Форма № н 04 Вінницький національний технічний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра радіотехніки «затверджую»Скачати 350.51 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір350.51 Kb.


Форма № Н - 3.04

Вінницький національний технічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра радіотехніки

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

__________Романюк О. Н.

“______”_______________20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Радіоелектронні системи

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки________________6.050901 радіотехніка__________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ______________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

2013 рік


Робоча програма дисципліни «Радіоелектронні системи» для студентів

за напрямом підготовки _______6.050901 радіотехніка______________________,

спеціальністю ________________________________________________________

2013. — 13 с.

Розробники: Барабан С. В., асистент кафедри радіотехніки.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри радіотехніки

Протокол від «____»________________20__ року № ___

Завідувач кафедри ___________________(д.т.н., проф. Осадчук О. В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
Схвалено Методичною комісією ІнРТЗП

Протокол від «____»________________20___ року № ___

Голова Методичної комісії ІнРТЗП_________________(д.т.н., проф. Кичак В. М.)
Схвалено Методичною радою ВНТУ

Протокол від «____»________________20___ року № ___

Голова____________________________ (д.т.н., проф. Романюк О. Н.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 С. В. Барабан, 2013 р.

 ВНТУ, 2013 рік  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань

______0509 – Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок________

(шифр і назва)


Нормативна

Напрям підготовки

____6.050901 – радіотехніка_

(шифр і назва)


Модулів – 2

Спеціальність:


Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4
Індивідуальне науково-дослідне завдання:

Триместр

Загальна кількість годин - 162

1
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

16 год.

16 год.Практичні, семінарські

8

8Лабораторні

8

8
Самостійна робота

49

49Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40% - 60%,

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни — полягає у вивченні та засвоєнні основ теорії побудови, принципів дії та особливостей застосування радіолокаційних і радіонавігаційних систем, а також систем догляду авіапасажирів, ручної поклажі та багажу в аеропортах та службах цивільної авіації.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Радіоелектронні системи» є дати знання з питань:

– побудови функціональних схем радіоелектронних систем і пристроїв різного призначення, використання обчислювальної техніки для їх дослідження;

– побудови конкретних радіолокаційних систем;

– про технічні системи та методи керування рухом транспортних засобів;

– основ побудови технічних засобів служби авіаційної безпеки;

– методів обґрунтування характеристик систем експлуатації;

– оцінювання технічного стану радіоелектронних систем різного призначення.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:


  • знати:

– фізичні принципи визначення координат і параметрів руху радіолокаційних об’єктів, основні принципи прийому, обробки і відображення радіолокаційної інформації;

– основи теорії радіонавігації, методи побудови радіонавігаційних пристроїв і систем;

– основні тенденції розвитку засобів догляду авіапасажирів, ручної поклажі та багажу в аеропортах та службах цивільної авіації;

– методи пошуку та усунення відмов систем експлуатації.  • вміти:

– визначити на основі заданих тактичних характеристиках технічні параметри радіолокаційної системи, знайти її структуру і виконати теоретичну оцінку ефективності;

– виконувати розрахунок і вимірювання основних характеристик радіонавігаційних пристроїв і систем;  • проектувати радіоелектронні системи різного призначення;

– використовувати сучасний математичний апарат наукових досліджень в радіотехніці;

  • користуватися сучасною науково-технічною інформацією з проблем і задач, що розглядаються в межах дисципліни.

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час лекційних, лабораторних і практичних занять, під час захисту лабораторних робіт, 4 колоквіуми, іспит.

На позааудиторну роботу виноситься вивчення окремих проблем курсу, підготовка до лабораторних і практичних занять, колоквіумів, тестування, опитувань, виконання індивідуальних завдань.  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Радіолокаційні системи

Тема 1. Історія розвитку радіолокаційних систем (РЛС) і галузі її використання. Термінологія: радіолокаційне спостереження, радіолокаційна станція, радіолокаційний канал. Фізичні основи радіолокації. Методи визначення місцезнаходження об’єкту, що використовуються в радіолокації. Лінії положення, поле помилок, робочі зони. Основне рівняння радіолокації.

Тема 2. Системи добування інформації. Основні тактичні і технічні характеристики РЛС, їх взаємозв’язок. Активна локація. Активна локація з відповіддю, напівактивна локація, нелінійна локація. Пасивна радіолокація. Сутність і галузі застосування пасивної радіолокації. Радіотеплолокація і радіотехнічна розвідка. Характеристики теплового радіовипромінювання об’єктів. Основні схеми радіометрів та їх чутливість до слабких сигналів. Визначення радіотеплових сигналів і дальності дії радіотеплолокаторів.

Тема 3. Показники якості радіолокаційних систем. Точність відтворення повідомлення. Роздільна здатність. Пропускна здатність. Електромагнітна сумісність. Дальність дії. Екологічна сумісність. Затримка сигналу. Надійність. Завадостійкість. Масогабаритні показники. Ефективність системи.

Тема 4. Методи визначення дальності. Основні фактори, що впливають на дальність дії радіосистем. Імпульсний метод вимірювання дальності. Узагальнена структурна схема імпульсного дальноміра. Фазокодоманіпульовані (ФКМ) сигнали та їх автокореляційні функції. Застосування в радіолокації надширокополосних сигналів. Підповерхнева радіолокація. Дальноміри з візуальною індикацією. Цифрові схеми імпульсних дальномірів. Фазові дальномірні системи. Найпростіша схема і основне рівняння фазового дальноміра. Вимірювання радіальної швидкості. Частотний метод вимірювання дальності. Вплив руху об’єкту. Частотний дальномір з синусоїдальною модуляцією. Особливості побудови дяльноміра при вимірювання дальності багатьох об’єктів.

Змістовий модуль 2. Радіонавігаційні системи

Тема 5. Загальні поняття про радіонавігацію. Задача і засоби навігації. Основні навігаційні величини. Радіонавігаційні пристрої, системи та комплекси. Класифікація пристроїв і систем. Основні тактико-технічні характеристики. Короткий огляд розвитку і сучасний стан радіонавігації. Методи визначення місцеположення: позиційних ліній, вирахування шляху і оглядово-порівняльний.

Тема 6. Точність радіонавігаційних визначень. Похибки визначення поверхонь положення і похибка місцезнаходження в просторі і на площині. Ймовірність помилки місця. Робоча область навігаційної системи.

Тема 7. Вимірювання навігаційних величин радіоелектронними засобами. Особливості сигналів вимірювальних радіоліній. Діапазони несучих частот. Поняття про модуляцію сигналів просторовим положенням точок прийому і передачі. Методи радіодальнометрії, радіокутометрії різницево-дальномірних радіовимірювань. Доплерівський метод вимірювання радіальної швидкості, кутової швидкості, шляхової швидкості і повного вектора швидкості. Функціональні схеми та алгоритми розрахунку навігаційних величин. Порівняння різних видів вимірювачів. Інструментальні похибки вимірювачів.

Тема 8. Радіонавігаційне забезпечення транспортних засобів. Радіомаячні системи посадки: класифікація, основні типи, особливості побудови та застосування. Курсові радіомаяки, глісадні радіомаяки, маркерні радіомаяки: основні типи, тактико-технічні данні, особливості побудови та застосування. Радіотехнічні системи ближньої навігації: класифікація, основні типи, особливості побудови та застосування. Радіотехнічні системи дальньої навігації: основні типи, особливості побудови та застосування. Диференційні супутникові системи навігації та посадки.

Змістовий модуль 3. Системи доглядової техніки

Тема 9. Основи теорії систем доглядової техніки. Призначення та класифікація доглядових систем та пристроїв. Роль доглядових систем в убезпеченні польотів. Радіохвильовий контроль. Оптичний контроль. Тепловий контроль.

Тема 10. Радіаційний контроль. Джерела іонізуючого випромінювання для доглядових систем.

Тема 11. Радіографія. Електрорадіографія. Нейтронна радіографія Радіоскопія. Радіометрія. Заходи з охорони праці та навколишнього середовища при побудові радіоелектронних систем.

Тема 12. Візуалізація структури об’єкта контролю. Ультразвукова інтроскопія. Рентгенівська реконструктивна обчислювальна томографія. Магнітні та вихроструменеві системи. Принцип роботи та улаштування рентгенівських інтроскопів типу “Надзор”, “Луч”, Hi-Scan. Принцип роботи та улаштування металошукачів. Принцип роботи та улаштування газоаналізаторів. Тенденції розвитку доглядових систем.

Змістовий модуль 4. Оцінювання технічного стану радіоелектронних систем

Тема 13. Контроль технічного стану радіоелектронних систем. Оптимізація процесів експлуатації радіоелектронних систем. Визначення оптимальної періодичності та тривалості технічного обслуговування радіоелектронних систем. Технічні засоби експлуатації.

Тема 14. Достовірність контролю та методи підвищення достовірності технічного стану радіоелектронних систем. Автоматизація процесів контролю. Методи льотних перевірок авіаційних радіоелектронних систем.

Тема 15. Завади радіоелектронних систем. Класифікація завад радіоелектронних систем, засобів і комплексів: пасивні та активні завади; маскуючі, імітуючі, дезінформуючі завади. Особливості дій завад на РНС і СПІ.

Тема 16. Завадозахищеність радіоелектронних систем. Поняття про завадозахищеність як схованості та завадостійкості. Критерії оцінювання схованості та завадостійкості. Методи аналізу завадозахищеності систем і пристроїв радіонавігації і радіозв’язку.  1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

162

32

16

16
98

162

10

4

6
142

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Радіолокаційні системи

Тема 1. Історія розвитку РЛС і галузі її використання

10

2

1

1

-

6

10

-

-

-

-

10

Тема 2. Системи добування інформації

10

2

1

1

-

6

11

1

-

2

-

8

Тема 3. Показники якості РЛС

10

2

1

1

-

6

10

-

-

-

-

10

Тема 4. Методи визначення дальності

10

2

1

1

-

6

10

1

1

-

-

8

Разом за змістовим модулем 1.

40

8

4

4

-

24

41

2

1

2

-

36

Змістовий модуль 2. Радіонавігаційні системи

Тема 5. Загальні поняття про радіонавігацію

10

2

1

1

-

6

9

1

-

-

-

8

Тема 6. Точність радіонавігаційних визначень

10

2

1

1

-

6

10

1

1

-

-

8

Тема 7. Вимірювання навігаційних величин РЕЗ

10

2

1

1

-

6

9

-

-

1

-

8

Тема 8. Радіонавігаційне забезпечення транспортних засобів

11

2

1

1

-

7

12

-

-

-

-

12

Разом за змістовим модулем 2.

41

8

4

4

-

25

40

2

1

1

-

36

Разом за модулем 1.

81

16

8

8

-

49

81

4

2

3

-

72

Модуль 2

Змістовий модуль 3. Системи доглядової техніки

Тема 9. Основи теорії систем доглядової техніки

10

2

1

1

-

6

10

1

1

-

-

8

Тема 10. Радіаційний контроль

10

2

1

1

-

6

10

1

-

1

-

8

Тема 11. Радіографія

10

2

1

1

-

6

10

-

-

-

-

10

Тема 12. Візуалізація структури об’єкта контролю

10

2

1

1

-

6

10

-

-

-

-

10

Разом за змістовим модулем 3.

40

8

4

4

-

24

40

2

1

1

-

36

Змістовий модуль 4. Оцінювання технічного стану радіоелектронних систем

Тема 13. Контроль технічного стану радіоелектронних систем

10

2

1

1

-

6

11

1

-

-

-

10

Тема 14. Достовірність контролю та методи підвищення достовірності технічного стану радіоелектронних систем

10

2

1

1

-

6

9

1

-

-

-

8

Тема 15. Завади радіоелектронних систем

10

2

1

1

-

6

9

1

-

-

-

8

Тема 16. Завадозахищеність радіоелектронних систем

11

2

1

1

-

7

12

1

1

2

-

8

Разом за змістовим модулем 4.


41

8

4

4

-

25

41

4

1

2

-

34

Разом за модулем 2.


81

16

8

8
49

81

6

2

3

-

70

Усього годин


162

28

16

16
98

162

10

4

6

-

142


5. Теми семінарських занять

(не передбачено)

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1
6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Фізичні основи радіолокації

1

2

Радіолокаційні цілі

1

3

Виявлення радіолокаційних сигналів

1

4

Дальність дії РЛС

1

5

Визначення місцезнаходження об’єкту

1

6

Похибки визначення місцезнаходження об’єкту

1

7

Методи радіодальнометрії

1

8

Методи радіокутометрії

1

9

Вимірювання різниці відстаней

1

10

Доплеровський метод вимірювання швидкості

1

11

Імпульсні дальноміри

1

12

Роздільна здатність РЛС

1

13

Завади радіоелектронних систем

1

14

Енергетичні співвідношення при створенні активних завад РЕС

1

15

Ефективність РЕС при використанні різних типів завад

1

16

Завадозахищеність радіоелектронних систем

1


7. Теми лабораторних занять


з/п


Назва теми

Кількість годин

1

Визначення характеристик виявлення радіолокаційних систем

2

2

Вивчення амплітудних методів пеленгування

2

3

Дослідження висотоміра

2

4

Виявлення цілей і визначення координат РЛС

2

5

Дослідження засобів теплового контролю

2

6

Дослідження роботи газоаналізаторів

2

7

Дослідження характеристик завад радіоелектронних систем

2

8

Дослідження завадозахищеності пристроїв радіоелектронних систем

2


8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Фізичні основи радіолокації.

8

2

Лінії положення, поле помилок, робочі зони.

8

3

Основні тактичні і технічні характеристики РЛС, їх взаємозв’язок.

8

4

Сутність і галузі застосування пасивної радіолокації.

8

5

Радіотеплолокація і радіотехнічна розвідка.

8

6

Визначення радіотеплових сигналів і дальності дії радіотеплолокаторів.

8

7

Електромагнітна сумісність.

8

8

Масогабаритні показники РЛС.

8

9

Ефективність радіоелектронних систем.

8

10

Фазокодоманіпульовані (ФКМ) сигнали та їх автокореляційні функції.

8

11

Застосування в радіолокації надширокополосних сигналів.

8

12

Цифрові схеми імпульсних дальномірів.

8

13

Особливості побудови дяльноміра при вимірювання дальності багатьох об’єктів.

8

14

Частотний дальномір з синусоїдальною модуляцією.

8

15

Дальноміри з візуальною індикацією.

8

16

Вимірювання радіальної швидкості.

8

17

Методи визначення місцеположення: позиційних ліній, вирахування шляху і оглядово-порівняльний.

7

18

Диференційні супутникові системи навігації та посадки.

7


9. Індивідуальні завдання

Студенти готують реферати з окремих тем курсу.10. Методи навчання

Лекція, проблемна лекція, демонстрація, зокрема, з використанням мультимедійних засобів навчання, лабораторні роботи.11. Методи контролю

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час лекційного, лабораторного і практичного занять, розв’язання задачі на практичному занятті, захист лабораторної роботи, колоквіум.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Змістовий модуль № 4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

74

4

6

4

4

6

4

4

4

6

4

5

4

4

4

5

6

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Таблиця 2 - Кількість і зміст модулів

Модуль


Кредити

Лекції

(год.)


Лаб.

роботи.


Кількість (роб./год)

Практичні

заняття


(семінари)

(год.)


Конт-рольна робота

Колок-віуми

І

2,25

16

4/8

81

ІІ

2,25

16

4/8

81

Таблиця 3 –Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з окремих видів роботи та в цілому по модулях (в балах)

Вид роботи
Модуль 1

Модуль 2

Оцінка в балах

Оцінка в балах

  1. Захист лабораторної роботи /1 лабораторна – 2 бали/

8

8

  1. Активна робота на практичних заняттях

4

4

  1. Колоквіуми /1 колоквіум

25

25

Всього

37

74


Навчально-методичний комплекс дисципліни, до складу якого входять:

1. Навчальна програма дисципліни «Радіоелектронні системи».

2. Робоча програма дисципліни «Радіоелектронні системи».

3. Робочий план дисципліни на поточний триместр.

4. Дорошенков Г.Д. Радіокомпоненти та мікроелектронна технологія: навчальний посібник/ Г.Д. Дорошенков, О.К. Колесницький, С.Є. Тужанський. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 145 с.

5. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: учебник / МО Российской Федерации. – М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 240 с.

6. Кононов С.П. Радіомовні тракти / С.П. Кононов, М.А. Шутило. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 87 с.


14. Рекомендована література

Базова

1. Радиоэлектронное оборудование / В.А. Болдин, Г.И. Горгонов, В.Д. Коновалов и др. Под ред. В.М. Сидорина. – М.: Воениздат, 1990. – 288 с.

2. Радиоэлектронные автоматические системы контроля: Системный анализ и методы реализации / Под ред. В.Н. Сретенского. – М.: Сов. Радио, 1978. – 384 с.

3. Радиолокационные устройства (теория и принципы построения) / Под ред. В.В. Григорина-Рябова. – М.: «Советское радио», 1970.– 679 с.

4. Радиоконтроль: Научно-технический сборник. – Ростов-на-Дону: ООО «ВиВ», Выпуск 4 – 2001. – 162 с.

5. Радиолокационные станции с цифровым синтезированием апертуры антенны / В.Н. Антипов, В.Т. Горяинов, А.Н. Кулик и др. Под ред. В.Т. Горяинова. – М.: Радио и связь, 1988. – 304 с.

6. Радионавигационные системы сверхдлинноволнового диапазона / С.Б. Болошин, Г.А. Семенов и др. Под ред. П.В. Олянюка, Г.В. Головушкина. – М.: Радио и связь, 1985. – 263 с.

7. Петров К.С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника: учебное пособие. – СПб: Питер, 2006. – 522 с.Допоміжна

8. Радиосистемы управления: учебное пособие / под ред. В.А. Вейцеля. – М.: Дрофа, 2005. – 416 с.

9. Атаманцева Ф.С. Радиопередающие устройства: сборник задач и упражнений. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.

10. Радиоприемные устройства: учебное пособие для студентов вузов / под ред. А.П. Жуковского. – М.: Высшая школа, 1989. – 342 с.


11. Каганов В.И. Радиоэлектронные системы автоматического управления. Компьютеризированный курс. — М.: Горячая Линия - Телеком, 2009. — 432 с. — ISBN 978-5-9912-0058-5.

12. Ширман Я.Д. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория.


М.: «Радиотехника», 2007.– 512 с. – ISBN 5-88070-112-3.

13. Куприянов А.И. Радиоэлектронные системы в информационном конфликте / А.И. Куприянов, А.В. Сахаров М.: «Радиотехника», 2003. – 528 с. ISBN 5-9502-0037-3.

14. Мелкумян В.Г. Радіонавігаційні системи аеропортів. Кутомірні та далекомірні системи: навч. посібник / В.Г. Мелкумян, О.О. Семенов, О.В. Зуєв – К.: КМУЦА, 2000. – 196 с.

15. Семенов А.А. Технічні засоби служби авіаційної безпеки: навч. посібник / А.А. Семенов, В.Г. Мелкумян – К.: НАУ, 2001. – 176 с.

16. Семенов А.А. Теоретичні основи та принципи побудови технічних засобів служби авіаційної безпеки: навч. посібник. – К.: НАУ, 2001. – 217 с.
15. Інформаційні ресурси

1. Різновиди радіоелектронних систем [сайт].

Режим доступу: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/566.html Назва з екрану.

2. Єдиний технічний довідник радіоелектронних систем (Минкомсвязь России) [сайт].

Режим доступу: http://www.ets-res.ru/list/ Назва з екрану.

3. Перелік радіоелектронних засобів і високочастотних пристроїв [сайт].

Режим доступу: http://www.radiovnimanie.ru/home.htm Назва з екрану.

4. Радіоелектронні системи освітлення надводної і повітряної ситуації [сайт].


Режим доступу: http://flot.com/science/rv1.htm — Назва з екрану.


5. Радіочастотна служба [сайт].

Режим доступу: http://www.rfs-rf.ru/rfs/rfs/index.htm – Назва з екрану.

6. Радіоелектронні системи: [сайт].

Режим доступу: http://www.fais-rfs.ru/radio/ – Назва з екрану.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка