Генеалогії мораліСкачати 367.24 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір367.24 Kb.
Об’єктом вивчення етики як філософської дисципліни є мораль як така. Становлення людини як соціалізованої особистості не може відбуватися поза моральних чинників. Вміння , навички, інтелектуальна компонента – все це необхідне, але недостатнє для презентації людини в суспільстві. Власне етика як наука про належне, як практична філософія є інтенцією людини на самовдосконалення. Вивчення різних етичних систем, формування власних моральних принципів та вміння корегувати їх з моральними принципами іншої людини – це якоюсь мірою і є мета знайомства з даним курсом. Під час вивчення етики студент має засвоїти знання щодо:

  • генеалогії моралі;

  • становлення етики як науки;

  • основних категорій етики;

  • специфіки окремих етичних теорій;

  • основних вимог професійної етики.

Оскільки етика є практичною філософією, то, безумовно, важливими є певні навички щодо вирішення певних моральних альтернатив.
Виходячи зі специфіки предмета, етика завершує цикл суспільних наук, а тому їй передують логіка, філософія, політологія, соціологія, психологія та інші дисципліни. Основними розділами при вивченні даної дисципліни є:

Орієнтовний розрахунок часу для вивчення курсу на денному відділенніФорма нав

чання


Курс

Се

местр


Загальний обсяг

Ауд. заняття

Форма контролю

Всього

лек.

пр.

заг

ІРС
денна

2

3

54

36

20

16

18
залік

Пор

но-мер


Модульна структура курсу

Лекціі,

год.


Сем.зан.,

год.


Сам.

робота


Інд.

робота


Фор-ма

контролю


1

Етика – наука про мораль

2

2


2

Етичні вчення Стародавнього Світу

2

2

23

Етика Середньовіччя

2

2


4

Етика Нового часу і доби Просвітництва

2

2


5

Етичні теорії 19-поч.20-го століття

2

1

26

Розвиток етичної думки сучасності

2

1

27

Основні категорії етики

2

2

28

Проблеми морального вибору

2

1

29

Професійна етика

2

2

410

Сучасне бачення перспектив морального вдосконалення особистості та суспільства

2

1

4


Усього

20

16

18
Залік
Разом – 54 год

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1

Етика – філософська теорія моральності

План


1 Етика: специфіка предмета. Основні проблеми та категоріальний апарат етики.

2 Структура та функції моралі. Співвідношення моралі, права і релігії.


Основні поняття і категорії: етика, мораль, право, категорії етики, нормативна етика¸ етикет, моральні норми, моральні якості, суще, належне, моральність, моральна діяльність, моральна система, моральний ідеал.


1 Етика (ethika) – наука про мораль. Предмет та завдання етики. Коло проблем дослідження етики. Методологічні принципи етики. Мораль як основна проблема етики. Етика як практична філософія. Місце етики в системі соціально-гуманітарних дисциплін. Становлення етики як науки. Періодизація історії етики. Базові категорії етики. Етика та етикет.

3 Мораль як явище культури. Мораль як форма суспільної свідомості. Природа, особливості і структура моралі. Історичний характер моралі. Мораль та моральна система. Мораль і моральність. Моральні відносини та моральна діяльність. Світоглядна, регулятивна та виховна функції моралі. Мораль та релігія. Світська та релігійна мораль. Соціологія моралі. Мораль та право: спільне і відмінне. Проблеми походження моралі. Проблема обґрунтування моральних норм і цінностей. Проблема прогресу моралі. Моральний ідеал. Мова моралі.


Теми рефератів

***Проблема походження моралі.

***Проблема прогресу моралі.

*** Мораль і етнічна культура.

***Мораль та аморальність з позицій нігілізму.

*** Універсальність та обмеженість моральних норм.

*** Поняття норми в етиці.
Список літератури

1. Аболина Т. Исторические судьбы нравственности (философский анализ нравственной культуры). – К., 1992.

2. Адорно Т. Проблемы философии морали. – М., 2000.

3. Апресян Р. Природа морали//Филос. науки. – 1991. - №2. – С.53-64.

4. Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность (Философские размышления о жизненных проблемах) //Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1990. – С.16-57.

5. Вичев В. Мораль и социальная психика. – М.,1978.

6. Волченко Л.Б. Этикет и мода. – М., 1989.

7. Гердер И. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977.

8. Гусейнов А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.

9. Етика:Навч. посібник. – Суми, – 2005.

10. Етика: Навч. Посібник. – К., 1992.

11. Кант И. Лекции по этике. – М., 2000.

12. Кропоткин Н. Этика. – М., 1991.

13. Лифшиц М. Собр.соч. в 3 т. – М., 1988.

14. Лосев И.В. Исторические типы культуры и генезис этических категорий //Этика и эстетика – К.,1990. – Вып.33. – С.92-97.

15. Макінтайр Е. Після чесноти: Дослідження з теорії етики //Пер. з англ. – К., 2002.

16. Малахов В. Етика.Курс лекцій. – К.,2001.

17. Малахов В. Етика:Курс лекцій: Навч. посібник. – К.,1996.

18. Мовчан В. Історія і теорія етики. Курс лекцій: Навч.посібник. – Львів, 2005.

19. Мур Дж. Природа моральной философии. – М.,1999.

20. Рікер П. Етика і політика//Філос. і соціологічна думка. – 1995. - №5-6, - С.145-150.

21. Савельєв В.П. Етика: Навч. посібник – Львів, 2005.

22. Сартр Ж.-П. Проблема цели и средства в политике (Из «Тетрадей по морали») //Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.251-263.

23. Словарь по этике/ Под ред. И.С. Кона.- М.,1981.

24. Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова и И.С.Кона. – М.,1989.

25. Сорокин Питирим. Нормативна ли наука этика и может ли она ею быть? //Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1990. – С.327-348.

26. Темченко В. Етика та право: теоретичні аспекти співвідношення//Право України. – 2002. - №9. – С.24-26.

27. Тофтул М.Г. Етика:Навч. посібник – К.,2005.

28. Фролов И.Т. Перспективы человека: Опыт комплексной постановки проблемы, дискуссии, обобщения. – М.,1983.

29. Человек и мораль (Полемика П.С.Гуревича и А.П.Скрипника с американским философом Б.Ростоу)//Новые идеи в философии:Ежегодник Филос.общества СССР. – 1991. – С.123-135.

30. Шимановский Д.С. Моральное самосознание: этико-философский аспект. – К.,1986.
Заняття 2

Етичні вчення Давнього Сходу

План


1 Етичні вчення стародавнього Китаю та Індії.

2 Давньогрецькі етичні концепції.

3 Давньоримська етика

Основні поняття і категорії: добро, зло, апатія, атараксія, благо, епікуреїзм, егоїзм, аскетизм, гуманність, недіяння, страждання, раціоналізм, воля, емоція, цинізм, евдемонізм, гедонізм.


1Специфіка формування східної етичної парадигми. Два опозиційних етичних конструкта в давньому Китаї: конфуціанство та даосизм. Поняття «Дао» як презентація єдності законів існування всесвіту та людської спільноти. Поняття «лі», «сяо», «ді», «жень» та ін. та їх роль в етико-правовому вченні Конфуція. Моральний ідеал в конфуціанстві. Принцип «недіяння» в філософії Лао–цзи. Етика легізму(законників). «Закони Ману» - збірка правових та моральних норм в давній Індії. Формування етичних поглядів в ортодоксальних(Веданта, Міманса, Ньяя, Йога, Санкхья) та неортодоксальних(джайнізм, буддизм, чарвака) філософських школах Індії. Поняття «дхарми», «карми», «ахімси».

2Становлення етичних ідей у Давній Греції. Онтологія моралі, аксіологія моралі та сутність етичних категорій як основні проблеми давньогрецької етики. Етичні погляди досократиків. Етика Сократа. Етичні ідеї у філософії Платона. Арістотель - засновник етики як науки. Сократичні школи (кініки, кіренаїки, мегаріки). Розвиток етичної думки в елліністичну добу. Стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм.

3 Римське право та специфіка моральної проблематики. Подальший розвиток давньогрецьких етичних ідей. Практицизм давньоримської етичної думки. Сенека «Моральні листи до Луцилія», Марк Аврелій «Наодинці з собою», Тіт Лукрецій Кар «Про природу речей». Гедонізм.
Теми рефератів

***Категорія блага в античній традиції.

***Моральний ідеал в східних культурах.

***Буддійський моральний кодекс.

***Історія становлення та специфіка розвитку цинізму.

***Моральне вчення зороастризму.

***Неоплатонійська інтерпретація добра й зла.

Список літератури

1. Аболина Т. Исторические судьбы нравственности (философский анализ нравственной культуры) – К., 1992.

2. Аврелий Марк Наедине с собой // Антология мировой философии в 4 т. – М.,1969 – Т.1. – С.519-525.

3. Аристотель. Никомахова этика: Соч. в 4т. – М.,1983. – Т.4. - С.53-293.

4. Гусейнов А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.

5. Гусейнов А. Золотое правило нравственности. – М.,1988

6. Гусейнов А.А. Этика Аристотеля. – М.,1984.

7. Дубко Е.Л.,Титов В.А. Идеал, справедливость, счастье. – М.,1989.

8. Етика:Навч. посібник. – Суми, 2005

9. Етика: Навч. посібник – К., 1992.

10. Кант И. Лекции по этике. – М., 2000.

11. Кропоткин Н. Этика. – М., 1991

12. Лосев И.В. Исторические типы культуры и генезис этических категорий //Этика и эстетика – К.,1990. – Вып.33. – С.92-97

13. Малахов В. Етика:Курс лекцій. – К.,2001

14. Мир и Эрос. Антология философских текстов о любви. – М.,1991

15. Мовчан В. Історія і теорія етики: Курс лекцій: Навч.посібник. – Львів, 2005.

16. Ницше Ф. Рождение трагедии или эллинство и пессимизм//Сочинения в 2 т. – Т.1. – М.,1990.

17. Остроухов В. «Зло» і «Насилля» в релігійно-філософських концепціях//філософська думка. – 2000. - №2. – С. 83-94.

18. Платон. Банкет//Філософія Стародавнього світу. – Кн.1. – К.,1992.

19. Савельєв В.П. Етика: Навч. посібник – Львів, 2005.

20. Сенека. Моральні листи до Луцилія. – К.,1996.

21. Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры. – М.,1992.

22. Словарь по этике/ Под ред. И.С. Кона.- М.,1981.

23. Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова и И.С.Кона. – М.,1989.

24. Согомонов А.Ю. Феноменология зависти в Древней Греции//Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1990. – С.106-137.

25. Стошкус К. Этикет в развитии общества //Этическая мысль: научно-публицистические чтения. – М., 1988 – С.240-257.

26. Тофтул М.Г. Етика:Навч. посібник – К.,2005.

27. Шаповал В. Співвідношення добра і зла і «Золоте правило моральності»//Філософські обрії. – 2005. – Вип.14. – С.92-102.


Заняття 3Етика Середньовіччя та епохи Відродження. Протестантська етика

План


1 Етичні вчення раннього християнства.

2 Етика Київської Русі.

3 Етика Західноєвропейського середньовіччя.

4 Етичні ідеї доби Відродження. Протестантська етика.


Основні поняття і категорії: благодать, викуплення, фаталізм, песимізм, гуманізм, антропоцентризм, теоцентризм, містицизм, космополітизм, індивідуалізм, секуляризація, елітаризм, герметизм, макіавеллізм.

1 Специфіка формування етичних ідей раннього християнства в межах

апологетики і патристики. Аврелій Августин «Сповідь». Особливості релігійної моралі. Моральні засади християнства. Декалог Мойсея та Проповідь на Горі Ісуса Христа. Візантійська етика.

2 Специфіка формування етичної проблематики в Київській Русі. Релігійний та світський характер проповідницько-повчальної традиції. «Житіє Феодосія Печерського», «Києво-Печерський патерик», «Поучення» Володимира Мономаха, «Слово про Закон і Благодать» Митрополита Іларіона. Етична проблематика в проповідях Кирила Туровського та Климента Смолятича.

3 Теоцентризм як характерна ознака етики середньовіччя. Етичні погляди Томи Аквінського. Формування етичної доктрини томізму. Етичні погляди арабського світу у середньовіччі.

4 Гуманізм, антропоцентризм, індивідуалізм як головні риси ренесансного світогляду. Процес секуляризації моралі. Етичні погляди Лоренцо Валли та Дж. Піко делла Мірандоли. Етика Н.Макіавеллі. Моральні утопії Т.Мора та Т.Кампанелли. Дж.Боккаччо «Декамерон», «Хвала глупоті» Е.Роттердамського. Процес Реформації як зміна парадигм у релігійній моралі.


Теми рефератів

***Християнська та мусульманська моральні парадигми: спільне і відмінне.

***Моральні кодекси лицарів.

***Етична доктрина Н.Макіавеллі.

***Ставлення до праці та добробуту в католицькій та протестантській традиціях.

***Моральний ідеал епохи Відродження.Список літератури

1.Аболина Т. Исторические судьбы нравственности (философский анализ нравственной культуры) – К., 1992.

2. Августин. Сповідь. – К.,1999.

3. Апресян Р.Г. Добро и польза//Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.14-37.

4. Брагина Л.М. Итальянский гуманизм: этические учения Х1У-ХУ. – М.,1977.

5. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1994.

6. Гердер И. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977.

7. Гусейнов А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.

8. Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия: проблемы нравственной философии. – М,1989.

9. Етика: Навч. посібник. – Суми, 2005.

10. Етика: Навч. посібник – К., 1992.

11. Замалеев А.,Зоц В. Мыслители Киевской Руси. – К.,1987.

12. Иванов В.Г. История этики средних веков. – Л.,1984

13. Іларіон митрополит. Про Закон Мойсеєв і про Благодать та Істину в Ісусі Христі втілених. – К.,2004.

14. Красников Н.П. Православная этика: прошлое и настоящее. – М.,1981.

15. Лютер М. Избранные произведения. – С.-Пб.,1997.

16. Малахов В. Етика: Курс лекцій. – К.,2001.

17. Мовчан В. Історія і теорія етики. Курс лекцій: Навч.посібник. – Львів, 2005.

18. Оссовская М. Рыцарь и буржуа: исследования по истории морали. – М., 1987.

19. Остроухов В. «Зло» і «Насилля» в релігійно-філософських концепціях//Філософська думка. – 2000. - №2. – С. 83-94.

20. Савельєв В.П. Етика: Навч. посібник – Львів, 2005.

21. Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры. – М.,1992.

22. Скрипник А.П. Христианская концепция зла//Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.56-73.

23. Словарь по этике/ Под ред. И.С. Кона.- М.,1981.

24. Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова и И.С.Кона. – М.,1989.

25. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения. – М., 1985.

26. Стошкус К. Этикет в развитии общества //Этическая мысль: научно-публицистические чтения – М., 1988. – С.240-257.

27. Тофтул М.Г. Етика:Навч. посібник – К.,2005.

28. Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія: У 2 частинах. – К.,1995.

29. Юсим М.А. Этика Макиавелли. – М.,1990.

Заняття 4

Етика Нового часу та доби Просвітництва

План


1 Етичні концепції Нового часу.

2 Етика доби Просвітництва.

3 Етична думка в Україні 17-18-го століть.

Основні поняття і категорії: утилітаризм, контрактна етика, розумний егоїзм, механіцизм, раціоналізм, детеологізація, кордоцентризм.


1 Процес секуляризації та моральна криза. Основні етичні проблеми Нового часу - проблема обґрунтування моралі як такої, проблема дотримання угод, каральної справедливості та невід’ємних прав і свобод людини. Дві базових етичних парадигми Нового часу – емпірична (Т.Гоббс) та раціоналістична (Р.Декарт, Г.Лейбніц). Етичні міркування англійських гуманістів. Ф.Бекон про перевагу загального блага. Т. Гоббс про егоїстичну природу людини. Утилітаристський характер етики Дж.Локка. Натуралістична концепція моралі. «Етика» Б.Спінози.

2 Розум як головна ідея Просвітництва. Мислителі-просвітителі про моральні чесноти. Ж.-Ж.Руссо про моральний ідеал людини. Проблема зв’язку моральності та віри в творчості Вольтера. Англійське Просвітництво про роль політики та держави в розвитку моральної доброчесності(Дж.Свіфт, Мандевіль ).

3 Феномен козацької етики. Становлення етики як науки в Україні. Внесок вчених Києво-Могилянської академії в розвиток моральної філософії(Г.Кониський, Ін.Гізель). Кордоцентричний характер філософії Г.С.Сковороди.

Теми рефератів

***Кодекс честі джентльмена.

***Теорія контрактної етики.

***Теорія нерівної рівності Г.С.Сковороди.

***Особливості етичної концепції Ж.-Ж.Руссо.

***Ідея «розумного егоїзму» в епоху Просвітництва.

***Себелюбство як фундамент корисної моралі К.-А.Гельвеція.

Список літератури

1.Аболина Т. Исторические судьбы нравственности (философский анализ нравственной культуры) – К., 1992.

2. Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические. Посвящения: Соч. в 2т. – М.,1978. – Т.2. – С.351-482.

3. Гердер И. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977.

4. Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. – М., 1980.

5. Гусейнов А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.

6. Етика:Навч. посібник. – Суми, 2005.

7. Етика: Навч. посібник – К., 1992.

8. Кант И. Лекции по этике. – М., 2000.

9. Кропоткин Н. Этика. – М., 1991.

10. Локк Дж. Педагогические сочинения. – М., 1939.

11. Лосев И.В. Исторические типы культуры и генезис этических категорий //Этика и эстетика. – К.,1990. – Вып.33. – С.92-97.

12. Малахов В. Етика.Курс лекцій. – К.,2001.

13. Мандевиль Б. Басня о пчелах. – М.,1974.

14. Мовчан В. Історія і теорія етики. Курс лекцій: Навч.посібник. – Львів, 2005.

15. Оссовская М. Рыцарь и буржуа: исследования по истории морали. – М., 1987.

16. Памятники этической мысли на Украине ХУ11-первой половины ХУ111 вв. – К., 1987.

17. Руссо Ж.-Ж. Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов//Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. – М.,1998. – С.26-50.

18. Савельєв В.П. Етика: Навч. посібник – Львів, 2005.

19. Сковорода Г. Пізнай в собі людину. – Львів, 1995.

20. Словарь по этике/Под ред. И.С. Кона.- М.,1981.

21. Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова и И.С.Кона. – М.,1989.

22. Спиноза Б. Избранные произведения. – Ростов-на-Дону, 1998.

23. Тофтул М.Г. Етика: Навч. посібник – К.,2005.


Заняття 5

Етичні концепції 19-20-го ст.

План


1 Етичні погляди представників німецької класичної філософії. Етика марксизму. Етичні погляди А.Шопенгауера та Ф.Ніцше.

2 Етика ненасильництва Л.Толстого. Фрейдизм та неофрейдизм. Етичний ірраціоналізм. Інтуїтивістський напрямок в етиці.

3 Неопозитивістська етика. Емотивізм. Лінгвістичний аналіз в етиці.

4 Моральна поведінка в системі постмодерністських уявлень.


Основні поняття і категорії: категоричний імператив, антропологічна етика, суспільна свідомість, світова воля, співчуття, нігілізм, надлюдина, генеалогія, ненасильництво, індивідуальне та колективне підсвідоме, фрейдомарксизм, індетермінізм, ірраціоналізм, персоналізм, емотивізм, ацентризм, ідіографізм.
1 Етика як наука про належне. Категоричний імператив Канта. Обов’язок як центральна категорія етики. Співвідношення моралі, права та релігії в філософії І.Канта. Категорії «мораль» та «моральність» в філософії Г.-В.-Ф.Гегеля. Антропологічний характер етичної системи Л.Фейєрбаха. Щастя окремої людини як мета та любов як шлях до мети - пафос філософії Л.Фейєрбаха. Матеріалістична концепція етики К.Маркса та Ф.Енгельса.

Вчення про світову волю як підґрунтя етичної концепції А.Шопенгауера. Етика як генеалогія моралі в філософії Ф.Ніцше. Імморалізм та нігілізм концепції Ф.Ніцше. «По той бік добра й зла».

2 Боротьба зі злом методами ненасильництва в творчості Л.Толстого. Утвердження «закону любові». Можливість індивідуального спасіння шляхом прощення ближнього. Гандизм. Критика сучасної моралі з позиції теорії психоаналізу З.Фрейда. Індивідуальне підсвідоме (З.Фрейд) та колективне підсвідоме (К.Г.Юнг) як підґрунтя для пояснення моральних явищ. Біофілійна етика Е.Фромма. Інтуїтивістський напрям в етиці. Теорія добра і зла в інтуїтивістській аксіології. Інтуїтивістська деонтологія. Етичний ірраціоналізм. Екзистенціальне розуміння моральності. Екзистенціальна етика як „філософія свободи”. Руйнування етики і моралі.

4 Етика прагматизму(Ч.-С.Пірс, В.Джемс, Д.Дьюї). Неопозитивістська етика. Наукове мислення та моральність. Філософія неопозитивізму як методологія метаетики. Емотивізм. Лінгвістичний аналіз в етиці. Проблема значення моральних висловлювань. Питання логіки моральної мови.

5 Поліваріативність та ацентризм культурного простору сучасності. Сучасна культура як відмова від універсальних презумпцій та бінарних опозицій. Феномен суб’єкта (подвійна суб’єктивність) як необхідна підстава етики. „Практика існування” як основа специфіки індивідуальної поведінки.
Теми рефератів

***Категоричний імператив І.Канта.

***Категорія вини в німецькій класичній філософії.

***Мораль аристократів та мораль рабів Ф.Ніцше.

***Теорія благоговіння перед життям А.Швейцера.

***Етика ненасильництва.

***Етика екзистенціалізму.

***Етичні погляди В.Винниченка.


Список літератури

1. Адорно Т. Проблемы философии морали. – М., 2000.

2. Белл Д. Культурные противоречия капитализма (Фрагмент из книги) //Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1990. – С.243-257.

3. Биоэтика: проблемы, трудности, перспективы (материалы «круглого стола»)//Вопросы философии. – 1992. - №10. – С.3 – 28.

4. Бубер М. Я и ТЫ//Квинтэссенция: Философский альманах. – 1991- С. 294-370.

5. Гжегорчик А. Духовная коммуникация в свете идеала ненасилия//Вопросы философии. – 1992. - №3. – С.54-64.

6. Гусейнов А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.

7. Дьюи Дж. Цели и средства//Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.245-250.

8. Етика:Навч. посібник. – Суми, 2005.

9. Етика: Навч. посібник – К., 1992.

10. Камю А. Бунтующий человек. – М.,1990.

11. Кант И. Лекции по этике. – М., 2000.

12. Кинг М.Л. Паломничество к ненасилию//Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.168-181.

13. Кропоткин Н. Этика. – М., 1991.

14. Куликова Н.Н. Критика утилитаристских концепций морали. – М., 1985.

15. Кьеркегор С. Болезнь к смерти // Этическая мысль. – М.,1990.

16. Макінтайр Е. Після чесноти: Дослідження з теорії етики //Пер. з англ. – К., 2002.

17. Малахов В. Етика:Курс лекцій. – К.,2001.

18. Мовчан В. Історія і теорія етики: Курс лекцій: Навч.посібник. – Львів, 2005.

19. Мур Дж. Природа моральной философии. – М.,1999.

20. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла// Соч. в 2 т. – М., 1990. – Т.2. – С.238-404.

21. Роулс Д. Теория справедливости (Фрагмент из книги) //Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1990. – С.229-242.

22. Рьюз М. Эволюционная этика: здоровая перспектива или окончательное одряхление//Вопросы философии. – 1989. - №8. – С.34-42.

23. Савельєв В.П. Етика: Навч. Посібник. – Львів, 2005.

24. Сартр Ж.-П. Проблема цели и средства в политике (Из «Тетрадей по морали») //Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.251-263.

25. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм //Сумерки богов. – М., 1990.

26. Словарь по этике /Под ред. А.А.Гусейнова и И.С.Кона. – М.,1989.

27. Соина О.С. Этика самосовершенствования: Л.Толстой, Ф.Достоевский, Вл. Соловьев (Философское эссе). – М.,1990.

28. Соловьев Вл. Оправдание добра. Сочинения в 2 т. – М. - 1990. –

Т.1. – С.3-585.

29. Соловьев Вл. Формальный принцип нравственности (Канта). Изложение и оценка с критическими замечаниями об эмпирической этике. Соч. в 2 т. – М., 1990. – Т.1. – С.549-580.

30. Степин В.С. Перспективы цивилизации: от культа силы к диалогу и согласию //Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.182-199.

31. Толстой Л.Н. Не убий никого//Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.154-167.

32. Тофтул М.Г. Етика: Навч. Посібник. – К.,2005.

33. Троцкий Л.Д. Их мораль и наша (Памяти Льва Седова) //Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.212-244.

34. Фейербах Л. Эвдемонизм // Избран. филос. Произв: В 2 т. – М. -1955. – Т.1. – С.578-641.

35. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. – М., 1990.

36. Фромм Э. Искусство любить. – М.,1990.

37. Фурманов Ю.Р. Пафос и границы эволюционного гуманизма(Об основных постулатах эволюционной этики) //Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.308 – 324.

38. Шарп Д. Ненасильственная борьба: лучшее средство решения острых политических и этических конфликтов? //Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.200-211.

39. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992.

40. Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей//Избранные произведения. – М., 1994. – С.259 –337.

41. Шишкин А.Ф.Этология и этика//Вопросы философии. – 1974. - №9. – С.111-122.

42. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. – М., 1992.

43. Человек и мораль (Полемика П.С.Гуревича и А.П.Скрипника с американским философом Б.Ростоу)//Новые идеи в философии: Ежегодник Филос.общества СССР. – 1991. – С.123-135.

44. Этология агрессивности и этика ненасилия//Вопросы философии.– 1992. - №3. – С.3-5.


Заняття 6

Основні категорії етики
План

1 Загальна характеристика категорій етики. Добро й зло.

2 Обов’язок і відповідальність. Категорія справедливості.

3 Гідність і честь як етичні категорії.

4 Щастя як категорія моральної свідомості.

5 Любов і дружба. Моральні аспекти шлюбу та сім ї.


Основні поняття і категорії: моральна вимога, моральні чесноти та вади, обов’язок, відповідальність, щастя, любов, дружба, ерос, танатос, гідність, честь, деонтологія, аксіологія, справедливість, ригоризм, толерантність.
1 Імперативність , безособовість та всезагальність моральних вимог. Моральна норма. Класифікація моральних якостей. Моральні мотиви та ціннісні орієнтації. Абсолютистські та релятивістські концепції добра й зла.

2 Обов’язок як моральна вимога. Багатоманітність обов’язків. Категорія відповідальності і уявлення про свободу людини. Основні концепції справедливості. Справедливість як розподіл, вирівнювання та воздаяння. Етичне та правове розуміння справедливості.

3 Гідність і честь людини. Честь, репутація та авторитет. Кодекси та класифікація честі. Гідність та людяність. Поняття самоповаги. Презумпція моральної гідності.

4 Щастя як категорія моральної свідомості. Кіренаїки про щастя як насолоду. Евдемонізм Епікура. Щастя як творча стихія.

5 Любов і дружба. Релігійна та світська трактовка любові та шлюбних відносин. Основні типи любові(«ерос», «агапе», «філія», «сторге»). Дружба як вища форма взаємовідносин між людьми. Генеалогія понять любові та дружби. Шлюб як форма відносин між чоловіком та жінкою. Правові, моральні, релігійні засади регулювання шлюбу. Теорія „склянки води”. Суспільні функції сім ї. Майбутнє

сім ї.
Теми рефератів

***Добро та зло в релігійному та світському вимірах.

***Моральні аспекти еротичного кохання.

***Катарсис як духовне оновлення через страждання.

***Совість як етична категорія.

***Філантропія та мізантропія(порівняльний аналіз).

***Релігійний та світській шлюб: етичний та правовий аспекти.

***Естетизація зла як моральна проблема.

Список літератури

1. Апресян Р.Г. Добро и польза//Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.14-37.

2. Бербешкина З.А. Совесть как этическая категория. – М.,1986.

3. Волченко Л.Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. – М.,1992.

4. Гусейнов А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.

5. Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия: проблемы нравственной философии. – М,1989.

6. Дубко Е.Л.,Титов В.А. Идеал, справедливость, счастье. – М.,1989.

7. Етика: Навч. посібник. – Суми, 2005.

8. Зубец О.П. «Одной любви музыка уступает» //Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1990. – С.89-105.

9. Кант И. Лекции по этике. – М., 2000.

10. Кон И.С. Сексуальность и нравственность//Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1990. – С.58-88.

11. Кропоткин Н. Этика. – М., 1991.

12. Лафарг П. Благотворительность//Этическая мысль. Научно-публиц. чтения.- М.,1988. – С. 334-363.

13. Лоренц К. Агрессия (так называемое Зло) //Вопросы философии. – 1992. - №3. – С.5-53.

14. Льюис К.С. Страдание//Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения.– 1991. – С.375-438.

15. Малахов В. Етика: Курс лекцій. – К.,2001.

16. Мир и Эрос. Антология философских текстов о любви. – М.,1991.

17. Мовчан В. Історія і теорія етики: Курс лекцій: Навч.посібник. – Львів, 2005.

18. Остроухов В. «Зло» і «Насилля» в релігійно-філософських концепціях//Філософська думка. – 2000. - №2. – С. 83-94.

19. Попов Б.Н. Взаимосвязь категорий счастья и смысла жизни. – М.,1986.

20. Роулс Д. Теория справедливости (Фрагмент из книги) //Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1990. – С.229-242.

21. Савельєв В.П. Етика: Навч. посібник – Львів, 2005.

22. Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры. – М.,1992.

23. Скрипник А.П. Христианская концепция зла//Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.56-73.

24. Словарь по этике/ Под ред. И.С. Кона.- М.,1981.

25. Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова и И.С.Кона. – М.,1989.

26. Тофтул М.Г. Етика: Навч. посібник – К.,2005.

27. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

28. Фромм Э. Искусство любить. – М.,1990.

29. Шаповал В. Співвідношення добра і зла і «Золоте правило моральності»//Філософські обрії. – 2005. – Вип.14. – С.92-102.

30. Этология агрессивности и этика ненасилия //Вопросы философии. – 1992. - №3. – С.3-5.

Заняття 7


Професійна етика
План

1 Передумови виникнення, специфіка та види професійної етики. Етика та етикет.

2 Юридична етика та ії підрозділи.

3 Моральні чинники професійності.


Основні поняття і категорії: професійна етика, моральний кодекс, деонтологія, компетентність, ритуал, снобізм, манери, церемонія, стиль, корпоративність, презумпція невинуватості, професійний етикет, субординація.

1 Передумови виникнення та специфіка розвитку професійної етики. Види професійної етики. Професійна етика і професійна мораль. Кодекси професійної моралі. Етика та етикет. Структурні компоненти етикету. Види етикету. Моральний зміст службово-етикетних настанов. Етикет ділових відносин .Конвенційний характер певної частини норм етикету. Історико-моральний і суспільний характер норм етикету.

2 Загальна та особлива частини кодексу юриста. Етика прокурора. Етика адвоката. Міжнародні та національні документи про етику юриста. Етика судді. Судова етика як наука про моральні принципи судочинства. Етика судових дебатів. Принцип «презумпції невинуватості» та справедливості в українському судочинстві. Юридична деонтологія.

3 Взаємозв’язок професійної та моральної культури спеціаліста. Покликання і обов’язок. Моральна і громадянська відповідальність професіонала. Компетентність, самодисципліна, суверенність особистості, чесність, гідність та дотримання вимог професійної моралі як складові етики спеціаліста. Моральні проблеми корпоративної культури. Проблема корпоративної солідарності.Теми рефератів

***Етикет професійної діяльності.

***Психологічні аспекти етики юриста.

***Корпоративна солідарність та принцип справедливості в діяльності юриста.

***Манери та манірність.

***Принцип презумпції невинуватості в юридичній етиці.

***Етика працівників внутрішніх справ.

***Судова етика.Список літератури

1. Афанасьєв І. Діловий етикет: Етика ділового спілкування. – К.,2003.

2. Белякова Г.И. Профессиональная этика. – М., 1975.

3. Биоэтика: проблемы, трудности, перспективы (материалы «круглого стола») //Вопросы философии. – 1992. - №10. – С.3 – 28.

4. Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права. – М.,1998.

5. Волченко Л.Б. Этикет и мода. – М., 1989.

6. Гусарєв С.Д.,Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. – К.,1999.

7. Гусейнов А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.

8. Етика: Навч. посібник. – Суми, 2005.

9. Етика: Навч. посібник – К., 1992.

10. Кони А.Ф.Избранные произведения: В 2 т. – М.,1959.

11. Кримінальний кодекс України. – К.,2001.

12. Малахов В. Етика: Курс лекцій. – К.,2001.

13. Мовчан В. Історія і теорія етики: Курс лекцій: Навч.посібник. – Львів, 2005.

14. Профессиональная этика работников правоохранительных органов. – М.,1998.

15. Радович-Винницький Я. Етикет та культура спілкування. – Львів, 2001.

16. Рейчелс Дж. Активная и пассивная эвтаназия //Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1990. – С.205-213.

17. Рікер П. Етика і політика //Філос. і соціологічна думка. – 1995. –

№ 5-6. -С.145-150.

18. Роулс Д. Теория справедливости (Фрагмент из книги) //Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1990. – С.229-242.

19.Савельєв В.П. Етика: Навч. Посібник. – Львів, 2005.

20. Сартр Ж.-П. Проблема цели и средства в политике (Из «Тетрадей по морали») //Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.251-263.

21.Скомпский Ю.Н. Этика милицейской службы. – М., 1980.

22. Словарь по этике/ Под ред. И.С. Кона.- М.,1981.

23. Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова и И.С.Кона. – М.,1989.

24. Стошкус К. Этикет в развитии общества //Этическая мысль: научно-публицистические чтения. – М., 1988. – С.240-257.

25. Темченко В. Етика та право: теоретичні аспекти співвідношення//Право України. – 2002. - № 9. – С.24-26.

26. Тофтул М.Г. Етика: Навч. посібник. – К.,2005.

27. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. – К.,1983.

28. Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Етика науки: проблемы и дискуссии. – М., 1986.

29. Фуллер Л.Л. Мораль права. – К., 1999.

Заняття 8Проблема морального вибору та перспективи морального вдосконалення особистості і суспільства

План
1 Свобода і необхідність морального вибору. Моральний вчинок.

2 Світоглядні та моральні аспекти сенсу життя.

3 Основні етичні проблеми сучасності.

Основні поняття і категорії: моральний вибір, моральний вчинок, моральний мотив, моральна свобода, совість, сором, життя, смерть, безсмертя, сенс життя, біоетика, глобалізація, трайбалізм, постмодернізм, екологічна етика, ацентризм.
1 Проблема прогресу моралі. Структура категорії «моральний вибір». Моральні мотиви і моральна свобода. Свобода дії, свобода вибору, свобода волі. Проблема моральної відповідальності. Совість та сором.

2 Феномен життя. Наукове, релігійне та метафізичне розуміння феномену життя. Життя як дарунок, кара, відповідь, випробування. Проблема пошуку сенсу життя. Життя і смерть. Культурно-історичний аспект проблеми смерті. Ідея безсмертя.

3 Людина як мета і людина як засіб. Проблема відчуження. Етика самозречення чи етика самовдосконалення. Демографія: моральні та соціально-економічні проблеми. Екологічні проблеми людства в моральному аспекті. Екологічна криза. Майбутнє людства та людські якості. Моральні аспекти глобалізації. Етичні проблеми постмодернізму. Моральне підґрунтя перебудови міжнародного порядку.

Теми рефератів

***Танатологія як наука про смерть.

***Релігійна, наукова та філософська трактовки життя та смерті.

***Проблема моральної свободи.

***Моральні та правові аспекти відповідальності і провини.

*** «Совість – це метафізика серця».

***Етика і політика.

***Сучасна мораль як відмова від моралі.


Список літератури

1. Адорно Т. Проблемы философии морали. – М., 2000.


2. Бербешкина З.А. Совесть как этическая категория. – М.,1986.

3. Биоэтика: проблемы, трудности, перспективы (материалы «круглого стола»)//Вопросы философии. – 1992. - №10. – С.3 – 28.

4. Бубер М. Я и ТЫ//Квинтэссенция: Философский альманах. – 1991.- С. 294-370.

5. Василенко Л. Экологическая этика: от натурализма к философскому персонализму//Вопросы философии. - 1995. - №3. – С.37-42.

6. Вишев И. Проблема личного бессмертия. – Новосибирск,1990.

7. Гусейнов А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – М., 1987.

8. Етика: Навч. посібник. – Суми, 2005.

9. Етика: Навч. Посібник. – К., 1992.

10. Лафарг П. Благотворительность//Этическая мысль. Научно-публиц. чтения.- М.,1988. – С. 334-363.

11. Малахов В. Етика: Курс лекцій. – К.,2001.

12. Мовчан В. Історія і теорія етики: Курс лекцій: Навч.посібник. – Львів, 2005.

13. Мур Дж. Природа моральной философии. – М.,1999.

14. Попов Б.Н. Взаимосвязь категорий счастья и смысла жизни. – М.,1986.

15. Рубенис А.А. Техника и нравственность//Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.38-55.

16. Рьюз М. Эволюционная этика: здоровая перспектива или окончательное одряхление//Вопросы философии. – 1989. - №8. – С.34-51.

17. Савельєв В.П. Етика: Навч. посібник – Львів, 2005.

18. Словарь по этике/ Под ред. И.С. Кона.- М.,1981.

19. Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова и И.С.Кона. – М.,1989.

20. Степин В.С. Перспективы цивилизации: от культа силы к диалогу и согласию//Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.182-199.

21. Тофтул М.Г. Етика: Навч. Посібник. – К.,2005.

22. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

23. Фролов И.Т. Перспективы человека: Опыт комплексной постановки проблемы, дискуссии, обобщения. – М.,1983.

24. Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Етика науки: проблемы и дискуссии. – М., 1986.

25. Фурманов Ю.Р. Пафос и границы эволюционного гуманизма (Об основных постулатах эволюционной этики) //Этическая мысль:Науч.-публицист. чтения. – 1991. – С.308 – 324.

26. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992.

27. Шишкин А.Ф.Этология и этика //Вопросы философии. – 1974. - №9. – С.111-122.Питання для визначення необхідного рівня знань
1 Предмет та значення етики.

2 Виникнення моралі. Суспільно-історична природа моралі.

3 Структура моралі(принципи, норми, якості та почуття).

4 Функції моралі. Специфіка моральної регуляції відносин між людьми.

5 Етичні концепції Стародавнього Китаю.

6 Етичні системи Давньої Індії.

7 Етичні концепції у Стародавній Греції.

8 Етика софістів і Сократа.

9 Декалог та Проповідь на Горі. Моральні засади християнства.

10Етична думка Київської Русі.

11 Етичні системи і утопії доби Відродження.

12 Етика українського Відродження.

13 Етичні концепції Нового часу та доби Просвітництва. Протестантська етика.

14 Етичні теорії 19-початку 20-го століття.

15 Етичні концепції сучасності.

16 Ієрархія моральних цінностей. Питання можливості морального прогресу.

17 Мораль та основні форми суспільної свідомості.

18 Загальна характеристика категорій етики.

19 Категорії моральної свідомості: благо, добро та зло.

20 Категорії моральної свідомості: справедливість, обов’язок, совість.

21 Категорії моральної свідомості: честь та гідність.

22 Категорії моральної свідомості: сенс і мета життя. Щастя.

23 Основні тенденції розвитку моральності в умовах ринку.

24 Проблема морального вибору. Ціннісні орієнтації в сучасному українському суспільстві.

25 Професійна етика та ії основні види.

26 Етика спеціалістів правоохоронної сфери.

27 Співвідношення юридичної деонтології та моралі.

28 Етикет та його прояви в різних сферах людської діяльності.

29 Моральний вчинок.

30 Моральні чинники професійності.

31 Моральні цінності товариськості, дружби та любові.

32 Моральні аспекти сімі та шлюбу.

33 Діалектика моралі і глобальних проблем сьогодення.

34 Моральні проблеми сучасних міжнаціональних відносин.Короткий словник з етики

Авторитет (влада, вплив) – загальновизнаний вплив особи, що грунтується на знаннях, досвіді, компетенції і моральній доброчесності.

Аксіологія – теорія моральних цінностей.

Альтруїзм (інший)– етичний принцип, який проголошує любов та співчуття до іншого.

Апатія (безпристрасність) - душевний спокій, незворушність, коли почуття і пристрасті не заважають діяльності розуму.

Аскетизм (навчений вправами) – відмова від матеріальних благ, відлюдництво заради духовного самовдосконалення.

Атараксія – набуття ясного спокою, звільнення від усіх турбот і страждань.

Ацентризм – відмова від універсальних, загальних для всіх цінностей.

Благо – етична категорія, що визначає благополуччя, щастя, добро як в загальному, так і в особистісному смислі.

Безсмертя – категорія, що позначає вічне існування, буття, що не зникає.

Біоетика – вчення про моральне ставлення людини до рослинного, тваринного світу і до себе як живої істоти.

Відчуження – філософська категорія, що позначає процес перетворення результатів і продуктів діяльності у самостійну силу, що призводить людину до відчуження від своєї сутності.

Волюнтаризм (в етиці) – суб’єктивістські рішення і поведінка, що ігнорують як існуючі закони, так і інтереси інших людей.

Гедонізм – напрямок в етиці, який презентує одержання насолоди як вищої мети життя.

Гетерономна етика – етика, що ґрунтується не на власних принципах, а на запозичених з інших наук.

Гідність – усвідомлення людиною власної самоцінності.

Гуманізм (людяний) – принцип етики і принцип моралі, основою якого є переконання в безмежних можливостях, здатності до вдосконалення людини, вимога свободи і захисту ії гідності, визнання права людини на щастя.

Глобалізація – процес об’єднання всіх народів Землі в єдину систему «нового світового порядку»; новітні тенденції інтеграції в сучасному світі.

Девіантна поведінка – поведінка, що відхиляється від норми.

Деонтологія – розділ етики, в якому розглядаються проблеми належного та обов’язку.

Добро –філософська категорія, що презентує абсолютну вселюдську цінність

Дружба – форма міжособистісних зв’язків, яка ґрунтується на загальних інтересах і взаємній прихильності.

Евдемонізм – спосіб обґрунтування моралі, за якого щастя вважається головною метою життя і основою моральних вчинків.

Еволюціоністська етика – етика, що ототожнює моральне добро з «більш високим » ступенем розвитку, в основному в біологічному сенсі.

Евтаназія – приведення безнадійно хворого до смерті.

Евтимія – благий стан душі, який не зводиться лише до задоволення, хоча і містить його.

Екологічна етика – вчення про моральне ставлення людини до природи.

Емотивізм(хвилюю, турбую) – етична теорія на основі ідей логічного позитивізму, яка стверджує, що моральні ідеї мають лише емоційне значення.

Емпатія(співпереживання)здатність поставити себе на місце і у положення іншої людини.

Еротика (кохання, пристрасть)– сукупність проявів всього, що пов’язане зі статевою любов’ю.

Есхатологія – релігійне вчення про кінцеву долю світу і людини.

Етика – філософська наука, яка вивчає природу, походження, структуру та функціонування моралі.

Етикет(ярлик) – сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні вияви людських взаємин.

Євгеніка(доброго роду)теорія спадковості людини, шляхів покращання здоров’я; використовується в обґрунтуванні расизму.

Заповідь – повеління, що належить авторитетній особі або приписується ій.

Звичай – вид суспільної дисципліни, яка історично (і стихійно) склалася і поширилися в суспільстві чи колективі.

Зло –категорія етики, яка за своїм змістом протилежна добру; загальна абстрактна характеристика негативних моральних якостей.

Калокагатія – етико-естетичний ідеал давньогрецької культури, що проголошує єдність і гармонію істини, добра і краси.

Катарсис (очищення)– стан, внаслідок якого людина виходить зі стресової ситуації духовно оновленою.

Категорії(твердження) – відображення загальних та істотних властивостей і закономірностей природи, суспільних відносин і мислення.

Конформізм(подібний) – пасивне, пристосовницьке прийняття готових стандартів поведінки, безапеляційне визнання існуючих порядків, норм і авторитетів.

Кордоцентризм(серце) – властиве ментальній свідомості українців прагнення пов’язати ентузіастичні настанови людини з ії чуттєвою сферою.

Кувада (висиджування яєць) – обрядова імітація батьком родового акту при народженні дитини.

Левірат (брат чоловіка)– звичай, згідно з яким вдова зобов’язана чи має право вийти заміж за брата свого померлого чоловіка.

Любов – почуття, коли одна людина розглядає іншу як близьку і рідну і, таким чином, ототожнює себе з нею, а тому намагається володіти нею.

Манери – спосіб поводження, стиль мови, інтонація, жести, хода; зовнішні форми поведінки.

Метаетика – етична теорія неопозитивізму, в якій розглядаються об’єктивні підстави існування різних моральних систем.

Мізантропія – нелюбов до людей, відчуження від них, людиноненависництво.

Милосердя – категорія етики, що віддзеркалює співчутливу і дієву любов, що виявляється у готовності допомагати кожному.

Мораль – форма суспільної свідомості; система поглядів, уявлень, норм, оцінок, що регулюють поведінку людей.

Моральність – реальна поведінка людей і відповідна діяльність.

Моральний вибір – акт моральної діяльності, який полягає в тому, що людина, виявляючи свою суверенність, самовизначається стосовно системи цінностей і способів ії реалізації в поведінці.

Моральна вимога – елемент моральних відносин індивідів, які підпорядковуються різним формам повинності.

Моральна відповідальність – характеристика особистості з точки зору виконання нею моральних вимог.

Моральна діяльність – особлива сфера діяльності, що має предметно-змістовну визначеність і специфіку.

Моральний ідеал – найдосконаліший, безумовний, універсальний зразок високоморальної особистості.

Моральний кодекс – систематизоване зведення моральних норм і правил, що рекомендують той чи інший спосіб моральної поведінки людей в умовах певної професійної діяльності.

Моральна норма – однаковою мірою адресоване усім людям повеління, яке слід неухильно виконувати за будь-якої ситуації.

Моральна свідомість – вираження ідеального належного, на яке слід орієнтуватись.

Моральна спонука – чуттєва форма, в якій виявляються мотив і намір до здійснення відповідного вчинку.

Належне – категорія етики для позначення нормативних настанов моральної свідомості.

Нігілізм – заперечення загальноприйнятих соціальних норм, цінностей, пріоритетів.

Патерналізм(батьківський) – система моральних норм, яка передбачає покровительство, опікунство і відповідні очікування щодо поведінки людей різних соціальних станів.

Повага – категорія етики для позначення практичного визнання гідності особистості.

Постмодернізм – філософський напрям, який змістовно і аксіологічно відмежовується від класичної і некласичної традицій; характерними ознаками постмодернізму є полілог, поліваріативність, ацентризм.

Презумпція(передбачаю, вгадую) невинуватості – демократичний правовий принцип судочинства, згідно з яким підозрювана чи обвинувачувана у вчиненні злочину особа вважається невинуватою доти, доки ії винність не доведена у передбачуваному законом порядку.

Професійна етика – вчення про професійну мораль.

Репутація(міркування) – думка про моральне обличчя конкретної людини, що склалася у ії оточення.

Ритуал (священний обряд)– обрядові церемонії демонстративного характеру, які здійснюють в урочистих обставинах.

Секс (стать)– сукупність відносин, психічних реакцій, переживань і вчинків, пов’язаних з проявом і задоволенням статевого потягу.

Смисл життя – морально-світоглядне уявлення людини, за яким вона порівнює себе і свої вчинки з найвищими цінностями, ідеалом.

Совість – етична категорія моральної свідомості, яка характеризує здатність особистості здійснювати моральний самоконтроль, самостійно формувати для себе моральні обов’язки, вимагати від себе їх виконання.

Сором – категорія етики для означення морального почуття осуду людиною своїх дій, мотивів і моральних якостей.

Справедливість – загальне співвідношення цінностей, благ між собою і конкретний розподіл їх між індивідами, належний порядок людського співжиття.

Субординація (встановлення підпорядкування) – система службового підпорядкування молодших старшим за чином або званням.

Судова етика – галузь юридичної етики, яка досліджує комплекс моральних заборон і дозволів, зумовлених специфікою розгляду і вирішення в судових засіданнях кримінальних, цивільних, адміністративних справ.

Табу – заборона певних дії і проголошення недоторканими певних об’єктів.

Тальйон – первісний звичай, який регулював відносини між кровно родинними колективами і зобов’язував родичів при здійсненні помсти керуватися нормами простої рівності.

Толерантність(терпіння) – категорія етики, яка характеризує ставлення людини до інтересів, переконань, вірувань, звичаїв і поведінки інших людей на принципах терпіння і поваги.

Трайбалізм(племінний) – субкультурний сепаратизм у межах певної національної культури.

Утилітаризм – теорія моралі, яка проголошує принцип корисності як основу моралі.

Цинізм – нігілістичне (заперечне) ставлення до надбань загальнолюдської культури, особливо до моралі.

Честь – категорія етики, що відображає соціальний статус людини та ії моральні заслуги.

Щастя – етична категорія, яка позначає стан найвищого внутрішнього вдоволення людини.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка