкультура и спорт, 1961. – 296 с.

12. Начинская С.В. Основы спортивной статистики / С.В. Начинская. – К.: Вища шк., 1987. – 190 с.

13. Педагогические методы исследований в спорте / Под общ. ред. В.П. Филина. – М.: Физкультура и спорт, 1960.

14. Платонов В.М. Фізична підготовка спортсмена / В.М. Платонов, М.М. Булатова. – К.: Олімпійська література, 1995. – 320 с.

15. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В.Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 584 с.


Додаткова навчальна література

1. Ашмарин Б.А. О тестах и тестировании / Б.А. Ашмарин // Физ. культура в школе. – 1985 а. – № 3. – С. 60-62.

2. Бондаревский Е.Я. Надежность тестов, используемых для характеристики моторики человека / Е.Я. Бондаревский // Теория и практика физ. культуры. – 1973. – № 4. – С. 15-18.

3. Громыко В.В. и др. К оценке индивидуальной физической кондиции человека / В.В. Громыко, Ю.Н. Вавилов, В.Г. Лепейко // Теория и практика физ. культуры. – 1991. – № 10. – С. 28-32.

4. Лепешкин В.А. Школьное многоборье / В.А. Лепешкин // Физ. культура в школе. – 1996. – № 5. – С. 54-59.

5. Лях В.И. Общий спортивно-двигательный тест / В.И. Лях // Физ. культура в школе. – 1992. – № 2, 3, 4. – С. 47-53.

6. Остапенко Л. Соревнование по атлетизму в школе / Л. Остапенко // Физ. культура в школе. – 1995. – № 1. – С. 64-68.

7. Зуев Г.И. Ввести оценку развития гибкости / Г.И. Зуев // Физ. культура в школе. – 1988. – № 7. – С. 36.

8. Копылов Ю.А. Развивать координацию работы рук / Ю.А. Копылов // Физ. культура в школе. – 1987. – № 10. – С. 52.

9. Лях В.И. Определение координационных способностей с помощью тестов /


В.И. Лях // Физ. культура в школе. – 1988 а. – № 12. – С. 54-57.

10. Лях В.И. Тесты и нормативы уровней развития координационных способностей школьников / В.И. Лях // Физ. культура в школе. – 1988 б. – С. 19-24.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

Поточний контроль:

- дві письмові модульні роботи.;

- опитування на практичних заняттях;

- реферат на обрану тему.

Форма семестрового контролю:

залік.13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

  • письмові модульні роботи – І 30% (30 балів)

  • письмова модульна робота - ІІ 30% (30 балів)

  • опитування на практичних заняттях 30 % (30 балів)

  • самостійна робота (реферат) 10 % (10 балів)Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Описати основні методики проведення стандартних тестів.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)5%

2.

Описати особисті данні і спортивний аналіз.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)5%

3.

Провести обслідування рівня розвитку таких фізичних якостей та функцій: швидкісно-силових (стрибки), силових (підтягування або сгинання-розгинання рук); рівноваги – статичної, динамічної (по Бендаревському).

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль )5%

4.

Реферат на обрану тему

10 %
Разом

25%
14. Мови викладання.

Українська

Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS


Шкала ЕСТS


Національна

шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками.

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками.

задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків.

задовільно

50 – 62%

E –достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки.

незадовільно

21 – 49%

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання.

незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

ПРОГРАМИ СТАРОБІЛЬСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 3 КУРСУ

1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка