І. вИмоги до знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни мета курсуСкачати 499.61 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір499.61 Kb.
  1   2   3
Міністерство освіти і науки україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БАЗОВІ навчальнО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з дисципліни

“Країнознавство (Італії)”
для студентів ІІ курсу
Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (італійська)
Факультет перекладачів

Київ – 2015І. вИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу полягає у забезпеченні основ формування історичного мислення студентів та умінь:

· визначати історичну конкретність, своєрідність історичного процесу людства через призму дослідження історії Італії;

· вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі;

· аналізувати історичні події, приділяючи особливу увагу соціально-економічним процесам в Італії від найдавніших часів до сьогодення;

· робити аргументовані висновки;

· проводити аналогії подій минулого з сучасністю;

· вичерпно відповідати на поставлені запитання, демонструючи знання основних проблем курсу;

· використовувати отримані знання на практиці (в роботі з науково-методичними матеріалами, друкованими джерелами в бібліотеках, при підготовці відповідей на теми семінарські і самостійних занять, для написання наукових повідомлень та рефератів під час педагогічної практики, у майбутній професійній діяльності).Студенти повинні знати:

· основні етапи становлення і розвитку державності Італії як складової світової спільноти від найдавніших часів до сучасності;

· періодизацію теоретичного курсу;

· зміст і напрямки соціально-економічних і політичних процесів в Італії на різних етапах історичного розвитку;

· найвизначніші досягнення культури Італії;

· зміст міжнародної політики Італії, її місце в світі в минулому і сьогоденні.

Дисципліна “Країнознавство (Італії)” викладається на ІІ курсі Факультету перекладачів (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”) протягом одного семестру в обсязі 72 навчальних годин. Аудиторна робота – 24 години (12  лекцій). Самостійна робота – 48 годин.

Весь навчальний матеріал викладається в одному модулі. У процесі навчання студенти працюють на лекціях та виконують завдання позааудиторної самостійної роботи. Якість знань та вміння студентів перевіряються під час поточного (усного опитування, тестування, виконання письмових контрольних робіт, перевірки рефератів або конспектів відповідей з тем, винесених на самостійне опрацювання), рубіжного (написання модульної контрольної роботи) та підсумкового (залік) контролю. Наприкінці кожного навчального модуля визначається рейтинг студента за вивчення навчального матеріалу дисципліни, який є сумою рейтингових балів за аудиторну, позааудиторну та модульну контрольну роботу студента. Семестровий рейтинговий бал є сумою модульних рейтингових балів. Студенти, що мають семестрову оцінку з дисципліни напередодні сесії “відмінно”, “добре”, “задовільно” (за відповідним рейтингом), звільняються від проходження семестрового контролю й автоматично отримують залік. Решта студентів складають залік.ІІ. КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Основи історичної, фізичної та економічної географії Італії.

Зміст: 1. Предмет і завдання курсу. 2. Історична географія. 3. Кліматичні умови. 4. Геополітичні чинники. 5. Історичні області.

Тема 2. Італія в архаїчний період (2500 р. до н.е. - VІІІ ст до н.е.).

Зміст:1.Етнічні процеси на Апеннінах у додержавні часи та під час формування Римського царства. 2.Заснування Риму. 3.Царський період (754/753 - 510-509 рр. до н.е.).4.Реформи Сервія Туллія.

Тем .3. Римська республіка (VІ ст. - 30(27)р. до н.е.).

Зміст:1.Суспільно-політичний устрій Римської республіки. Закони «дванадцяти таблиць».

2. Боротьба між патриціями та плебеями. 3.Збройне протистояння між Римом і Карфагеном. 4.Громадянські війни ІІ-І ст. 5. Реформи Гракхів-Тіберія.Тема 4. Римська імперія (30(27)р. до н.е. - 476 р. н.е.).

Зміст:1.Завойовницькі походи Гая Юлія Цезаря. 2.Встановлення тріумвірату та його ліквідація. 3.Принципат Октовіана. 4.Суспільно-політичний та економічний розвиток імперії доби її розквіту. 5.Період домінату. Останні римські імператори.

Тема 5. Культура античного Риму.

Зміст:1.Релігійні вірування давніх римлян. Пантеон римських богів. 2.Архитектура. 3.Римські публічні свята, масові видовища. 4.Римське літочислення. Юліанський календар. 5.Культурна спадщина римської цивілізації. 6.Антична ментальність. 7.Мистецтво, архітектура. 8.Література.

9.Видатні римські історики, філософи, поети та оратори.Тема 6. Італія за доби раннього середньовіччя (V-Х ст.).

Зміст:1.Падіння Римської (Західної) імперії. 2.Кочові народи на римських землях.

3.Виникнення перших ранньофеодальних держав лангодардів та остготів 4.Суспільні перетворення у ранньо-феодальній Італії. Колони.Тема 7. Суспільно-політичні та економічні процеси в Італії у Х-ХV ст.

Зміст:1.Державно-політичний лад італійських земель. Міські комуни. 2.Боротьба італійських міст з німецькими феодалами. 3.Політичний та економічний розвиток Північноіталійських міст. 4.Особливості феодалізації італійського суспільства.

Тема8. Культура та ментальність середньовічної Італії.

Зміст:1.Середньовічна ментальність. 2.Періодизація та основні представники Відродження. 3.Архитетурні споруди. 4.Літературний процес у середньовічній Італії. 5.Творчість визначних італійських митців до Відродження.

Тема 9. Суспільно-політичні та економічні процеси в Італії у ХVІ-ХVІІ ст.

Зміст:1.Неаполітанське королівство. 2.Папська область. 3.Флоренція, Генуя, Венеція.

4.Завойвницькі війни імператора Карла V.Тема 10. Суспільно-економічний розвиток італійських земель у ХVІІІ - першій половині ХІХ ст.

Зміст:1.Економічні процеси. 2.Політична структура італійського суспільства.

3.Вплив французької революції на Італію. 4.Похід Наполеона в Італію. Італійські республіки (1796-1799 р.) 5.Наполеонівське панування в Італії.Тема 11. Культура Італії в період пізнього Ренесансу.

Зміст:1. Основні прояви та представники пізнього Відродження. 3.Католицизм і культура Відродження. 4.Середньовічна ментальність. 5.Архитетурні споруди. 6.Літературний процес у Італії доби пізнього Відродження. 7.Поширення ренесансних ідей в Європі.

Тема12. Процес об’єднання Італії у другій половині ХІХ ст. (Рісорджименто).

Зміст:1.Боротьба за об’єднання Італії. Гарібальді. 2.Виникнення Італійського королівства.

3.Розвиток торгівлі та промисловості. 4.Створення єдиного ринку.Тема 13. Італія у першій половині ХХ ст.

Зміст:1.Італія у дипломатичному протистоянні напередодні війни 2.Участь Італії у Першій світовій війні. 3.Суспільно-політичні процеси в післявоєнній Італії.

Тема 14. Італія у Другій світовій війні. Італійський фашизм як суспільно-політичне явище.

Зміст:1.Встановлення фашистської диктатури. 2.Опозиційні сили. «Авентинський блок».

3.Ідея корпоративної держави. 4.Анексіоністські війни фашистської Італії в Африці.

5.Військово-політичне зближення Італії з ІІІ-м Рейхом. 6.Участь Італії у Другій світовій війні.

Тема 15. Італія у 1945-1970-х рр. Європейська інтеграція.

Ключові поняття: 1.Участь Італії у європейських військових структурах. 2.Спільний ринок. 3.Європейська ментальність

Тема 16. Італія у 1980-2010 рр.

Ключові поняття: 1.Неолибералізм. 2.Основні політичні партії Італії. 3.Постіндустріальне суспільство. 4.Промисловий розвиток Італії.

Тема 17. Ватикан: минуле і сучасне.

Зміст:1. Рання історія папства. 2.Посилення світської влади пап у Х-ХІІ ст. 3.Криза папства у ХІІІ ст. «Лжепапи». 4.Католицька церква в Італії за доби середньовіччя.

5.Діяльність католицьких орденів в Італії. 6.Інквизиція. 7.Ватикан у ХХ ст. 8.Портіфікат Іоанна Павла ІІ.Тема 18. Культурно-мистецьке життя Італії у ХІХ-ХХ ст.

Ключові поняття: 1.Культурні процеси в Італії у ХІХ-ХХ ст. 2.Театр. 3.Кінематограф. 4.Сучасна література. 5.Матеріальна культура сучасної Італії. 6.Сучасний італійський живопис. 7.Драматургія. 8.Музика. 9.Перспективи розвитку італійської культури. 10.Творчість провідних майстрів італійського кіно.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і темКількість годин

денна форма

Заочна форма

усьо-го

у тому числі

усьо-го

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Географія, історія, культура Італії від найдавніших часів до сьогодення

Тема 1. Основи історичної, фізичної та економічної географії Італії.

2

2

Тема 2. Італія в архаїчний період (2500 р. до н.е. – VІІІ ст. до н.е.).

4

22

Тема 3. Римська республіка (VІ ст. – 30(27) р. до н.е.).

6

24

Тема 4. Римська імперія (30(27) р. до н.е. – 476 р. н.е.).

4

22

Тема 5. Культура античного Риму.

4

4

Тема 6. Італія за доби раннього середньовіччя (V–Х ст.).

4

22

Тема 7. Суспільно-політичні та економічні процеси в Італії у Х–ХV ст.

4

22

Тема 8. Культура та ментальність середньовічної Італії.

4

4

Тема 9. Суспільно-політичні та економічні процеси в Італії у ХVІ–ХVІІ ст.

4

22

Тема 10. Суспільно-економічний розвиток італійських земель у ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.

4

22

Тема 11. Культура Італії в період пізнього Ренесансу.

4

4

Тема 12. Процес об’єднання Італії у другій половині ХІХ ст. (Рісорджименто).

6

24

Тема 13. Італія у першій половині ХХ ст.

4

22

Тема 14. Італія у Другій світовій війні. Італійський фашизм як суспільно-політичне явище.

4

22

Тема 15. Італія у 1945-1970-х рр. Європейська інтеграція.

4

22

Тема 16. Італія у 1980–2010 рр.

4

22

Тема 17. Ватикан: минуле і сучасне.

2

2

Тема 18. Культурно-мистецьке життя Італії у ХІХ–ХХ ст.

4

4

Разом за змістовим модулем

72

2448

ІНДЗУсього годин

72

2448


ІV.  ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Змістом самостійної роботи студентів є опрацювання ними затвердженої кафедрою тематики (перелік тем додається).

Самостійна робота здійснюється у формі вивчення студентами у позааудиторний час теоретичних проблем курсу шляхом опрацювання обов’язкової та додаткової літератури, запропонованої у відповідних методичних рекомендаціях кафедри. Формами контролю за результатами вивчення тематики самостійних завдань є тестування та колоквіуми.

У зв’язку із збільшенням обсягу самостійної роботи студентів у навчальному процесі і водночас необхідністю засвоєння курсу у повному обсязі кафедра передбачила значно ширше опрацювання теоретичних питань курсу самими студентами із залученням рекомендованої кафедрою навчальної та науково-методичної літератури, запровадила контрольні опитування, тестування з тематики курсу, винесеної на самостійне опрацювання. Результати проведення контрольних заходів враховуватимуться при підрахунку семестрового рейтингу.
Тема 1. Фізична, економічна та політична географія Італії.
1. Адміністративно-територіальний устрій Італії.

2. Поясніть виникнення сторичних регіонів Італії.

3. Прослідкуйте зміни в адміністративно-теріторіальному устрої Італії впродовж ХХ ст.

Основна література:

Италия. Справочник. - М., 1999. - С.15-34, 90-98.

Італія // Українська Радянська Енциклопедія (УРЕ). - К., 1985. - Т.3. - С.78-86.

Додаткова література:

Италия // Большая Советская Энциклопедия (БСЭ). - М., 1978. - Т.7. - С.45-56.

Італія // Український радянський енциклопедичний словник. - К., 1986. - Т.1. - С.731-733.

Запитання для самоконторолю:

1.Як італійське суспільство бореться із забрудненням повітря, землі, води?

2.У чому полягає специфіка сучасного адміністративно-територіального поділу Італії?
Тема 2. Основи історичної, фізичної та економічної географії Італії у найдавнішу добу.

1.Вплив географічних чинників на історичний розвиток Італії.

2.Найдавніше населення Апенінського півострова.

3.Формування класового суспільства в Римі.

4.Суспільно-економічні процеси в Італії періоду архаїки.

Основна література:

История Древнего Мира. Древний Рим / А.Н.Бадак, И.Е.Войнич, Н.М.Волчек и др. - Минск, 2000.

История Италии: В 3-х т./ Под ред. С.Сказкина. - М., 1971.

Додаткова література:

История средних веков: В 2-х т./ Под ред. акад. С.Сказкина. - М., 1966.

Історія світової культури: Навч. посібник. – К., 1994.

Практичні завдання:

1.Визначити характерні риси географії Апеннінського півострова.

2.Виявити шляхи і характер заселення Апеннінського півострова давнім населенням.

Завдання для самоконтролю:

1.Як вплинули географічні чинники на заселення Апеннінського півострова.

2.Яку еволюцію пройшла архаїчна римська община до виникнення класового суспільства.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка