Географічне країнознавствоДата конвертації15.12.2016
Розмір53.3 Kb.
Географічне країнознавство

1. Назва дисципліни: Географічне країнознавство

2. Лектор: доцент Вірченко Павло Анатолійович

3. Статус: вільного вибору студентів

4. Рік підготовки: 1-й та 2-й; семестр: 2-й та 3-й

5. Кількість кредитів: 10; загальна кількість годин: 300 (в т.ч. лекції – 48, практично-семінарські заняття – 60, самостійна робота – 192)

6. Попередні умови для вивчення: комплексний курс, що інтегрує у собі базові компетентності з багатьох інших географічних курсів і дисциплін, призначений для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Охоплює блоки тематичних лекцій, практично-семінарських занять, самостійну роботу з різноманітними джерелами географічної інформації.

7. Опис курсу: Мета курсу: надати загальні уявлення про просторово-територіальну організацію держав світу, міжнародні організації глобального рівня та взаємовідносини України з ними на сучасному етапі розвитку; формувати у студентів комплексний підхід до вивчення країн і регіонів Європи, Азії, Африки та Латинської Америки, уявлення про цивілізаційний вимір вивчення країн і регіонів світу.

Основними завданнями вивчення дисципліни є формувати вміння самостійного аналізу геополітичних, природно-кліматичних, етнодемографічних, культурно-цивілізаційних, історичних, суспільно-географічних, економічних та політико-правових особливостей розвитку країн і регіонів світу.

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:

• знати місце географічного країнознавства в системі географічних наук та його зв’язки з іншими науками, закономірності й принципи країнознавства, форми правління та адміністративно-територіальний устрій держав світу, головні міжнародні організації світу, типологію країн світу, загальні засади районування світу;

• характеризувати основні етапи формування політичної карти світу, регіональний поділ світу, категорії географічного положення, особливості розвитку господарства регіонів та окремих країн світу, перспективи їх розвитку;

• аналізувати роль і місце у світовому господарстві країн світу, характерні риси і структуру господарства окремих країн світу, сучасний стан взаємовідносин України з основними міжнародними організаціями та ключовими світовими державами;

• складати порівняльні характеристики країн за певними ознаками.

Зміст курсу: Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

1. Держави на політичній карті світу.

2. Суспільно-географічні особливості країн Європи.

3. Суспільно-географічні особливості країн Азії.

4. Суспільно-географічні особливості країн Америки, Африки, Австралії та Океанії.

Теми розділів. Розділ 1. Об'єкт і предмет країнознавства. Закономірності й принципи країнознавства. Держави на політичній карті світу. Форми їх правління та адміністративно-територіального устрою. Етапи формування політичної карти світу. Міжнародні організації світу. Типологія країн світу.

Розділ 2. Просторово-територіальна організація держав світу. Регіональний поділ світу. Країни Північної Європи. Країни Західної Європи. Країни Центральної, Східної та Південно-Східної Європи.

Розділ 3. Країни Східної Азії. Країни Південно-Східної Азії. Країни Південної Азії. Країни Центральної Азії. Країни Південно-Західної Азії.

Розділ 4. Країни Північної Америки. Країни Південної Америки. Австралія та країни Океанії. Країни Північної Африки.

8. Форми та методи навчання: лекції та практично-семінарські роботи згідно програми курсу.

9. Форми організації контролю знань: усне опитування на семінарах, тестові завдання, контрольні роботи відповідно до навчального плану. Наприкінці 2-го семестру – залік; наприкінці 3-го семестру – іспит.

10. Навчально-методичне забезпечення:

Решетов І. К. Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «Країнознавство» / Решетов І. К., Вірченко П. А. – Харків: ВПЦ «АдвА», 2008. – 148 с.;Редін В.І. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «Географічне країнознавство» / Редін В.І., Вірченко П.А., Кулєшова Г.О. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – 20 с.

11. Мова викладання: українська.

12. Список рекомендованої літератури:

Базова література

 1. Андрєєва В.М. Політична карта світу. Населення світу. / В.М. Андрєєва, Г.Д. Довгань. – Харків. : Вид. група «Основа», 2004. – 160 с.

 2. Безуглий В.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб. / Безуглий В.В., Козинець С.В. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 688 с.

 3. Дорошенко М. Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки : навчальний посібник для вузів / Микола Савович Дорошко, Роман Анатолійович Кривонос, Володимир Прокопович Крижанівський, Наталя Федорівна Сербіна . – Київ : Ніка-Центр, 2009 . – 310 с.

 4. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник / І.Дублович. – Львів : Видавничий дім «Панорама», 2003. – 580 с.

 5. Ігнатьєв П. Країнознавство. Країни Азії : навчальний посібник для вузів / Павло Миколайович Ігнатьєв . – 2-е вид . – Чернівці : Книги-XXI, 2006. – 423 с.

 6. Мальська М. Країнознавство : теорія та практика : підручник / Марта Пилипівна Мальська, Наталія Володимирівна Антонюк, Юрій Степанович Занько, Наталія Михайлівна Ганич . – Київ : ЦУЛ, 2012. – 527 с.

 7. Масляк П.О. Країнознавство: підручник / П.О. Масляк. – К. : Знання, 2007. – 292 с.

 8. Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 749 с. Brussels, Belgium, 2006. - 384 с.Допоміжна література

 1. Головченко В. Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і Океанія : Навчальний посібник / Володимир Іванович Головченко, Олена Кравчук. – Київ : НІЧЛАВА, 2006 . – 336 с.

 2. Грицак Ю.П. Страноведение: Ведущие страны мира: пособие для эконом. и географич. специальностей вузов. – Х. : Издательство ХНУ имени В.Н. Каразина, 2002. – 63 с.

 3. Довідник НАТО (українською мовою). Укладач Шервен Ніколас., Public Diplomacy Division NATO, 1110 с.

 4. Європейський Союз. Словник-довідник / Ред. М. Марченко. – К. : К.І.С., 2005. – 142 с.

 5. Європейський вибір України. Навчальний посібник. – Львів: Військовий інститут, 2007. – 216 с.

 6. Ігнатьєв П. Країнознавство. Країни Азії : Навчальний посібник для вузів / Павло Миколайович Ігнатьєв . – Чернівці : Книги-XXI, 2004 . – 384 с.

 7. Копійка В.В. Європейський Союз: заснування та етапи становлення. Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. –К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001. – 448 с.

 8. Критерії членства в СОТ, ЕС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. / Гол. ред. І.І. Жовква, К., 2007. – 88 с.

 9.  Осика С.Г. Світова організація торгівлі / 2-ге видання, перероблене і  доповнене / Осика С.Г., Пятницький В.Т. – К. : «К.І.С.», 2004. – 516 с.

10. Страноведение: учебное пособие/кол. авторов: Рогач П.И., Косяков Н.Е., Гаркава В.Г., Лукьянчик С.В. – Минск: Издательство Белорусского экономического университета, 2003. – 284 с.
Інформаційні ресурси


    1. Представництво України при Європейському Союзі Режим доступу: http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu

    2. Глосарій термінів Європейського Союзу Режим доступу: www.europa.dovidka.com.ua

    3. Міністерство закордонних справ України. Режим доступу: http:// www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu;

    4. Організація Північно-Атлантичного договору. Режим доступу: http://www.nato.int;

    5. Світова організація торгівлі. Режим доступу: http://www.wto.org;


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка