«Географія внутрішнього туризму» Назва дисципліни – «Географія внутрішнього туризму»Дата конвертації30.12.2016
Розмір90.8 Kb.
«Географія внутрішнього туризму»


 1. Назва дисципліни «Географія внутрішнього туризму»

 2. Лектор – доцент Гусєва Наталія Володимирівна.

 3. Статус вибіркова навчальна дисципліна (дисципліна вільного вибору студента).

 4. Курс – 1-2, семестр – 2-3.

 5. Кількість: кредитів 10,0; академічних годин – 300 (в т.ч. лекції – 44, практичні роботи – 56, самостійна робота – 200).

 6. Попередні умови для вивчення: курс «Географія внутрішнього туризму» є спеціалізованим. Він передує багатьом іншим суспільно-географічним дисциплінам, серед яких «Основи суспільної географії», «Рекреалогія», «Рекреаційна географія з основами екскурсознавства», «Практикум: Основи краєзнавчо-туристичної діяльності», «Географія сфери послуг», «Економічна і соціальна географія України», «Організація туристичної діяльності», «Туристсько-рекреаційні ресурси світу», «Картографічний метод у географії рекреації та туризму», «Рекреаційне природокористування», «Екскурсознавство», «Спортивно-оздоровчий туризм» та ряд інших. Курс «Географія внутрішнього туризму» має важливе значення у підготовці магістрів спеціальності «Географія рекреації та туризму», формує необхідні знання та навички для подальшої роботи фахівців з рекреації в туристсько-рекреаційній галузі.

 7. Опис курсу: Мета курсу – сформувати у студентів систему теоретичних знань про сучасний стан, структурно-динамічні та регіональні особливості туристсько-рекреаційного господарства України, умови та особливості його розвитку в різних регіонах.

Задачі курсу:

1) розкрити теоретико-методичні основи географії туризму як науки;

2) виявити й охарактеризувати основні передумови і чинники розвитку й територіальної організації внутрішнього туризму;

3) охарактеризувати туристсько-рекреаційні ресурси України та визначити проблеми їх використання;

4) проаналізувати окремі види туристсько-рекреаційної діяльності держави;

5) розкрити закономірності організації та функціонування національного і регіональних туристсько-рекреаційних комплексів;

6) виявити структурно-динамічні особливості сучасного стану туристсько-рекреаційної галузі в Україні;

7) вивчити особливості територіальної організації туристсько-рекреаційного господарства, умови та особливості його розвитку в різних регіонах України;

8) розкрити особливості туристсько-рекреаційного районування України;

9) дати комплексну суспільно-географічну характеристику туристсько-рекреаційних районів та окремих адміністративно-територіальних одиниць України;

10) виявити проблеми та перспективи розвитку туристсько-рекреаційної галузі України.

Зміст курсу – географія туризму як наукова дисципліна; понятійно-термінологічний апарат географії туризму; основні поняття, терміни та категорії науки; туризм як головне поняття географії туризму; методологія та методика геотуристських досліджень; сучасні концепції і теорії географії туризму; туристсько-рекреаційна діяльність, її структура та класифікація; туристсько-рекреаційний потенціал території; туристсько-рекреаційні ресурси, їх класифікація та оцінка; природні туристсько-рекреаційні ресурси; антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси; індустрія туризму; туристичні ринки; туристсько-рекреаційна інфраструктура; туристсько-рекреаційні ресурси України; географія спеціальних видів туризму України; сучасний стан туристсько-рекреаційної галузі в Україні; географія туристсько-рекреаційних потоків, доходів та витрат України; територіальна організація туристсько-рекреаційної галузі в Україні; туристсько-рекреаційне районоутворення і районування; туристсько-рекреаційне районування України; туристичне і рекреаційне краєзнавство України.


 1. Форми та методи навчання лекції, практичні заняття та самостійна робота згідно програми курсу. Методи навчання:

1. Словесні (розповідь з елементами бесіди, бесіда, дискусії на заняттях, пояснення, лекція).

2. Наочні (демонстрація настінних карт; демонстрація за допомогою мультимедійного обладнання різноманітних ілюстративних матеріалів: картосхем, графіків, діаграм, гістограм, таблиць, фото, малюнків, моделей тощо, аудіо- і відеоматеріалів; робота з атласами).

3. Практичні (виконання завдань на практичних заняттях – побудова картосхем, таблиць, графіків, схем тощо).

4. Загальнонаукові методи (дедуктивний, індуктивний, синтез, аналіз, порівняння, класифікація тощо).

5. Бінарні методи (словесно-інформаційний, словесно-проблемний, словесно-дослідницький).

6. Репродуктивні (відповідь, дискусія).

7. Інтерактивні (постановка проблемних питань і ситуацій, проблемно-пошукові (евристичні), дослідницькі).


 1. Форми організації контролю знань, системного оцінювання:

1. Тестування на початку практичних занять.

2. Перевірка виконання практичних робіт (письмові відповіді на питання, складання картосхем, графіків, діаграм, таблиць, схем, математичний аналіз статистичних даних тощо).

3. Усне опитування на практичних заняттях.

4. Написання 2-х контрольних робіт (одну в 2-му семестрі, другу – в 3-му семестрі).5. Наприкінці курсу – залік (в 2-му семестрі) та екзамен (в 3-му семестрі).

 1. Навчально-методичне забезпечення – методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи студентів, які навчаються за спеціальністю «Географія рекреації та туризму» рівня вищої освіти «магістр» з курсу «Географія внутрішнього туризму».

 2. Мова викладання українська.

 3. Список рекомендованої літератури:

Основна література:

 1. Аріон О. В. Географія туризму: Навч.-метод. посібник / О. В. Аріон, С. І. Уліганець. – К. : Альтерпрес, 2013. – 266 с.

 2. Атлас «Знайомтесь. Україна» / Н. О. Крижова, Л. М. Веклич. – К. : ДНВП «Картографія», 2009. – 144 с.

 3. Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України: Навч. посібник / О. О. Бейдик. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Альтерпрес, 2011. – 462 с.

 4. Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі): Монографія / [В. Г. Явкін та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 344 с.

 5. Закон України «Про туризм» від 15. 09. 1995 р. № 324/95-ВР : станом на 11. 02. 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр

 6. Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: Навч. посібник / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.

 7. Кузик С. П. Географія туризму: Навч. посібник / С. П. Кузик. – К. : Знання, 2011. – 271 с.

 8. Курортні ресурси України / за ред. М. В. Лободи. – К. : ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», «Тамед», 1999. – 314 с.

 9. Любіцева О. О. Паломництво та релігійний туризм: Навч. посібник / О. О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2011. – 416 с.

 10. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти): Навч. посібник / О. О. Любіцева. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Альтерпрес, 2006. – 436 с.

 11. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України: Навч. посібник / О. О. Любіцева, В. Є. Панкова, Є. В. Стафійчук. – К. : Альтерпрес, 2007. – 369 с.

 12. Масляк П. О. Рекреаційна географія: Навч. посібник / П. О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

 13. Основи розвитку курортно-рекреаційного потенціалу на Україні. – К. : Будівельник, 1999. – 235 с.

 14. Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство: Навч. посібник / Є. В. Панкова; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : Альтерпрес, 2003. – 351 с.

 15. Петранівський В. Л Туристичне краєзнавство: Навч. посібник / В. Л  Петранівський, М. Й. Рутинський; за ред. проф. Ф. Д. Заставного. – К. : Знання, 2006. – 575 с.

 16. Рутинський М. Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посібник / М. Й. Рутинський. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с.

 17. Смаль І. В. Основи географії рекреації і туризму: Навч. посібник / І. В. Смаль. – Ніжин : Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 264 с.

 18. Стафійчук В. І. Рекреалогія : Навч. посібник / В. І. Стафійчук. – К. : Альтерпрес, 2006. – 264 с.

 19. Холловей Дж. К. Туристический бизнес / Дж. К. Холловей, Н. Тейлор; переклад з англ. –К. : Знання, 2007. – 798 с.


Допоміжна література:

 1. Александрова А. Ю. География туризма: Учебник / [А. Ю. Александрова и др.]. – М. : КНОРУС, 2008. – 592 с.

 2. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи. Сервісне забезпечення турпродукту: Навч. посібник / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2004. – 286 с.

 3. Бабкин А. В. Специальные виды туризма / А. В. Бабкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 252 с.

 4. Бейдик О. О. Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії / О. О. Бейдик. – К. : РВУ «Київський університет», 1997. – 300 с.

 5. Биржаков М. Б. Введение в туризм: Учебник / М. Б. Биржаков – 9-е изд., перераб. и доп. – СПб : Герда, – 2007. – 576 с.

 6. Биржаков М. Б. Индустрия туризма: Перевозки: Учеб. пособие / М. Б. Биржаков, В. И. Никифоров. – СПб. : Издательский дом Герда, 2007. – 528 с.

 7. Бовсуновська Г. Я. Географія туризму: Навч. посібник / Г. Я. Бовсуновська. – Донецьк : ДІТБ, 2002. – 411 с.

 8. Власова И. Б. Основы туристской деятельности / И. Б. Власова, И. В. Зорин, Е. Н. Ильина. – М. : Российский международный институт туризма, 1992. – 145 с.

 9. География туризма / [Санинская А. А., Кусков А. С., Козырева О. Н. и др.]. – М. : Альфа-М, Инфра-М, 2008. – 432 с.

 10. Герасименко В. Г. Основы туристского бизнеса : Учеб. пособие / В. Г. Герасименко. – Одесса : Черноморье, 1997. – 160 с.

 11. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: Учеб. пособие / В. Г. Гуляев. – М. : Нолидж, 1996. – 264 с.

 12. Ільїна О. В. Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни / О. В. Ільїна. – Луцьк : Терен, 2004. – 104 с.

 13. Квартальнов В. А. Туризм / В. А. Кавартальнов.– 2-е изд., перераб. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с.

 14. Квартальнов В. А. Теория и практика туризма / В. А. Кавартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 672 с.

 15. Конспект лекцій навчальної дисципліни «Географія туризму» для студ. спеціальності 6.140103 «Туризм» / Укл.: М. М. Поколодна, І. Л. Полчанінова. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 135 с.

 16. Крачило Н. П. География туризма / Н. П. Крачило. – К. : Вища шк., 1987.

 17. Крачило М. П. Краєзнавство і туризм: Навч. посібник для вузів / М. П. Крачило; ред.: О. Ф. Трегуб. – К. : Вища школа, 1994. – 191 с.

 18. Кусков А. С. География туризма: Учеб. пособие / А. С. Кусков, Е. И. Арсеньева. – М. : Флинта, 2006. – 30 с.

 19. Кусков А. С. Туристское ресурсоведение / А. С. Кусков. – М. : Академия, 2008. – 208 с.

 20. Любіцева О. О. Туризмознавство: вступ до фаху: Підручник / О. О. Любіцева, В. К. Бабарицька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2008. – 335 c.

 21. Макаренко С. Н. География туризма: Учеб. пособие / С. Н. Макаренко, А. Э. Саак. –Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2004. – 114 с.

 22. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика: Навч. посібник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.

 23. Мацола В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс України / В. І. Мацола. – Л. : Світ, 2001. – 176 с.

 24. Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія / [Явкін. В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін.]. – Чернівці : Рута, 206. – 2006 с.

 25. Романов А. А. География туризма / А. А. Романов, Р. Г. Саакянц. – 2-е изд. – М. : Советский спорт, 2003. – 464 с.

 26. Самойленко А. А. География туризма: Учеб. пособие / А. А. Самойленко. – Ростов-на-Дону : Фенікс, 2006.– 368 с.

 27. Сенин В. С. Введение в туризм: Учеб. пособие / В. С. Сенин. – М. : Профиздат, 2002. – 268 с.

 28. Туристичний імідж регіону: Монографія / [Байназаров А. М., Бойко О. В., Вишневська О. С. та ін.]. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 311 c.

 29. Федорченко В. К. Туристський словник-довідник : Навч. посібник / В. К. Федорченко, І. М. Мініч. – К. : Дніпро, 2000. – 160 с.

 30. Филиппова И. Г. География туризма / И. Г. Филиппова, В. Л. Погодина, Е. А. Лукьянов. – СПб. : Изд. Дом «Бизнес-преса», 2007. – 264 с.


Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,

інше методичне забезпечення

 1. Все о туризме // Туристическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://tourlib.net/

 2. Офіційний сайт Відділу розвитку туризму при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://new.me.gov.ua/content/viddil-rozvitku-turizmu.html

 3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

 4. Офіційний сайт ЮНЕСКО. Список об’єктів всесвітньої спадщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка