Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка18/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   68

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра олімпійського та професійного спорту

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А
дисципліни „Теорія і методика професійного спорту ”
для спеціальності (ей) „Спорт”

форма денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта

Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Теорія і методика професійного спорту”

1. Назва курсу.

„Теорія і методика професійного спорту”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): „Спорт”.2. Код курсу.

[ІФВіС]. [Спорт_06]. [3_1_24]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

4-й

5. Семестр / семестри.

8

6. Кількість кредитів ECTS.

2

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Шинкарьов Сергій Іванович – доцент кафедри ОПС, кандидат біологічних наук

( 3 корпус, ауд. 3-15)8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу „Терія і методика професійного спорту” є однією з базових наук при оволодінні знаннями, уміннями та навичками фахівцями в галузі теорії і методики професійного спорту.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Знання курсу спеціальних дисциплін кваліфікаційного рівня бакалавр.

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Професійний спорт як навчальна дисципліна.

14

2

2
4

1.2.

Історія розвитку професійного спорту

18

2

6
4

1.3.

Становлення та розвиток ігрових та індивідуальних видів професійного спорту в США.

22

4

6
8

1.4.

Особливості професійного спорту в Європі

(конспектування, теми виносяться на модульний контроль )

8

1.5.

Розвиток професійного спорту в Росії та Україні.

(конспектування, теми виносяться на модульний контроль )

8

Другий модуль
2.1.

Держава і професійний спорт

27

4

4
12

2.2.

Професійний спорт в США, Європі та Україні.

27

4

4
12

2.3.

Проблеми адаптації спортсменів в професійному спорті

(конспектування, теми виносяться на модульний контроль )

14
загальна кількість годин

108

16

22
70
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література 1. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания / Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, З. Н. Вяткина и др. – М.: Просвещение, 1990. – 287 с.

 2. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте: монография / В. Н. Волков. – Челябинск: Факел, 2000. – 252 с.

 3. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика): Навч. пociбник / Г. М. Максименко. – К.: Вища шк., 1992. – 294 с.

 4. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 320 с.

 5. Платонов В. М. Фізична підготовка спортсменів / В. М. Платонов, М. М. Булатова. – Київ: Олімпійська література, 1995. – 320 с.

 6. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

 7. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Кн. 1. – 496 с.

 8. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: Учебник. В 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – Кн. 2. – 384 с.

 9. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

 10. Теорія і методика фізичного виховання/ Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т.1 – К.: Олімпійська література, 2008. – 392 с.

 11. Теорія і методика фізичного виховання/ Под. ред. Т. Ю. Круцевич. Т.2 – К.: Олімпійська література, 2008. – 368 с.

 12. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта: Учеб. пособ. для ин-тов и техникумов физ. культ. / В. П. Филин. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 127 с.

Додаткова навчальна література 1. Бутин И. М. Лыжный спорт / И. М. Бутин. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с.

 2. Глазирін І. Д. Плавання: навчальний посібник / І. Д. Глазирін. – К.: Кондор, 2006. – 502 с.

 3. Латышевич и др. Гандбол / Л. А. Латышевич, Ф. Л. Лебедь, А. А. Основа, В. Г. Ткачук. – К.: Рад. шк., 1989. – 128 с.

 4. Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск: Альма-матер, 2007. – 394 с.

 5. Максименко И. Г. Основы отбора, обучения и тренировки футболистов / И. Г. Максименко. – Луганск: Знание, 2002. – 424 с.

 6. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 495 с.

 7. Поплавський Л. Ю. Баскетбол / Л. Ю. Поплавський. – К.: Олімпійська література, 2004. – 407 с.

 8. Савченко В. Г. Основы психологии современного бокса: Учеб. пособие / В. Г. Савченко. – Дніпропетровськ: «Пороги», 1996. – 140 с.

 9. Севастьянов Ю. В. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх / Ю. В. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко. – Луганск: Знание, 2002. – 496 с.

10. Филимонов В. И. Бокс. Спортивно-техническая и физическая подготовка / В. И. Филимонов. – М.: «ИНСАН», 2000. – 432 с.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

Поточний контроль:

- дві письмові модульні роботи.;

- опитування на практичних заняттях;

Форма семестрового контролю:

іспит.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – І 30% (30 балів)

 • письмова модульна робота - ІІ 30% (30 балів)

 • опитування на практичних заняттях – 30% (30 бали)

 • самостійна робота (реферат) - 10% (10 балів)

Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Особливості професійного спорту в Європі

(конспектування, теми виносяться на модульний контроль )5%

2.

Розвиток професійного спорту в Росії та Україні.

(конспектування, теми виносяться на модульний контроль )5%

3.

Проблеми адаптації спортсменів в професійному спорті

(конспектування, теми виносяться на модульний контроль )5%

4.

Реферат на обрану тему.

10%
Разом

25%
14. Мови викладання.

Українська

Визначення оцінки необхідно встановлювати за шкалою ЕСТS


Шкала ЕСТS


Національна

шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками.

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками.

задовільно

63 – 74%

Dзадовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків.

задовільно

50 – 62%

Eдостатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки.

незадовільно

21 – 49%

FX незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання.

незадовільно

0 – 20%

Fнезадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка