Хімія білка назва вибіркової дисципліниСкачати 27.29 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір27.29 Kb.

ХІМІЯ БІЛКА

назва вибіркової дисципліни


Семестр: __5__ Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - __120__ (кредитів ЄКТС - _4_); аудиторні години - _32_ (лекції - _32_ , практичні - ___ , семінарські - ___, лабораторні - __)

Лектор: ______Дацюк Л. О.________________ (ел. адреса __dacyukleonid@gmail.com_____ ),
Результати навчання:


 • знати:

 • основні біохімічні та молекулярні особливості організації білкових молекул, їхнього фолдингу, внутрішньоклітинної специфічної та неспецифічної деградації протеїнів, а також процеси міжмолекулярної координації білків у нормі та при певних патологіях;

 • про взаємозв’язок структури індивідуальних білків з їхніми біологічними функціями.
 • вміти:

 • характеризувати окремі білки, їхні функції, властивості, особливості будови;

 • використовуючи поняття первинної, вторинної, третинної, четвертинної структури білка, прогнозувати поведінку білкового розчину при зміні умов середовища;

 • за послідовністю амінокислотних залишків прогнозувати просторову структуру та функції білків;

 • за структурно-функціональними характеристиками визначати тип молекулярних шаперонів та їхню роль у фолдингу білків;

 • за інформацією про протеоліз білків аналізувати біорегуляцію функцій білків, тривалість їхнього життя, особливості деградації.


Анотація навчальної дисципліни:

У цьому спецкурсі розглядається хімічний склад, сучасні уявлення про рівні структурної організації, конформаційні можливості, фізико-хімічні властивості і функції білків. Даються основні поняття і відомості про посттрансляційні та хімічні модифікації білків. Розглядаються методи дослідження різних рівнів структурної організації білкової молекули. Особлива увага приділена вивченню і характеристиці структурно-функціональних аспектів та механізмів дії окремих груп білків: антитіл, білків хроматину, білків плазми крові, глобінових білків, протеасом, шаперонів, структурних та скоротливих білків, пріонів.


Рекомендована література: 

 1. Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 393 с.

 2. Молекулярна патология белка / под. ред. Д. И. Заболотного – К.: Логос, 2008. – 236 с.

 3. Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин та ін.]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Видання друге, доповнене. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

 4. Альбертс В. Молекулярная биология клетки. – М.: Мир, 2000. – 512 с.

 5. Попов Е. М. Естествознание и проблема белка. – М.: Высшая школа, 1989. – 416 с.

 6. Попов Е. М. Структурная организация белков. – М.: Наука, 1989. – 325 с.

 7. Регуляция биосинтеза белка эукариот / под ред. А. В. Ельской. – К.: Наук. думка, 1990. – 280 с.

 8. Степанов В. М. Молекулярная биология. Структура и функции белков. – М.: Высшая школа, 1996. – 335 с.

 9. Биохимические основы патологических процессов / под ред. Е. С. Северина. – М.: Медицина. – 2000. – 300 с.

 10. Виговстка Я. І. Геморагічні захворювання. Медична література. – Львів: ВАТ “Бібльос”, 1998. – 240 с.

 11. Пальцев М. А., Иванов А. А. Межклеточные взаимодействия. – М.: Медицина, 1995. – 490 с.


Форми та методи навчання: _____________Лекції, самостійна робота___________________

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності: ____________________Екзамен_______________________________________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  __________________________українська_________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри «__31__» _____серпня_______ 2015 р. Протокол №___1____

Завідувач кафедри ________________________ _______Сибірна Н. О._______

(підпис)
Затверджено на Вченій раді факультету «_____»______________ 2015 р. Протокол №______

Декан ________________________ __________Хамар І. С.____________(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка