Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки робоча програмаСторінка2/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.67 Mb.
1   2   3   4

Усього годин


72

18

18
4

325. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Політика як соціальне явище. Політологія в системі соціально-гуманітарного знання

2

2

Історія світової політичної думки

2

3

Розвиток політичної думки в Україні

2

4

Політична система суспільства. Держава у політичній системі суспільства

2

5

Політичні режими. Демократія як політичний режим і спосіб функціонування політичної системи

2

6

Політичні партії та партійні системи

2

7

Політичні ідеології

2

8

Вибори та виборчі системи

2
Разом

16


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Політика як соціальне явище. Політологія в системі соціально-гуманітарного знання

2

2

Історія світової політичної думки

2

3

Розвиток політичної думки в Україні

4

4

Політична система суспільства. Держава у політичній системі суспільства

4

5

Політичні режими. Демократія як політичний режим і спосіб функціонування політичної системи

4

6

Політичні партії та партійні системи

4

7

Політичні ідеології

4

8

Вибори та виборчі системи

4

9

Політична глобалістика

4
Разом

32


7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
За підсумками Змістового модулю студентам пропонується здійснити індивідуальну науково-пошукову роботу (есе). (4 год.).
8. Методи навчання

Навчальний процес здійснюється за традиційною технологією: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

На лекційних заняттях використовуються: словесні методи (розповідь, бесіда, пояснення, лекція, діалог); наочні та практичні методи (ілюстрація, демонстрація); метод синтезу, аналізу, індукції, дедукції тощо.

Семінарські заняття: дискусія, репродуктивний, проблемно-пошуковий, інтерактивний тощо.

Дослідницькі методи.
9. Методи контролю
Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного (проміжного), підсумкового (семестрового) контролю

З метою перевірки якості знань, умінь та навичок з дисципліни «Політологія» використовуються такі методи поточного контролю: опитування, участь у дискусіях, написання творчих завдань, інтерактивні ігри, тестування, а також заслуховування доповідей, інформаційних повідомлень на семінарських заняттях.

Форма підсумкового контролю – іспит в усній формі.
10. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.

Поточне тестування та самостійна роботаПідсумковий іспит

Сума


Змістовий модуль

50

100


Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

модуль


есе

5

5

5

5

5

5

5

10

5

Оцінювання на семінарському занятті: академічна відповідь – до 5 балів, участь у обговореннях, доповнення, дискусійні запитання – 5 балів. Оцінювання самостійної роботи: індивідуальні навчально-дослідні завдання – до 5 балів. Політологічні диктанти, зіставлення характеристик, компаративний аналіз тощо – до 5 балів.

На 9-му семінарському занятті передбачене написання модульного контролю у формі тестів. Оцінювання модуля – до 10 балів: кожне правильне тестове завдання – 2 бали. Есе – до 5 балів.
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Національна шкала

Рейтингова шкала

Оцінка за шкалою ЕСТS

Пояснення

5 (відмінно)

90-100

А

Відмінно

4 (добре)

81-89

В

Дуже добре

71-80

С

Добре

3 (задовільно)

61-70

D

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

2 (незадовільно)

25-50Незадовільно (з можливістю повторного складання)

1-24

F

Незадовільно

(з обов'язковим повторним курсом)
11. Методичне забезпечення
1. Програма нормативної навчальної дисципліни “Політологія”.

2. Робоча програма навчальної дисципліни “Політологія”.

3. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять.

4. Методичні вказівки до самостійної роботи.

5. Контрольні завдання та тести.

6. Перелік питань до екзамену.7. Методичні вказівки до написання есе.
12. Рекомендована література


 1. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины / Г. Алмонд // Полис. – 1997. – № 6. – С. 6-12.

 2. Арон Р. Демократія і тоталітаризм // Філософія політики: Хрестоматія: У 4т. / Авт. – уклад.: В. П. Андрущенко (кер.) та ін. – К. : Знання, 2003. – Т.III. – С. 183-195.

 3. Афонін Е., Маринов А. Історична місія сучасного авторитаризму // Політичний менеджмент.– №6.– 2006.– С. 33-62.

 4. Бортніков В. І. Політична участь і демократія: українські реалії : монографія / В. І. Бортніков ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа, 2007. - 524 c.

 5. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произв. – М. : Прогресс, 1990. – 230 с.

 6. Ворона В. Місцеве самоврядування і політичні партії в Україні: [монографія] / В. Ворона. — Х. : Магістр, 2008. — 184 с.

 7. Воронкова В.Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри/ В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2010. – 272 с.

 8. Гелд Д. Демократія та глобальний устрій / Дейвід Гелд ; пер. О. Юдін, О. Межевікіна ; відп. ред. О. Юдін. - К. : Port-Royal, 2005. - 358 с.

 9. Гелей С. Д., Рутар С. М. Основи політології: навч. посіб. –3-є вид., перероб. і доп. – К. : Товариство «Знання», КОО, 1999. – 427 с.

 10. Головатий М. Обережно – глобалізація / М. Головатий // Освіта і управління. - 2004. — Т. 7. — № 2. — С. 24–29.

 11. Гура В. Глобалізація і проблема людини / В. Гура // Політика і час. - 2001. - № 2. – С. 14-18.

 12. Гура В. Третій світ і глобалізація / В. Гура / /Політика і час. - 2001. - № 6.

 13. Дергачев В.А. Глобалистика. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 303 с. 

 14. Закон України «Про політичні партії в Україні». — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 24 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 15. Історія української суспільно-політичної думки: навч. посібник / Укл.: В. В. Морозов. – К.: Нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, 2006. – 180 с.

 16. Каплан Ю. Стан розвитку партійної системи України : оцінки населення / Ю. Каплан // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 2 (11). — С. 71–75.

 17. Козачок Я. В., Горленко О. А. Забуттю не підлягає: Микола Костомаров і Кирило-Мефодіївське товариство: монографія. – К.: НАУ, 2007. – 80 с.

 18. Конституція України. – Х. : ООО «Одиссей», 2007. – 64 с.

 19. Колодій А. Партійна структуризація в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства і поза ним / Антоніна Колодій // Громадянське суспільство як здійснення свободи. Збірник наукових праць (третій випуск) / [за ред. А. Карася]. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - С. 83–105.

 20. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / А. І. Кормич. – К.: Правова єдність, 2009. – 312 с.

 21. Латигіна Н. А. Демократія: реалії versus утопії : монографія / Н. А. Латигіна ; Ін- політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 400 с.

 22. Латигіна Н. А. Сучасні теоретичні концепції демократії (частина І, ІІ) / Н. А. Латигіна // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2005. – № 5. – С. 76-85; – №6. – С. 107-118.

 23. Лещенко В. Особливості становлення української багатопартійності в умовах суспільної трансформації / В. Лещенко // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 1 (10). — С. 22–28.

 24. Лук’янов Д. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання) : [монографія] / Д. Лук’янов. — Х. : Право, 2007. — 320 с.

 25. Новакова О. В. Ідеологічна ідентифікація політичних партій України / О. В. Новакова // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. праць / [гол. ред. Вашкевич В. М]. — К., 2009. — Вип. 27. — С. 343–351.

 26. Новакова О. В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні : [монографія] / О. В. Новакова. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. — 216 с.

 27. Марчук В. П. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. П. Марчук. – К. : Персонал, 2009. – 480 с.

 28. Мацієвський Н. Між нормативізмом та функціоналізмом: академічна політологія в Україні на початку ХХI ст. / Н. Мацієвський // Людина і політика.– 2004. – № 5. – С. 61-69.

 29. Обушний М. І. Партологія : навч. посібник / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа ; [за ред. М. І. Обушного]. — К. : Арістей, 2006. — 432 c.

 30. Основи демократії [Текст] : навч. посіб. / М. Бессонова [та ін.] ; ред. А. Колодій ; АПН України, Інститут вищої освіти, Українсько-канадський проект «Розбудова демократії». - К. : Видавництво «Ай.Бі.», 2004. - 668 с.

 31. Основи демократії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / ред. А. Колодій. - 3-тє вид., оновлене і доп. - Л. : Астролябія, 2009. - 832 с.

 32. Піча В. М. Політологія : консп. лекц. / В. М. Піча, Н. М. Хома. - Львів: “Новий-світ-2000”, “Альтаїр-2002”, 2003. - 172 с.

 33. Піча В. М. Політологія: Типові питання та відповіді з лекційного курсу : навч. посіб. / В.М. Піча, К. М. Левківський, Н. М. Хома. - К. : Каравелла, Львів: Новий Світ-2000, 2002. - 176 с.

 34. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : [монографія] / [за заг. ред. А. І. Кучеренка]. — К. : НІСД, 2007. — 396 с.

 35. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посібник / [Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, Ю. С. Ганжуров та ін.] — К. : Либідь, 2008. — 440 с.

 36. Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації : навч. посібник / [Ю. С. Ганжуров, В. В. Лісничий, О. В. Радченко] ; ред. кол. : Є. А. Афонін. — К. : Парламентське вид-во, 2008. — 416 с.

 37. Політичні режими сучасності та перехід до демократії ( кол. моногр.) / (А.Ф. Колодій, Ю.А. Кужелюк, В.У. Харченко). – Львів, 1999. -168с.

 38. Політологічний енциклопедичний словник. Упоряд.: В. П. Горбатенко.– К: . Генеза, 2004. – с. 522.

 39. Політологічний енциклопедичний словник : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів] / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Генеза, 2004. –736 с.

 40. Політологія / В. Г. Антонечко, В. Д. Бабкін, О. В. Бабкіна та ін. — К.: ВЦ «Академія», 2006. — 588 с.

 41. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник / За ред.Ф. М. Кирилюка. – Київ: центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

 42. Політологія : підруч. / В. М. Піча, Н. М. Хома; За ред. В.М. Пічі. - 4-те вид., виправ. і допов. - Львів : Магнолія Плюс, 2005. - 304 с.

 43. Політологія: посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. : Вид. центр «Академія», 2002. – 528 с.

 44. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: навч. посіб. / І. С. Дзюбко, Д. Т. Дзюбко, І. Г. Оніщенко та ін.; За заг. Ред. І. С. Дзюбка, Д. Т. Дзюбко, К. М. Левківського, І. Г. Оніщенко, З. І. Тимошенко. – 3 –те вид., доопр. і доп. – К.: Вид- во Європ. Ун-ту, 2002. – 178 с.

 45. Постол А.А. Ліберальна політико-партійна ідеологія в умовах сучасної української дійсності / А.А. Постол // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Вип. 61. – С.122-133.

 46. Постол А.А. Політико-партійна ідеологія консерватизму та українська сучасність / А.А. Постол // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Вип. 62. – С.152-163.

 47. Примуш М. В. Політичні партії: історія та теорія / М.В. Примуш. — К. : Професіонал, 2008. — 416 с.

 48. Романюк А. Партії та електоральна політика / А. Романюк, Ю. Шведа. — Львів : «Астролябія», 2005. — 348 с.

 49. Рудакевич О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота: навчальний посібник. Видання друге, перероблене, доповнене. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2007. – 304 с.

 50. Рудич Ф. Політична наука в Україні: стан і перспективи / Ф. Рудич / Політичний менеджмент. – 2003. – № 1. – С. 5-19.

 51. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Либідь, 2009. – 480 с.

 52. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів / Джованні Сарторі ; [пер. з 2-го англ. вид.]. — К. : АртЕк, 2001. — 211 с.

 53. Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / О. В. Скрипнюк. - К. : Логос, 2006. - 368 с.

 54. Тезінг Й., Гофмайстер В. Політичні партії в демократичному суспільстві / Й. Тезінг, В. Гофмайстер. — К. : Вид-во фонду Конрада Аденауера, 2001. — 128 с. — (Громадсько-політичне видання).

 55. Томек В. Й. Політологія : консп. лекц. / В. Й. Томек. - Ніжин : Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, - 2007. - 158 с.

 56. Федотов А. П. Глобалистика. Начала науки о современном мире: Курс лекций / А.П. Федотов. - М. : Аспект Пресс, 2002 . - 224 с.

 57. Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства : навч. посібник / О. Г. Хімченко. — К. : Професіонал, 2006. — 208 с.

 58. Хома Н. М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід : Монографія / Н. М. Хома. – К. : Юридична думка, 2012. – 592 с.

 59. Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика: монографія / В. В. Цвєтков ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2007. - 336 с.

 60. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / За ред. Ф.М. Рудича. – К.: МАУП, 2002.

 61. Урін О. В. Політологія : конспекти курсу лекцій з таблицями та схемами / О. В. Урін ; наук. ред. С. Я. Фарина. - 5. вид., доп. та переробл. - Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2008. - 304 с.

 62. Цюрупа М. В. Історія політичних і правових вчень: курс лекцій / М. В. Цюрупа. – К. : Український центр духовної культури, 2007. – 264 с.

 63. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій та партійних систем : навч. посіб. / Ю. Р. Шведа. — Львів : Тріада плюс, 2004. — 528 с.

 64. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: підручник / П.П. Шляхтун. – К.: ЦУЛ, 2010. – 472 с.

 65. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: підручник / Ф.П. Шульженко. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 464 с.13. Інформаційні ресурси


 1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua

 2. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua/

 3. Національна історична бібліотека України :// http://www.dibu.kiev.ua/

 4. Національна парламентська бібліотека України // http://www.nplu.org/

 5. Харківська державна наукова бібіліотека України імені В. Короленка // http://korolenko.kharkov.com/

 6. Наукова бібліотека ім.В. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка // http://lib-gw.univ.kiev.ua/

 7. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка // http://library.lnu.edu.ua/bibl/

 8. Книжкова палата України імені Івана Федорова // http://www.ukrbook.net/


ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ

 1. Офіційне Інтернет-представництво Президента України

 2. http://www.president.gov.ua/

 3. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua/

 4. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України http://www.kmu.gov.ua/control

 5. Офіційний веб-сайт Конституційного суду України http://www.ccu.gov.ua/uk/index

 6. Офіційний веб-сервер Центральної виборчої комісії України

 7. http://www.cvk.gov.ua/

 8. Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України

 9. http://www.ukrstat.gov.ua/

 10. Офіційний сайт Ради національної безпеки і оборони України

 11. http://www.rainbow.gov.ua/

 12. Національний інститут стратегічних досліджень http://www.niss.gov.ua/

 13. Офіційний сайт Ради Європи http://www.coe.int/

 14. Офіційний сайт Європейського суду з прав людини http://www.echr.coe.int/echr

 15. Офіційний сайт Венеціанської комісії Ради Європи http://www.venice.coe.int/

 16. Офіційний сайт Європейського Союзу http://europa.eu/

 17. Офіційний сайт ОБСЄ http://www.osce.org/

 18. Офіційний сайт Вищої Атестаційної Комісії України http://www.vak.org.ua/

 19. Сайт Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського

 20. http://www.nbuv.gov.ua/

 21. Сайт Національної Парламентської бібліотеки України http://www.nplu.kiev.ua/

 22. Сайт Інституту політичних політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України http://www.ipiend.gov.ua/?mid=1

 23. Сайт Українського незалежного центру політичних досліджень http://www.ucipr.kiev.ua/

 24. Сайт Українського центру політичного менеджмент http://www.politik.org.ua/

 25. Сайт журналу «Політологічний вісник» http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_G

 26. um/Pv/index.html

 27. Сайт журналу «Віче» http://www.viche.info/

 28. Сайт альманаху «Грані» http://www.grani.org.ua/

 29. Сайт наукового вісника «Гілея» http://www.gileya.org.ua/213

 30. Сайт журналу «Нова парадигма» http://www.novaparadigma.org.ua/

 31. Сайт щоденної української газети «День» http://www.day.kiev.ua/

 32. Сайт щотижневика «2000» http://2000.net.ua/

 33. Сайт газети «Дзеркало тижня» http://www.zn.ua/

 34. Сайт журналу «ПОЛИС» http://www.polistudies.ru/

 35. Сайт журналу «Общественные науки и современность» http://www.ons2000.chat.ru/index.htm

 36. Сайт журналу «Полития» http://www.nasledie.ru/global/17_4/article.php?art=13

 37. Сайт журналу «Мировая экономика и международные отношения»

 38. http://www.imemo.ru/ru/period/meimo/

 39. Сайт журналу «Политическая экспертиза» http://www.politex.info/content/view/35/1

 40. Электронная библиотекаГУМЕР. http://www.gumer.info/

 41. Портал политических наук http://www.politzone.in.ua/КО

Питання на іспит

 1. Сутність та причини виникнення політики.

 2. Концепції політики.

 3. Суб’єкти та об’єкти політики. Структура політики.

 4. Взаємодія політичної сфери з іншими суспільного життя (економікою, мораллю, правом, релігією).

 5. Політологія як наука і навчальна дисципліна.

 6. Об’єкт і предмет політології, її взаємодія з іншими науками.

 7. Особливості розвитку політичної думки Стародавнього Сходу

 8. Особливості розвитку політичної думки античної доби.

 9. Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя.

 10. Зміни політичної свідомості у добу Відродження та Реформації.

 11. Характеристика політичної думки періоду Нового часу

 12. Характеристика політичної думки доби Просвітництва

 13. Основні напрямки розвитку політичної думки XIX – першої половни XX ст.

 14. Основні етапи розвитку політичної думки України

 15. Сутність політичної влади. Її ознаки.

 16. Концепції політичної влади.

 17. Принцип поділу влади.

 18. Поняття «політичної система».

 19. Структура політичної системи.

 20. Структура політичної системи .

 21. Функції політичних систем.

 22. Типологія політичних систем.

 23. Основні теорії виникнення держави.

 24. Ознаки та функції держави.

 25. Форма державного правління.

 26. Форма державного устрою.

 27. Концепції правової та соціальної держави.

 28. Поняття політичного режиму.

 29. Авторитарний режим: ознаки, різновиди.

 30. Тоталітарний режим.

 31. Основні принципи демократії.

 32. Теорії демократії.

 33. Походження та сутність політичних партій. Їх функції та типи.

 34. Партійна система: поняття, типи.

 35. Становлення партійної системи незалежної України. Правовий статус політичних партій в Україні

 36. Поняття виборчих систем та принципи їх функціонування.

 37. Основні види виборчих систем.

 38. Мажоритарна система: її види, переваги та недоліки.

 39. Пропорційна система: її види, переваги та недоліки.

 40. Змішані виборчі системи.

 41. Культура електоральної участі. Абсентеїзм та його причини.

 42. Типологія світових політико-ідеологічних доктрин.

 43. Політична концепція лібералізму. Неолібералізм.

 44. Політична концепція консерватизму. Неоконсерватизм.

 45. Марксизм

 46. Соціал-демократична доктрина.

 47. Анархізм

 48. Націоналізм

 49. Фашизм і неофашизм.

 50. Новітні політичні ідеології.

 51. Політична глобалістика: предмет, структура, категорії. Глобальні проблеми сучасності (політичні аспекти).


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи


___________________________

“______” _________ 2014 р.ПОЛІТОЛОГІЯ
ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

підготовки БАКАЛАВРА

галузі знань 0201 КУЛЬТУРА

напрямів підготовки 6.020101 Культурологія
(Шифр за ОПП ГСЕ.01.06)

Львів


2014

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедра теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Хома Наталія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету (Протокол від «29» серпня 2014 р. № 1.)

Завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
____________________ (проф. Денисенко В.М.)

“29” серпня 2014 року

Схвалено Вченою радою філософського факультету.

Протокол від “___” __________ 2014 року № _____

“ ” 2014 року Голова ________________ (проф. Мельник В.П.)

 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014

Хома Н.М., 2014


Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Політологія” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напрямів підготовки 6.020101 КультурологіяПредметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності формування теоретичних підходів у політології та механізми розвитку та функціонування політичної сфери.

Міждисциплінарні зв’язки:

Нормативна навчальна дисципліна “Політологія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та пов’язана з такими дисциплінами як “Історія України”, “Філософія”, “Історія української та світової культури”, “Теорія держави і права”.Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

КЗН.01 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні та історичні засади науки про політику. Інституційний вимір та соціальні і ціннісні аспекти політики.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни


  1. Метою викладання навчальної дисципліни «Політологія» є:

формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій політичної науки, оволодіння сучасними методами аналізу особливостей політичних систем за умови різних політичних режимів.


  1. Основними завданнями вивчення дисципліни «Політологія» є:

виконання навчальних завдань з курсу «Політологія» має на меті набуття базових знань з історії політичної думки, теорії політичної науки та прикладної політології: ознайомлення з основними поняттями та категоріями політичної науки, спеціально-науковими теоретичними та прикладними методами пізнання, принципами та механізмами розвитку та функціонування політичної системи, особливостями процесу інституціоналізації політичних відносин в Україні тощо.

Курс політології наділяє особу знаннями та навичками необхідними для успішної самореалізації особи в системі політичних та громадянських відносин і хоча і не гарантує виховання моральних якостей які творять з індивіда громадянина, втім, опосередковано, сприяє і цьому.
  1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:


 • Закономірності становлення предмету політичної науки в історії політичної думки

 • Механізми соціально-історичної зумовленості розвитку та функціонування системи політичних відносин

 • Спеціально-наукові теоретичні та прикладні методи пізнання

 • Особливості політичної думки на різних етапах історичного розвитку

 • Принципи розвитку та функціонування політичних систем країн світу

 • Особливості функціонування політичної системи України

 • Закономірності становлення та діяльності основних політичних інститутів суспільства

 • Критерії типологізації політичних режимів сучасності

 • Принципи функціонування виборчої та партійних систем

 • Сутність глобальних проблем людства та політичні шляхи їх розв’язання (пом’якшення)

 • Основних учасників політичного процесу та способи рекрутування політичної еліти тощо.


вміти:

 • Використовувати теоретичні знання на практиці

 • Здійснювати коректний аналіз та оцінку політичної ситуації

 • Грамотно висловлювати власну політичну позицію у різних формах політичної участі

 • Ефективно протистояти політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку інших осіб

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 70 години / 2 кредити ECTS.
 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. КЗН.01 Теоретико-методологічні та історичні засади науки про політику. Інституційний вимір та соціальні і ціннісні аспекти політики.
Тема 1. Політика як соціальне явище. Політологія в системі соціально-гуманітарного знання.
Виникнення політики: причини та підходи до з’ясування сутності. Уявлення про політику як соціальну реальність. Основні функції політики. Структура політики. Специфічні риси політики. Взаємовідносини політики з іншими сферами суспільства. Рушійні сили політики. Суперечності, потреби та інтереси у політиці. Цілі та засоби у політиці, їх взаємозв’язок.

Структура політичного знання. Предмет політології. Закони, принципи та категорії політології. Структура політології. Основні завдання та функції політології. Методологія та методи політологічного пізнання. Методика конкретних політологічних досліджень. Значення політології для формування політичної свідомості та політичної культури студентства.
Тема 2. Історія світової політичної думки

Зародження політичної думки у країнах Стародавнього Сходу. Політичні вчення Стародавньої Греції. Політична думка та світоглядні ідеї Стародавнього Риму. Політичні ідеї раннього християнства. Політична думка часів Середньовіччя.

Епоха Відродження – новий етап у розвитку політичної науки. Політичні концепції Нового часу. Політичні ідеї доби Просвітництва.

Політичні вчення XIX ст. Ліберальна політична думка. Теорія насильства Л.Гумпловича. Виникнення і розвиток соціально-політичних утопій. Виникнення, сутність політичної доктрини марксизму.

Основні школи та течії сучасної зарубіжної політології.
Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні.

Формування первісних політичних уявлень. Політична думка Київської Русі. Морально-правові та релігійні уявлення про суспільство. “Руська правда”. “Повчання дітям” Мономаха. Політичні ідеї у Галицько-Волинській державі, Великому князівстві Литовському та в Речі Посполитій. Ідеї політичного і національного відродження України (П.Могила, І.Вишенський, С.Яворський).

Українська політична думка періоду козацько-гетьманської доби. “Конституція Пилипа Орлика”. Розвиток політичної думки вченими Києво-Могилянської академії. Духовно-моральні виміри політики у поглядах Г.Сковороди.

Політичні ідеї Кирило-Мефодієвського братства. М.Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні. Народницька школа в історії української політичної думки. Політичні ідеї І.Франка та Л.Українки.

Політичні концепції українських мислителів XX ст. Теорія національного самовизначення М.Грушевського. Державницька ідея В.Винниченка. Націоналізм Д.Донцова. Монархічно-гетьманська концепція В.Липинського. Політична думка міжвоєнної доби в Україні.

Формування і розвиток національної школи політології в сучасній Україні.


Тема 4. Політична система суспільства. Держава у політичній системі суспільства

Місце і роль політичної системи у життєдіяльності суспільства. Політична система як фактор стабілізації та розвитку політичного життя. Сутність і типи політичних систем. Системоутворюючі принципи політичної системи.

Характеристика структурних елементів політичної системи. Стабільність політичної системи як необхідна передумова її нормального функціонування.

Поняття держави, її ознаки, типи. Різноманітні теоретичних підходів до походження держави. Відмінність держави від інших суб’єктів політичної системи. Протиріччя держави та громадянського суспільства, механізм їх вирішення. Держава як офіційний представник громадянського суспільства. Типи держав. Функції держави.

Форми держави. Форми правління, форми устрою, форми політичного режиму. Апарат державного управління. Місце і роль управлінського апарату у здійсненні державної політики. Державна бюрократія. Державний патерналізм. Конституція України про соціальну та правову державу. Принципи соціальної, правової держави як рух суспільства до політичної свободи. Значення соціальної держави для розвитку соціальної демократії, реалізації принципу поваги до людської гідності.
Тема 5. Політичні режими. Демократія як політичний режим і спосіб функціонування політичної системи

Поняття політичного режиму. Основні критерії типологізації політичних режимів. Характеристика основних типів режимів.

Демократія як гуманістична цінність, процес, спосіб функціонування політичного життя, форма здійснення влади. Суть і основні ознаки демократії. Багатоаспектність демократії як політичного та правового явища. Демократизація як чинник оновлення сучасного світу. Конституція України про демократизацію суспільства. Основні концепції демократії. Демократичні принципи. Атрибути демократії. Форми демократії. Конституційні гарантії демократії.

Основні риси політичного режиму України на сучасному етапі.Тема 6. Політичні партії та партійні системи.

Походження та сутність політичних партій: суть та основні ознаки політичної партії; виникнення та розвиток «протопартій»; етапи формування сучасних політичних партій за М.Вебером, шляхи їх утворення за М.Дюверже. Функції політичних партій.

Типи політичних партій, їх роль у політичному процесі. Особливості політичних партій у порівнянні з групами за інтересами, суспільними організаціями, групами тиску, клубами та іншими об’єднаннями. Багатоманітність підходів щодо класифікації політичних партій.

Поняття та типи партійних систем. Одно- та багатопартійні системи. Чинники, які обумовлюють утворення партійних систем.

Проблеми розвитку багатопартійної системи в Україні. Конституція України про свободу та умови об’єднання громадян у політичні партії. Правовий статус політичних партій в Україні. Зміст внутрішньопартійної демократії. Внутрішньопартійні конфлікти.
Тема 7. Політичні ідеології.

Поняття політичної ідеології. Політична ідеологія анархізму. Ідеологія лібералізму та неолібералізму. Політична ідеологія консерватизму та неоконсерватизму. Політична ідеологія соціалізму, соціал-демократії (основні відмінності). Сучасні новітні політичні ідеології.


Тема 8. Вибори та виборчі системи.

Поняття виборів. Види виборів. Абсентеїзм та його причини. Виборча система: поняття, основні типи. Мажоритарна, пропорційна, змішана виборчі системи. Виборча система України та її трансформація на сучасному етапі.


Тема 9. Політична глобалістика.

Політична глобалістика: предмет, структура, категорії. Глобальні проблеми сучасності (політичні аспекти). Проблема підтримки миру. Демографічна проблема. Проблема подолання відсталості. Екологічна проблема. Римський клуб: діяльність у напрямку розв’язання глобальних проблем. Підходи інших міжнародних організацій до розв’язання глобалтних проблем людства.

 1. Рекомендована література:
 1. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины / Г. Алмонд // Полис. – 1997. – № 6. – С. 6-12.

 2. Арон Р. Демократія і тоталітаризм // Філософія політики: Хрестоматія: У 4т. / Авт. – уклад.: В. П. Андрущенко (кер.) та ін. – К. : Знання, 2003. – Т.III. – С. 183-195.

 3. Афонін Е., Маринов А. Історична місія сучасного авторитаризму // Політичний менеджмент.– №6.– 2006.– С. 33-62.

 4. Бортніков В. І. Політична участь і демократія: українські реалії : монографія / В. І. Бортніков ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа, 2007. - 524 c.

 5. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произв. – М. : Прогресс, 1990. – 230 с.

 6. Ворона В. Місцеве самоврядування і політичні партії в Україні: [монографія] / В. Ворона. — Х. : Магістр, 2008. — 184 с.

 7. Воронкова В.Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри/ В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2010. – 272 с.

 8. Гелд Д. Демократія та глобальний устрій / Дейвід Гелд ; пер. О. Юдін, О. Межевікіна ; відп. ред. О. Юдін. - К. : Port-Royal, 2005. - 358 с.

 9. Гелей С. Д., Рутар С. М. Основи політології: навч. посіб. –3-є вид., перероб. і доп. – К. : Товариство «Знання», КОО, 1999. – 427 с.

 10. Головатий М. Обережно – глобалізація / М. Головатий // Освіта і управління. - 2004. — Т. 7. — № 2. — С. 24–29.

 11. Гура В. Глобалізація і проблема людини / В. Гура // Політика і час. - 2001. - № 2. – С. 14-18.

 12. Гура В. Третій світ і глобалізація / В. Гура / /Політика і час. - 2001. - № 6.

 13. Дергачев В.А. Глобалистика. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 303 с. 

 14. Закон України «Про політичні партії в Україні». — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 24 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 15. Історія української суспільно-політичної думки: навч. посібник / Укл.: В. В. Морозов. – К.: Нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, 2006. – 180 с.

 16. Каплан Ю. Стан розвитку партійної системи України : оцінки населення / Ю. Каплан // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 2 (11). — С. 71–75.

 17. Козачок Я. В., Горленко О. А. Забуттю не підлягає: Микола Костомаров і Кирило-Мефодіївське товариство: монографія. – К.: НАУ, 2007. – 80 с.

 18. Конституція України. – Х. : ООО «Одиссей», 2007. – 64 с.

 19. Колодій А. Партійна структуризація в Україні в контексті розвитку громадянського суспільства і поза ним / Антоніна Колодій // Громадянське суспільство як здійснення свободи. Збірник наукових праць (третій випуск) / [за ред. А. Карася]. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - С. 83–105.

 20. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / А. І. Кормич. – К.: Правова єдність, 2009. – 312 с.

 21. Латигіна Н. А. Демократія: реалії versus утопії : монографія / Н. А. Латигіна ; Ін- політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 400 с.

 22. Латигіна Н. А. Сучасні теоретичні концепції демократії (частина І, ІІ) / Н. А. Латигіна // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2005. – № 5. – С. 76-85; – №6. – С. 107-118.

 23. Лещенко В. Особливості становлення української багатопартійності в умовах суспільної трансформації / В. Лещенко // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 1 (10). — С. 22–28.

 24. Лук’янов Д. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання) : [монографія] / Д. Лук’янов. — Х. : Право, 2007. — 320 с.

 25. Новакова О. В. Ідеологічна ідентифікація політичних партій України / О. В. Новакова // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. праць / [гол. ред. Вашкевич В. М]. — К., 2009. — Вип. 27. — С. 343–351.

 26. Новакова О. В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні : [монографія] / О. В. Новакова. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. — 216 с.

 27. Марчук В. П. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. П. Марчук. – К. : Персонал, 2009. – 480 с.

 28. Мацієвський Н. Між нормативізмом та функціоналізмом: академічна політологія в Україні на початку ХХI ст. / Н. Мацієвський // Людина і політика.– 2004. – № 5. – С. 61-69.

 29. Обушний М. І. Партологія : навч. посібник / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа ; [за ред. М. І. Обушного]. — К. : Арістей, 2006. — 432 c.

 30. Основи демократії [Текст] : навч. посіб. / М. Бессонова [та ін.] ; ред. А. Колодій ; АПН України, Інститут вищої освіти, Українсько-канадський проект «Розбудова демократії». - К. : Видавництво «Ай.Бі.», 2004. - 668 с.

 31. Основи демократії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / ред. А. Колодій. - 3-тє вид., оновлене і доп. - Л. : Астролябія, 2009. - 832 с.

 32. Піча В. М. Політологія : консп. лекц. / В. М. Піча, Н. М. Хома. - Львів: “Новий-світ-2000”, “Альтаїр-2002”, 2003. - 172 с.

 33. Піча В. М. Політологія: Типові питання та відповіді з лекційного курсу : навч. посіб. / В.М. Піча, К. М. Левківський, Н. М. Хома. - К. : Каравелла, Львів: Новий Світ-2000, 2002. - 176 с.

 34. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : [монографія] / [за заг. ред. А. І. Кучеренка]. — К. : НІСД, 2007. — 396 с.

 35. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посібник / [Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, Ю. С. Ганжуров та ін.] —К. : Либідь, 2008. — 440 с.

 36. Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації : навч. посібник / [Ю. С. Ганжуров, В. В. Лісничий, О. В. Радченко] ; ред. кол. : Є. А. Афонін. — К. : Парламентське вид-во, 2008. — 416 с.

 37. Політичні режими сучасності та перехід до демократії ( кол. моногр.) / (А.Ф. Колодій, Ю.А. Кужелюк, В.У. Харченко). – Львів,1999. -168с.

 38. Політологічний енциклопедичний словник. Упоряд.: В. П. Горбатенко.– К: . Генеза, 2004. – с. 522.

 39. Політологічний енциклопедичний словник : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів] / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Генеза, 2004. –736 с.

 40. Політологія / В. Г. Антонечко, В. Д. Бабкін, О. В. Бабкіна та ін. — К.: ВЦ «Академія», 2006. — 588 с.

 41. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник / За ред.Ф. М. Кирилюка. – Київ: центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

 42. Політологія : підруч. / В. М. Піча, Н. М. Хома; За ред. В.М. Пічі. - 4-те вид., виправ. і допов. - Львів : Магнолія Плюс, 2005. - 304 с.

 43. Політологія: посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К. : Вид. центр «Академія», 2002. – 528 с.

 44. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: навч. посіб. / І. С. Дзюбко, Д. Т. Дзюбко, І. Г. Оніщенко та ін.; За заг. Ред. І. С. Дзюбка, Д. Т. Дзюбко, К. М. Левківського, І. Г. Оніщенко, З. І. Тимошенко. – 3 –те вид., доопр. і доп. – К.: Вид- во Європ. Ун-ту, 2002. – 178 с.

 45. Постол А.А. Ліберальна політико-партійна ідеологія в умовах сучасної української дійсності / А.А. Постол // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Вип. 61. – С.122-133.

 46. Постол А.А. Політико-партійна ідеологія консерватизму та українська сучасність / А.А. Постол // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Вип. 62. – С.152-163.

 47. Примуш М. В. Політичні партії: історія та теорія / М.В. Примуш. — К. : Професіонал, 2008. — 416 с.

 48. Романюк А. Партії та електоральна політика / А. Романюк, Ю. Шведа. — Львів : «Астролябія», 2005. — 348 с.

 49. Рудакевич О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота: навчальний посібник. Видання друге, перероблене, доповнене. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2007. – 304 с.

 50. Рудич Ф. Політична наука в Україні: стан і перспективи / Ф. Рудич / Політичний менеджмент. – 2003. – № 1. – С. 5-19.

 51. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Либідь, 2009. – 480 с.

 52. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів / Джованні Сарторі ; [пер. з 2-го англ. вид.]. — К. : АртЕк, 2001. — 211 с.

 53. Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / О. В. Скрипнюк. - К. : Логос, 2006. - 368 с.

 54. Тезінг Й., Гофмайстер В. Політичні партії в демократичному суспільстві / Й. Тезінг, В. Гофмайстер. — К. : Вид-во фонду Конрада Аденауера, 2001. — 128 с. — (Громадсько-політичне видання).

 55. Томек В. Й. Політологія : консп. лекц. / В. Й. Томек. - Ніжин : Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, - 2007. - 158 с.

 56. Федотов А. П. Глобалистика. Начала науки о современном мире: Курс лекций / А.П. Федотов. - М. : Аспект Пресс, 2002 . - 224 с.

 57. Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства : навч. посібник / О. Г. Хімченко. — К. : Професіонал, 2006. — 208 с.

 58. Хома Н. М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід : Монографія / Н. М. Хома. – К. : Юридична думка, 2012. – 592 с.

 59. Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика: монографія / В. В. Цвєтков ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2007. - 336 с.

 60. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / За ред. Ф.М. Рудича. – К.: МАУП, 2002.

 61. Урін О. В. Політологія [Текст] : конспекти курсу лекцій з таблицями та схемами / О. В. Урін ; наук. ред. С. Я. Фарина. - 5. вид., доп. та переробл. - Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2008. - 304 с.

 62. Цюрупа М. В. Історія політичних і правових вчень: курс лекцій / М. В. Цюрупа. – К. : Український центр духовної культури, 2007. – 264 с.

 63. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій та партійних систем : навч. посіб. / Ю. Р. Шведа. — Львів : Тріада плюс, 2004. — 528 с.

 64. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: підручник / П.П. Шляхтун. – К.: ЦУЛ, 2010. – 472 с.

 65. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: підручник / Ф.П. Шульженко. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 464 с.
 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. Іспит проводиться в усній формі згідно із переліком затверджених білетів.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

А

90 – 100

5

Відмінно

В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка