І. Ф. Радіонова ухвалено вченою радою факультету економіки та підприємництваСкачати 228.8 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір228.8 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2013 р.


МАКРОЕКОНОМІКА


Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни

Європейська кредитно-трансферна система

Київ – 2013
Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою економічної теорії

факультету економіки та підприємництва
РОЗРОБНИКИ

К.Ф. Захарова, старший викладач

РЕЦЕНЗЕНТ

О.М.Ромашко, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Завідувач кафедри

(підпис)

І.Ф. Радіонова


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Декан факультету

(підпис)

Н.Д. Кахута

 Університет «КРОК», 2013 рік

Захарова К.Ф. 2013 рік

ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна за програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Навчальна дисципліна «Макроекономіка» вивчається згідно навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки


Галузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0302

Міжнародні відносини

6.030206

Міжнародний бізнес

0305

Економіка та підприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

6.030504

Економіка підприємства

6.030507

Маркетинг

6.030508

Фінанси і кредит

6.030509

Облік і аудит

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

вивчається згідно навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями
Галузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

7.03050301

Міжнародна економіка

7.03050401

Економіка підприємства

7.03050801

Фінанси і кредит

7.03050901

Облік і аудит


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

ПНЗЕ3

Тип дисципліни

обов’язковаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін: економічна теорія, мікроекономіка, економічна історіяТриместр

3Кредити ECTS

4Заняття з викладачем

50 год.Форми підсумкового контролю

екзаменМетоди проведення

лекції, практичні (семінарські) заняттяРезультати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати

- закономірності й загальні тенденції розвитку економічних процесів на макрорівні;

- методичні основи обчислення макроекономічних показників, прогнозування макроекономічного розвитку;

- прояви циклічності та індикатори економічного циклу;

- фактори, що визначають обсяги виробництва, темпи економічного зростання країни; рівень зайнятості ресурсів; динаміку цін, причини та наслідки інфляції; обсяги споживання, заощаджень, інвестицій, рівень ставки відсотку, обсяги експорту, імпорту, стан платіжного балансу країни, динаміку валютного курсу;

- макроекономічні теорії, концепції, моделі, обґрунтовані світовою та вітчизняною наукою й апробовані економічною практикою;

- інструменти і цілі бюджетно-податкової і грошово-кредитної політики; політики зайнятості та соціального захисту населення;

- основи зовнішньоекономічної державної політики.Вміти

- Вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних макроекономічних проблемах національної економіки.

- Засвоїти теоретичні положення щодо змісту макроекономічних показників, виникнення кон’юнктурних коливань в економіці.

- Аналізувати стан, причини виникнення та шляхи подолання таких макроекономічних процесів як інфляція, безробіття тощо.


Зміст дисципліни

Тема 1. Макроекономіка як наука.

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

Тема 3. Макроекономічна нестабільність.

Тема 4. Сукупний попит та сукупне пропонування.

Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції.

Тема 6. Сукупні видатки та ВВП.

Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання.

Тема 8. Фіскальна політика держави.

Тема 9. Монетарна політика.

Тема 10. Макроекономічна політика у відкритій економіці.

Тема 11. Безробіття та політика зайнятості.

Тема 12. Економічне зростання та його чинники.

Література

 1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. — К. : Знання, 2008. — 743 с.

 2. Базілінська О.Я. Макроекономіка[Електронні ресурси]: Навчальний посібник.К.: Центр навчальної літератури, 2011.

 3. Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання: Навчальний посібник. К.: Каравела, 2009.

 4. Панчишин С. Макроекономіка : Навчальний посібник. К. : Либідь, 2005.

 5. Радіонова І. Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. К. : Таксон, 2004.Мова

українська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Анотація нормативної дисципліни «Макроекономіка» затверджена в складі Освітньо – професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.06 № 444.

Анотація змісту нормативної дисципліни «Макроекономіка» затверджена в складі Освітньо – професійної програми перепідготовки спеціаліста напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.03 № 246.

Програма нормативної навчальної дисципліни «Економічна теорія» (розділ Макроекономіка) схвалена Президією НМК з менеджменту і адміністрування 22 квітня 2009 року, протокол № 22.

Вимоги до змісту навчальної програми дисципліни «Макроекономіка» (змістові модулі (теми) та блоки змістових модулів) затверджено в складі Освітньо – професійної програми підготовки бакалавра напряму 0304 – «Міжнародні відносини» (додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.04.04 № 302).
3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни «Макроекономіка» є формування системи знань про механізми функціонування національної економіки на підставі сучасних макроекономічних теорій, обґрунтованих світовою і вітчизняною наукою, та досвід макроекономічної практики.

Завдання дисципліни: вивчення теорії макроекономічної науки, розкриття її об’єкта, предмета та методу, висвітлення основних макроекономічних показників та індикаторів макроекономічного розвитку; розгляд базових моделей рівноваги; розкриття механізму складових макроекономічної політики: фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціальної.

Предмет: механізм функціонування національної економіки на основі поєднання ринкового саморегулювання та державного впливу на економічні процеси.Міждисциплінарні зв’язки


Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни

Дисципліни, вивчення яких спирається

на дану дисциплінуЕкономічна теорія, Мікроекономіка, Економічна історія

Макроекономіка-2, Національна економіка


3.2. Зміст навчальної дисципліни

Модуль І. Теоретичні основи макроекономіки.


Тема 1. Макроекономіка як наука. ( Предмет, метод та функції макроекономіки.)

Макроекономіка – розділ економічної теорії. Економічна система як об’єкт макроекономічного аналізу. Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія. Основні макроекономічні проблеми й суперечності.

Предмет макроекономіки. Функції макроекономіки. Методологія макроекономіки. Аналіз сукупних економічних тенденцій. Агреговані показники і функціональні зв’язки між ними. Методи і принципи макроекономічних досліджень. Економічне моделювання. Екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей. Статичні і динамічні моделі. Ex poste-аналіз у порівнянні з ex ante аналізом. Мета і завдання макроекономіки. Макроекономічний аналіз як інструмент пізнання. Позитивний і нормативній аналіз. Теоретичне обґрунтування економічної політики. Макроекономічне прогнозування.

Становлення та розвиток макроекономіки. Сучасні макроекономічні теорії: посткейнсіанська макроекономіка, неокласична макроекономіка, монетаризм. Основні макроекономічні проблеми та суперечності економіки України.


Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. (Сукупні витрати та ВВП)
Економічний кругообіг у простій економічній системі. Структура моделі економічно:, кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і фірмами. Ринок ресурсів та ринок продуктів. Включення державного сектору в кругообіг доходів і продуктів. Роль фінансових посередників в економічному кругообігу. Модель кругообігу із включенням зовнішньоекономічного сектору. Система національних рахунків (СНР) як нормативна база макроекономічного рахівництва. Сутність СНР та її відмінність від системи БНГ (балансу народного господарства). Методологічні принципи побудови системи національних рахунків. Основні категорії системи національних рахунків; додана вартість, інституційні одиниці, сектори, операції, рахунки. Переваги та обмеження СНР. Проблеми впровадження СНР в Україні. Роль макроекономічних показників. Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість.


Тема 3. Макроекономічна нестабільність. (Циклічні коливання. Економічна динаміка. Інфляційний механізм.)
Макроекономічна нестабільність і нерівномірність економічного розвитку. Еконо­мічні цикли. Типи циклів. Теорії циклічних коливань. Циклічні коливання та їх види. Класифікація макроекономічних змінних для типового ділового циклу. Макроекономічний аналіз циклічних коливань. Циклічність, інфляція й безробіття як форми прояву макроекономічної нестабільності.

Кейнсіанська й неокласична теорія економічних циклів. Застосування моделей АD-АS і ІS-LМ для аналізу циклічних коливань. Концепція реальних економічних циклів Д. Кюдланла та Е. Прескота. Рівноважний циклічний процес Р. Лукаса. Теорія циклічних коливань М.І. Туган-Барановського. Адаптація економіки до циклічних коливань. Державне антициклічне регулювання. Особливості еко­номічного циклу в Україні. Макроекономічна динаміка.Інфляція як макроекономічне явище. Розрахунок темпу інфляції. Класифікація інфляції: за критерієм рівня; за формою прояву; за можливістю передбачення та за причинами виникнення. Інфляції попиту на основі моделі АD-АS. Монетарні та немонетарні фактори інфліяції попиту. Передчасна й чиста інфляція попиту. Інфляційний розрив. Інфляція витрат (пропозиції) на основі моделі АD-АS. Стагфляція. Причини інфляції витрат. Інфляційна спіраль. Теоретичні підходи до пояснення причин інфляції. Кейнсіанський і класичний погляди на інфляцію. Зарплата, безробіття та інфляція. Крива Філліпса і її сучасна інтерпретація. Монетаристське пояснення причин інфляції. Соціально-економічні наслідки і передбачуваної та непередбачуваної інфляції. Інфляційний податок і сеньйораж. Крива Лаффера для інфляційного податку. Інфляція та динаміка реальної процентної ставки. Принцип Фішера.
Тема 4. Сукупний попит та сукупне пропонування. (Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції).
Сутність сукупного попиту, його відмінність від індивідуального попиту. Сукупний попит та його модель. Структура сукупного попиту. Споживчий попит. Інвестиційний попит. Попит держави. Попит закордону. Цінові фактори, які впливають на сукупний попит: зміна процентної ставки, ефект багатства, обсяг та структура імпорту. Крива сукупного попиту (АD). Нецінові фактори, які впливають на сукупний попит. Зміни в споживчих витратах, інвестиційних витратах, державних витратах та у витратах на чистий експорт. Заплановані й фактичні витрати. Сукупна пропозиція. Короткострокова крива сукупної пропозиції. Зміна цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової кривої сукупної пропозиції. Довгострокова крива сукупної пропозиції. Чинники, які впливають на сукупну пропозицію: цінові фактори - зміна процентної ставки, зміна рівня цін; нецінові фактори - зміни цін на ресурси, продуктивності праці, правових норм. Кейнсіанська крива сукупної пропозиції. Класична крива сукупної пропозиції. Узагальнена крива сукупної пропозиції. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін. Рівноважний обсяг виробництва. Три варіанти макроекономічної рівноваги. «Сукупний попит - сукупна пропозиція» як базова модель економічної рівноваги. Довгострокова й короткострокова рівновага. Порушення рівноваги сукупного попиту та сукупної пропозиції. Механізм відновлення рівноваги. Мультиплікатор у моделі АD-АS. Парадокс ощадливості. Сучасні теорії сукупної пропозиції.
Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції. (Споживання домогосподарств).
Споживання і заощадження. Дохід кінцевого використання і споживання. Функція споживання. Споживання як функція доходу кінцевого використання. Функція заощадження. Середня схильність до споживання й заощадження. Гранична схильність до споживання та заощадження. Автономне споживання і чинники, які на нього впливають. Графік функції споживання (С). Графік функції заощадження (S). Теорії споживання. Кейнсіанська та неокласична концепції споживання. Чинники споживання і заощадження, не пов'язані з поточним доходом. Вибір активу заощадником. Ліквідність активу. Активи вищої та нижчої цінності. Види заощаджень. Національні заощадження. Рівень заощаджень. Динаміка середньої схильності до споживання. Особливості споживання в Україні в умовах ринкової трансфор­мації національної економіки. Інвестиції як компонент сукупних витрат. Інвестиційна функція та її графік. Роль інвестицій в економіці. Нестабільність інвестицій. Інвестиції в економіку України. Процентна ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна й реальна процентна ставка. Процентна ставка і чиста прибутковість інвестицій. Автономні інвестиції. Сутність мультиплікатора. Таблична модель мультиплікативного процесу. Модель простого мультиплікатора. Мультиплікатор Кейнса. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на мультиплікативний ефект. Вплив інвестицій на обсяг національного виробництва. Індуційовані інвестиції. Модель акселе­ратора. Модель взаємодії мультиплікатора-акселератора.
Тема 6. Сукупні видатки та ВВП.
Валовий національний доход (ВНД) та валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Визначення кінцевої і проміжної продукції, доданої вартості. Подвійний рахунок та його виключення. Динаміка ВВП в Україні. СНР - система взаємопов'язаних показників. Співвідношення між основними показниками системи національних рахунків (СНР). Чистий національний доход (ЧНД). Чистий внутрішній продукт (ЧВП), Валовий національний наявний доход (ВННД). Обчислення реальних обсягів: номінальний і реальний ВВП. Темп росту й темп приросту реального ВВП. Індекс цін і дефлятор. Інфлювання та дефлювання ВВП. ВВП та суспільний добробут. Особливості макроекономічних показників. Неринкові операції. Зростання вільного часу. Поліпшення якісних характеристик продукції. ВВП та навколишнє середовище. Тіньова економіка. Методика обчислення обсягів тіньової економіки. Чистий економічний добробут (NEW).

Модуль ІІ. Стабілізаційна політика держави. Рівновага та економічне зростання.

Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання.

Вплив держави на загальну рівновагу засобами монетарної й фіскальної політики. Державні видатки і їх структура. Поточні та капітальні витрати держави. Дискреційна фіскальна політика. Стимулююча й стримуюча фіскальна політика. Модель впливу державних витрат та податків на сукупний обсяг виробництва. Мультиплікатор державних витрат і податковий мультиплікатор. Мультипліка­тор збалансованого бюджету. Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. Прогресивна шкала оподаткування. Соціальні трансферти. Стабілізаційний вплив на економіку автоматичної фіскальної політики в умовах падіння та зростання виробництва. Методи управління державним боргом. Рефінансування. Реструктуризація. Боргові свопи. Списання боргу. Державний борг України та можливості його погашення. Фіскальна політика в Україні: основні напрями й протиріччя. Антиінфляційна політика держави і її роль у стабілізації економіки. Коефіцієнт дезінфляції. Особливості антиінфляційного регулювання в трансформаційних економіках. Інфляційні процеси в Україні: причини, наслідки й засоби стримування.Наслідки монетарної політики за моделлю ІS-LМ. Координація монетарної та фіскальної політики у моделі ІS-LМ. НБУ й монетарна політика в Україні. Заходи щодо стабілізації монетарної системи в трансформаційних економіках. Проблема довіри до грошей і монетарної політики. Макроекономічні засади політики зайнятості. Особливості ринку праці та стан безробіття в Україні.
Тема 8. Фіскальна політика держави.
Зміст фіскальної політики: цілі та інструменти. Податкові надходження як основне джерело доходів держави. Прямі й непрямі податки та їх роль у наповненні бюджету. Принципи ефективного оподаткування. Державні видатки і їх структура. Поточні та капітальні витрати держави. Дискреційна фіскальна політика. Стимулююча й стримуюча фіскальна політика. Модель впливу державних витрат та податків на сукупний обсяг виробництва. Мультиплікатор державних витрат і податковий мультиплікатор. Мультипліка­тор збалансованого бюджету. Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. Прогресивна шкала оподаткування. Соціальні трансферти. Стабілізаційний вплив на економіку автоматичної фіскальної політики в умовах падіння та зростання виробництва. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної політики на основі моделей «сукупний попит - сукупна пропозиція», «витрати-випуск», «АD-АS». Вплив зниження податків на ВВП згідно з теорією економіки пропозиції. Фіскальна політика й державний бюджет. Концепції збалансування державного бюджету. Вплив фіскальної політики та циклічних коливань на державний бюджет. Бюджетний дефіцит: причини виникнення і економічні наслідки. Державне бюджетне обмеження. Циклічний та структурний дефіцити бюджету. Джерела дефіцитного фінансування. Емісійне й боргове фінансування бюджетного дефіциту. Державний борг та його структура. Економічні наслідки державного боргу. Ефект витіснення державою приватних інвестицій і тягар боргу для майбутніх поколінь.
Тема 9. Монетарна політика. (Грошовий ринок)
Грошовий ринок. Грошова пропозиція та способи її вимірювання. Грошова маса і грошова база. Коефіцієнт монетизації. Попит на гроші й фактори, що його визначають. Модель попиту на гроші Баумоля-Тобіна (Baumol-Tobin). Механізм функціонування грошового ринку. Центральний (національний) банк як суб'єкт монетарної політики. Операції центрального (національного) банку і грошова база. Інструменти центрального банку: політика облікової ставки, політика банківських резервів, операції на відкритому ринку. Механізм створення грошей банками. Вплив монетарної політики на економіку: політика «дорогих» та «дешевих» грошей. Передавальний (трансмісійний) механізм монетарної політики. Грошовий та депо­зитний мультиплікатори. Суть монетарної політики. Дискреційна і недискреційна монетарна політика. Стратегії монетарної політики. Таргетування як стратегія монетарної політики. Правила проведення монетарної політики. Проблема ефективності монетарної політики, Наслідки монетарної політики за моделлю ІS-LМ. Координація монетарної та фіскальної політики у моделі ІS-LМ. НБУ й монетарна політика в Україні. Заходи щодо стабілізації монетарної системи в трансформаційних економіках. Проблема довіри до грошей і монетарної політики.
Тема 10. Макроекономічна політика у відкритій економіці. (Механізм зовнішньоекономічної діяльності)
Механізм зовнішньоекономічної політики. Інструменти зовнішньоторговельної політики. Іноземне інвестування. Порівняльна та абсолютна перевага. Платіжний баланс. Типові компоненти платіжного балансу. Класифікація статей платіжного балансу та їх взаємозв'язок. Платіжний баланс України. Валютний курс. Реальний і номінальний валютні курси. Вплив інфляції на номінальний валютний курс. Види валютних курсів. Попит та пропозиція валюти. Міжнародні системи валютних курсів: Бреттон-Вудська і Ямайська. Зв'язок валютного курсу з платіжним балансом. Розрахунок ВВП у відкритій економіці. Міжнародний потік товарів та капіталів. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Вплив чистого експорту на ВВП. Вплив обмінного курсу на чистий експорт. Мультиплікатор зовнішньої торгівлі. Гранична схильність до імпорту.

Модель Мандела-Флемінга для відкритої економіки. Модель ІS-LМ для відкритої економіки при плаваючому валютному курсі. Крива IS. Особливості кривої LМ у системі координат: дохід - процентна ставка та дохід - обмінний курс. Рівновага моделі ІS-LМ і вплив на неї грошової, фіскальної та зовнішньоекономічної політики. Модель ІS-LМ для відкритої економіки при фіксованому валютному курсі. Рівновага моделі ІS-LМ і вплив на неї грошової, фіскальної та зовнішньоекономічної політики. Порівняльний аналіз макроекономічної політики при фіксованому й плаваючому обмінних курсах. Висновки моделі Мандела-Флемінга.
Тема 11. Безробіття та політика зайнятості. (Ринок праці та соціальна політика)
Механізм функціонування ринку праці. Чинники, що впливають на співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці. Безробіття як відхилення від рівноваги. Рівень зайнятості та рівень безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне й циклічне. Фактичний та природний рівень безробіття і фактори, що його визначають. Розрахунок змін в обсягах ВВП під впливом відхилень безробіття від природного рівня. Кейнсіанське пояснення безробіття. Рівень безробіття як результат неефективного попиту. Неокласичні пояснення причин безробіття. Рекомендації щодо подолання безробіття з точки зору різних теоретичних концепцій. Економічні та соціальні наслідки безробіття. Закон і крива Оукена. Взаємозв'язок безробіття та інфляції. Крива Філліпса. Засоби державного регулювання зайнятості. Політика попиту та політика пропозиції у регулюванні ринку праці: переваги й ефективність. Соціальний захист безробітних.
Тема 12. Економічне зростання та його чинники.
Сутність економічного зростання. Передумови й характерні риси сучасного економічного зростання. Джерела економічного зростання. Методи обчислення джерел економічного зростання. Науково-технічний прогрес. Джерела зростання економіки України. Темпи економічного зростання. Фактори, які стримують економічне зростання. Макроекономічна політика стимулювання економічного зростання. Моделювання економічного зростання. Економічне зростання на основі моделі AD-АS і кривої виробничих можливостей. Модель економічного зростання Харода-Домара. Модель економічного зростання Р. Солоу. Стаціонарний стан. «Золоте» правило нагромадження капіталу. Теорії розвитку: порівняльний аналіз. Економічне зростання та економічний розвиток. Державне регулювання економічного зростання. Показники рівня економічного розвитку. Особливості економічного зростання в Україні.


4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література, методичне забезпечення, ресурси


    1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. — К. : Знання, 2008. — 743 с.

    2. Базілінська О.Я. Макроекономіка [Електронні ресурси]: Навчальний посібник.К.: Центр навчальної літератури, 2011.

    3. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник. К. : ЦНЛ, 2005.

    4. Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання: Навчальний посібник. К.: Каравела, 2009.

    5. Панчишин С. Макроекономіка : Навчальний посібник. К. : Либідь, 2005.

 1. Радіонова І. Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник.К.: Таксон, 2004.

 2. Савченко А. Г. Макроекономіка: Підручник. К. :КНЕУ, 2007.


Додаткові джерела
(відсутні в бібліотеці Університету підручники, навчальні посібники, задачники, а також монографії, довідники, журнальні та газетні статті, інші джерела)

 1. Базилевич В.Д. Макроекономіка. Навчальний посібник / Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. — К. : АТИКА, 2009. — 368 с.

 2. Батура О.В. Макроекономіка. Навчальний посібник / Батура О.В. — К. : ЦУЛ, 2007. — 236 с.

 3. Вечканов Г.С. Макроэкономика / Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. — Спб. : Питер, 2009. — 544 с.

 4. Малиш Н.А.Макроекономіка: Навчальний посібник / Малиш Н.А. — К. : МАУП, 2007. — 184 с.

 5. Манків Г.Н. Макроекономіка: Підручник для України / Манків Г.Н. — Наук. ред. пер. С.Панчишина. — К. : Основи, 2000. — 588 с.

 6. Мельник А.Ф. Макроекономіка та макроекономічна політика: Навчальний посібник / Мельник А.Ф., Желюк Т.Л., Длугопольський О.В., Панухник О.В. — К. : Вид-во „Знання”, 2008. — 699 с.

 7. Пушкаренко П.І. Теоретичні основи сучасної макроекономіки: Навчальний посібник / Пушкаренко П.І., Нєсвєтов О.О., Кочубей Р.В. — Сумы: Университетская книга, 2007. — 331 с.

 8. Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2: Навчальний посібник / Радіонова І.Ф., Бурлай Т.В., Алімпієв Є.В. — К. : КНЕУ, 2010. — 424 с.

 9. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учебник / Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. — М. : Юрайт–Издат, 2004. — 654 с.

 10. Трунин С.Н. Макроэкономика: Учебное пособие / Трунин С.Н. Вукович Г.Г. — М. : Финансы и статистика, 2008. — 438 с.

 11. Чухно А.А. Сучасні економічні теорії: Підручник / Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. — К. : Знання, 2007. — 878 с.

 12. Харкянен Л.В. Макроекономіка: Навчальний посібник / Харкянен Л.В. — К. : Вид-во „Каравела”, 2008. — 176 с.


Додаткова література

 1. Абель Э. Макроэкономика / Абель Э., Бернанке Б. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 768 с.

 2. Ватаманюк О. 3. Заощадження в економіці України: макро-економічний аналіз / Ватаманюк О.3. — Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2007. — 536 с.

 3. Калініченко О.В. Макроекономіка: Практикум: Навчальний посібник / Калініченко О.В., Плотник О.Д. — К. : Центр навчальної літератури, 2010. — 656 с.

 4. Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання: Навчальний посібник / Круш П.В. — К. : Вид-во „Каравела”, 2009. — 424 с.

 5. Мельник Л.Г. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Практикум / Мельник Л.Г., Хенс Л. — Сумы: Университетская книга, 2007. — 335 с.

 6. Самуельсон П.А. Основания экономического анализа / Самуельсон П.А. — СПб. : Экономическая школа, 2002. — 604 с.

Інформаційні ресурси

 1. Законодавча база [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/.

 2. Інформаційна база [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: www.me.gov.ua.

 3. Інформаційна база [Електронний ресурс] // Міністерство фінансів України. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua.

 4. Інформаційна база [Електронний ресурс] // Національний банк України. – Режим доступу: www.bank.gov.ua.

 5. Статистична база [Електронний ресурс] // Державний комітет статистики України. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

 6. Наукові публікації, інформаційна база [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: www.niss.gov.ua.

 7. Аналітичні матеріали, публікації [Електронний ресурс] // Український центр економічних і політичних досліджень ім. А.В. Разумкова. – Режим доступу: www.uceps.com.ua.

 8. Підручники, посібники, статті [Електронний ресурс] // Економіко-правова бібліотека. – Режим доступу: www.vuzlib.net.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка