Форма № н 04 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Кафедра гістології “затверджуюСторінка6/6
Дата конвертації27.03.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30

1. Підшлункова залоза. Розвиток екзо- і ендокринної частин, їх гістофізіологія. Регенерація, вікові зміни.

2. Розвиток зубного епітеліального органу, зубного сосочка та зубного мішечка.

3. Запліднення, дроблення, будова бластоцисти.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 31

1 Сім’явиносні шляхи і допоміжні залози чоловічої статевої системи. Придаток яєчка, сім’яні пухирці, передміхурова залоза (простата). Будова, функції, вікові особливості.

2. Епітеліальні тканини. Морфофункціональна характеристика. Класифікація (морфофункціональна і генетична).

3. Макроскопічна і ультрамікроскопічна будова і фізико-технічні властивості емалі зубів.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 32

1. Тонка кишка. Розвиток, загальна морфофункціональна характеристика, особливості будови різних відділів. Гістофізіологія системи ворсинка – крипта.

2. Зв’язок .зародка з материнським організмом. Імплантація.

3. Дно ротової порожнини, перехідна складка губи і щоки. Будова вуздечок верхньої і нижньої губ, під’язикова складка.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 33

1. Автономна (вегетативна) нервова система. Загальна морфофункціональна характеристика, відділи. Будова екстра- і інтрамуральних гангліїв автономної нервової системи.

2. Поняття про тканини, визначення, класифікація. Поняття про стовбурові клітини, диферон.

3. Великі слинні залози. Класифікація. Особливості будови білкових, слизових і змішаних секреторних відділів.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 34

1. Спинний мозок. Розвиток, будова, нейронний склад.

2. Поперечно-посмугована скелетна м’язова тканина, будова, іннервація. Структурні основи скорочення м’язового волокна. Типи м’язових волокон.

3. Щока. Характеристика різних зон щоки. Щічні залози.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 35

1. Щитовидна залоза. Будова і функціональне значення.

2. Тканини. Визначення тканин. Фізіологічна і репаративна регенерація.

3. Губи. Характеристика шкірної, перехідної та слизової частин. Губні залози.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 36

1.Нирки. Будова і гістофізіологія нефронів, ендокринна функція нирок.

2. Характеристика шести класів кровотворних клітин кісткового мозку в постембріональному кровотворенні.

3. Підтримуючий апарат зубів. Будова і функції періодонту.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 37

1. Шкіра. Джерела розвитку. Будова і функції, фізіологічна регенерація епідермісу. Особливості будови у різних ділянках тіла.

2.Хрящові тканини, їх класифікація, розвиток, будова, функції. Ріст хрящів. Регенерація.

3. Мікро- і субмікроскопічна будова дентину і пульпи зуба.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 38

1. Дихальна система, морфофункціональна характеристика. Повітряносні шляхи, будова і функції трахеї і бронхів різного калібру.

2. Тимус як центральний орган імуногенезу, його роль в диференціюванні Т-лімфоцитів, види Т-лімфоцитів.

3. Пізня стадія розвитку зуба.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 39

1. Закладка постійних зубів. Прорізування зубів, зміна зубів.2. Вестибулярний апарат, будова.

3. Загальний план будови еукаріотичних клітин. Органели загального призначення. Будова і функціональна характеристика немембранних органел.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 40

1. Ембріональний гістогенез зубів. Рання стадія розвитку зуба.

2. Орган слуху.

3. Загальний план будови еукаріотичних клітин. Органели загального призначення, їх класифікація. Будова немембранних органел, функціональна характеристика.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 41

1. Великі слині залози. Класифікація, розвиток, будова і функціональне значення. Регенерація. Вікові зміни.

2. Гемограма і лейкоцитарна формула, характеристика, значення для діагностики захворювань.

3. Клітинна оболонка, будова, хімічний склад і функції. Типи міжклітинних контактів.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 42

1. Червоний кістковий мозок. Характеристика постембріонального кровотворення в кістковому мозку. Взаємодія стромальних і гемопоетичних елементів.

2. Класифікація і будова екзокринних залоз. Секреторний цикл, його фази і їх цитологічна характеристика, типи секреції.

3. Парадонт: будова ясен, періодонту, кісткової альвеоли. Елементи циркулярної зв’язки зуба, волокна періодонту, функції періодонту.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 43

1. Ротова порожнина. Функціональна характеристика. Джерела розвитку. Вікові зміни слизової оболонки.

2. Сполучна тканина, класифікація, клітинний склад.

3. Тимус, будова, функції.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 44

1. Селезінка, будова, функції.

2. Поняття про систему крові та її тканинні компоненти. Еритроцити, їх кількість, розміри, форма, будова, хімічний склад, функція, тривалість життя. Ретикулоцити.

3. Зуби. Розвиток та будова дентину. Реакція дентину на пошкодження.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 45

1. Травний канал, його відділи, загальний план будови стінки. Особливості епітеліального покриву слизової оболонки.

2. Поперечнопосмугована серцева м’язова тканина. Структурно-функціональна характеристика серцевої м’язової тканини. Джерела розвитку і регенерація.

3. Розвиток зубів. Утворення щічно-губної та первинної зубної пластинок. Формування зубних зачатків.
Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії

Протокол № 11 від «28 лютого 2015 року»

Завідувач кафедри _________________ проф. Маєвський О.Є.

(підпис) (прізвище, ініціали)


11. Розподіл балів, які отримують студенти
Алгоритм оцінювання знань студентів під час

ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ.
1. Тестові завдання (5 тестових завдань):

(необхідно набрати не менше 3 вірних відповідей з 5)


2. Практичні навички:

А) гістологічні мікропрепарати (2 препарати):

(необхідно вірно визначити не менше 1 препарату з 2)

Б) електронограми (2 електронограми):

(необхідно вірно визначити не менше 1 електронограми з 2)
3. Теоретичні питання (3 теоретичних питання):

Студенти оцінюються за традиційною 4-бальною шкалою: 1. Оцінка «відмінно» виставляється студентові при умові знання всіх питань, передбачених програмою і вміння їх творчо застосувати.

 2. Оцінка «добре» виставляється студентові при умові, що він знає весь матеріал програми, але не здатний застосувати знання загальних понять при відповіді по певному питанню. Крім того, оцінка «добре» виставляється і тоді, коли студент не знає окремих, передбачених програмою, але суттєво не важливих питань.

 3. Оцінка «задовільно» виставляється при умові знання студентом матеріалу, що перерахований у «Обов’язковому мінімальному переліку теоретичних і практичних питань», без знання яких студент не може отримати позитивну оцінку.

Разом: 80 балів
Алгоритм оцінювання знань студентів під час ІСПИТУ.
1. Практичні навички:

20 балів:

А) гістологічні мікропрепарати (2 препарати):

10 балів (5 балів за кожен мікропрепарат)

Б) електронограми (2 електронограми):

10 балів (5 балів за кожну електронограму)


4. Теоретичні питання (3 теоретичних питання):

60 балів (до 20 балів за кожне питання)

«3» - 10 балів

«4» - 15 балів

«5» - 20 балів
Разом: 80 балів
Форма контролю знань і система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми дисціпліни та інструкції прийнятої рішенням Вченої ради ВНМУ протокол №2 від 28.09.2010 р.

Оцінка за підсумковий модульний контроль визначається, як сума оцінок поточної успішності (згідно шкали перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали*), прийнятої рішенням Вченої ради ВНМУ протокол №2 від 28.09.2010 р.Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модуля – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.
УНІВЕРСАЛЬНА ШКАЛА ПЕРЕРАХУНКУ ТРАДИЦІЙНИХ ОЦІНОК

з 5-тибальної системи у рейтингові бали (120)*


Середня арифметична оцінка

Кількість балів

Середня арифметична оцінка

Кількість балів

Середня арифметична оцінка

Кількість балів

Середня арифметична оцінка

Кількість балів

5,00

120

4,04

97

3,08

74

2,12

51

4,96

119

4,00

96

3,04

73

2,08

50

4,92

118

3,96

95

3,00

72

2,04

49

4,87

117

3,92

94

2,96

71

2,00

48

4,83

116

3,87

93

2,92

70

1,96

47

4,79

115

3,83

92

2,87

69

1,92

46

4,75

114

3,79

91

2,83

68

1,87

45

4,71

113

3,75

90

2,79

67

1,83

44

4,67

112

3,71

89

2,75

66

1,79

43

4,62

111

3,67

88

2,71

65

1,75

42

4,58

110

3,62

87

2,67

64

1,71

41

4,54

109

3,58

86

2,62

63

1,67

40

4,50

108

3,54

85

2,58

62

1,62

39

4,46

107

3,50

84

2,54

61

1,58

38

4,42

106

3,46

83

2,50

60

1,54

37

4,37

105

3,42

82

2,46

59

1,50

36

4,33

104

3,37

81

2,42

58

1,46

35

4,29

103

3,33

80

2,37

57

1,42

34

4,25

102

3,29

79

2,33

56

1,37

33

4,21

101

3,25

78

2,29

55

1,33

32

4,17

100

3,21

77

2,25

54

1,29

31

4,12

99

3,17

76

2,21

53

1,25

30

4,08

98

3,12

75

2,17

52

1,21

29


Інструкція оцінювання іспитів та диференційних заліків згідно рішення Вченої Ради ВНМУ від 27.09.2012р. (в основних положеннях навчального процесу).
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

180 – 200,

A

відмінно

зараховано

170 – 179,99

B

добре

160 – 169,99

C

141 – 159,99

D

задовільно

122 – 140,99

E
FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання
F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Методичне забезпечення
1. Учбові аудиторії, оснащені світловими мікроскопами, таблицями, схемами, гістологічними атласами та навчальними посібниками (книжковий варіант тестових завдань, методичні розробки кафедри до практичних занять з гістології).

2. Лекційна аудиторія, оснащена таблицями, екраном, мультимедійним комплексом (ноутбук, проектор, екран).

3. Набори гістологічних мікропрепаратів та електронограм з різних розділів.

4. Набори таблиць з різних розділів дисципліни.

5. Тестові завдання та ситуаційні задачі з різних розділів дисципліни.


 1. Рекомендована література


Базова:

 1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б., Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. –с. 592.

 2. Під ред. О.Є.Кузів. Ембріологія. Навчальний посібник. Тернопіль. Укрмедкнига, 1998.

 3. Дєльцова О.І., Чайковський Ю.Б., Геращенко С.Б. Гістологія та ембріогенез органів ротової порожнини. Навчальний посібник. Івано-Франківськ, 1998.

 4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

 5. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин. Атлас. Тернопіль. Укрмедкнига, 1997.

 6. Під ред. Е.Ф.Баринова, Ю.Б.Чайковського. Практикум з цитології, ембріології та загальної гістології. Навчальний посібник. Київ: ЦМК ВМО МОЗ України, 1999.

 7. Під ред. Е.Ф.Баринова, Ю.Б.Чайковського. Практикум з цитології, ембріології та загальної гістології. Навчальний посібник. Київ: ЦМК ВМО МОЗ України, 2000.


Допоміжна:

 1. Томас В. Садлер. Медична ембріологія за Лангманом. Львів, „Наутілус”, 2001.-550с.,410 іл.

 2. Гистология , цитология и эмбриология /Ред.Ю.И.Афанасьев, Н.А.Юрина. Москва, 1999

 3. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. Санкт-Петербург, 1999.

 4. Быков В.Л. Частая гистология человека (учебник). Санкт-Петербург, 1997.

 5. Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека: Санкт-Петербург, 1997

 6. Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии. Москва, 1978.

 7. Баринов Е.Ф. и соавт. Атлас электронной микроскопии. Донецк, 1997-1998.

 8. Хэм А., Кормак Д. Гистология: Учебник – Москва: Мир, 1982-1983.14. Інформаційні ресурси

1. Сайт кафедри: vnmu.edu.ua2. Сайт бібліотеки: library.vsmu.edu.ua


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка