Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка34/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   68

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра спортивних дисциплін


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Педагогіка спорту»

для спеціальності(ей): «Фізичне виховання»,

«Олімпійський та професійний спорт»

(Ровеньківський факультет)

форма навчання: денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Педагогіка спорту»


1. Назва курсу.

«Педагогіка спорту»

Форма(-и) навчання: денна

Спеціальність (-ості): «Фізичне виховання», «Олімпійський та професійний спорт»


2. Код курсу.

[ІФВС].[Фіз._вих._09].[3.1.21]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

3-й

5. Семестр / семестри.

6-й

6. Кількість кредитів ECTS.

1

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Зюзюков Олександр Васильович – доцент кафедри спортивних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент (3 корп., ауд. 3-07)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою курсу „Педагогіка спорту” є формування у майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту закономірностей навчання спортивної техніки і тактики, фізичного розвитку, виховання на спортивних заняттях і їх побудови. Педагогіка спорту покликана озброїти фахівців знаннями для вирішення спортивно-педагогічних завдань.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Знання курсу «Педагогіка спорту» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

10. Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Педагогіка спорту

4

1

1
4

1.2.

Методи досліджень пед. проблем спорту

4

1

1
4

1.3.

Принципи, засоби і методи спортивно-педагогічної діяльності

7

2

2
4

1.4.

Навчання на заняттях спортом

7

2

2
4

1.5.

Виховання на заняттях спортом

7

2

2
4

1.6

Управління фіз. розвитком та забезпечення фіз. підготовленістю

7

2

2
4

1.7.

Планування та побудова спортвно-педагогічного процесу

4


6

1.8.

Контроль та облік у спорті

3


4
загальна кількість годин

54

10

10
34
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Педагогика спорта / Тер-Ованесян А.А., Тег-Ованесян И.А. – К.: Здоров’я , 1986, – 108 с.

 2. Педагогическое мастерство тренера /Деркач А.А., Исаев А.А. – М.: ФиС, 1981. – 375 с.

 3. Педагогика и психология деятельности организатора детского спорта. / Деркач А.А., Исаев А.А. – М.: Просвещение, 1985, – 335 с.

 4. Теория и методика физического воспитания: Учебник для студентов факультета физической культуры пед. институтов по специальности 03.03. «Физ.культура» / Под ред. Б.А. Ашмарина. – М.: Просвещение, 1990. – 287 с.

 5. Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. Пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский цент «Академия», 2003. – 464 с.

 6. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов: учеб.пособие. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 318 с.

 7. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. // Учебник для студентов вузов. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 587 с.

 8. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения. // Учебник тренера высшей квалификации. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 9. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеюное пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издат. Центр «Академия», 2001. – 480 с.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

Поточний контроль:

письмова модульна робота;

написання рефератів.

Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 50% (50 балів)

 • опитування на практичних занятях 25%(5 практичних занять по 5 балів = 25 балів)

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Написання реферату

15%

2.

Виховання та навчання на заняттях спортом

10%
14. Мови викладання.

Українська

Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS:
Шкала ЕСТS


Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

FХ незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка