Імені тараса шевченка” інститут фізичного виховання І спорту кафедра олімпійського та професійного спорту Луганськ – 2010Скачати 10.72 Mb.
Сторінка10/68
Дата конвертації03.04.2017
Розмір10.72 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   68

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

ДЛЯ ТРЕТЬОГО КУРСУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра олімпійського та професійного спорту

Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни «Плавання з методикою викладання»

для спеціальності: «Спорт»

форма навчання: денна

ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________
Перезатверджено: протокол №______ від ____________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта

Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програмадисципліни «Плавання з методикою викладання»

 1. Назва курсу.

«ПлаВАННЯ з методикою викладання»
Форма навчання: денна.

Спеціальність : «Спорт».

 1. Код курсу.

[ІФВС].[Спорт_07].[3_3.1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5

 1. Кількість кредитів ECTS.

1.5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Панфілов Анатолій Михайлович – старший викладач кафедри олімпійського і професійного спорту (3 корп., ауд. 3-14).

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14).

Писарев Юрій Володимирович – викладач кафедри олімпійського і професійного спорту (3 корп., ауд. 3-14).

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою вивчення курсу плавання з методикою викладання є формування цілістної системи теоритичних умінь та навичок освоєння техніки спортивного та прикладного плавання, розвиток професійного мислення та професійно значущих особистісних якостей студентів.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс фізичної культури середньої школи.

 1. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Особливості роботи по плаванню з дітьми.

6

24

1.2.

Організація і проведення змагань із плавання.

6

24

1.3.

Техніка плавання способом батерфляй

4
41.4.

Вдосконалення техніки стартів і поворотів.

2
21.5.

Вдосконалення техніки вивчених способів плавання.

4
41.6.

Правила змагань з плавання.

5


5
ЗАГАЛЬНА кількість годин

27

4

10
13
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Никитский Б. М. Плавание / Б. М. Никитский. – М.: Просвещение, 1981. – 304 с.

 2. Парфенов В. А. Плавание / В. А. Парфенов. – К.: «Вища школа», 1978. – 288 с.

 3. Платонов В. Н. Плавание / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 496 с.

 4. Булгакова Н. Ж. Спортивное плавание / Н. Ж. Булгакова. – М.: ФОН, 1996. – 430 с.

Додаткова навчальна література 1. Платонов В. Н. Золоті сторінки олімпійського спорту України / В. Н. Платонов. – К.: Олімпійська література, 2000. – 192 с.

 2. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К.: Здоров’я, 1990. – 220 с.

 3. Платонов В. Н. Олимпийский спорт: учебник для студентов ВУЗов: в 2 кн. / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – М.: Олимпийская литература, 1992. – 495 с.

 4. Платонов В. Н. Сильнейшие пловцы мира / В. Н. Платонов, С. Л. Фесенко. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 304 с.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • діяльність студента на практичних заняттях;

 • написання контрольної роботи з правил змагань.

Поточний контроль:

 • тестування рівня засвоєння знань, умінь та навичок;

 • перевірка контрольної роботи;

 • перевірка конспектів.

Форма семестрового контролю:

екзамен.

13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • тестування практичних умінь та навичок 60%

 • написання конспекту підготовчої частини уроку 10%

 • написання конспекту основної частини уроку 10%

 • написання контрольної роботи 20%


Національна

шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно

21 – 49%

FХ незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання
незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Написання конспекту підготовчої частини уроку

10%

2.

Написання конспекту основної частини уроку

10%
РАЗОМ:

20%

Вид тестування

балів

1.

Техніка плавання кролем

15

2.

Техніка плавання на спині

15

3.

Техніка плавання брасом

15

4.

Техніка плавання батерфляєм

15
РАЗОМ:

6014. Мови викладання.

Українська

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра олімпійського та професійного спорту
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни „Теорія і методика спортивного тренування”


для спеціальності(ей) „Олімпійський та професійний спорт”

форма навчання денна

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол № ___ від ___________________

Завідувач кафедри _____________ (підпис)

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Перезатверджено протокол № ___ від ___________________

Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ______________ Л. П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програмадисципліни „Теорія і методика спортивного тренування”

 1. Назва курсу.

Теорія і методика спортивного тренування”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Олімпійський та професійний спорт.

2. Код курсу.

[ІФВС].[ОПС_07].[3_1_15]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

3-й

5. Семестр / семестри.

5

6. Кількість кредитів ECTS.

1

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Саєнко Володимир Григорович – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (3 корпус, ауд. 3-14)

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з теорією і методикою побудови спортивного тренування, плануванням і контролем оптимальних обсягів тренувальних навантажень у на різних періодах і етапах підготовки спортсменів, домірністю розвитку основних фізичних якостей згідно їх віку та кваліфікації; надання знань про підготовку провідних спортсменів світу у різних видах спорту; формування в них базових засад необхідних для розвитку тренерських здібностей.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Теоретичні знання попередніх курсів спортивної направленості

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари /

(пр. зан.)

самост.

проведення

КМР

перевірка

КМР

КСР
Перший модуль

9


2

7
1.1.

Швидкісні здатності й методика їхнього розвитку

6

2

2

2


1.2.

Гнучкість і методика її вдосконалювання

6

2

2

2


1.3.

Сила й силова підготовка

6

2

2

2


1.4.

Розвиток максимальної сили

44


1.5.

Розвиток швидкісної сили

44


1.6

Розвиток силової витривалості

44


1.7.

Координація й методика її вдосконалювання

6

2

2

2


1.8.

Витривалість і методика її вдосконалювання

9

2

4

3

Самостійна робота: реферат

2
2
загальна кількість годин

56

10

12

23

2

7

2
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания / Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, З. Н. Вяткина и др. – М.: Просвещение, 1990. – 287 с.

 2. Волков В. Н. Теоретические основы и прикладные аспекты управления состоянием тренированности в спорте: монография / В. Н. Волков. – Челябинск: Факел, 2000. – 252 с.

 3. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика): Навч. пociбник / Г. М. Максименко. – К.: Вища шк., 1992. – 294 с.

 4. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. П. Матвеев. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 320 с.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   68


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка