Хома Наталія МихайлівнаСкачати 107.73 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір107.73 Kb.
Хома Наталія Михайлівна - доцент кафедри теорії та історії політичної науки. Народилася у м. Львів 29 травня 1973 р. У 1990-1995 рр. навчалася на факультеті журналістики Львівського національного університету ім. І.Франка. У 1995-1998 роках - аспірантура під керівництвом д. соціол. н., проф. Пічі В. М. Одночасно у 1995-1999 рр. проходила перекваліфікацію за спеціальністю «Правознавство» з подальшим присвоєнням кваліфікації «юрист». 03 липня 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня к. політ. н. за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси на тему «Виборча активність громадян в умовах трансформації політичної системи України (регіональний аспект)».

З 1999 по 2010 рр. працювала на викладацьких посадах на кафедрі права Львівського інституту МАУП та кафедрі політології Національного університету «Острозька академія». У 2003 р. присвоєне вчене звання доцента по кафедрі політології Національного університету “Острозька академія”.З 01 жовтня 2010 р. – докторант відділу правових проблем політології Інституту держави та права ім. В. М. Корецького НАН України, де виконувала дисертаційне дослідження за консультування д. політ. наук, проф., завідувача відділу правових проблем політології І.О. Кресіної 27 травня 2013 р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня д. політ.н. за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси на тему «Моделі соціальної держави: світовий та український досвід». Одружена. Виховує доньку.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:
1999

Піча В. М. Політологія: конспект лекцій: навч. посіб. / В.М Піча, Н.М. Хома. - К. : Каравелла, 1999. - 168 с. (у співав.).
2001

Хома Н. М. Проблема побудови соціальної держави: світовий та український досвід : Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (28–29 листо­пада 2001 р., Харків) [«Харківські соціологічні читання-2001»]. – Х. : Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2001.

Соціологія: терміни, поняття, персоналії: навч. словник-довідник / За заг. ред. проф. В.М. Пічі. - К. : Каравелла, Львів : Новий Світ-2000, 2001. - 450 с. (у співавт.).
2002

Піча В. М. Політологія: Типові питання та відповіді з лекційного курсу : навч. посіб. / В.М. Піча, К. М. Левківський, Н. М. Хома. - К. : Каравелла, Львів: Новий Світ-2000, 2002. - 176 с. (у співав.).

Хома Н. М. Історія політичних і правових вчень (від зародження до початку XX ст.): консп. лекцій / Н. М. Хома. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2002. – 204 с.

Хома Н. М. Політологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. М. Хома. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2002. – 206 с.

Хома Н. М. Місце громадських організацій у розбудові громадян­ського суспільства та побудові соціально-правової держави : Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (25–27 червня 2002 р., Львів) [«Управління державою III тисячоліття»]. – Львів : ЛвЦНТЕІ, 2002. С. 264-267.

Хома Н. М. Основні напрямки соціальної політики в державах Стародавнього Сходу: спроба виявлення елементів протосоціальної держави / Н. М. Хома // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – 2002. – Т. 23. – Вип. 10, серія: Політичні науки. – Миколаїв : Вид-во Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. – С. 151-153.

Хома Н. М. Історичні етапи становлення соціальної держави / Н. М. Хома // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – 2002. – Т. 25. – Вип. 12, серія: Політичні науки. – Миколаїв : Вид-во Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. – С. 20-24.

Хома Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн. - Ч.1. Історія держави та права країн Стародавнього Сходу : Навч. посіб. - Львів: Видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ, 2002. - 114 с.

Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн. - Ч.2. Історія держави та права античних країн : Навч. посіб. - Львів: Видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ, 2002. - 120 с.

Хома Н. М. Моральна цінність справедливості як підвалина соці­альної, правової держави : Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 березня 2002 р., Острог – Рівне) [«Виховання молоді на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Досвід і перспективи»]. – Острог : Націон. ун-т «Острозька академія», 2002.

Хома Н. М. Історичний процес побудови соціальної держави: світовий досвід : Матеріали наук.-метод. конф. (10–12 жовтня 2002 р., Миколаїв) [«Могилянські читання-2002»]. – Миколаїв : Вид-во МДГУ, 2002. С. 49-51.

Хома Н. М. Актуальні проблеми становлення соціальної держави в Україні: рік 2002: Матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. (23–25 травня 2002 р., Вінниця) [«Право і суспільство: актуальні проблеми взаємодії»]. Вінниця : Вінницький ін-т МАУП, 2002. С. 213-218.

Хома Н. М. Політологія: Навч. посібник: У 2-х част. - Част.1. - Львів: Видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ, 2002. - 144 с.

Хома Н. М. Політологія: навч. словник / Н. М. Хома. – Львів : Видавничо-поліграфічний відділ “Львівтехнополіс”, 2002. - 121 с.

Піча В. М. Політологія. навч. посіб. / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К.: Каравелла, Львів: Новий Світ-2000, 2002. - 344 с. (у співав.)

2003
Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн: навч. посіб. / Н. М. Хома. – Львів : “Новий-світ-2000”, “Магнолія плюс”, 2003. - 480 с.

Хома Н. М. Історична еволюція теорії та практики соціальної держави : Матеріали IX наук. конф. (27–31 січня 2003, м. Київ) [«Дні науки НаУКМА»]. – К. : НаУКМА, 2003. С. 85-87.

Хома Н. М. Сучасний стан розробки проблеми сутності, генези розвитку соціальної держави та перспективні напрямки її дослідження: Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (24–26 березня 2003 р., Львів). [«Управління державою III тисячоліття»]. – Львів : ЛвЦНТЕІ, 2003. С. 119-123.

Хома Н. М. Порівняльна характеристика процесів побудови соціаль­ної держави: світовий та український досвід : Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (5–7 червня 2003 р., м. Львів). [«Реформування соціальних служб в Україні: сучасний стан та перспективи»] / За ред. Н. Ничкало, Б. МакКензі. – Львів; Вінніпег : Малті-М., 2003. С. 63-65.

Хома Н. М. Актуальні проблеми становлення соціальної держави в Україні / Н. М. Хома // Держава і право: Зб-к наук. праць. Юридичні і політичні науки. – 2003. – Вип. 19. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, – С. 563-568.

Хома Н. М. Моделі соціальної держави і соціальної політики: їх взаємообумовленість / Н. М. Хома // Держава і право. – 2003. – Вип. 20. – С. 465-472.

Хома Н. М. До проблеми визначення поняття «соціальна держава» / Н. М. Хома // Нова парадигма: Альманах наук. праць. – 2003. – Вип. 30. – С. 107-113.

Хома Н. М. Соціальна держава: «за» і «проти» / Н. М. Хома // Нова парадигма. - 2003. – Вип. 31. – С. 217-225.

Хома Н. М. Соціальний вимір політики Європейського Союзу / Н. М. Хома // Нова парадигма. – 2003. – Вип. 33. – С. 167-181.

Хома Н. М. Сутність і особливості становлення соціально-правової держави / Н. М. Хома // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 14. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка». – С. 7-11.

Кельман М. С. Загальна теорія держави та права: підруч. / М. С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. – Львів : “Новий-світ-2000”, “Магнолія плюс”, 2003. - 590 с.

Кельман М.С. Загальна теорія держави та права: підруч. / М. С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. – Львів : “Новий-світ-2000”, “Магнолія плюс”, 2003.- 615 с.

Правознавство: навч. посіб. / За ред. проф. В.Пилипенка.- Львів: “Новий-світ-2000”, “Магнолія плюс”, 2003.- 580 с. (у співав.).

Голубка М. Державне управління та місцеве самоврядування в Україні : навч. словн. / М. Голубка, Н. Хома. - Львів: Видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ, 2003. - 215 с.

Практикум з соціології : навч. посіб. / ред. В. М. Піча. - Львів : Магнолія 2006, 2003. - 368 c. (у співав.).

Хома Н. М. Проблема побудови соціальної держави: світовий та український досвід / Н. М. Хома // Теоретико-методологічні основи аналізу реформаційної політики. Зб. наукових праць. – Вип.1. - Острог, 2003. - С. 230-234.

Піча В. М. Політологія : консп. лекц. / В. М. Піча, Н. М. Хома. - Львів: “Новий-світ-2000”, “Альтаїр-2002”, 2003. - 172 с. (у співав.)
2004

Хома Н. М. Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці: навч. словник-довідник. – 2-е вид. – К. : Каравелла, Львів: Новий Світ-2000, 2004. – 320 с.

Хома Н. М. Соціальна політика незалежних держав Балтії – на шляху до становлення держави соціального зразка / Н. М. Хома // Держава і право. – 2004. – Вип. 23. – С. 597-606.

Хома Н. М. Політика зайнятості як напрям діяльності соціальної держави: світовий досвід / Н. М. Хома // Держава і право. – 2004. – Вип. 26. – С. 634-642.

Хома Н. М. Соціальна політика держав-учасниць СНД в контексті побудови держави соціального зразка / Н. М. Хома // Нова парадигма. – 2004. – Вип. 35. – С. 157-168.

Хома Н. М. Демографічна політика як напрямок діяльності соціальної держави / Н. М. Хома // Нова парадигма. – 2004. – Вип. 37. – С. 201-212.

2005

Хома Н. М. Демографічна політика як напрямок діяльності соціальної держави / Н. М. Хома // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – 2005. – Т. 44. – Вип. 31, серія: Політичні науки. – Миколаїв : Вид-во Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. – С. 132-139.

Хома Н. М. Соціальна політика США: здійснення в контексті функціонування соціальної держави та глобалізацій них процесів / Н. М. Хома // Держава і право. – 2005. – Вип. 27. – С. 647-653.

Політологія : підруч. / В. М. Піча, Н. М. Хома; За ред. В.М.Пічі. - 4-те вид., виправ. і допов. - Львів : Магнолія Плюс, 2005. - 304 с.

2006

Хома Н. М. Розвиток ідей соціальної державності в Україні (у творчості українських мислителів II половини XIX – початку XX ст.) / Н. М. Хома // Держава і право. – 2006. – Вип. 32. – С. 470-477.

2008

Хома Н. М. Соціальна держава: «за» і «проти» (в контексті реалізації суб’єктивних прав особи) : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (18 квітня 2008 р., м. Львів) [«Актуальні проблеми правового захисту суб’єктивних прав та свобод особи в умовах формування громадянського суспільства та становлення правової держави»]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2008. – С. 183-193.
2009

Практикум з соціології : навч. посіб. / ред. В. М. Піча. - 2-ге вид., стереотип. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 367 c. (у співав.)
2010

Хома Н. М. Історичні етапи становлення соціальної держави : Матеріали круглого столу (7 жовтня 2010 р., м. Львів) [«Історико-правові дослідження сфері захисту прав особи»]. – Львів : Львів. ін.-т МАУП, 2010. – С. 61-66.

  Хома Н. М. Американський досвід функціонування соціальної держави / Н. М. Хома // Держава і право. – 2010. – Вип. 53. – С. 660-666.

  Хома Н. М. Криза скандинавської моделі соціальної держави: причина, наслідки, шляхи виходу / Н. М. Хома // Держава і право. – 2010. – Вип. 50. – С. 700-708.

  Хома Н. М. Соціальні процеси в країнах шостої хвилі євроінтеграції в контексті розбудови соціальної держави та відповідності соціальним стандартам ЄС / Н. М. Хома // Порівняльно-правові дослідження. – 2010. – № 1. – С. 152-159.

  Хома Н. М. Особливості функціонування скандинавської моделі соціальної держави: порівняльний аспект / Н. М. Хома // Порівняльно-правові дослідження. – 2010. – № 2. – С. 157-165.

  Хома Н. М. Соціальні права як чинник формування модерної соціальної держави / Н. М. Хома // Політологічний вісник. – 2010. – Вип. 50. – С. 197-205.

Хома Н. М. Політико-правова інституціоналізація соціальних ідей в Україні у X- XVII ст. / Н. М. Хома // Політологічний вісник. – 2010. – Вип. 54. – С. 203-213.

Хома Н. М. Соціальні ідеї в історії розвитку українських земель у період XVIII- на початку XX ст. / Н. М. Хома // Політологічний вісник. – 2010. – Вип. 55. – С. 121-129.

Хома Н. М. Основні наукові підходи до осмислення феномена соціальної держави / Н. М. Хома // Політологічний вісник. – 2010. – Вип. 57. – С. 217-223.
2011

Хома Н. М. Проблеми концептуалізації поняття «соціальна держава» / Н. М. Хома // Держава і право. – 2011. – Вип. 54. – С. 629-635.

  Хома Н. М. Модернізація німецької моделі соціальної держави / Н. М. Хома // Порівняльно-правові дослідження. – 2011. – № 2. – С. 141-148.

Хома Н. М. Соціальні гарантії як чинник стабільності політичної системи : Матеріали третього конгресу політологів України «Політична систе­ма України: моделі влади» (26 листопада 2010 р., м. Київ) // Сучасна українська політика. – К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. Вип. 23. С. 359-367.

Хома Н. М. Модернізація німецької моделі соціальної держави: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (6 травня 2011 р., м. Львів) [«Актуальні питання юридичної науки-2011]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2010. – С. 45-52.

Хома Н. М. Соціальні гарантії як чинник стабільності політичної системи / Н. М. Хома // Сучасна українська політика. 2011. Вип. 23. С. 359-367.

  Хома Н. М. Розвиток ідей про соціальну державу світовій політико-правовій думці / Н. М. Хома // Держава і право. – 2011. – Вип. 51.– С. 663-669.

  Хома Н. М. Соціальні процеси в країнах п’ятої хвилі євроінтеграції в контексті розбудови соціальної держави та відповідності соціальним стандартам ЄС (на прикладі Естонії, Литви, Латвії) / Н. М. Хома // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 588-594.2012

Хома Н. М. Соціальні гарантії як чинник стабільності політичної системи : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (26 квітня 2012 р., м. Львів) [«Актуальні питання юридичної науки-2012»]. Львів : Львів. ін-т МАУП, 2012. – С. 40-47.

Хома Н. М. Вплив глобалізації на модель соціальної держави : Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (4-5 жовтня 2012 р., м. Дніпропетровськ) [«Наука в інформаційному просторі»]. Т. 3. Гуманітарні науки. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 33-35.

Хома Н. М. Пріоритетні соціальні проблеми глобалізації (в контексті реформи соціальної держави) : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (31 жовтня 2012 р., м. Івано-Франківськ) [«Державотворчі процеси в Україні та світі: реалії проблеми, перспективи»] // Західноукраїнський науковий вісник. 2012. Вип. 4. – С. 41-43.

Хома Н. М. Сучасні підходи до типологізації моделей соціальної держави : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовтня 2012 р., м. Київ) [ «Наукові дослідження сучасності»]. Вип. 5. – Ч. 1. – К. : НАІРІ. 2012. С. 49-54.

Хома Н. М. Модель социального государства в эпоху глобализации : Материалы VIII междунар. заочной науч.-практ. конф. (17 декабря 2012., г. Москва) [«Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории»]. – М. : Международный центр науки и образования, 2012. С. 196-203.

Хома Н. М. Проблемы правового обеспечения становления социального государства в Украине : Материалы V междунар. Дистан­ционной науч.-практ. конф. (25-26 декабря 2012 г.) [«Политика и право в социально-экономической системе общества»]. – Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – М. : Спецкнига, 2012. – С. 356-361.

Все про соціальну роботу: навч. енциклоп. словник-довідник / За заг. ред. В. М. Пічі . – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 616 с.

Хома Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Н. М. Хома. – 3-є вид. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 480 с.

Хома Н. М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід : Монографія / Н. М. Хома. – К. : Юридична думка, 2012. – 592 с.

Хома Н. М. Соціальні проблеми глобалізації (в контексті реформу­вання соціальної держави) / Н. М. Хома // Порівняльно-правові досліджен­ня. – 2012. – № 1-2. – C. 303-309.

Хома Н. М. Основні тенденції у розвитку соціальної держави в умовах глобалізації / Н. М. Хома // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 525-531.

Хома Н.М. Типологія моделей соціальної держави: аналіз основних підходів / Н. М. Хома // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 612-618.

Хома Н. М. Модель социального государства эпохи глобализации / Н. М. Хома // Казахская цивилизация. – 2012. –№ 4. – С. 88-95.

Хома Н. М. Подходы к типологии моделей социального государства / Хома Н. М. // Вестник университета (Российско-Таджикский (славянский) университет). – 2012. – № 4 (39). – С. 78-85.
2013

Хома Н. М. Особенности модели социального государства Украины / Хома Н. М. // Среднерусский вестник общественных наук. – 2013. – № 1. – С. 153-158.

Хома Н. М. Приоритетные проблемы правового обеспечения становления отечественной модели социального государства в Украине / Н. М. Хома // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики : [В 2-х ч.]. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 1. – Ч. 2. – С. 207-209.

Хома Н. М. Подходы к типологии моделей социального государства : Материалы междунар. заочной науч.-практ. конф. (28 января 2013 г., г. Новосибирск) [«Актуальные вопросы философии, истории и полито­логии»]. – Новосибирск, 2013. - С.15-19.

Хома Н. М. Модели соціального государства: нове подходы к типологизации / Н. М. Хома // Научные ведомости Белгородского государственного университета.- Серия: История. Политология. Экономики. Информатика. - 2013.- №1 (25). - Вып. 25.- С. 137-143.

Все про соціальну роботу [Текст]: навч. енциклоп. словник-довідник / За заг. ред. В. М. Пічі .- Вид. 2-ге, випр., перероб. та доп. – Львів : Новий світ-2000, 2013. – 616 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка