І. В. Гловюк; онюа. Одеса, 2008. 253 сСторінка2/5
Дата конвертації31.12.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5

Гловюк И.В. Судебный порядок рассмотрения жалоб на решения, влияющие на ход уголовного судопроизводства, по УПК Украины и Российской Федерации: сравнительный анализ // Уголовное право. – 2010. – №1. – С. 75-80.

 • Гловюк И.В. Функциональная направленность судебной деятельности в досудебном уголовно-процессуальном производстве // Аграрное и земельное право. – 2011. – № 1 (73). – С. 100-101.

 • Гловюк І. Виїмка документа виконавчого провадження. Аналіз новел законодавства // Вісник прокуратури. – 2007. – №6. – С. 96–99.

 • Гловюк І. Деякі питання визначення кола учасників судового розгляду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Юридичні науки» / за заг. ред. проф. О. І. Сушинського. – Львів : Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, 2010. – Вип. 4. - С. 214-225.

 • Гловюк І. Дозвіл суду на здійснення процесуальних дій, пов’язаних з інформацією, яка містить банківську таємницю // Юридична Україна. – 2006. – №10. – С. 71–74.

 • Гловюк І. Об’єкт і предмет судової діяльності у досудовому провадженні (концептуальний аспект) // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №7. – С.127–130.

 • Гловюк І. Процесуальне керівництво прокурора досудовим розслідуванням. Функціональна ідентифікація // Вісник прокуратури. – 2013. - №12. – С. 79-89.

 • Гловюк І.В. Судовий контроль проведення окремих слідчих дій // Актуальні проблеми держави та права: Збірник наукових праць. Вип. 32. / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2007. – С. 386–390.

 • Гловюк І.В. Деякі аспекти дослідження поняття "кримінально-процесуальна функція" // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2011. – Спецвипуск №5. С. 251-258.

 • Гловюк І.В. Деякі проблеми кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія право. – 2013. – Вип. 21. – Ч. ІІ. – Т.3. – С. 112-115.

 • Гловюк І.В. Діяльність суду присяжних в Україні за КПК 2012 року: окремі організаційні та процесуальні аспекти // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія "Юридичні науки". – 2014. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 209-213.

 • Гловюк І.В. До питання про нормативне визначення поняття захисту у кримінальному провадженні // Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №3(16). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Chaau/2012-3/12givukp.pdf

 • Гловюк І.В. До питання про функціональну спрямованість діяльності суду (судді) у досудовому провадженні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2010. – Спеціальний випуск №6. – Ч.3. – С. 59-66.

 • Гловюк І.В. Дозвільна функція суду у досудовому провадженні: порядок реалізації // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – №1. // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-1/09givppr.pdf

 • Гловюк І.В. Доступ до суду у кримінальному процесі: проблеми теорії // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. №2 (11). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-2/11givppt.pdf

 • Гловюк І.В. Концептуальні питання тлумачення поняття "правосуддя у кримінальних справах" // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 50. / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2009. – С. 136-142.

 • Гловюк І.В. Кримінально-процесуальна діяльність: проблеми визначення поняття // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 64 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. — Одеса : Юридична література, 2012. – С. 461-468.

 • Гловюк І.В. Методологічні ідеї теорії кримінально-процесуальних функцій // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 68 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. — Одеса : Юридична література, 2012. – С. 566-574.

 • Гловюк І.В. Ознаки кримінально-процесуальних функцій // Митна справа. – 2012. - №5 (83). – Ч.2. – Кн. 2. – С. 70-75.

 • Гловюк І.В. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи до суду на стадії досудового слідства // Актуальні проблеми держави та права: Збірник наукових праць. Вип. 27. / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2006. – С. 70–74.

 • Гловюк І.В. Повноваження слідчого судді у досудовому провадженні // Митна справа. – 2012. – №. 6. – Ч. 2. Кн. 2. – С. 103-110.

 • Гловюк І.В. Поняття та сутність вирішення справи як кримінально-процесуальної функції // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2011. – Спеціальний випуск №8. – С. 253-259.

 • Гловюк І.В. Проблеми визначення функціональної спрямованості діяльності потерпілого у кримінальному провадженні України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - № 1082. - Серія "Право". 2013. - Випуск №16. - С. 233-236.

 • Гловюк І.В. Проблеми нормативного визначення категорій "обвинувачення" та "державне обвинувачення" // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 67 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. — Одеса : Юридична література, 2012. – С. 557-563.

 • Гловюк І.В. Процесуальний контроль у кримінальному процесі // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – №1. – С.143–145.

 • Гловюк І.В. Слідчий суддя у кримінально-процесуальному доказуванні // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. - №3 (20). // Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2013_3_8.pdf

 • Гловюк І.В. Слідчий суддя як суб’єкт судової діяльності у досудовому провадженні // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: Фенікс, 2008. – Вип. 33. – С. 184–190.

 • Гловюк І.В. Співвідношення категорії "кримінально-процесуальна функція" із суміжними категоріями кримінально-процесуальної доктрини // Прикарпатський юридичний вісник. – 2014. – Вип. 1(4). – С. 202-215.

 • Гловюк І.В. Співвідношення судової діяльності та прокурорського нагляду у досудовому провадженні: функціональний аспект // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. - №4. – С. 252-259. // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdduvs/2009_4/Glovyuk.pdf

 • Гловюк І.В. Судова діяльність та її напрями у кримінальному процесі України // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Зб. – О.: Міжнар. гуманітар. ун-т, 2007. – Вип. 7. – С. 296–298.

 • Гловюк І.В. Судовий контроль порушення кримінальної справи: актуальні питання // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – №3 (4) // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09givsap.pdf

 • Гловюк І.В. Судовий контроль як категорія теорії судової діяльності у кримінальному процесі // Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць. Вип. 45. / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2009. – С. 367-371.

 • Гловюк І.В. Участь потерпілого у кримінально-процесуальному доказуванні: деякі питання // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2014. – Вип. 1. – С. 135-145.

 • Гловюк І.В. Функціональна спрямованість діяльності захисника свідка // Форум права. – 2011. - №2. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11givdzc.pdf

 • Гловюк І.В. Функціональна спрямованість діяльності прокурора у судово-контрольних стадіях кримінального судочинства України // Митна справа. – 2012. – №1. – Частина 2. – Книга 2. – С. 90-96.

 • Гловюк І.В. Функціональна спрямованість діяльності слідчого судді // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. - Серия «Юридические науки». - Том 26 (65). - 2013. - № 2-1. Ч.2. - С. 303-309.

 • Гловюк І.В. Функціональна спрямованість судової діяльності у кримінальному процесі України // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса, 2012. – Вип. 45. – С. 251-261.

 • Glowiuk I. Strona skarżąca w postępowaniu przygotowawczym według Kodeksu Postępowania Karnego Ukrainy od 2012: kwestie problematyczne // Nauka ● oświata ● prawo ● zarządzanie. – 2014. - №1 (5). – С. 55-64

 • Гуртиева Л.Н. Законодательное закрепление оснований отложения уголовного производства судом первой инстанции в новом УПК Украины // Юридичний вісник. – 2013. - № 1. – С.87-93.

 • Гуртиева Л.Н. Законодательное закрепление оснований приостановления уголовного производства судом первой инстанции в новом УПК Украины // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 69 / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін – Одеса: Юридична література, 2013.

 • Гуртиева Л.Н. Правовая природа отложения уголовного производства судом первой инстанции // Митна справа. Частина 2, книга 2. – 2013. - № 1. – С. 61-65.

 • Гуртиева Л.Н. Морально-правовой аспект взаимоотношений следователя и обвиняемого // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. – Вип. 10. – Одеса: Юрид. л-ра, 2001. – С. 132-138.

 • Гуртиева Л.Н. Природа следственной этики: взаимосвязь этических и правовых норм в деятельности следователя // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 27 / Редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – Одеса: Юрид. л-ра, 2006. – С. 25-30.

 • Гуртієва Л.М. Поняття етичних основ процесу доказування у кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць / Голов. ред.: С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін – Одеса: Юридична література, 2012. – Вип. 67. – С.578-584.

 • Гуртієва Л.М. Етичний аспект кримінально-процесуальних відносин слідчого з суб’єктами кримінального процесу // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»: Південноукраїнський центр тендерних проблем, 2012. – Вип. 44. – С.342-351.

 • Гуртієва Л.М. Етичний аспект кримінально-процесуальних відносин слідчого з прокурором // Правова держава. – 2012. - Вип. 15. – С.207-212.

 • Гуртієва Л.М. Етичний аспект правового забезпечення честі та гідності підозрюваного при застосуванні затримання // Митна справа. – 2012. - № 2. – частина 2, книга 2. - С.201-208.

 • Гуртієва Л.М. Забезпечення моральних цінностей особистості в кримінально-процесуальному законодавстві України при проведенні слідчих дій // Адвокат. – 2006. – № 8 (71). – С. 15-18.

 • Гуртієва Л.М. Загальні особливості кримінально-процесуальної діяльності слідчого в аспекті дослідження проблем слідчої етики // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць / Голов. ред. С. В. Ківалов; Відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: ПП «Фенікс», 2008. – Вип. 33. – С.453-457.

 • Гуртієва Л.М. Морально-правові аспекти попередження конфліктних ситуацій у правовідносинах слідчого з учасниками досудового слідства // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2010. – число 2 (18). – С.163-166.

 • Гуртієва Л.М. Морально-правові критерії допустимості застосування тактичних прийомів допиту підозрюваного, обвинуваченого // Вісник прокуратури. – 2006. – № 11 (65). – С. 76-81.

 • Гуртієва Л.М. Морально-правові критерії часу провадження слідчих дій // Юридичний вісник. – 2012. - № 1. - С.117-121.

 • Гуртієва Л.М. Поняття етичних основ діяльності слідчого // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць / Голов. ред. С. В. Ківалов; Відп.за випуск Л.І. Кормич. – Одеса: ПП «Фенікс», 2007. – Вип. 32. – С. 167-173.

 • Гуртієва Л.М. Поняття та сутність моральнісних цінностей особи у сфері кримінального судочинства // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць / Керівник авт. кол. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: Фенікс, 2010. – Вип. 40. – С.151-159.

 • Гуртієва Л.М. Предмет слідчої етики // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін – Одеса: Фенікс, 2012. – Вип. 64. – С.475-481.

 • Дидич О.Ю. Принципи, що забезпечують змагальність кримінального процесу // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» № 21. – Ч. ІІ за 2013 р.-Х.:Гельветика, 2013. с. 121-125

 • Дидич О.Ю. Система принципів кримінального процесу України// Актуальні проблеми держави та права: збірник наукових праць. Вип.69. / редкол.: С.В. Ківалов та ін., відп. за вип. В.М. Дрьомін..-О.: Юрид. Літ., 2013.

 • Дидич О.Ю. Щодо реалізації принципу змагальності в апеляційному провадженні // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 64 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. — Одеса : Юридична література, 2012. – С. 531-537.

 • Дрішлюк К.В. Надання безоплатної правової допомоги в кримінальному процесі // Актуальні проблеми держави і права. – Вип.27. – Одеса, 2006. – С.20-25

 • Дрішлюк К.В. Про деякі питання реалізації права на захист в кримінальному процесі // Збірник: Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького ун-ту управління та права. – 2005. - № 4. С. 262-265.

 • Лановенко О.С. Процесуальні гарантії захисту прав та охоронюваних інтересів учасників кримінального провадження // Актуальні проблеми держави та права зб. наук. праць. – №67 /редкол.: С.В. Ківалов (голов.ред.) та ін. – О.: Юридична література, 2012.

 • Лукашкина Т.В. Пределы судебного разбирательства // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 27. – Одеса, 2006. – С. 125-133.

 • Мудрак І. В. Деякі філософські основи національного кримінального судочинства / І.В. Мудрак // Правове життя сучасної України. - Одеса: Фенікс, 2011. - Т.2. - С. 191-192.

 • Мудрак І. В. Концепція національного кримінально-процесуального судочинства в контексті судово-правової реформи / І.В. Мудрак // Віче. – 2010. – № 22(283). – С. 18-20.

 • Мудрак І. В. Національні ментальні структури судових дебатів у кримінальному судочинстві / І.В. Мудрак // Вісник Донецького національного університету. Серія В: економіка і право. – 2010. – № 2. – Т.2. – С. 670-673.

 • Мудрак І. В. Особливості комунікативного процесу в судових дебатах у кримінальному судочинстві / І.В. Мудрак // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. Вип. 40. – Одеса: Юридична літ-ра, 2010. – С. 159-167.

 • Мудрак І. В. Судова промова у кримінальному судочинстві / І.В. Мудрак // Вісник Академії адвокатури України. - 2011. - №1. - С. 140-142.

 • Мудрак І. В. Судова промова як конститутивна складова процесуальної діяльності державного обвинувача / І.В. Мудрак // Вісник прокуратури. – 2008. – № 5. – С. 49-56.

 • Мудрак І. В. Судове красномовство як ключовий елемент правової комунікації захисника в кримінальному процесі / І.В. Мудрак // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. Вип. 39. – Одеса: Юридична літ-ра, 2010. – С. 404-410.

 • Мурзановська А.В. Про деякі аспекти кримінально-процесуальної відповідальності // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 32 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юридична література, 2007. – С. 339-344.

 • Нарбікова Н. Г., Стоянов М. М. Сутність достовірності доказів у кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми політики. – 2009. – Вип. 36 – С. 251-256

 • Підгородинська А.В. Визнання та виконання іноземних судових рішень як спосіб міжнародного співробітництва // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Вип. 66 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юридична література, 2012. - С. 485-490.

 • Підгородинська А.В. До питання про коло рішень, які підлягають визнанню та виконанню на території України / А.В. Підгородинська // Митна справа (Митний комплект) : Митні правила. – 2012. - № 1. – С. 21-26.

 • Підгородинська А.В. Інститут визнання та виконання іноземних судових рішень у кримінальних справах / А.В. Підгородинська // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. - №3 (4). - [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09pavrks.pdf

 • Підгородинська А.В. Історія становлення визнання і виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів в кримінальних справах у системі міжнародного співробітництва в кримінальному судочинстві / А.В. Підгородинська // Актуальні проблеми права: теорія і практика : зб. наук. праць. - № 24. – Луганськ, 2012. – С. 582-589.

 • Підгородинська А.В. Перспективи взаємодії України з міжнародним кримінальним судом: процесуальний аспект / А.В. Підгородинська // Митна справа (Митний комплект): Митні правила. – 2012. - № 3. – С. 107-116.

 • Підгородинська А.В. Правова регламентація інституту визнання та виконання іноземних судових рішень в Україні / А.В. Підгородинська // Юридичний вісник. – 2012. - № 1. – С. 151-155.

 • Підгородинська А.В. Принципи міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства/ А.В. Підгородинська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук . праць. – Вип. 32 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – С. 369-374.

 • Підгородинська А.В. Регламентація міжнародного співробітництва під час кримінального провадження за новим КПК України / А. Підгородинська / //Вісник прокуратури. - № 9. - 2012 р. – С. 61- 67.

 • Підгородинська А.В. Регламентація міжнародного співробітництва під час кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / А.В. Підгородинська // Новели Кримінального процесуального кодексу України 2012 року : зб. статей - К. : Видавництво «Істина», 2012 - № 9. – С. 121-128.

 • Пожар В.Г. Ґенеза та деякі перспективи розвитку інституту представництва у кримінальному судочинстві України // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 60 / Редкол.: С.В. Ківалов та ін.; відп. за вип.. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2011. – С. 231-240.

 • Пожар В.Г. Деякі проблемні аспекти представництва потерпілого в кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник юридичного факультету ТНЕУ / Редкол.: М.О. Баймуратов та ін. - Випуск 2 – Тернопіль: Астон, 2012. - С. 272-277.

 • Пожар В.Г. Институт представительства в уголовном процессе: понятие и цели / В.Г. Пожар // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 27. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – С. 38-42.

 • Пожар В.Г. Новели регламентації інституту представництва за новим кримінальним процесуальним законодавством України / В.Г. Пожар // Митна справа. – 2012. - № 5. – Ч. 2, Кн. 2. – С. 363-368.

 • Пожар В.Г. Підстави та передумови виникнення представництва в кримінальному судочинстві / В.Г. Пожар // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 32. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – С. 345-350.

 • Пожар В.Г. Проблеми представництва свідка у кримінальному судочинстві України / В.Г. Пожар // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 4 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09pvgsks.pdf

 • Пожар В.Г. Проблеми реалізація процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. - Вип. 64 / редкол.: С.В. Ківалов та ін.; відп. за вип.. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. – С. 517-524.

 • Пожар В.Г. Процесуальний статус потерпілого за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: позитивні кроки та прогалини правової регламентації // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - № 2(6). - С. 126-131.

 • Пожар В.Г. Суб’єктивні та об’єктивні фактори в механізмі прийняття рішень у кримінальному судочинстві // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - № 14. - Електронний ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-1/12pvguks.pdf

 • Пожар В.Г. Схожість та відмінність процесуального представництва у кримінальному та адміністративному судочинстві / В.Г. Пожар // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 35. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – С. 304-308.

 • Пожар В.Г. Участь добровільних представників на досудових стадіях кримінального процесу: деякі проблемні питання / В.Г. Пожар // Вісник прокуратури. – 2009. – № 4. – С. 63-70.

 • Пожар В.Г. Щодо класифікації представництва у кримінальному судочинстві / В.Г. Пожар // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 144-146.

 • Пожар В.Г. Щодо підстав втрати особою процесуального статусу представника у кримінальному судочинстві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Спеціальний випуск № 8. – 2011. – С. 401-408.

 • Волошина В.К. Реалізація принципу безпосередності дослідження доказів у стадіі досудового розслідування// Вісник Луганського держ.ун-ту внутр..справ ім. Е.О.Дідоренка.Спец. Вип.- № 8.-2011.-С.240-247.

 • Волошина В.К. Реалізація принципу диспозитивності у стадії досудового розслідування// Форум права. - №3.- 2011 // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11vvkcdr.pdf

 • Самарин В. И., Стоянов Н. М. Проблемы совершенствования правового регулирования допустимости доказательств в уголовном процессе Украины и Республики Беларусь: сравнительно-правовой анализ // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 139-143.

 • Самарин В., Стоянов Н. К вопросу определения элементов уголовно-процессуального доказывания // Юстыцыя Беларусі. – 2010. – № 2. – С. 53-55.

 • Смирнов М. Актуальні питання надання взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 9. – С. 139-142.

 • Смирнов М. Використання в кримінальному процесі України доказів по справах про контрабанду, отриманих із джерел в іноземній державі в порядку надання правової взаємодопомоги // Митна справа. – 2004. - № 1 (31). – C. 55-60.

 • Смирнов М. Використання в кримінальному процесі України доказів, отриманих із джерел в іноземній державі // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 2 (32). – C. 124-128.

 • Смирнов М. Гловюк І. Щодо процедури прийняття та оскарження рішення про екстрадицію // Вісник прокуратури. – 2008. – №10. – С. 107-113.

 • Смирнов М. Дистанційне кримінальне судочинство: реальність та перспективи // Юридична Україна. – 2004. - № 7 (19). – С. 69-74.

 • Смирнов М. Дистанційне кримінальне судочинство: реальність та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 9 (35). – С. 74-83.

 • Смирнов М. Допустимість використання в кримінальному процесі показань анонімних свідків // Юридична Україна. – 2003. - № 4. – С. 34-37.

 • Смирнов М. Ефективність механізмів надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах: питання процесуальної форми // Часопис Київського університету права. – 2004. - № 2. – С. 72-76.

 • Смирнов М. Ефективність механізмів надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах: питання процесуальної форми // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – Одеса: Фенікс, 2004. – Вип. 21. – С. 224-230.

 • Смирнов М. Застосування відеозв’язку при одержанні доказів по кримінальних справах у порядку надання взаємної правової допомоги (процесуальні особливості) // Юридична Україна. – 2003. - № 8. – С. 23-30.

 • Смирнов М. Застосування відеоконференцзв’язку при одержанні доказів по кримінальних справах у сфері міжнародного співробітництва // Український часопис міжнародного права. – 2003. - № 4. – С. 88-92.

 • Смирнов М. Інститут взаємної правової допомоги по кримінальних справах: концепція удосконалювання // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 7. – С. 125-128.

 • Смирнов М. Інститут взаємної правової допомоги: діюча практика та перспективи розвитку // Юридична Україна. – 2003. - № 10. – С. 65-69.

 • Смирнов М. Концепція удосконалювання інституту взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Юридична Україна. – 2004. - № 4 (16). – С. 56-62.

 • Смирнов М. Міжнародне співробітництво держав у сфері кримінального процесу // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 1 (31). – С. 10-14.

 • Смирнов М. Надання взаємної правової допомоги по кримінальних справах: питання процесуальної форми // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 6. – С. 124-127.

 • Смирнов М. Норми іноземного права в національному кримінальному процесі // Вісник прокуратури. – 2003. - № 11 (29). – С. 51-56.

 • Смирнов М. Норми іноземного права в національному кримінальному процесі // Юридична Україна. – 2004. - № 1 (13). – С. 72-76.

 • Смирнов М. Особливості і процедурні питання провадження процесуальних дій за допомогою відеоконференцзв’язку у сфері міжнародного співробітництва // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. - № 3 (11). – С. 210-214.

 • Смирнов М. Перспективи розвитку інституту взаємної правової допомоги в кримінальних справах // Право України. – 2004. - № 5. – С. 99-102.

 • Смирнов М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги в кримінальних справах // Право України. – 2003. - № 10. – С. 40-43.

 • Смирнов М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 2. – С. 115-119.

 • Смирнов М. Применение видеоконференцсвязи при получении доказательств по уголовным делам в порядке оказания взаимной правовой помощи (процессуальные особенности) // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 11. – С. 127-131.

 • Смирнов М. Применение видеосвязи как мера обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию, и возможность реализации в уголовном судопроизводстве права конфронтации // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 5. – С. 117-120.

 • Смирнов М. Применение средств видеосвязи при оказании правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 6. – С. 92-95.

 • Смирнов М. Процессуальные особенности применения видеоконференцсвязи при получении доказательств по уголовным делам в порядке оказания взаимной правовой помощи // Юридический вестник. – 2004. - № 1. – С. 98-103.

 • Смирнов М. Процесуальні особливості застосування нових форм взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. - № 1-2 (9-10). – С. 228-231.

 • Смирнов М. Процесуальні особливості проведення трансграничних обшуків і вилучення інформації, переданої через телекомунікаційні мережі // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 10. – С. 133-136.

 • Смирнов М. Щодо визначення правової природи екстрадиції // Вісник прокуратури. – 2007. - № 9 (75). – С. 56-65.

 • Смирнов М. Щодо використання відеоконференцзв’язку при перегляді судових рішень у касаційному порядку // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 1 (41). – С. 38-40.

 • Смирнов М. Эффективность механизмов и процедур оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам: вопросы процессуальной формы // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – 2004. - № 4 (149). – С. 8-12.

 • Смирнов М., Гловюк І. Щодо процедури прийняття та оскарження рішення про екстрадицію // Вісник прокуратури. – 2008. - № 10 (88). – С. 107-113.

 • Смирнов М., Комісарчук Р. Криміналістична характеристика економічної організованої злочинної діяльності // Право України. – 2007. - № 3. – С. 76-82.

 • Смирнов М., Комісарчук Р. Напрями використання спеціальних знань при розслідуванні економічних злочинів в межах повноважень податкової міліції // Вісник прокуратури. – 2007. - № 1 (67). – С. 53-58.

 • Смирнов М., Комісарчук Р. Щодо державного нагляду в Україні // Вісник прокуратури. – 2006. - № 4 (58). – С. 96-108.

 • Смирнов М., Комісарчук Р. Щодо криміналістичної характеристики економічної організованої злочинної діяльності // Вісник прокуратури. – 2007. - № 6 (72). – С. 104-114.

 • Смирнов М.И. Понятие и правовая природа выдачи (экстрадиции) // Прокурорская и следственная практика. – 2006. - № 3-4. – С. 99-115.

 • Смирнов М.И. Понятие и правовая природа выдачи (экстрадиции) // Следователь. – 2006. - № 7 (99). – С. 49-54.

 • Смирнов М.И. Понятие и правовая природа выдачи (экстрадиции) // Современное право. – 2007. - № 3. – С. 12-17.

 • Смирнов М.И. Понятие и современное состояние института взаимной правовой помощи по уголовным делам // Правоведение. – 2004. - № 5 (256). – С. 162-171.

 • Смирнов М.И. Современное состояние института взаимной правовой помощи по уголовным делам // Юристъ-Правоведъ. – 2004. - № 1 (8). – С. 46-52.

 • Смирнов М.И. Современное состояние института взаимной правовой помощи по уголовным делам // Прокурорская и следственная практика. – 2004. - № 1-2. – С. 159-162.

 • Смирнов М.И. Эффективность механизмов и процедур оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам: вопросы процессуальной формы // Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. – 2004. - № 2 (30). – С. 27-31.

 • Смирнов М.И. Эффективность механизмов и процедур оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам: вопросы процессуальной формы // Следователь. – 2004. - № 6 (74). – С. 60-62.

 • Смирнов М.И. Эффективность механизмов оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам: вопросы процессуальной формы // Современное право. – 2004. - № 8. – С. 34-37.

 • Смирнов М.І. Актуальні питання удосконалювання інституту взаємної правової допомоги у кримінальних справах // Життя і право. – 2004. - № 4 (4). – С. 52-60.

 • Смирнов М.І. Відеоконференцзв’язок у кримінальному судочинстві // Юридичний вісник України. – 2003. – 13-19 грудня. - № 50 (442). – С. 28-32.

 • Смирнов М.І. Дистанційне кримінальне судочинство: актуальні питання // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 366-372.

 • Смирнов М.І. Дистанційне кримінальне судочинство: реальність та перспективи // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Чернівці, 2004. – Вип. 212: Правознавство. – С. 117-121.

 • Смирнов М.І. Діюча сфера застосування відеоконференцзв’язку при одержані доказів з кримінальних справ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Вип. 60-62. – С. 85-87.

 • Смирнов М.І. Діюча сфера застосування засобів відеозв’язку при одержанні доказів по кримінальних справах // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 18. – С. 842-849.

 • Смирнов М.І. Допустимість використання в кримінальному процесі свідчень анонімних свідків // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література, 2002. – Вип. 16. – С. 624-628.

 • Смирнов М.І. Застосування іноземного кримінально-процесуального права при наданні взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 1. – С. 109-112.

 • Смирнов М.І. Перспективи розвитку нових форм взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література, 2004. – Вип. 22. – С. 938-943.

 • Смирнов М.І. Проблема використання в кримінальному процесі доказів, отриманих із джерел в іноземній державі в порядку надання взаємної правової допомоги // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. - № 3 (частина друга). – С. 119-123.

 • Смирнов М.І. Процесуальні особливості застосування відеозв’язку в наданні взаємної допомоги у кримінальних справах // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. пр. – Донецьк, 2003. - № 1. – С. 142-156.

 • Смирнов М.І. Процесуальні особливості застосування нових форм взаємної правової допомоги при одержані доказів по кримінальних справах у сфері міжнародного співробітництво // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 20. – С. 125-129.

 • Смирнов М.І. Сутність і правова природа міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального процесу // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. пр. – Донецьк, 2004. - № 1. – С. 187-196.

 • Смирнов М.І. Сутність і правова природа міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального процесу // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 4. – С. 112-116.

 • Смирнов М.І. Удосконалення інституту взаємної правової допомоги у кримінальних справах // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 4 (34). – С. 114-118.

 • Смирнов М.І. Щодо розмежування процедур видачі і передачі осіб в практиці міжнародного співробітництва у сфері кримінального процесу // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література, 2007. – Вип. 32. – С. 301-307.

 • Смирнов М.І., Комісарчук Р. Інституційна реформа в Україні – передумова інтеграції до Європейського Союзу // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - № 9. – С. 77-89.

 • Солдатський В. В. Інститут процесуальних строків у стадії кримінального судочинства / В.В. Солдатський // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць . 1994-. - 2010. - : Вип. 52 . 476 с. С. 354-358.

 • Солдатський В. В. Правова регламентація строків у стадії судового розгляду / В. В. Солдатський // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2014. – №1. – С. 42–44.

 • Солдатський В. В. Правове регулювання строків у регламентації заходів процесуального примусу на стадії досудового слідства / В. В. Солдатський // Карпатський правничий часопис. – 2014. – №5. – С. 111–120.

 • Солдатський В. В. Регулятивно-правовий вплив строків у стадії підготування та призначення судового засідання / В. В. Солдатський // Карпатський правничий часопис. – 2014. – №6. – С. 109–116.

 • Солдатський В. В. Фактичне затримання» як засіб обчислення моменту затримання у кримінальному процесі // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 64 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. — Одеса : Юридична література, 2012. — С. 524-531.

 • Стоянов М. М. Взаємозв’язок та механізм встановлення властивостей та характеристик доказів у кримінальних справах // Актуальні проблеми політики. – 2008. – Вип. 34 – С. 264-270.

 • Стоянов М. М. До питання визначення властивостей доказів у кримінальному процесі // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 44. – С. 208-213.

 • Стоянов М. М. Концепції допустимості доказів: проблеми теорії, нормативної регламентації та правозастосовчої практики / М. М. Стоянов // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 3 (4) // http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/content.html.

 • Стоянов М.М. Властивість належності доказів: поняття та зміст / М.М. Стоянов // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 60. - Одеса : Юридична література, 2011. - 584 с. - С. 204-209.

 • Стоянов М.М. Порушення процесуальної форми та визнання відомостей недопустимими у кримінальному провадженні / М.М. Стоянов // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С. 319-321.

 • Стоянов М.М. Правові засади визначення властивостей доказів / М.М. Стоянов // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 64. – Одеса : Юридична література, 2012. – 620 с. – С. 468-474. http://onua.edu.ua/downloads/nauka/APDiP/AP_64.pdf

 • Стоянов М.М. Теоретичні засади визначення властивостей доказів у кримінальних справах / М.М. Стоянов // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник юридичного факультету ТНЕУ. Випуск 1(2)/2012. – Тернопіль, 2012. – 300 с. – С. 283-288.

 • Стоянов М.М., Чіпєра О.В. Деякі аспекти участі адвоката в доказуванні у кримінальному провадженні за новим КПК України // Митна справа. – 2013. – № 2(86). – 160-167.

 • Стоянов Н. М. Дифференцированный подход к нарушениям правил допустимости доказательств // Актуальні проблеми держави і права. – 2006. – Вип. 27. – С. 134-136.

 • Стоянов Н. М. Институт допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве Украины: взгляд на будущее через призму настоящего // Адвокатская практика. – 2008. – № 5. – С. 37-39.

 • Стоянов Н. М., Шпак В. В. Признание доказательств недопустимыми в уголовном процессе Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2010. – Вип. 10 – С. 49-55. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpsek/2010_10/zmist.htm

 • Cтепаненко А.С. Предмет доказывания: сущность и понятие // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. №9-2 том 2. – Одеса, 2014. – С. 123-125.

 • Торбас А. Анализ роли потерпевшего при освобождении лица от уголовной ответственности согласно УПК Украины // Закон и жизнь. – 2013. – № 8/1. - С. 68-71.

 • Торбас А. Определение и анализ структуры обвинительного акта согласно УПК Украины 2012 // Закон и жизнь. – 2014. – № 4/3. - С. 128-132.

 • Торбас О. Загальна характеристика структури обвинувального акта за чинним КПК України // «Юридичний вісник». – 2014. - №1. – С. 221-227.

 • Торбас О.О. Думка потерпілого щодо можливості звільнення особи від кримінальної відповідальності за Кримінальним процесуальним кодексом 2012 року // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - № 2(6). - С. 137-142

 • Торбас О.О. Загальна характеристика застосування примусових заходів медичного характеру за чинним КПК України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2013. - № 6-2 (том 2). – С. 132-136

 • Торбас О.О. Загальна характеристика застосування примусових заходів виховного характеру за чинним КПК України // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – №3-2. – С. 326-328. [Електронний ресурс ]. - Режим доступу: http://pap.in.ua/3-2_2013/9/Torbas%20O.O..pdf

 • Торбас О.О. Повноваження прокурора на стадії досудового розслідування при затверджені обвинувального акта // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. - №4. – С. 171-174

 • Торбас О.О. Характеристика окремих положень відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». –2012. - Випуск 19. Том 4 .– С. 159-162.

 • Чернега І.Л. Місце допустимості серед інших властивостей доказів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 3. Том 3. – Х. - 2014. №3, т. 3. – С. 230-234.

 • Чернега І.Л. Розвиток інституту допустимості доказів за новим кримінальним процесуальним кодексом України // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ.- К – 2013. - №2(6). – с. 69-72.

 • Чернега И. Допустимы ли в уголовном процессе сведения, полученные с помощью детектора лжи?//LEGEA SI VIATA. Revista stiintifico-practica. MD. – 2014. №10. – С. 172-174.

 • Шилин Д.В. Преюдициальность приговора / Д.В. Шилин // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 27. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – С. 45-49.

 • Шилін Д.В. Дія адміністративних та адміністративно-процесуальних преюдицій у кримінальному процесі / Д.В. Шилін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Вип. 20. Ч. 1. Т. 4 – Ужгород, 2012. – С. 176-179.

 • Шилін Д.В. Дія господарсько-процесуальних преюдицій у кримінальному процесі / Д.В. Шилін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Вип. 19. – Ужгород, 2012. – С. 168-172.

 • Шилін Д.В. Дія дисциплінарних преюдицій у кримінальному процесі / Д.В. Шилін // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 67. – О. : Юрид. л-ра, 2012.

 • Шилін Д.В. Дія дисциплінарних преюдицій у кримінальному процесі/ Д.В. Шилін // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник юридичного факультету ТНЕУ. Випуск 1(2)/2012. – Тернопіль, 2012. С. 293-299.

 • Шилін Д.В. Дія загальноправових преюдицій у кримінальному процесі / Д.В. Шилін // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 60. – О. : Юрид. л-ра, 2011. – С. 186-192.

 • Шилін Д.В. Історія преюдиціальності у кримінальному процесі / Д.В. Шилін // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 32. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – С. 355-360.

 • Шилін Д.В. Класифікація преюдицій / Д.В. Шилін // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 44. – О. : Юрид. л-ра, 2008. – С. 192-195.

 • Шилін Д.В. Кримінально-процесуальна преюдиція в процесі доказування у кримінальних справах / Д.В. Шилін // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 1 // Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-1/10sdvuks.pdf

 • Шилін Д.В. Окремі питання використання преюдиції в процесі доказування у кримінальних справах / Д.В. Шилін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка “Проблеми реформування кримінальної юстиції: український контекст і міжнародний досвід”. Спеціальний випуск №5. – Луганськ, 2011. С. 324-326.

 • Шилін Д.В. Преюдиціальність як властивість судових рішень у кримінальних справах / Д.В. Шилін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Вип. 1028. – 2012. – С. 363-367.

 • Шилін Д.В. Принцип вільного оцінювання доказів та преюдиціальність // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. м. Київ. – 2013, № 2. С. 238-243.

 • Шилін Д.В. Роль преюдицій актів органу дізнання, слідчого, прокурора / Д.В. Шилін // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 64. – О. : Юрид. л-ра, 2012. – С. 504-511.

 • Шилін Д.В. Співвідношення преюдиції із суміжними поняттями / Д.В. Шилін // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 47. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – С. 261-265.

 • Шпак В. В., Стоянов Н. М. Установление недопустимости доказательств в уголовном процессе Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации // Проблеми законності. – 2010. – Вип. 110 – С. 148-156. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pz/2010_110/110_18.pdf

 • 1   2   3   4   5


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка