І. В. Гловюк; онюа. Одеса, 2008. 253 сСторінка5/5
Дата конвертації31.12.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5
://www.corp-lguvd.lg.ua/d140102.html

 • Гловюк І.В. Судовий порядок отримання дозволу на провадження слідчих дій: аналіз проекту Кримінально-процесуального кодексу України №1233 // Процесуальні, тактичні та психологічні проблеми, тенденції і перспективи вдосконалення досудового слідства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 травня 2008 року). – Одеса, 2008. – С.72–75.

 • Гловюк І.В. Судовий розгляд скарг на рішення, що унеможливлюють або утруднюють хід провадження у кримінальній справі // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції “Правове життя сучасної України” відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2008. – С. 384–386.

 • Гловюк І.В. Судовий слідчий у кримінальному процесі Російської імперії // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих науковців, аспірантів і студентів присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчікова. Одеса, 21-22 листопада 2008 р. / За заг. ред. Ю.М. Оборотова. – О.: Фенікс, 2008. – (Бібліотека журналу “Юридический вестник”). – с. 431-436.

 • Гловюк І.В. Сутність кримінально-процесуальної функції обвинувачення у контексті практики Європейського суду з прав людини // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 20-21 вересня 2013 р.) / за ред. д.ю.н., проф., академіка С.В. Ківалова; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 319-327.

 • Гловюк І.В. Тактика участі прокурора у судовому провадженні на підставі угод // Сучасні проблеми криміналістики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Колмакова (27-28 вересня 2013 року м. Одеса) / упоряд.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 78-81.

 • Гловюк І.В. Теорія функціоналізму у кримінально-процесуальній доктрині: деякі проблеми визначення понять // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 348-350.

 • Гловюк І.В. Функціональна спрямованість діяльності потерпілого у кримінальному провадженні за новим КПК України // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012. – С. 354-356.

 • Гловюк І.В. Щодо поняття правосуддя у кримінальних справах // Визначальні тенденції генезу державності і права: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції “Треті Прибузькі юридичні читання” / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во “Іліон”, 2007. – С. 388–390.

 • Гуртиева Л.Н. Аналіз законодавчого закріплення повідомлення про підозру як почату стадії притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні України // «Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10-11 жовтня 2014 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – С. 127-129.

 • Гуртиева Л.Н. К вопросу о законодательном закреплении принципа публичности в УПК Украины 2012 года // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013. – С.76-79.

 • Гуртиева Л.Н. Некоторые проблемы правового обеспечения нравственных ценностей личности в стадии возбуждения уголовного дела // Право XXI століття: становлння та перспективи розвитку: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. «Другі Прибузькі юридичні читання» / За ред. В.І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв, 2006. – С. 331-333.

 • Гуртиева Л.Н. Структура этических основ деятельности следователя // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Матер. IV всеукр. наук. конф. правників-початківців, присвяченої пам’яті видатних учених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова / Відп. ред. Ю. М. Оборотов. – Одеса: Юрид. л-ра, 2006. – С. 39-43.

 • Гуртієва Л.М. Взаємодія етичних основ і норм кримінально-процесуального права в процесі доказування // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: Матер. міжнар. наук.-практич. конф. (м. Київ, 6-7 грудня, 2012 р.).

 • Гуртієва Л.М. Етичні основи допиту неповнолітніх свідків та потерпілих на досудових стадіях кримінального процесу // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу /Відп.ред. д-р юрид.наук, проф. Ю.М. Оборотов // ОНЮА. – Одеса: Фенікс, 2010. – С.583-585.

 • Гуртієва Л.М. Етичні основи проведення освідування потерпілого та свідка // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції проф.-викл. і аспірант. складу /Відп.ред. д.ю.н, проф. Ю.М.Оборотов // ОНЮА. – Одеса: Фенікс, 2009. – С.566-567.

 • Гуртієва Л.М. Морально-правові критерії часу провадження слідчих дій // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Правове життя України» /Відп.ред. д-р юрид.наук, проф. Ю.М.Оборотов // ОНЮА. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.386-388.

 • Гуртієва Л.М. Організаційно-правові заходи забезпечення охорони державної таємниці під час кримінального провадження // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: Матер. міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.). Т. 2 / відп. за випуск В.М. Дрьомін; НУ «ОЮА». - Одеса: Фенікс, 2012. – С. 308-310.

 • Гуртієва Л.М. Особливості кримінально-процесуальної діяльності слідчого // Верховенство права у правозастосовчій діяльності: Матеріали Регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 5-ій річниці Юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2007 року). – Івано-Франківськ, 2007. – С.318-322.

 • Гуртієва Л.М. Морально-правові критерії допустимості застосування затримання підозрюваного //Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей. – Вип. 18.–Івано-Франківськ, 2007.– С. 212-219.

 • Гуртієва Л.М. Поняття кримінально-процесуальної діяльності слідчого // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Шості осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 р.): у 3-х частинах. – Частина третя. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. – С.138-140

 • Гуртієва Л.М. Правотворчий аспект взаємодії норм кримінально-процесуального права та моральнісних принципів в процесі доказування // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т. 2 / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013.– С.508-510.

 • Гуртієва Л.М. Аксіологічний напрямок розвитку теорії слідчої етики // Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. Збірник наук. праць першої міжнародної наукової конференції (Київ, 25-26 листопада 2010 р.). – К., 2010. – С.268-271.

 • Гуртієва Л.М. Поняття слідчої етики // Правове життя сучасної України: матер. міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.) Т.2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. - С.350-352.

 • Гуртієва Л.М. Поняття та види моральнісних цінностей у сфері кримінального судочинства // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали II-ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.). У 2 т. – Т.2. – Одеса, 2010. - С.112-115.

 • Гуртієва Л.М. Слідча етика: постановка та дослідження проблеми в Україні // Питання реформування кримінального судочинства: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2005. – С. 199-205.

 • Гуртієва Л.М. Сучасний стан розробки загальних теоретичних положень слідчої етики та перспективи їх подальшого розвитку // Сучасні проблеми, тенденції і перспективи розвитку криміналістики та судової експертизи: Матер. міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 9–10 листопада 2007 р. – Харків: ХНУВС, 2007. – С. 81-88.

 • Деякі питання забезпечення права на захист у кримінальному провадженні //Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах:матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня,2014р.).-К.: ФОП Ліпкан О.С.,2014.-С.85-88.

 • Дидич О.Ю. Деякі аспекти реалізації засад кримінального провадження при доказуванні в суді апеляційної інстанції // Актуальні проблеми доказування в кримінальному провадженні: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 27 листопада 2013 року). – Одеса: «юридична література» 2013. – с. 459-465.

 • Дидич О.Ю. Забезпечення принципу поваги до людської гідності в межах кримінального судочинства // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої XX-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). – Одеса : Фенікс 2013. – 532 с.

 • Дидич О.Ю. Змагальність сторін у апеляційному провадженні // ІІІ Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції, присвячені пам’яті професора В.П. Колмакова: Зб. Матеріалів (4-5 листопада 2011 р.) / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін. – О. : Фенікс, 2011.с.

 • Дидич О.Ю. Класифікація загальних засад кримінального провадження України // Кримінальне провадження: новації процесуальної теорії та криміналістичної практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції , 18-19 квітня 2013 року, м. Сімферополь-Алушта / відпов. Ред.. М. А. Михайлов, Т.В. Омельченко, Таврійський нац.. університет ім.. В.І. Вернадського.- Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013.- с. 55-56.

 • Дидич О.Ю. Принцип змагальності в апеляційному провадженні // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012. – С. 362-364.

 • Дидич О.Ю. Реалізація конституційних засад судочинства в апеляційному провадженні // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 388-390.

 • Дидич О.Ю. Система принципів кримінального провадження України// Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 10-11 жовтня 2014 року). – Херсон: видавничий дім «гельветика» 2014. – с. 185-188

 • Дидич О.Ю. Становлення інституту перегляду рішень суду першої інстанції в Україні (історичний аспект)// Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф., присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова. Т.1. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: юридична література, 2014. – С. 700-702.

 • Дидич О.Ю. щодо забезпечення законності розшукових начал кримінального судочинства в апеляційному провадженні// правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 жовтня 2014 року). – Львів: західноукраїнська організація «центр правничих ініціатив», 2014. – ч. 1. – с. 46-50

 • Дидич О.Ю. щодо системи принципів кримінального процесу України, що реалізуються а апеляційному провадженні // ІІ Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції, присвячені пам’яті професора В.П. Колмакова: Зб. Матеріалів (18-19 березня 2011 р.) / За заг. ред. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін. – О. : Фенікс, 2011. – с. 328-330.

 • Дидич О.Ю.Визначання поняття принципів кримінального процесу // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції (18-20 вересня 2013р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – с. 219-223

 • Загальна характеристика принципу забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадження // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова ( 16-17 травня., м.Одеса) : у 2 т.Т.1 / від.ред. В.М. Дрьомін.- Одеса: Юридична література, 2014.-С.659-661.

 • Лукашкина Т.В. Доказывание как этап правоприменительного процесса // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 30-36.

 • Лукашкина Т.В. Недопустимость доказательств в уголовном производстве // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т. 2 / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 504-506.

 • Лукашкина Т.В. Проблеми создания ювенальной юстиции в Украине и совершенствование действующего уголовно-процессуального законодательства // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: матеріали Міжнародної наукової конференції (21-22 вересня 2007 року, м. Одеса) / За заг. ред.. проф.. Ю.М. Оборотова; Одеська національна юридична академія. - Одеса: Фенікс, 2007. - С.80-87.

 • Лукашкина Т.В. Следственный судья как субъект доказывания в уголовном производстве // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 57-62.

 • Лукашкина Т.В. Уголовное производство как сфера защиты публичных и частных интересов // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012. – С. 346-348.

 • Лукашкіна Т.В. Роль суду в доказуванні у кримінальному процесі (за проектом КПК) // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 401-403.

 • Лукашкіна Т.В. Умови та підстави застосування запобіжних заходів за чинним КПК України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 /відп. Ред. В.М.Дрьомін. – Одесса : Юридична література, 2014. – С. 683-686.

 • Лукашкіна Т.В. Функція прокурора в кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – С. 553–555.

 • Малахова О.В. Адвокатське розслідування в кримінальному провадженні України // Роль та місце у розбудові демократичної правової держави: матеріали VІ Міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 4 квітня 2014 року. – Одеса: ОДУВС, 2014. – С. 198-199.

 • Малахова О.В. Асиметрія правил допустимості доказів // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. , прис. ювіл. акад.. С.В. Ківалова, м. Одеса (16-17 травня 2014 року)Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін.». – Одеса: Юридична література 2014. – С. 670-671.

 • Малахова О.В. Захисник як суб’єкт доказування у кримінальному провадженні України // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах; матеріали круглого столу (м. Київ, 4 квітня 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О. С., 2014. – С. 175-178.

 • Малахова О.В. Обов’язок та тягар доказування у кримінальному провадженні України // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С.215-219.

 • Малахова О.В. Питання розподілу тягаря доказування між сторонами кримінального провадження: деякі нотатки до дискусії // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей та повідомлень учасників звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та добувачів (17 жовтня 2014 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – С. 197-201.

 • Малахова О.В. Співвідношення favor defensionis та onus probandi у кримінальному провадженні України // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ХХ-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 329-332.

 • Малахова О.В. Favor defensionis как условие реализации принципа состязательности в уголовном процессе Украины // Конференция «Ломоносов 2014» // Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2014/2795/2200_72842_f0ef9d.pdf

 • Мудрак І. В. Судова промова прокурора при відмові від підтримання державного обвинувачення / І.В. Мудрак // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної науково практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова. – Т. 1. – Одеса, 2014. – С. 691-693.

 • Мурзановская А.В. Денежное взыскание в системе мер уголовно-процессуальной ответственности // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д. ю. н., проф. Ю. П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 145-150.

 • Мурзановская А.В. Понятие уголовно-процессуальной ответственности // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф.. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – 496 с. – С. 375-377.

 • Мурзановская А.В. Принуждение и его виды в механизме уголовно-процессуального регулирования // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 705-707.

 • Мурзановская А.В. Уголовно-процессуальная ответственность // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу /Відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – С.573-575.

 • Мурзановська А.В. Грошове стягнення як захід кримінально-процесуальної відповідальності // Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы», междунар. науч. практ. конф. (2014 ; Кишинэу). Международная научно практическая конференция «Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы», 28-29 март. 2014 г. / орг. ком.: Бужор В. [и др.]. – Кишинев : Iulian, 2014 (Tipogr. «Catatea de Sus»). – С. 321-323.

 • Мурзановська А.В. Окрема думка судді в кримінальному провадженні України // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої XX-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). – Одеса : Фенікс 2013. – С. 349-351.

 • Мурзановська А.В. Правова природа примусу у сфері доказування у кримінальному процесі // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 55-59.

 • Мурзановська А.В. Привід як захід забезпечення кримінального провадження // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 490-493.

 • Пахолюк О.С. Засоби забезпечення прав і свобод людини у кримінальному процесуальному законодавстві України // «Правові системи суспільства : сучасні проблеми та перспективи розвитку» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правних ініціатив», 2014.-Ч.1.

 • Підгородинська А.В. Визнання та виконання іноземних судових рішень в кримінальних справах: актуальні питання / А.В. Підгородинська // I Всеукр. наук. читання з кримінальної юстиції пам'яті проф. В.П. Колмакова : зб. тез наук. робіт (Одеса, 16-17 квітня 2010 р.). – О. : Фенікс, 2010 – С. 191-193.

 • Підгородинська А.В. Визнання та виконання рішень змішаних (гібридних) судів як органів міжнародної кримінальної юстиції // Міжнар. наук. конф. проф.- виклад. і аспірант. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). – Т.2 / відпов. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / НУ «ОЮА». – О. : Фенікс, 2012. – С. 151-155.

 • Підгородинська А.В. Міжнародний кримінальний суд як суб’єкт кримінального процесу / А.В. Підгородинська // Правове життя сучасної України : тези доповідей Міжнар. наук. конф. проф.- виклад. і аспірант. складу (Одеса, 21-22 травня 2010 р). – О. : Фенікс, 2010 – С. 592-594.

 • Підгородинська А.В. Новели у регламентації інституту визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових установ // Правове життя сучасної України: тези доповідей Всеукр. наук. конфер. (16-17 травня, 2013 р.). – О., 2013. – С. 444-446.

 • Підгородинська А.В. Організація та регламентація діяльності Управління юстиції в Одеській області з питань міжнародного співробітництва в сфері кримінального судочинства / А.В. Підгородинська // Правове життя сучасної України : тези доповідей Міжнар. наук. конф. проф.-виклад. і аспірант. складу (Одеса, 5-6 червня 2009 р.). – О.: Фенікс, 2009. - С. 575-577.

 •  Підгородинська А.В. Питання визначення принципів міжнародного співробітництва / А.В. Підгородинська / Збірник тез наук.робіт учасників II Всеукраїнської цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів (м. Одеса, 30-31 березня 2007 р.). – О. : Фенікс, 2007. – С. 333 – 334.

 • Подгородинская А.В. Проблемы законодательной регламентации функционирования и деятельности совместных следственных групп / А.В. Подгородинская // Правове життя сучасної України: тези доповідей Всеукр.наук.конфер. (18-19 квітня 2008 р.). – О., 2008 – С. 388-389.

 • Пожар В.Г. Деякі проблемні питання представництва заявника про злочин // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали ІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.). У 2 т. Т. 2. – Одеса, 2010. – С 274-276.

 • Пожар В.Г. Доказування у справах приватного обвинувачення: деякі особливості і проблемні питання // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку держави та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 371-373.

 • Пожар В.Г. Окремі проблеми законодавчої регламентації представництва потерпілого у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. Складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 2 / Відп. за випуск д.ю.н., проф.. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 356-359.

 • Пожар В.Г. Особливості доказування цивільного позову у кримінальному проваджені // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. - С. 39-44.

 • Пожар В.Г. Особливості представництва юридичних осіб у кримінальному судочинстві / В.Г. Пожар // Правове життя сучасної України : тези доповідей Міжнар. наук. конф. професор.-виклад. і аспірант. складу. – О. : Фенікс, 2010. – С. 569-571.

 • Пожар В.Г. Представництво прокурором інтересів осіб або держави у кримінальному судочинстві / В.Г. Пожар // Правове життя сучасної України : тези доповідей Міжнар. наук. конф. професор.-виклад. і аспірант. складу. – О. : Фенікс, 2009. – С. 577-578.

 • Пожар В.Г. Проблеми забезпечення прав деяких учасників кримінального провадження на етапі закінчення досудового розслідування // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 87-90.

 • Пожар В.Г. Відмінні риси добровільного та законного представництва у кримінальному судочинстві / В.Г. Пожар // Перспективи розвитку юридичної науки очами молоді : зб. наук. праць. – Миколаїв : МНЦ ОНЮА, 2008. – С. 69-73.

 • Пожар В.Г. Проблеми забезпечення явки неповнолітніх свідків у кримінальному проваджені // Правове життя сучасної України : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред.. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 669-671.

 • Пожар В.Г. Участь добровільних представників на досудових стадіях кримінального процесу / В.Г. Пожар // Процесуальні, тактичні та психологічні проблеми, тенденції і перспективи вдосконалення досудового слідства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (30 травня 2008 р.). – О., 2008. – С. 75-79.

 • Пожар В.Г. Щодо визначення кримінально-процесуальної функції представника / В.Г. Пожар // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М. Михеєнка та М.Й. Штефана. – Київ : ВГЛ “Обрій”, 2009. – С. 220-223.

 • Пожар В.Г. Щодо представництва свідка у кримінальному судочинстві / В.Г. Пожар // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.). – О., 2009. – С 509-511.

 • Пожар В.Г. Щодо розмежування категорії «представництво» у кримінально-процесуальному праві від суміжних понять // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березень 2012 р., м. Київ. – Х. : Видавець Строков Д.В., 2012. – С. 94-96.

 • Пожар В.Г. Щодо термінологічного визначення категорії «суб’єкти кримінального провадження» та його співвідношення з суміжними поняттями // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (16-17 травня 2013 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 467-469. - 0,15 др.арк.

 • Смирнов М.И. Актуальные проблемы участия свидетеля в уголовном процессе // Проблеми розвитку держави і права України в сучасних умовах: Тези доповідей учасників Всеукраїнської студентської наукової конференції (Одеса, 30-31 березня 2000 р.). – Одеса: Юридична література, 2000. – С. 443-444.

 • Смирнов М.И. Дистанционное проведение допроса: перспективы развития // Правова держава очима молодих дослідників: Матеріали 4-ї звітної щорічної студентської конференції (Одеса, 20 березня 2001 р.). – Одеса: Юридична література, 2001. – С. 181-188.

 • Смирнов М.И. Международный уголовный процесс: тенденции современного развития // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції / Відп. ред. д-р юрид наук, проф. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 380-382.

 • Смирнов М.И. Становление и развитие международного уголовного процесса как самостоятельной отрасли права // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Фенікс, 2010. – С. 561-563.

 • Смирнов М.И. Щодо порядку розгляду скарг на рішення про видачу особи або на дії з підготовки видачі особи // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: Тези Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 216-217.

 • Смирнов М.І. Використання у кримінальному провадженні доказів, одержаних від запитуваної сторони в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / Відп. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 482-488.

 • Смирнов М.І. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17травня 2014 р., м. Одеса: у 2 т. Т. 1/Відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юрідична література, 2014. – с. 671-673.

 • Смирнов М.І. Новий Кримінально-процесуальний кодекс України як ключовий елемент системи кримінальної юстиції // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 травня 2011 р., м. Одеса. Т.2 / відп. ред. д-р. юрид. наук В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 170-172.

 • Смирнов М.І. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Т. 2 / Відп. за випуск д-р юрид. наук, проф. В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 367-369.

 • Смирнов М.І. Особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення: Матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квітня 2013 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 64-68.

 • Смирнов М.І. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 359-361.

 • Смирнов М.І. Процесуальні особливості проведення слідчих дій у режимі відеоконференції // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (16-17 травня 2013 р.). Т.2. / Відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 465-467.

 • Смирнов М.І. Щодо використання відеоконференції при збиранні та перевірці доказів у досудовому провадженні // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: Матеріали регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / Відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 62-67.

 • Солдатский В. В. Неприменение срока давности к лицам, совершившим военные преступления и преступления против человечества / В. В. Солдатский // Розбудова демократичного суспільства після Нюрнберзького трибуналу : матеріали Міжнар. конф. (Одеса, 22-23 жовтня 2010 р.) . 2010 . 270 с. С. 236-240.

 • Солдатский В. В. Обеспечение прав в сфере уголовного судопроизводства // Правотворчество и правоприменение в современном обществе: материалы междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, Минск, 31 окт. – 1 нояб. 2008 г. / редкол. : Г. А. Шумак (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2009. – С. 217-219.

 • Солдатский В. В. Теоретико-методологические аспекты времени в уголовном процессе Украины // Юридическая наука и практика в условиях современных трансформационных процессов: Материалы международной научно-практической конференции, (г. Симферополь, 12-13 апреля 2013 г.) – Симферополь: Научное объединение «Юридическая мысль», 2013. С. 107-109.

 • Солдатський В. В. Історичний розвиток форм кримінального процесу / В.В. Солдатський // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам'яті видат. учених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова (Одеса, 21-22 листопада 2008 р.) . 2008 . 518 с. С. 467-472.

 • Солдатський В. В. Принцип швидкості та повноти у кримінальному процесі // Юриспруденція: актуальні проблеми теорії і практики : Всеукраїнські науково-практичні читання, м. Львів, 1-2 квітня 2011 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2011. – С. 102-105.

 • Солдатський В. В. Момент фактичного затримання у кримінальному процесі // Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 19-20 квітня 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», у 2-х частинах. – Ч.І. 2013. С. 35-37.

 • Солдатський В. В. Момент фактичного затримання у кримінальному процесі // Впив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 12-13 квітня 2012 року. – у 4-х томах. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т.3. – С. 98-100.

 • Солдатський В. В. Порядок набуття чинності кримінально-процесуального закону // Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 21-22 червня 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. С. 37-39.

 • Солдатський В. В. Порядок обчислення строків у кримінальному процесі / В.В. Солдатський // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (Одеса, 20-21 травня 2011 р.) . 2011. : Т. 2 . 2011 . 478 с. С. 199-201.

 • Солдатський В. В. Початок досудового розслідування за кримінальним процесуальним кодексом України // Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 26-27 квітня 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. C. 275-277.

 • Солдатський В. В. Початок досудового розслідування за кримінальним процесуальним кодексом України // Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 14-15 вересня 2012 року. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – С. 76-78.

 • Солдатський В. В. Реалізація права на розумний термін розгляду справи / В.В. Солдатський // Міжнародні читання присвячені пам'яті професора Імператорського Новоросійського університету П.Є. Казанського : Матер. Міжнар. конф. (м. Одеса, 22-23 жовтня 2011 р.) . 2011 . 715 с. С. 614-617.

 • Солдатський В. В. Строки як гарантії прав та законних інтересів осіб у кримінальному судочинстві / В.В. Солдатський // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 9 жовтня 2009 р.) . 2009 . 621 с. С. 540-542.

 • Солдатський В. В. Строки як гарантії прав учасників досудового провадження // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регионального круглого столу (19 квітня 2013 р.). – Одеса : Юридична література, 2013. С. 150-155.

 • Солдатський В. В. Сутність та значення вироку суду. Закон про основні вимоги до вироку суду / В.В. Солдатський // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : зб. ст. 2004 -. - 2007. - Вип. 7 : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми, тенденції і перспективи розвитку права в Україні" (7-8 грудня 2007 р.) . 342 с. С. 303-306.

 • Солдатський В. В. Теоретико-методологічні аспекти часу у кримінальному процесі України // Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 16-17 березня 2012 р.). – Одеса : у 3-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – ч. 3. – С. 56-58.

 • Солдатський В. В. Теоретико-методологічні аспекти часу у кримінальному процесі України / В.В. Солдатський // Правове життя сучасної України : тези доповідей Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу (Одеса, 21-22 травня 2010 р.) . 2010 . 810 с. С. 578-581

 • Солдатський В. В. Швидке й повне розкриття й розслідування злочинів // Верховенство права та правова держава: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 18-19 травня 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. C. 180-182.

 • Солдатський В. В. Швидке й повне розкриття й розслідування злочинів // Юриспруденція: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 05-06 жовтня 2012 р. – у 2-х частинах. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – Ч. 2. – С. 64-65

 • Солдатський, В. В. Темпоральні характеристики тримання особи під вартою як запобіжного заходу / В. В. Солдатський // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею акад. С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) . 2014-. : Т. 1 . 2014 . 820 с. С. 707-709.

 • Степаненко А.С. «Поза розумним сумнівом» як один із стандартів доказування «Проблеми державотворення та правотворення в Україні» (м. Сімферополь, 13-14 грудня 2013 р.) – С. 123-125.

 • Степаненко А.С. Головний факт доказування // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 /відп. Ред. В.М.Дрьомін. – Одесса : Юридична література, 2014. – С. 714-716.

 • Степаненко А.С. Локальний предмет доказування // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 101-104.

 • Степаненко А.С. Слідчий суддя як суб’єкт прийняття проміжних рішень // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня, 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 188-191.

 • Стоянов М. Зв’язок властивостей доказів у кримінальному судочинстві України / М. Стоянов // Сучасний вимір держави та права: зб. наук. праць. / За ред. В. І. Терентьєва, О. В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. – С. 477-478.

 • Стоянов М. Компоненти допустимості та достовірності доказів: спірні питання // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Зб. тез доповідей Міжнародної щорічна наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копейчикова. – Львів; Одеса, 2010. – 250 с. – С. 184-186.

 • Стоянов М. М. Визначення властивостей доказів в проектах нового КПК України / М. М. Стоянов // Правове життя сучасної України: тези доповідей міжнар. наук. конфер. проф.-викл. і аспір. складу / Відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю. М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2010. – 810 с. – С. 571-573.

 • Стоянов М. М. Деякі питання визначення властивостей доказів в кримінальному процесі / М. М. Стоянов // Матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. «Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», м. Одеса, 9 жовтня 2009 р. – Одеса: Видавництво ПП «Фенікс», 2009. – С. 549-551.

 • Стоянов М. Достатність доказів у кримінальному процесі України / М. Стоянов // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року / За заг. ред. О. В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2009. – С. 325-326.

 • Стоянов М. М. До питання про нормативне визначення властивостей доказів (елементів оцінки доказів) у кримінально-процесуальному законодавстві України / М. М. Стоянов // Актуальні проблеми юридичної науки: Зб. тез міжнар. наук. конфер. «Сьомі осінні юридичні читання», м. Хмельницький, 28-29 листопада 2008 р. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008. – С. 224-226.

 • Стоянов М. М. До питання про співвідношення поняття «доказ» та «джерело доказів» / М. М. Стоянов // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 травня 2011 р., м. Одеса. Т. 2 / відп. ред. д-р юрид. наук. В. М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2011. – 478 с. – С. 178-180.

 • Стоянов М. М. Достовірність як елемент оцінки доказів у кримінальному процесі України / М. М. Стоянов // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М. М. Михеєнка та М. Й. Штефана. – Київ: ВГЛ «Обрій», 2009. – 264 с. – С. 236-239.

 • Стоянов М. М. Індивідуальні та системні властивості доказів в кримінальному процесі / М. М. Стоянов // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти [Текст] : збірник тез доповідей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 341 с. – С. 197-200.

 • Стоянов М. М. Сила (переконливість) доказів у кримінальному процесі / М. М. Стоянов // Законність і правопорядок у сучасній Україні: матеріали конференції 19-20 грудня 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 75-77.

 • Стоянов М.М. «Інші дії, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів» як засіб збирання та перевірки доказів стороною захисту, потерпілим у кримінальному процесі // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса : Юридична література, 2013. – 504 с. – С. 257-259.

 • Стоянов М.М. Деякі питання допустимості речей та документів, вилучених при законному затриманні та затриманні уповноваженою службовою особою / М.М. Стоянов // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д. ю. н., проф.. Ю.П. Аленін ; Нац. Ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013. – 200 с. – С. 91-92.

 • Стоянов М.М. До питання про визначення локального предмету доказування / М.М. Стоянов // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. Проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін // Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – 496 с. – С. 403-405.

 • Стоянов М.М. До питання про визначення моменту появи доказів у кримінальному судочинстві / М.М. Стоянов // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: матеріали наукового семінару (Київ, 13 березня 2012 р.) // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – С. 116-118.

 • Стоянов М.М. Достовірність доказів у кримінальному провадженні: аналіз нормативного регулювання / М.М. Стоянов // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. (16-17 травня 2013 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф.. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – 814 с. – С. 506-508.

 • Стоянов М.М. Кримінально-процесуальне доказування за новим КПК України // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012. – С. 373-375.

 • Стоянов М.М. Нормативне визначення властивостей доказів у кримінальному провадженні: аналіз положень КПК України / М.М. Стоянов // «Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку» : Міжнародна науково-практична конференція, м. Херсон, 1-2 березня 2013 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика». 2013. – С. 155-156. – 176 с.

 • Стоянов Н. М. Институт допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве Украины: взгляд на будущее через призму настоящего / Н. М. Стоянов // Правосудие как институт обеспечения прав и свобод человека и гражданина: Сб. статей и тезисов Междунар. науч.-практ. конф. студ., асп. и молодых ученых, 20-21 апреля 2007 г. / Отв. ред. А. В. Гусев; НовГУ имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2007. – С. 198-200.

 • Стоянов Н. М. К вопросу об определении критериев проверки и оценки доказательств в уголовном процессе / Н. М. Стоянов // Правове життя сучасної України: тези доповідей міжнар. наук. конфер. проф.-викл. і аспір. складу / Відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю. М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – С. 579-580.

 • Стоянов Н. М. Основания, порядок и последствия признания доказательств недопустимыми в уголовном процессе Украины / Н. М. Стоянов // Проблемы совершенствования правовых средств и механизмов противодействия преступности в современном обществе: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 13-14 окт. 2006 г. / редкол. : А. В. Барков (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – С. 189-192.

 • Стоянов Н. М. Свойства системы доказательств в уголовном процессе / Н. М. Стоянов // ХVI междунар. конф. студентов, аспирантов та молодых ученых «Ломоносов», Москва, 14-18 апреля 2009 г. [Адрес ресурса в сети Интернет: http://www.lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2009/30_14.pdf]

 • Стоянов Н. Традиции и новации в определении свойств доказательств: сравнительно-правовой аспект (уголовно-процессуальное законодательство Украины и Российской Федерации) / Н. Стоянов // Правовые традиции и их институализация в Российской правовой системе: Сб. науч. ст. Материалы III конференции юридического факультета КГУ (26 окт. 2007 г.) – Ч. 2 / Отв. ред. Воронов Е. Н. – Курск: Курск. гос. ун-т, 2007 – С. 140-142.

 • Торбас О.О. Відкриття матеріалів іншій стороні як засіб забезпечення прав людини під час кримінального розслідування // Пріоритетні напрями розвитку правової системи України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 січня 2013 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – у 2-х частинах. – Ч. ІІ. – С. 100-102

 • Торбас О.О. Закриття кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: характеристика деяких новел // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012. – С. 341-343.

 • Торбас О.О. Колізії між КК та КПК України в частині звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності // Правові реформи в Україні. Ч. 2 : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-теорет. конф,, Київ, 16 жовт. 2013 р. – К.: Нац. акад. внутр. справ. – 2013. – С. 130-132

 • Торбас О.О. Момент закінчення досудового розслідування за КПК 2012 р. // Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 червня 2013 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 103-106

 • Торбас О.О. Момент закінчення досудового розслідування: аналіз соціологічного дослідження серед працівників правоохоронних органів // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня, 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 178-182.

 • Торбас О.О. Направлення до суду обвинувального акту разом із угодою як окрема форма закінчення досудового розслідування // Європейські стандарти захисту прав та свобод людини у кримінальному судочинстві: матеріали наук.-практ. конф., 13 грудня 2013 р. – Х.: Право, 2013. – С.120-124

 • Торбас О.О. Особливості визначення моменту закриття кримінального провадження // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. Наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т.2 / відп. за випуск д.ю.н., проф.. В.М. Дрьомін: Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 449-451

 • Торбас О.О. Особливості ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, яке було закрите згідно зі ст. 284 КПК // «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 червня 2013 р. – Херсон, видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 204-206

 • Торбас О.О. Особливості оскарження деяких положень постанови про закриття кримінального провадження // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д. ю. н., проф.. Ю.П. Аленін: Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 168-174

 • Торбас О.О. Особливості предмета доказування при складанні клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з діяльним каяттям // Актуальні проблеми доказування у кримінальному проваджені: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 97-101

 • Торбас О.О. Порівняльна характеристика обвинувального акту та обвинувального висновку за старим та чинним процесуальним законодавством // Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 січня 2013 року. – у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. – Ч. ІІ. – С. 96-98

 • Торбас О.О. Форми закінчення досудового розслідування за КПК України та кримінальним процесуальним законодавством інших країн // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса): у 2 т. Т.1 / від. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 718-722.

 • Цехан Д.М., Гловюк І.В. Оперативно-розшукова діяльність та кримінальне переслідування: проблеми співвідношення // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ХХ-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). – Одеса: Фенікс, 2013. - С. 442-446.

 • Чернега І.Л. До питання про допустимість доказів в кримінальному провадженні // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012. – С. 385-387.

 • Чернега І.Л. До питання про допустимість доказів в світлі нового Кримінального процесуального кодексу України // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: видавець Строков Д.В., 2013. – С.341-343.

 • Чернега І.Л. Допустимість доказів, отриманих з порушенням принципу поваги честі і гідності особи // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 163-168.

 • Чернега І.Л. Допустимість доказів, отриманих за допомогою поліграфа // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса): у 2т. Т.1/ відп. Ред.. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 720-722.

 • Чернега І.Л. Недоліки правового регулювання та допустимості доказів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С.134-137.

 • Чернега І.Л. Показання з чужих слів устами малолітніх та неповнолітніх. Проблеми допустимості// Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу до 80-річчя з дня народження професора А.Я. Дубинського (Київ, 4 квітня 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С.182-184.

 • Чернега І.Л. Показання з чужих слів: новела чи регрес? // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (16-17 травня 2013 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 512-514.

 • Шилин Д.В. Преюдициальность приговора / Д.В. Шилін // Правове життя сучасної України : тези доповідей Міжнар. наук. конф. професор.-виклад. і аспірант. складу. – О. : Фенікс, 2009. – С. 581-582.

 • Шилін Д.В. Вирішення преюдиціальних колізій при провадженні у кримінальній справі / Д.В. Шилін // Матеріали міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу “Правове життя сучасної України”. О., 2010. – С. 573-576.

 • Шилін Д.В. Дія адміністративних преюдицій у кримінальному процесі / Д.В. Шилін // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної науково практичної конференції. – Т. 2 – Одеса, 2013. – С. 474-476.

 • Шилін Д.В. Дія господарсько-процесуальних преюдицій в кримінальному процесі // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: видавець Строков Д.В., 2013. – С. 354-356.

 • Шилін Д.В. Дія господарсько-процесуальних преюдицій у кримінальному процесі / Д.В. Шилін // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, що присвячена 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права, Т. 2, м. Одеса 30 листопада 2012 року – Одеса, 2012. С. 376-378.

 • Шилін Д.В. Дія дисциплінарних преюдицій у кримінальному процесі/ Д.В. Шилін // Національний та міжнародно-правовий вимір стійкого розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 14 липня 2012 року. – Львів, 2012. С. 91-94.

 • Шилін Д.В. Дія загальноправових преюдицій у кримінальному процесі / Д.В. Шилін // I Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам’яті професора В.П. Колмакова (м. Одеса, 16 – 17 квітня 2010 р.). – О. : Фенікс, 2010. – С. 205-206.

 • Шилін Д.В. До питання про поняття преюдиції у кримінальному процесі / Д.В. Шилін // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали наук.-практ. конф. (м. Одеса, 9 жовтня 2009 р.). – О., 2009. – С. 596-599.

 • Шилін Д.В. Класифікація преюдицій у кримінальному процесі // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. м Одеса. – 27 листопада 2013 р. С. 44-48.

 • Шилін Д.В. Поняття преюдиціальності як властивості судових рішень у кримінальних справах / Д.В. Шилін // Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених” Частина друга. Київ, 2010. – С. 299-301.

 • Шилін Д.В. Поняття преюдиції / Д.В. Шилін // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : Матеріали V Всеукр. наук. конф. правників-початківців : збірка статей. – О., 2008. ─ С. 234-236.

 • Шилін Д.В. Преюдиціальність як властивість судових рішень у кримінальних справах / Д.В. Шилін // Запорізька міська організація «Істина»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Юридична наука: нові ідеї та концепції», м. Запоріжжя, 26-27 жовтня 2012 р. – Запоріжжя, 2012. С. 99-101.

 • Шилін Д.В. Преюдиція та внутрішнє суддівське переконання / Д.В. Шилін // Использование современных достижений криминалистики и уголовного процесса в борьбе с преступностью : материалы VIІІ Междунар. межвуз. науч.-практ. конф. студ., курсантов и слушателей (Донецк, 11 апреля 2008 г.) – Донецк : Норд-Пресс, 2008. – С. 110-114.

 • Шилін Д.В. Роль преюдицій актів органу дізнання, слідчого, прокурора/ Д.В. Шилін // Сучасний стан розвитку юридичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 17-18 липня 2012 року. – Харків, 2012. С. 101-103.

 • Шилін Д.В. Співвідношення преюдиції із суміжними поняттями / Д.В. Шилін // Процесуальні, тактичні та психологічні проблеми, тенденції і перспективи вдосконалення досудового слідства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (30 травня 2008 р.). – О., 2008. – С. 61-65.

 • Шилін Д.В. Співвідношення преюдиції та презумпції / Д.В. Шилін // Матеріали міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу “Правове життя сучасної України”. О., 2012. – С. 405-407.

 • Шилін Д.В. Співвідношення преюдиції та принципів кримінального процесу / Д.В. Шилін // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності», присвяченої 10-річчю міжнародного гуманітарного університету. – О.: Фенікс, 2011. – С. 398-400.


  Інші:  1. Аленин Ю.П. Постика И.В. Тищенко В.В. Криминалистика: новый учебник. Рецензия // Юридический вестник. – 1991. - №1.
 • 1   2   3   4   5


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка