І зміст лекціїСкачати 164.35 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір164.35 Kb.
Донецький інститут залізничного транспорту
Факультет_____УЗТ___________ Курс__2_____ Група___2 – ОПУТ 1, 2 _______

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


занять по _____ дисципліні «Технічна механіка»_________

в __3___ семестрі __2015 / 2016__ навчального року

« 51 » лекцій ________________

« 34 » практ. занять____________

« » лабор. занять____________

Усього аудит. занять_________85___

Кількість годин самостійних занять 85 (домашні завдання+курсова робота)___

Лектор _доц._Савенков В.Н._______

Керівники групових занять__доц._Савенков В.Н._______

__ст. викладач_Тимохіна В.Ю.__А. План лекцій, практичних і лабораторних занять

Тиждень

Кільк. год.

Тема і зміст лекції
Кільк. год.

Тема і зміст

лабораторних, практичних

(семінарських)

занять

Література1

лек 1


лек 2

2

2Вступ. Зміст курсу “ Технічна механіка”. Розділи: теоретична механіка, опір матеріалів, ТММ, деталі машин.

Статика. Аксіоми статики. Невільне тверде тіло. В'язі. Реакції в'язів. Система сил, що сходяться.

Теорія пар сил. Момент пари сил. момент сили. Головний момент системи сил. Система сил, розташованих довільно. Рівняння рівноваги довільної системи сил. Визначення реакцій опор.


2

Рішення задач на застосування рівнянь рівноваги сил, що сходяться, і довільної системи сил.

Рішення задачі №1 (визначення реакцій опор балки)[1] с.7-35

[1] с.36-78

Тиждень

Кільк.год.

Тема і зміст лекції
Кільк.год.

Тема і зміст

лабораторних, практичних

(семінарських)

занять


Література2

лек 32


Важіль. Стійкість при перекиданні. Зчеплення і тертя ковзання. Центр ваги.

Кінематика. Кінематичні способи завдання руху точки. Швидкість точки. Прискорення точки. Класифікація рухів точки по прискореннях її руху.Розв’язання задач на визначення швидкості і прискорення точки.[1] с.80-90;

123-128
[1] с.142-168
3

лек 4


лек 5


2

2


Поступальний і обертальний рухи твердого тіла Плоский рух твердого тіла. Теорема про швидкості точок плоскої фігури.

Складний рух точки. Відносний, переносний і абсолютний рухи точки. Теорема про додавання швидкостей. Теорема про додавання прискорень (теорема Коріоліса). Модуль і напрямок коріолісового прискорення.
2

Дослідження поступального, обертального і плоского руху твердого тіла.

Рішення задачі №2 (плоский рух твердого тіла)[1] с.184-210

[1] с.275-303
4

лек 62Динаміка. Природні рівняння руху матеріальної точки. Дві основні задачі динаміки точки. Вільне падіння тіла без обліку опору повітря. Рух тіла, кинутого під кутом до обрію.

Коливальний рух матеріальної точки. Види коливальних рухів матеріальної точки. Вільні коливання матеріальної точки.

Загасаючі коливання матеріальної точки. Аперіодичний рух точки. Змушені коливання матеріальної точки. Явище биттів. Явище резонансу.

Рішення задач на складний рух точки.

Рішення задачі №3 (динаміка матеріальної точки при рівноприскореному русі)
[1] с.334-350
[1] с.356-390


Тиждень

Кільк.год.

Тема і зміст лекції
Кільк.год.

Тема і зміст

лабораторних, практичних

(семінарських)

занять


Література

5

лек 7

лек 8


2

2


Динаміка відносного руху матеріальної точки. Диференціальні рівняння відносного руху матеріальної точки. Переносна і коріолісова сили інерції. Принцип відносності класичної механіки. Інерційні системи відліку. Випадок відносного спокою. Сила ваги.

Система матеріальних точок. Тверде тіло. Момент інерції

твердого тіла. Центр мас системи матеріальних точок. Тверде тіло. Моменти інерції твердого тіла.

Робота. Дві міри механічного руху. Теорема про зміну кінетичної енергії матеріальної точки.

Робота сил, прикладених до твердого тіла. Сили тертя. Опір при котінні.

Теорема про зміну кінетичної енергії механічної системи. Механічний коефіцієнт корисної дії машини.2

Рішення задач на дослідження відносного руху матеріальної точки.

Рішення задачі № 4 (про відносний рух матеріальної точки).[1] с.403-416

[1] с.416-423

[1] с.484-510

[1] c.510-5156

лек 9
2

Динаміка поступального, обертального, плоского, сферичного і вільного рухів твердого тіла.

Принцип Германа—Ейлера—Даламбера для матеріальної точки.

Опір матеріалів. Об'єкти вивчення в опору матеріалів, навантаження. Метод перерізів, внутрішні силові фактори.


2

Рішення задач на застосування теореми про зміну кінетичної енергії системи.

Видача завдання на курсову роботу “Дослідження процесу скочування вагону з гірки та дослідження механізму стрілочного приводу”.

Рішення задачі № 5 (про зміну кінетичної енергії системи).


[1] с.535-540
[3] с. 5-14

Тиждень

Кільк.год.

Тема і зміст лекції
Кільк.год.

Тема і зміст

лабораторних, практичних

(семінарських)

занять


Література7

лек 10

лек 11


2

2


Напруження. Види деформацій стержнів. Розтяг (стиск) стержнів. Епюри подовжніх сил. Деформації і напруження. Закон Гуку. Переміщення.

Випробування конструкційних матеріалів. Механічні характеристики. Розрахунки на міцність і жорсткість при розтягу.

Зсув. Розрахунки деталей на зріз. Кручення прямого брусу круглого поперечного перерізу. Епюри крутячих моментів.


2

Розрахунки стержнів на міцність і жорсткість при розтягу (стиску).


[3] с. 14-30

[3] с. 30-37;

45-48

[3] с. 114-1168

лек 122

Деформації і напруження при крученні. Розрахунки стержнів на міцність і жорсткість.

Плоский поперечний згин. Типи опор і типи балок. Визначення опорних реакцій. Побудова епюр поперечних сил і згинаючих моментів.

Диференциальні залежності при згині. Властивості епюр. Нормальні напруження при згині. Осьові момент інерції і момент опору площі перерізу. Розрахунки на міцність.

Розрахунки стержнів на міцність і жорсткість при крученні.

Дослідження скочування вагона з гірки. Визначення основного питомого опору руху вагона.[3] с. 116-134

[3] с. 202-218

[3] с.218-261;

[3] с.140-148

[3] с.263-264


9

лек 13

лек 14


2

2


Визначення деформацій у балках аналітичним засобом.

Визначення деформацій у балках за методом початкових параметрів.

Основи теорії міцності. Складний опір. Косий згин. Згин із розтягом (стиском). Згин із крученням.


2

Розрахунки стержнів на згин.

Побудова епюр Q, M , розрахунки на міцність і жорсткість.

Визначення основних кінематичних параметрів при русі вагона на гірці при оптимальних умовах і при підвищеному опорі.


[3] с.289-308

[3] с.355-360

[3] с.368-394Тиждень

Кільк.год.

Тема і зміст лекції
Кільк.год.

Тема і зміст

лабораторних, практичних

(семінарських)

занять


Література10

лек 15
2Розділ ТММ. Основні поняття. Структурний, кінематичний і силовий аналіз механізмів. Кінематичні пари. Ступінь рухомості механізму. Основні типи механізмів.

Розділ “Деталі машин. Передачі обертального руху. Кінематичні і силові співвідношення. ККД послідовно з’єднаних передач.2

Визначення деформацій у балках. Розрахунки стержнів при складному опорі.

Дослідження механізму стрілочного приводу. Устрій та принцип роботи приводу. Кінематичне дослідження механізму.[6] с.18-44

11

лек 16


лек 17

2

2


Основний закон зачеплення. Евольвента та її властивості. Евольвентне зачеплення. Зубчасті передачі. Класифікація.

Геометричні співвідношення в циліндричних зубчастих передачах. Коефіцієнт перекриття.

Сили в зачепленні зубів передач. Умови роботи передач. Критерії працездатності. Розрахунок передач на згинальну витривалість зубів.


2

Силовий розрахунок механізму стрілочного приводу.

[6] с.179-186

[9] с.151-165

168-172


12

лек 182Розрахунок передач на контактну витривалість зубів.

Вали та вісі. Призначення, конструкція. Проектний і перевірочний розрахунки.2

Визначення геометричних розмірів зубчастих передач механізму стрілочного приводу.

[9] с.165-168
[9] с.316-333

13

лек 19


лек 20

2

2


Підшипники ковзання. Класифікація, конструкція, розрахунки на міцність і на питому роботу тертя.

Підшипники кочення. Класифікація, конструкція, розрахунки на довговічність.2

Розрахунки підшипників кочення.

Розрахунок на міцність проміжного вала редуктора стрілочного приводу.[9] с.372-401

[9] с.338-35814

лек 212

Муфти. Класифікація, конструкція. Муфти пружна МУВП і зубчаста МЗ. Вибір і перевірочні розрахунки.

Черв’ячні і ланцюгові передачі.
2

Вибір і перевірочні розрахунки підшипників кочення.

Виконання графічної частини курсової роботи.[9] с.417-430

[9] с.228-232;

250-259Тиждень

Кільк.год.

Тема і зміст лекції
Кільк.год.

Тема і зміст

лабораторних, практичних

(семінарських)

занять


Література15

лек 22


лек 23


2

2Фрикційні і пасові передачі

З’єднання деталей машин. Нероз’ємні з’єднання. Зварні та заклепкові з’єднання. Класифікація, конструкція, розрахунки на міцність.2

Вибір і перевірочні розрахунки муфт.

Оформлення пояснювальної записки курсової роботи[9] с.267-292

[9] с.56-8016

лек 242

Роз’ємні з’єднання. Шпонкові та шліцьові з’єднання. Класифікація, конструкція, розрахунки на міцність.

Різьбові з’єднання. Параметри різьби, типи різьб. Момент загвинчування, умова самогальмування.2

Розрахунки фрикційних і пасових передач. Розрахунки зварних та заклепкових з’єднань.

Захист курсової роботи.[9] с.127-139

[9] с.90-107
17

лек 25


лек 26


2
1

Розрахунки різьбових з’єднань на міцність і щільність.

Метрологія і стандартизація. Допуски і посадки. Вибір посадок деталей. Позначення посадок на робочих кресленнях деталей.2

Розрахунки шпонкових і шліцьових з’єднань.

[9] с.107-115
[12] с.94-102
Б. План виконання самостійних робіт

завдання

ТЕМА ЗАВДАННЯ


Термін видання

Термін повернення

Примітка


1
2


Домашнє завдання : “Задачі теоретичної механіки”
Курсова робота з прикладної механіки “Дослідження процесу скочування вагону з гірки та дослідження механізму стрілочного приводу”

16.10.14
17.11.14

16.11.14
16.12.14

Захист

задач


Захист курсової роботи


Л і т е р а т у р а

1. Яблонский А. А., Никифорова В. М. Курс теоретической механики. Учебник для техн. вузов. − 8-е изд., стереотипное. − СПб.: Издательство «Лань», 2001. − 768 с.

2. Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической механике. М. : Наука, 1986. – 448 с.

3. Дарков А.Ф., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. Учебник для втузов. «Высш. школа», 1975. 654 с.

4. Феодосьев В. И. Сопротивление материалов. М. : Наука, 1972. – 544 с.

5. Сборник задач по сопротивлению материалов. Под ред. А. В. Александрова. М. : Стройиздат, 1977. – 335 с.

6. Левицкий Н. И. Теория механизмов и машин: Учеб. пособие для вузов. − 2-е изд. перераб. и доп. − М.: Наука. 1990. − 592 с.

7. В.Т. Павлище, Є.В. Харченко, А.Ф Барвінський, Ю.Г. Гаршнєв. Прикладна механіка. Навчальний посібник. /За ред. В.Т. Павлище. — Львів: "Інтелект-Захід", 2004. — 368 с.

8. Ковалев Н. А. Прикладная механика. – М: Высшая школа, 1982. – 400 с.

9. Решетов Д. Н. Детали машин.– М.: Машиностроение, 1989. – 496 с.

10.Технічна механіка: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з розділу „Теоретична механіка” / Ю. В. Тимохін,

В. М. Савєнков, В. Я. Бєланов, В. Ю. Тимохіна – Донецьк: ДонІЗТ, 2010. – 27 с.

11. Прикладна механіка: Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Визначення кінематичних і силових параметрів приводу стрічкового конвеєра. Проектування зубчастої передачі редуктора” / Ю. В. Тимохін, В. М. Савєнков, В. Ю. Тимохіна – Донецьк: ДонІЗТ, 2012. – 30 с.

12. Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации,допуски,посадки и технические измерения.-М.:Машиностроение,1982-284 с.


Склав доц. В.М. Савенков _“ ” _______________2015 р. Зав. кафедрою проф. В.П. Шамота


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка