Г. М. Багнюк, В. О. Плиненко, Л. В. Тульчак збірник лексико-граматичних вправ та текстів англійською мовою для студентів І курсу інаексуСторінка1/14
Дата конвертації27.11.2016
Розмір1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Г.М. Багнюк, В.О. Плиненко, Л.В. Тульчак

ЗБІРНИК ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ВПРАВ ТА ТЕКСТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ

ІнАЕКСУ

Міністерство освіти і науки України


Вінницький національний технічний університет
Г.М. Багнюк, В.О. Плиненко, Л.В. Тульчак

ЗБІРНИК ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ВПРАВ ТА ТЕКСТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ

ІнАЕКСУ

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як збірник вправ та текстів для студентів першого курсу ІнАЕКСУ. Протокол № 12 від 29 червня 2006 р.Вінниця ВНТУ 2007
УДК 811.111

Б 14


Рецензенти:
І.С. Степанова, кандидат філологічних наук, доцент

В.А. Петрук, кандидат педагогічних наук, професор

Л.М. Кім, кандидат філологічних наук, доцент
Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України

Багнюк Г.М., Плиненко В.О., Тульчак Л.В.

Б 14 Збірник лексико-граматичних вправ та текстів англійською мовою для студентів І курсу ІнАЕКСУ. Збірник вправ та текстів – Вінниця: ВНТУ, 2007.- 153с.
Збірник містить дев’ять уроків, які складаються з кількох лексико-граматичних вправ та текстів, а також п’ять текстів для додаткового читання та англо-український словник.

Мета збірника – забезпечити підготовку студентів першого етапу навчання (І, ІІ триместри) до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної науково-технічної літератури англійською мовою, а також розвиток навичок усного мовлення.

Призначений для студентів І курсу ІнАЕКСУ.

УДК 811.111Багнюк Г., Плиненко В., Тульчак Л., 2007
ЗМІСТ


Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Методичні вказівки до роботи зі збірником . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

LESSON 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

LESSON 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

LESSON 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

LESSON 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

LESSON 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

LESSON 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

LESSON 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

LESSON 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

LESSON 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Supplementary texts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

List of irregular verbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

Vocabulary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132

Передмова
Даний збірник призначений для студентів І курсу ІнАЕКСУ. Він складений з урахуванням вимог програми цільової підготовки фахівців з іноземної мови і призначений для роботи студентів в аудиторії під керівництвом викладача та поза аудиторією.

Мета текстів спрямована на розвиток навичок самостійного читання у спосіб раціонального використання двомовних словників і збагачення словникового запасу студентів, а також за допомогою аналізу текстів.

Граматично-лексичні вправи мають на меті закріплення та активізацію засвоєння навчального матеріалу, а також розвиток навичок усного й письмового переказу рідною та англійськими мовами, вивчення певних граматичних явищ синтаксичного та структурно-морфологічного характеру. Словотворчі вправи охоплюють усі продуктивні способи словотворення.

В кінці підручника наведено англо-український словник.Методичні вказівки до роботи зі збірником
Перша частина – 9 уроків, друга – додатковий матеріал, що містить додаткові тексти, таблицю неправильних дієслів, словник.

Кожен урок містить три тексти, які об’єднані спільною тематикою. Всі вони призначені для навчання різним видам читання. Перший текст уроку є основним і підлягає ретельній обробці і аналізу для вивчення тих граматичних і лексичних явищ, що розглядаються в уроці. Другий та третій тексти слугують розвитку навичок читання і отримання необхідної інформації, а також навичок бесіди з відповідної тематики, що сприяє закріпленню лексико-граматичного матеріалу, що пророблявся в основному тексті.

Кожен урок-тема починається з передтекстових вправ для роботи з граматичним і лексичним матеріалом. Вправи складені на основі лексики попередніх уроків. Вправи після основного тексту надані для закріплення граматичного і лексичного матеріалу.

Вправи на словотворення містять, в основному, активну лексику. Для практичного використання набутих знань студентам потрібно володіти умінням самостійно працювати над мовою. Тому автори знайшли необхідним ввести спеціальну серію вправ для самостійної роботи.

Додаткові тексти з тематики лексики пов’язані з основними текстами уроків. Вони призначені для самостійної і індивідуальної роботи та можуть бути використані як додатковий матеріал при проведенні дискусій, бесід, конференцій.

В кінці розміщено словник. Він містить всі слова, що зустрічаються в текстах і вправах.

LESSON 1
Дієслова to be, to have

Часи групи Indefinite (Simple) Active, Passive

Зворот there + be

Порядок слів у реченні

Суфікси -tion, -ic, -al, -ly

Text 1A. Higher Education in Russia

Text 1B. Cambridge

Text 1С. Higher Education in the USAВправа 1. Поставте подані нижче речення у Past Indefinite або Future Indefinite, додаючи, де необхідно, слова last/next week, last/next year, tomorrow, yesterday і т.д.
1. I am very busy today. 2. They are in the reading-room now. 3. It is a cold day today. 4. We are students of one of the Vinnitsya Universities. 5. You are late for the lecture. 6. Mary is a good student. 7. Students have four exams in January. 8. Today they have time to go to the cinema. 9. We have some English magazines. 10. The book has many diagrams. 11. I have good news. 12. She has a map of England.
Вправа 2. Поставте подані нижче речення у Past і Future Indefinite, додаючи слова yesterday, tomorrow и т.д.
1. There is a large reading-room in our university. 2. There are thirty students in our group. 3. There is a new film in our club today. 4. There is one telephone in our office. 5. There are many students at the lecture.
Вправа 3. Поставте подані нижче речення у Past або Future Indefinite, додаючи слова last/next year, yesterday, tomorrow, last/next week, last/next summer і т. д.
1. We study five days a week. 2. I go to the University every day. 3. My friend lives in a hostel. 4. Usually I get up at 7 o'clock. 5. My studies begin at half past eight. 6. We have four lectures every day. 7. After lectures we go to the dinning room. 8. We do our homework for the next day. 9. At night I read and watch TV. 10. On Sunday I visit my friends.


Вправа 4. Поставте присудок в заперечну форму.
1. Today our lectures begin at 10 o'clock in the morning. 2. We were school-children last year. 3. We had four entrance exams in summer. 4. Yesterday the first-year students saw the institute labo­ratories. 5. We took all the necessary books from the library. 6.I got excellent marks for my entrance exams. 7. He knows the meaning of the word «engineering» (техніка, машинобудування, інженерна справа). 8. The students of our group will meet in the laboratory. 9. The librarian gave us all the necessary books.
Вправа 5. А. Розкрийте дужки, поставивши загальні питання.
1. (You do)... anything interesting last weekend? 2. (He works) at the institute every day? 3. (They will come) ... to see you soon? 4. (We studied) ... at school last year? 5. (She will go) ... to the theatre next week? 6. (The students worked) ... in the labora­tory yesterday? 7. (Ann gets up) ... at 7 o'clock? 8. (There are) ... many laboratories at our institute? 9. (There were) ... many stu­dents at the lecture? 10. (There will be) ... a library in the new building? 11. (We have)... two lectures today? 12. (The book has) ... many diagrams? 13. (You had) ... four exams last semester?
В. Вставте відповідні питальні слова.
1. ... is your name? 2. ... doesn't understand this grammar rule? 3. ... of you studies French? 4. ... is the answer to my ques­tion? 5. ... do you live? 6. ... were you born? 7. ... lec­tures you on mathematics? 8. ... do you study? 9. Here are the books. ... is yours? 10. ... knows the answer to this question?
Вправа 6. Поставте питання до кожного члена речення і дайте заперечну форму.
1. Не entered the Aviation Institute last year. 2. My sister stud­ies at the university. 3. The third-year students will have industrial training next summer.
Вправа 7. Прочитайте і перекладіть текст.
My University
There are many universities in Vinnitsya. The head of a university is Rector. Usually there are several faculties in a university. Each faculty has a number of specialized departments and is headed by dean. The course of studies lasts (триває) 5—6 years.

The academic year in this country's higher schools begins on the 1-st of September and is divided into two terms (semesters). Students take exams at the end of each semester. If the results of the examinations are good, students get grants. Twice a year students have vacations — two weeks in winter and two months in summer.

My University has several buildings, old and new ones. There are many various laboratories. There is a very good library and a computer center in the main building.

Every faculty has its own specialized library, laboratories, workshops and computer centers.

The first- and second-year students study general engineering subjects (загальнотехнічні предмети). In the third year students begin to study specialized subjects.

A very good tradition of our University is that theory is accom­panied by practical training. Students begin to work at the University's well-equipped (має гарне устаткування) laboratories and in senior years at various plants, design offices and research institutes of this country.

It is interesting but difficult to study at our University, especially for the first-year students as they do not know yet how to organize their work and time.
Вправа 8. Перекладіть речення, поставте їх в питальну і, де можливо, в заперечну форму.
1. The books are taken from the library. 2. He was asked to help one of our students. 3. Many newspapers and magazines are pub­lished in this country. 4. That problem was discussed at our meet­ing. 5. The diagrams were brought by our monitor. 6. The exams will be taken in January. 7. They were told to do their work quickly. 8. The study of theory is accompanied by practical training. 9. A new laboratory was opened last year. 10. We shall be given a new task University tomorrow. 11. Every institute is headed by Rector. 12. In sum­mer you will be sent to a big plant for your industrial training.

1. This work must be done quickly. 2. Many complex problems can be solved with the help of computers. 3. Lomonosov may be called the founder of higher education in Russia. 4. Books on this subject can be found in every library. 5. Many basic subjects must be studied by the first and second-year students.


СЛОВОТВОРЕННЯ
Вправа 9. Перекладіть подані нижче похідні слова:
дієслово + tion = іменник

to examine перевіряти, екзаменувати examination екзамен

to apply —застосовувати, використовувати application

застосування, використання

to educate — education; to adopt — adoption; to graduate — graduation; to specialize — specialization; to organize — organi­zation;іменник+ al = прикметник

industry — industrial; profession — professional; person — personal;іменник + ic — прикметник

science наука scientific науковий;

basis — основа basic основний

прикметник + lyприслівник high високий highly високо

quick — quickly; usual — usually.


Вправа 10. Прочитайте та перекладіть інтернаціональні слова.
qualification, qualified ['kwPlIfaId], speciality [,speSI'xlItI], specialist, special, specialize, engineer [enGI'nIq], serious ['sIqrIqs], adoptĺion, style [staIl], method ['meTqd], distance, sys­tem, foundation, satellite ['sxtqlaIt], course [kLs], instruction, mathematics [,mxTI'mxtIks], physics ['fizIks], chemistry ['kemIstrI], history, economics, to concentrate ['kOnsqntreIt], bachelor ['bxCqlq], sport center, basic, exchange.
Вправа 11. Прочитайте та запам’ятайте вимову наступних слів.
high [haI], higher education, highly-qualified, important [Im'pLtqnt], provide [prq'vaId], development [dI'velqpment], process ['prquses], progress ['prqugres], steadily ['stedIlI], enough [I'nAf], through [TrH], thorough ['TArq], quality ['kwOlItI], natural ['nxCrql], science ['saIqns], scientist ['saIqntIst], require [rI'kwaIq], curricula [kq'rIkjulq], foreign ['fOrIn], major ['meIGq], future ['fjHCq], further ['fWDq], re­search [rI'sWC], enterprise ['entqpraIz], know [nqu], knowledge ['nOlIG], graduate ['grxdjueIt].
СЛОВА І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ДЛЯ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ


as conj — як, оскільки

as well — також

affect v — впливати

become v — становитися

consider v — вважати, розглядати, враховувати

develop v — розвивати, розробляти

development nрозвиток, розробка

enable v — давати можливість

ensure vзабезпечувати, гарантувати
especially adv особливо

further aподальший

improve v — покращувати, вдосконалювати

mean (meant) v — значити

means n — засіб

number nчисло

a number of — низка, декілька

prepare v — готувати, підготовлювати

provide v — забезпечувати, постачати

receive v — отримувати

remain v — залишати

quality n — якість

thorough aдоскональний, ретельний

usually adv — зазвичай

to play a part — грати роль

to take into consideration — брати

до уваги


at present — в теперішній час
Text 1A
Прочитайте і перекладіть текст.
Higher Education in Ukraine
Higher education plays an important part in the life of any country as it provides the country with highly-qualified specialists for future development and progress. It trains people to become teachers, engineers, doctors and other professional workers.

In all the industrial countries standards of living are steadily changing; this means that the kind of education, which was good enough thirty years ago, is not necessarily good for them today. The serious need to find ways and means of ensuring continuous and thorough adoption of the universities to contemporary needs in our rapidly changing world is widely recognized. And this means that styles of teaching, quality of learning materials1 and organization of the university itself have to be continuously brought up to date2 and improved.

Besides, knowledge and information which comes through the mass media must also be taken into consideration. This informa­tion explosion3 has affected every field of study, especially, of course, in the natural and applied sciences and in all other sciences as well. The increase of information requires new methods and new approaches to students' training and instruction4.

At present a new system of education is introduced in this country — a distance education system. This computer system of learning helps working professionals to continue their education while remaining at their jobs. This system enables people to get knowledge and a good foundation in the sciences basic to his or her field of study. Distance learning has developed over years5 from satellite video courses to modern videoconferencing through per­sonal computers.

The academic year usually lasts 9 months and is divided into two terms (semesters). The first- and second-year students obtain thorough instructions in the fundamental sciences of mathematics, physics, chemistry and drawing as well as computer engineering and a number of others. The curricula are enriched and broadened6 by instructions in such subjects as foreign languages, history and economics.

At the third year students get more advanced knowledge and begin to concentrate on their special interests, so to say, their «ma­jor» subject and take many courses in this subject. Specialized study and courses will help students to become specialists and prepare them for their future work.

After four years students will get a bachelor's degree. Then the students may go on with their studies and in a year or two of further study and research get a master's degree. After graduating from the university they may go on with their study and research and may get a still higher degree.

About 75 percent of students receive state grants and 15 percent are sponsored by enterprises. Universities have their own students' hostels and some of them have large and excellent sport centers.

Education is a process through which culture is preserved, knowledge and skills are developed, values are formed, and infor­mation is exchanged.

Education is the way to success.


Notes to the Text
1. learning materials — навчальний матеріал

2. to bring up to date — довести до сучасних умов

3. information explosion — інформаційний вибух

4. training and instruction — підготовка навчання

5. over years — за багато років

6. curricula are enriched and broadened — програми (курси навчання) збагачуються і поширюються


ВПРАВИ
Вправа 12. Продивіться вправу 7 і текст 1А, дайте відповіді на питання.
1. When does the academic year begin in this country? 2. How many exams did you pass to enter the University? 3. Do you pay for your education? 4. Do students get grants? 5. What subjects do stu­dents study in the first year? 6. Which subject is the most interest­ing for you? 7. Is there a sport center in your University? 8. What degree do students get after four years of study? 9. What degree can a student get after two years of further study and research? 10. What new education system is introduced in this country? 11. What spe­cialities do people get after graduating from a university? 12. Why is higher education important in the life of every country?
Вправа 13. Порівняйте речення в активному і пасивному стані, перекладіть їх.
1. Students asked the lecturer many questions. The lecturer was asked many questions. 2. The monitor told the first-year students to come to the laboratory. The first-year students were told to come to the laboratory. 3. Usually a lab assistant shows the equipment to the students. Usually the equipment is shown to the students by a lab assistant. Usually students are shown the equipment by a lab assistant. 4. Students watched the process with great attention. The process was watched with great attention. 5. Tomorrow our teacher will give us a new task. A new task will be given tomorrow. We shall be given a new task tomorrow. 6. Practice accompanies theory. Theory is accompanied by practice. 7. He asked me to bring a dic­tionary. He was asked to bring a dictionary. 8. The teacher told the students to sign their drawings. The students were told to sign their drawings. 9. The dean will send the students to a big plant in sum­mer. The students will be sent to a big plant in summer. 10. He taught us to use the lab equipment. We were taught to use the lab equipment.
Вправа 14. А. Переробіть речення з активного в пасивний стан.
1. You open the door. 2. We asked questions. 3. He will finish his project next week. 4. He can do this exercise. 5. They invited me to their conference. 6. I saw a new film. 7. My sister writes letters regularly. 8. Universities develop new methods of students' train­ing. 9. After graduating from the University the students may get a still higher degree. 10. The study of foreign languages, history and economics must improve the curricula of technological universities.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка