Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки робоча програмаСторінка4/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.67 Mb.
1   2   3   4
Тема 8. Вибори та виборчі системи.

 1. Поняття виборів, їх види, принципи проведення.

 2. Абсентеїзм та його причини.

 3. Виборча система: поняття, основні типи. Мажоритарна, пропорційна, змішана виборчі системи.

 4. Виборча система України та її трансформація на сучасному етапі.


Завдання для самостійної роботи:

1) Порівняйте недоліки та переваги мажоритарної та пропорційної виборчих систем (у формі таблиці).

2) Підготуватися до дискусії на тему: «Найкраща виборча система для України».
Питання для самоконтролю:

1.Яку класифікацію виборів ви можете назвати?

2.У чому полягають суспільні функції виборів?

3.Наявність яких демократичних принципів виборів ви можете назвати?

4.Які ви знаєте основі різновиди виборчих систем?

5.У чому полягають недоліки й переваги мажоритарної та пропорційної виборчих систем?

6.Яку еволюцію пройшла виборча система України з дня проголошення незалежності до сьогодення?
Література:


 1. Автономов А.С. Основные категории и институты избирательного права. - М.,1995.

 2. Бортніков В. І. Політична участь і демократія: українські реалії : монографія / В. І. Бортніков ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа, 2007. - 524 c.

 3. Мельниченко В. Виборчі системи у світовій політичній практиці / В. Мельниченко // Віче. – 1997. - №3. С.74-88.

 4. Політологія : підруч. / В. М. Піча, Н. М. Хома; За ред. В.М. Пічі. - 4-те вид., виправ. і допов. - Львів : Магнолія Плюс, 2005. - 304 с.

 5. Політологія: посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. : Вид. центр «Академія», 2002. – 528 с.

 6. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: навч. посіб. / І. С. Дзюбко, Д. Т. Дзюбко, І. Г. Оніщенко та ін.; За заг. Ред. І.С. Дзюбка, Д. Т. Дзюбко, К. М. Левківського, І. Г. Оніщенко, З. І. Тимошенко. – 3 –те вид., доопр. і доп. – К.: Вид- во Європ. Ун-ту, 2002. – 178 с.

 7. Романюк А. Партії та електоральна політика / А. Романюк, Ю. Шведа. — Львів : «Астролябія», 2005. — 348 с.

 8. Філософія політики: Підручник / Авт.-упоряд.: В.П. Андрущенко (кер.) та ін. — К.: Знання України, 2003. - 400 с. 

 9. Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства : навч. посіб. / О. Г. Хімченко. — К. : Професіонал, 2006. — 208 с.Методичні рекомендації для виконання індивідуального завдання.
Індивідуальне завдання має форму есе.

Вимоги до написання есе:

Есе – це письмова робота, в якій надано свободу творчості. Есе пишеться у вільному стилі. Есе може носити історико-біографічний, літературно-критичний, філософський, науково-популярний характер. В есе, в першу чергу, оцінюються особисті погляди автора — його світогляд, думки, почуття, цінності й ідеї.

Есе покликане розкрити одну – дві ідеї автора з певної проблеми, як аргументи використовуються положення першоджерел. Есе – це спроба створення первинного тексту. Для написання есе не потрібно перечитувати всю літературу, яка написана з цієї теми, досить скористатися 3 - 5 першоджерелами. Обсяг есе – 5 сторінок друкованого тексту (14 кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, поля – 2 см з усіх боків).

Теми для есе пропонуються викладачем, а також можуть бути ініційовані студентами.

Есе - це цілісний текст, в який не ділиться на розділи та підрозділи. До структурних елементів есе належать: Титульна сторінка Текст Список літератури.

Процес підготовки та написання есе включає в себе такі етапи:

• вибір теми есе; • осмислення проблеми; • визначення характеру есе;

• визначення ключових ідей есе; • побудова логічної схеми; • збір матеріалу; • написання тексту есе.


Теми для написання есе:


 1. Політологія та міждисциплінарні галузі наукового знання

 2. Мова політології та мова політики

 3. Національні школи політології

 4. Політична наука як соціальний інститут

 5. Характер взаємозв’язку методології та методів політичної науки

 6. Кількісні та якісні методи у політичних дослідженнях

 7. Межі коректного використання кількісних методів в політології

 8. Перспективи використання якісних методів у політичній науці

 9. Специфіка методів порівняльного аналізу

 10. Порівняльний аналіз концептуальних моделей політичних систем Д. Істона та Г. Алмонда

 11. Умови стабільності політичної системи та методи її забезпечення

 12. «Структурні альтернативи» політичних систем

 13. Структури «входу» та структури «виходу» політичної системи

 14. Сучасні теорії політичної влади

 15. Теорії влади М. Фуко та М. Крозьє

 16. Способи легітимації влади в сучасній Україні

 17. Специфіка політичної влади

 18. Політичний вплив та політичне маніпулювання як методи здійснення влади

 19. Мотиви владного впливу

 20. Влада і конфлікт: співвідношення понять

 21. Сила авторитет та примус у структурі влади

 22. Особливість реалізації принципу поділу влади в Україні

 23. Державна влада: конституційні межі і порядок здійснення

 24. Умови ефективності федеративного устрою держави в сучасному світі

 25. Переваги та недоліки республіканських форм правління

 26. Різновиди та причини збереження сучасних монархічних держава

 27. Ідеологічні інтерпретації концепції соціальної держави

 28. Принципи успадкування влади за різних типів монархій

 29. Причини утвердження бюрократично-авторитарних форм державного правління

 30. Характеристика держав поліцейського типу

 31. Моделі взаємодії метрополії та провінцій в різних типах імперій

 32. Теорія та практика віртуальних урядів

 33. Теоретико-методологічні засади дослідження сучасної української держави

 34. Антична та сучасна демократія: порівняльний аналіз

 35. Парадигми та теорії демократії

 36. Порівняльне дослідження моделей демократії А. Лейпхарта

 37. Теорія поліархії Р. Даля

 38. Демократія з позиції теорії раціонального вибору

 39. Пряма та представницька форми демократії

 40. Ідеї демократії в історії політичної думки

 41. ХХ століття: демократія vs диктатура

 42. Порівняльний аналіз партійних систем: методологія дослідження та результати

 43. Партійна система сучасної України

 44. Етапи історичного розвитку партій

 45. Теорія «кризи партій» та її інтерпретації

 46. Політичні партії та демократія

 47. Функції партій у недемократичних та постколоніальних державах

 48. Джерела та напрями трансформацій політичних партій

 49. Ідеології політичних партій

 50. Фактори, що визначають конфігурацію партійної системи

 51. Характеристика головних типів багатопартійних систем

 52. Оптимальний для України тип виборчої системи

 53. Вплив виборчої системи на структуру законодавчого органу

 54. Виборчі цензи: поняття та різновиди

 55. Історія становлення

 56. Теорія «безшумної революції» Р.Інглхарта

 57. Базові соціальні та політичні цінності українського суспільства

 58. Традиційність та новаційність в політичній культурі українського суспільства

 59. Особливості політичної культури тоталітарного суспільства

 60. Homo soveticus: політико-культурний «портрет», політичні орієнтації

 61. Постмодерна політична культура інформаційних суспільств

 62. Еволюція української політичної культури в останні десятиліття

 63. Українська політична культура у порівняльному вимірі

 64. Політична культура сучасної української молоді

 65. Феномен харизматичного лідера у ХХ столітті

 66. Політичне лідерство та політичні інститути

 67. Психологічні аспекти політичного лідерства

 68. Образ ідеального політичного лідера в свідомості українця

 69. Українська історія крізь призму концепції «зміни еліти»

 70. Моделі циркуляції політичної еліти

 71. Еволюція української політичної еліти (90-ті рр. ХХ ст. – ХХІ ст.)

 72. Політичні еліти Сходу і Заходу: порівняльний аналіз

 73. Особливості регіональної еліти сучасної України

 74. Політична конфліктологія: предмет та суб’єкти

 75. Політичні конфлікти в умовах «транзитних» суспільств

 76. Ціннісний конфлікт в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ століття

 77. Конфлікт в теорії політичних груп А.Бентлі

 78. Політичне вирішення конфліктів: методологічні підходи та технології врегулювання

 79. Проблема інституціоналізації політичних конфліктів

 80. Досягнення і прорахунки теорії модернізації

 81. Громадянське суспільство та політична еліта в країнах на шляху модернізації

 82. Моделі переходу до демократії

 83. Конфлікти та кризи епохи модернізаціїМетодичні рекомендації для самостійної роботи
Тема 1. Політика як суспільне явище. Предмет і методи політології.

Політологія та міждисциплінарні галузі наукового знання

Мова політології та мова політики

Національні школи політології

Політична наука як соціальний інститут

Характер взаємозв’язку методології та методів політичної науки

Кількісні та якісні методи у політичних дослідженнях

Межі коректного використання кількісних методів в політології

Перспективи використання якісних методів у політичній науці

Специфіка методів порівняльного аналізу


Джерела: [1; 5, 28; 50]
Тема 2. Історія світової політичної думки

Відмінності між старосхідними школами (даосизм, конфуціанство, легізм та ін.) у підходах до політичних аспектів тогочасного буття.

Ідеї про форми держави у творчосі античних мислителів.

Політичні ідеї єретиків (аріани, донатисти, несторіани та ін.)

Вплив революцій XVII-XVIII ст. на розвиток політичної дукмb. Ідеї суспільного договору та природного права.

Виникнення і розвиток соціально-політичних утопій.

Виникнення, сутність політичної доктрини марксизму.
Джерела: [20; 27; 32; 51; 62; 64; 65]
Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні

Морально-правові та релігійні уявлення про суспільство (“Руська правда”. “Повчання дітям” Мономаха)

Політичні ідеї у Галицько-Волинській державі, Великому князівстві Литовському та в Речі Посполитій.

Українська політична думка періоду козацько-гетьманської доби. “Конституція Пилипа Орлика”.

Духовно-моральні виміри політики у поглядах Г.Сковороди.

М.Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні.

Теорія національного самовизначення М.Грушевського.

Державницька ідея В.Винниченка.

Націоналізм Д.Донцова.

Монархічно-гетьманська концепція В.Липинського.

Політична думка міжвоєнної доби в Україні.

Формування і розвиток національної школи політології в сучасній Україні.

Джерела: [15; 17; 20; 28; 62: 64; 65]
Тема 4. Політична система суспільства. Держава у політичній системі суспільства

Порівняльний аналіз концептуальних моделей політичних систем Д. Істона та Г. Алмонда.

Умови стабільності політичної системи та методи її забезпечення.

Структури «входу» та структури «виходу» політичної системи.

Відмінність держави від інших суб’єктів політичної системи. Протиріччя держави та громадянського суспільства, механізм їх вирішення.

Умови ефективності федеративного устрою держави в сучасному світі.

Переваги та недоліки республіканських форм правління.

Різновиди та причини збереження сучасних монархічних держава.

Принципи успадкування влади за різних типів монархій.

Ідеологічні інтерпретації концепції соціальної держави.

Конституція України про соціальну та правову державу.
Джерела: [18; 33; 34; 58; 64]

Тема 5. Політичні режими. Демократія як політичний режим і спосіб функціонування політичної системи

Антична та сучасна демократія: порівняльний аналіз

Парадигми та теорії демократії

Порівняльне дослідження моделей демократії А. Лейпхарта

Теорія поліархії Р. Даля

Демократія з позиції теорії раціонального вибору

Пряма та представницька форми демократії

Ідеї демократії в історії політичної думки

ХХ століття: демократія vs диктатура
Джерела: [2; 3; 8; 21; 22; 26; 30; 31; 37; 53; 59]

Тема 6. Політичні партії та партійні системи

Порівняльний аналіз партійних систем: методологія дослідження та результати

Партійна система сучасної України

Етапи історичного розвитку партій

Теорія «кризи партій» та її інтерпретації

Політичні партії та демократія

Функції партій у недемократичних та постколоніальних державах

Джерела та напрями трансформацій політичних партій

Ідеології політичних партій

Чинники, які визначають конфігурацію партійної системи

Характеристика головних типів багатопартійних систем
Джерела: [6; 14; 16; 18; 19; 23; 24; 25; 29; 36; 47; 48; 54; 57; 63]
Тема 7. Політичні ідеології

Причини появи нових ідеологій.

Еволюція розвитку політичних ідеологій.

Структура політичної ідеології.

Функції політичної ідеології.

Поняття «деідеологізація» та «реідеологізація».
Джерела: [25; 32; 33; 45; 46]
Тема 8. Вибори та виборчі системи.

Оптимальний для України тип виборчої системи

Вплив виборчої системи на структуру законодавчого органу

Виборчі цензи: поняття та різновиди

Історія становлення виборчої системи в Україні.

Причини абсентеїзму, способи його зниження.


Джерела: [4; 42; 43; 44; 48; 57]

Тема 9. Політична глобалістика

Сировинна проблема як глобальна: прояви, наслідки, політичні шляхи розв’язання.

Чим вони викликані глобальні проблеми? Чи можуть вони бути вирі­шені?

Особливості політичних способів вирішення глобальних проблем людства.

Соціальний рух «антиглобалістів»: причини появи, цілі

Суверенітет та глобалізація: механізм поєднання


Джерела: [7; 10; 11; 12; 13; 42; 56]


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка