Форма № н 04 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Кафедра гістології “затверджуюСторінка2/6
Дата конвертації27.03.2017
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема 4. Органи чуття. Орган зору.

Загальна характеристика органів чуття. Вчення про сенсорнi системи. Класифікація за походженням та структурою рецепторних клітин. Орган зору: розвиток, будова очного яблука. Загальний план будови очного яблука. Оболонки, їх вiддiли i похiднi. Тканинний склад оболонок. Основні функціональні апарати: діоптричний, акомодаційний, рецепторний. Фоторецепторні клітини. Нейрони та гліоцити сітківки. Жовта та сліпа плями сітківки. Гематоофтальмічний бар’єр. Допоміжний апарат ока. Вікові зміни.


Тема 5. Органи чуття. Орган слуху та рівноваги.

Загальна морфофункціональна характеристика, розвиток. Зовнішнє, середнє та внутрішнє вухо. Кістковий та перетинчастий лабіринт.

Вестибулярна частина: мішечок, маточка та півколові протоки, їх рецепторні відділи – плями та ампулярні гребінці. Волосковi та пiдтримуючi клiтини. Отолiтова мембрана та купол. Гістофізіологія слухового та вестибулярного апарата.

Завиткова (слухова) частина перетинчастого лабiринту. Спiральний (кортiїв) орган: мікро- та субмікроскопічна будова. Волосковi та пiдтримуючi клiтини. Гiстофiзiологiя вестибулярного та слухового апаратiв. Ембрiогенез органiв слуху та рiвноваги. Вікові зміни.


Тема 6. Органи чуття. Орган нюху, смаку та дотику.

Загальні характеристики органів нюху, дотику та смаку, ембріогенез, локалізація.

Орган нюху: нюхові, підтримуючі та базальні клітини. Гістофізіологія органу нюху. Вомероназальний орган.

Орган смаку: загальна морфофункцiональна характеристика та ембрiогенез. Смаковi цибулини, їх локалiзацiя та будова. Смаковi, пiдтримуючi та базальнi клiтини. Гiстофiзiологiя органа смаку.


Тема 7. Шкіра. Загальна характеристика.

Загальна морфофункціональна характеристика, тканинний склад, розвиток. Епідерміс, будова його шарів (базальний, остистий, зернистий, блискучий, роговий). Кератиноцити. Процеси зроговiння в епiдермiсi. Додатковi диферони епiдермiсу - макрофагальний та меланоцитарний. Особливості “тонкої” та “товстої” шкіри. Дерма, будова сосочкового та сiтчастого шарів. Особливості будови дерми в різних ділянках шкіри. Шкіра як периферична частина шкірного аналізатору. Регенерація. Вікові зміни.


Тема 8. Шкіра. Похідні шкіри.

Залози шкiри: сальнi, потовi, молочнi. Будова, гiстофiзiологiя.

Волосся. Розвиток, будова, ріст, зміна волосся. Нігті.

Вплив на шкіру та її похідні забруднення зовнішнього середовища, яке виникає за умов сучасного промислового виробництва.


Тема 9. Підсумкове заняття № 3 «Гістологія нервової системи та аналізаторів. Гістологія шкіри».
Тема 10. Тестовий контроль за І семестр.

Тема 11. Серцево-судинна система. Артерії. Мікроциркуляторне русло.

Загальна характеристика. Джерела і хiд ембрiонального розвитку. Класифiкацiя судин. Загальний план будови судинної стiнки. Залежнiсть будови стiнки судин вiд умов гемодинамiки.

Особливості будови артерій м’язового та змішаного типу. Органні особливості артерій. Особливості будови артерій еластичного типу.

Поняття про гемомікроциркуляторне русло. Гемокапiляри. Класифікація, будова, функції. Будова ендотелiю. Артерiоло-венулярнi анастомози.


Тема 12. Серцево-судинна система. Вени. Лімфатичні судини. Серце.

Вени, порівняльні особливостi будови з артерiями. Класифікація, будова. Органні особливості вен.

Лiмфатичнi судини. Класифiкацiя, будова лiмфатичних судин рiзних типiв. Особливостi будови лiмфатичних капiлярiв та посткапiлярiв, участь у мiкроциркуляцiї.

Серце. Ембрiогенез. Будова стiнки серця, її оболонки.

Ендокард, клапани серця.

Мiокард. Особливості будови та функції м’язової тканини. Джерела розвитку, особливості гістогенезу. Морфофункціональна характеристика скоротливих, провідних і секреторних кардіоміоцитів. Провiдна система серця. Можливості регенерації серцевої м’язової тканини.

Будова епiкарду та перикарду.
Тема 13. Органи кровотворення та імунного захисту. Центральні органи кровотворення та імунного захисту.

Загальна морфофункціональна характеристика органів кровотворення.

Червоний кістковий мозок, локалізація, розвиток, будова та функції. Особливостi строми. Паренхiма. Васкуляризацiя. Жовтий кiстковий мозок. Вiковi змiни. Регенерацiя.

Тимус – центральний орган Т-лімфопоезу. Часточки. Будова кiркової та мозкової речовини. Тимуснi тiльця. Гiстофiзiологiя органу. Особливостi васкуляризацiї. Будова, вікова та акцидентальна інволюція, тиміко-лімфатичний статус. Взаємозв’язок кровотворних органів.


Тема 14. Органи кровотворення та імунного захисту. Периферійнй органи кровотворення та імунного захисту.

Загальна характеристика периферійних органів кровотворення та імуногенезу.

Селезінка. Будова та функції: строма та паренхіма, біла та червона пульпа. Т- і В-зони білої пульпи.Особливості кровопо-стачання. Структура та функція венозних синусів селезінки. Можливості регенерації селезінки.

Лімфатичні вузли. Будова та функції: строма та паренхіма, кіркова та мозкова речовина. Т- і В-зони. Пара-кортикальна зона. Система синусів. Гістофізіологія лімфатичних вузлів. Регенерація.

Гемолімфатичні вузли. Особливості будови та значення.

Єдина імунна система слизових оболонок: лімфатичні вузлики в стінці повітроносних шляхів, травного каналу й інших органів.


Тема 15. Ендокринна система. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Епіфіз.

Ендокринна система. Морфофункціональна характеристика. Класифікація. Поняття про клітини-мішені і рецептори до гормонів.

Гіпоталамус. Нейросекреторні відділи. Джерела розвитку. Будова і крупноклітинні і дрібноклітинні ядра, особливості організації і функції нейросекреторних клітин. Регуляція функції гіпоталамуса.

Гіпофіз. Джерела і основні етапи ембріонального розвитку. Будова: тканинний і клітинний склад адено- і нейрогіпофіза. Морфофункціональна характеристика аденоцитів. Їх зміни при порушенні гормонального статусу. Регуляція, функції.

Гіпоталамо-аденогіпофізарна і гіпоталамо-нейрогіпофізірна системи. Будова і функціональне значення. Характеристика нейросекреторних клітин. Нейрогемальні органи, особливості їх васкулярізації. Аксовазальні синапси.

Епiфiз. Джерела розвитку, будова, клiтинний склад, зв'язок з iншими ендокринними залозами. Гормони, їх дiя. Розвиток, вiковi змiни.


Тема 16. Ендокринна система. Надниркові залози. Щитовидна залоза. Прищитовидні залози.

Наднирковi залози. Ембрiогенез. Фетальна та дефiнiтивна кора надниркових залоз. Зони кори, їх будова, морфо-функцiональна характеристика їх ендокриноцитiв. Роль гормонів кори надниркових залоз у розвитку загального адаптаційного синдрому. Мозкова речовина надниркових залоз. Будова, клiтинний склад, гормони, їх дiя. Вікові зміни. Можливості регенерації.

Механізми взаємозв’язку центральних та периферійних ендокринних органів.

Щитовидна залоза: розвиток, будова. Особливості секреторного циклу тироцитів. Морфологічні критерії функціонального стану залози – перебудова фолікулів у зв’язку з різною функціональною активністю. Парафолiкулярнi ендокриноцити, їх гормони i дiя. Вікові зміни.

Прищитовидні залози: розвиток, будова, функції. Паратирин, його роль в регуляцiї мiнерального обмiну. Взаємозв’язок органів між собою та з іншими ендокринними органами.

Поодинокi гормонпродукуючi клiтини неендокринних органiв. Класифiкацiя за походженням. Клiтини APUD-системи, локалiзацiя, гормони, їх дiя в регуляцiї функцiй органiзму.


Тема 17. Підсумкове заняття № 4.

Змістовий модуль 6. Спеціальна гістологія та ембріологія травної системи.
Тема 1. Травна система. Розвиток травної системи. Ротова порожнина. Язик. Мигдалики. Морфофункціональна характеристика травної трубки.

Подiл травної системи на вiддiли за розвитком, будовою та функцiями. Загальна морфофункціональна характеристика органів травної трубки. Розподіл на відділи за розвитком, будовою та функціями. Будова стінки травного каналу, оболонки. Характеристика оболонок, їх тканинний склад.

Ротова порожнина. Особливості її слизової оболонки у зв’язку з функціями. Губи, щоки, ясна, тверде і м’яке піднебіння.

Язик: розвиток, будова, особливості будови на дорзальній поверхні. Загальна морфофункцiональна характеристика. Ембріогенез. Будова, значення сосочків.

Лімфоепітеліальне глоткове кільце Пирогова. Мигдалики. Загальні закономірності будови мигдаликів, їх гістофізіологія. Можливості регенерації мигдаликів людей різного віку.
Тема 2. Травна система. Слинні залози.

Великі слинні залози: розвиток, будова, гістофізіологія, екзо- та ендокринні функції. Диференціація кінцевих відділів. Система вивідних проток. Вікові зміни. Можливості регенерації. Хімічний склад секрету.


Тема 3. Травна система. Зуб. Тканини зуба. Емаль.

Зуби. Тканини зуба. Анатомічні частини зуба. Загальна характеристика і класифікація твердих тканин зуба. Частини емалевого органа. Виникнення емалевих призм. Макроскопічна і ультрамікроскопічна будова і фізико-технічні властивості емалі зубів. Будова амелобластів. Вапнування емалі. Час розвитку емалі на етапах гістогенезу тканин зуба. Функції емалі.


Тема 4. Травна система. Зуб. Тканини зуба. Дентин. Цемент.

Гістогенез дентину. Будова предентину. Вторинний дентин, прозорий дентин. Дентинобласти. Мікро- і субмікроскопічна будова дентину.

Розвиток кореня зуба. Цементобласти й їх значення в утворені цементу. Розвиток цементу. Час утворення цементу в процесі розвитку зуба. Класифікація. Клітинний і безклітинний цемент. Морфофункціональна характеристика цементу, його фізико-хімічні властивості. Будова цементоцитів. Формотворча роль епітеліальної піхви Гертвіга. Живлення цементу.
Тема 5. Травна система. Зуб. Тканини зуба. Пульпа. Пародонт.

Будова і морфофункціональна характеристика м’яких тканин зуба. Розвиток пульпи зуба. Мікро- і субмікроскопічна будова пульпи зуба. Клітинні елементи пульпи, їх будова і функції. Кровопостачання пульпи.

Підтримуючий аппарат зубів. Парадонт: будова ясен, періодонту, кісткової альвеоли. Ясенева кишеня. Епітеліальні прикріплення. Зубна альвеола. Елементи циркулярної зв’язки зуба, волокна періодонту, функції періодонту.
Тема 6. Травна система. Зуб. Розвиток та зміна зубів. Регенеративні властивості, реакція на вплив зовнішнього середовища, вікові зміни тканин зуба.

Розвиток зубо-щелепної системи в онтогенезі. Закладка зубного зачатка. Формування зубних бруньок. Диференціювання зубних зачатків. Рання стадія розвитку зуба. Закладка постійних зубів. Прорізування молочних зубів. Прорізування постійних зубів. Вікові зміни зубів.

Регенеративні властивості тканин зуба. Реакція дентину на пошкодження. Реактивні властивості пульпи. Вікові зміни зубів.
Тема 7. Травна система. Глотка, стравохід.

Глотка та стравохід. Особливості будови слизової оболонки. Залози стравоходу, локалізація, гістофізіологія. Особливості будови стінки стравоходу на різних рівнях. Регенерація. Вікові зміни.


Тема 8. Травна система. Шлунок.

Будова стінки, тканинний склад оболонок шлунка. Особливості рельєфу слизової оболонки в різних відділах органу. Епітелій слизової оболонки. Залози шлунку, локалізація, будова та клітинний склад. Екзо- та ендокриноцити. Гістофізіологія секреторних клітин. Регенерація епітелію шлунка. Вікові зміни.


Тема 9. Травна система. Тонка кишка.

Тонка кишка: будова, особливості рельєфу слизової оболонки. Система "крипта-ворсинка". Різновиди епітеліоцитів, їх будова, функції. Гістофізіологія травлення. Роль мікроворсинок стовпчастих епітеліоцитів у пристінковому травленні. Особливості дванадцятипалої, голодної та клубової кишки.


Тема 10. Травна система. Товста кишка.

Товста кишка: будова, особливості рельєфу слизової оболонки. Гістофізіологія товстої кишки. Червоподібний відросток, будова, функції. Кишково-асоційована лімфоїдна тканина.

Пряма кишка. Дифузна ендокринна система травної трубки. Регенерація епітелію в тонкій та товстій кишках. Вікові зміни.
Тема 11. Травна система. Печінка.

Морфофункціональна характеристика. Особливостi кровопостачання. Будова класичної часточки печiнки. Внутрiшньочасточковi гемокапiляри. Печiнковi балки.

Гепатоцити, їх будова та функцiї. Жовчнi капiляри. Перисинусоїдний простiр (Дiссе), перисинусоїднi лiпоцити (клiтини Іто, їх будова та функцiї. Поняття про печiнковий ацинус та портальну часточку. Гiстофiзiологiя органа.

Жовчний мiхур i жовчевивiднi шляхи.


Тема 10. Травна система. Підшлункова залоза.

Морфофункціональна характеристика. Будова екзокринної та ендокринної частини. Ацинус як структурно-функцiональна одиниця екзокринної частини пiдшлункової залози. Особливостi морфологiї та функцiї ациноцитiв. Центроацинознi клiтини. Будова вивідних проток. Панкреатичні острівці. Морфофункціональна характеристика їх клітин. Ацинозно-острівцеві клітини. Вікові зміни.


Тема 11. Підсумкове заняття № 5 «Спеціальна гістологія та ембріологія травної системи».
Змістовий модуль 7. Спеціальна гістологія дихальної, сечовидільної та репродуктивних систем.
Тема 1. Дихальна система. Повідроносні шляхи.

Загальна морфофункціональна характеристика. Повітроносні шляхи та респіраторний від-діл. Будова оболонок стінки повітроносних шляхів: слизова оболонка, підслизова основа, фіб-розно-хрящова оболонка, зовнішня (адвентиційна) оболонка.

Відділи повітроносних шляхів: носова порожнина, гортань, трахея, бронхи (головні, вели-кого, середнього та малого калібру), термінальні бронхіоли, їх будова та функція. Поняття про бронхоасоційовану лімфоїдну тканину, її значення для організму.
Тема 2. Дихальна система. Респіраторний відділ.

Загальний план будови легені. Поняття про часточку легені. Ацинус як структурно-функціональна одиниця респіраторного відділу легені. Будова альвеоли, клітинний склад її ви-стелення. Сурфактантний комплекс. Аерогематичний бар'єр. Плевра.

Регенераторні потенції органів дихання. Вікові зміни.
Тема 3. Сечовидільна система. Нирки.

Сечові органи. Загальна морфофункціональна характеристика. Ембріогенез. Вікові зміни.

Нирки. Кіркова та мозкова речовина. Нефрон як структурно-функціональна одиниця нирки. Типи нефронів. Відділи нефрона та їх гістофізіологія. Будова ниркового тільця, нирковий фільтраційний бар'єр. Особливості кровообігу нирки – кортикальна та югстамедулярна системи кровопостачання.
Тема 4. Сечовидільна система. Ендокринний апарат нирки. Сечовивідні шляхи.

Ендокринний апарат нирки. Юкстагломерулярний комплекс, його будова та функції. Регенераторні потенції нирки.

Сечовивідні шляхи, будова ниркових мисок, чашок, сечоводів сечового міхура, сечівника.
Тема 5. Чоловіча статева система. Яєчко.

Загальна характеристика. Ембріогенез. Яєчко, його будова і функції. Звивисті сім'яні каналеці, будова його стінки. Спермато-генез. Ендокриноцити яєчка, їх функція. Гематотестикулярний бар'єр. Вікові зміни.


Тема 6. Чоловіча статева система. Сім’явиносні шляхи. Додаткові залози.

Сім'явиносні шляхи. Придаток яєчка. Сім'явиносна протока. Сім'яні міхурці. Сім'явипорс-кувальна протока.

Передміхурова залоза. Вікові зміни. Статевий член, його будова, васкуляризація та іннервація.
Тема 7. Жіноча статева система. Яєчник. Жіночі статеві шляхи.

Яєчник, розвиток його генеративної та ендокринної функції. Кіркова та мозкова речовина. Овогенез, його відмінності від сперматогенезу. Розвиток і будова фолікулів. Овуляція. Розвиток жовтого тіла, його види. Оваріальний цикл і його регуляція. Атрезія фолікулів. Вікові особливості будови яєчника.

Маткові труби, будова та функції.

Матка. Будова стінки (ендометрій, міометрій, периметрій). Менструальний цикл та його фази. Будова ендометрію в різні фази циклу. Зв'язок менструального циклу з оваріальним. Вплив гормонів гіпофіза і дія гіпоталамічних центрів регуляції оваріально-менструального циклу. Перебудова матки під час вагітності та після пологів. Вікові зміни.

Піхва. Будова стінки, зміна будови у зв'язку з менструальним циклом.
Тема 8. Жіноча статева система. Молочна залоза. Плацента.

Розвиток, будова та функції молочної залози. Особливості будови молочної залози до статевого дозрівання, під час статевого дозрівання, у дорослої жінки репродуктивного віку, під час вагітності та в період лактації. Постлактаційна інволюція молочної залози. Вікова інволюція молочної залози.Джерела і розвиток плаценти. Типи плаценти. Материнська та дитяча частини плаценти, їх структурні компоненти, значення. Етапи формування плаценти: передворсинчастий, ворсинчастий, формування котиледонів. Гематоплацентарний бар’єр. Функції. Ендокринні функції плаценти.
Тема 9. Підсумкове заняття № 6 «Спеціальна гістологія дихальної, сечовидільної та репродуктивних систем».
Тема 10. Тестовий контроль за рік.

4. Структура навчальної дисципліни.


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма навчання

Всього

у тому числі

л

пр

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. Основи цитології та загальної ембріології. Загальна гістологія.

Змістовий модуль 1. Основи цитології.

Тема 1. Історія розвитку гістології, цитології та ембріології. Методи гістологічних цитологічних та ембріологічних досліджень.

5

1

2

-

-

2

Тема 2. Цитологія. Структурні компоненти клітини. Поверхневий апарат клітини.

4

-

2

-

-

2

Тема 3. Цитологія. Цитоплазма.

6

-

2

-

-

4

Тема 4. Цитологія. Ядеро. Репродукція клітин. Старіння та смерть клітини.

4

-

2

-

-

2

Разом за змістовим модулем 1.

19

1

8

-

-

10

Змістовий модуль 2. Загальна та порівняльна ембріологія.

Тема 1. Загальна ембріологія. Ембріогенез хордових та хребетних.

5

1

2

-

-

2

Тема 2. Ембріогенез людини.

4

-

2

-

-

2

Тема 3. Підсумкове заняття № 1 «Цитологія і загальна ембріологія»

4

-

2

-

-

2

Разом за змістовим модулем 2.

13

1

6

-

-

6

Змістовий модуль3. Гістологія загальних тканин.

Тема 1. Загальні принципи організації тканин. Епітеліальні тканини. Одношаровий та багатошаровий епітелій. Залозистий епітелій.

5

1

2

-

-

2

Тема 2. Тканини внутрішнього середовища. Кров. Плазма крові. Еритроцити.

5

1

2

-

-

2

Тема 3. Кров. Лімфа. Лейкоцити. Тромбоцити.

4

-

2

-

-

2

Тема 4. Гемопоез і лімфопоез.

4

-

2

-

-

2

Тема 5. Сполучні тканини. Пухка сполучна тканина.

6

2

2

-

-

2

Тема 6. Щільна волокниста сполучна тканина та сполучні тканини зі спеціальними властивостями.

4

-

2

-

-

2

Тема 7. Скелетні тканини. Хрящові тканини та хондрогенез.

4

-

2

-

-

2

Тема 8. Скелетні тканини. Кісткові тканини та остеогенез.

4

-

2

-

-

2

Разом за змістовим модулем 3.

36

4

16

-

-

16

Змістовий модуль 4. Гістологія спеціальних тканин.

Тема 1. М'язові тканини. Гладенька та скелетна посмугована тканини.

5

1

2

-

-

2

Тема 2. М'язові тканини. Серцевий м’яз.

4

-

2

-

-

2

Тема 3. Нервова тканина. Нейроцити. Нейроглія.

5

1

2

-

-

2

Тема 4. Нервова тканина. Нервові волокна. Нервові закінчення.

4

-

2

-

-

2

Тема 5. Підсумкове заняття № 2 «Гістологія загальних тканин. Гістологія спеціальних тканин».

4

-

2

-

-

2

Разом за змістовим модулем 4.

22

2

10

-

-

10

Усього годин

90

8

40

-

-

42

Модуль 2. Спеціальна гістологія.

Змістовий модуль 5. Спеціальна гістологія регуляторних та сенсорних систем.

Тема 1. Нервова система. Спинний мозок. Стовбур мозку. Мозочок.

4

2

2

-

-

-

Тема 2. Нервова система. Кора великих півкуль.

3

-

2

-

-

1

Тема 3. Нервова система. Периферична нервова система.Автономна нервова система.

2

-

2

-

-

-

Тема 4. Органи чуття. Орган зору.

5

2

2

-

-

1

Тема 5. Органи чуття. Орган слуху та рівноваги.

2

-

2

-

-

-

Тема 6. Органи чуття. Орган нюху, смаку та дотику.

2

-

2

-

-

-

Тема 7. Шкіра. Загальна характеристика.

2

-

2

-

-

-

Тема 8. Шкіра. Похідні шкіри.

2

-

2

-

-

-

Тема 9. Підсумкове заняття № 3 «Гістологія нервової системи та аналізаторів. Гістологія шкіри».

2

-

2

-

-

-

Тема 10. Тестовий контроль за І семестр.

4

-

2

-

-

2

Тема 11. Серцево-судинна система. Артерії. Мікроциркуляторне русло.

5

2

2

-

-

1

Тема 12. Серцево-судинна система. Вени. Лімфатичні судини. Серце.

3

-

2

-

-

1

Тема 13. Органи кровотворення та імунного захисту. Центральні органи кровотворення та імунного захисту.

3

-

2

-

-

1

Тема 14. Органи кровотворення та імунного захисту. Периферійнй органи кровотворення та імунного захисту.

3

-

2

-

-

1

Тема 15. Ендокринна система. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Епіфіз.

3

-

2

-

-

1

Тема 16. Ендокринна система. Надниркові залози. Щитовидна залоза. Прищитовидні залози.

3

-

2

-

-

1

Тема 17. Підсумкове заняття № 4 «Гістологія серцево-судинної, ендокринної систем та органів кровотворення та імунного захисту».

4

-

2

-

-

2

Разом за змістовим модулем 5.

52

6

34

-

-

12

Змістовий модуль 6. Спаціальна гістологія та ембріологія травної системи.

Тема 1. Травна система. Розвиток травної системи. Морфофункціональна характеристика травної трубки. Ротова порожнина. Язик. Мигдалики.

5

2

2

-

-

1

Тема 2. Травна система. Слинні залози.

3

-

2

-

-

1

Тема 3. Травна система. Зуб. Тканини зуба. Емаль.

5

2

2

-

-

1

Тема 4. Травна система. Зуб. Тканини зуба. Дентин. Цемент.

2

-

2

-

-

-

Тема 5. Травна система. Зуб. Тканини зуба. Пульпа. Пародонт.

2

-

2

-

-

-

Тема 6. Травна система. Зуб. Розвиток та зміна зубів. Регенеративні властивості, реакція на вплив зовнішнього середовища, вікові зміни тканин зуба.

2

-

2

-

-

-

Тема 7. Травна система. Глотка, стравохід. Шлунок.

3

-

2

-

-

1

Тема 8. Травна система. Шлунок.

3

-

2

-

-

1

Тема 9. Травна система. Тонка кишка.

3

-

2

-

-

1

Тема 9. Травна система. Товста кишка.

2

-

2

-

-

-

Тема 9. Травна система. Печінка.

5

2

2

-

-

1

Тема 10. Травна система. Підшлункова залоза.

3

-

2

-

-

1

Тема 11. Підсумкове заняття № 5 «Спеціальна гістологія та ембріологія травної системи».

4

-

2

-

-

2

Разом за змістовим модулем 6.

42

6

26

-

-

10

Змістовий модуль 7. Спеціальна гістологія дихальної, сечовидільної та репродуктивних систем.

Тема 1. Дихальна система. Повітроносні шляхи.

2

-

2

-

-

-

Тема 2. Дихальна система. Респіраторний відділ.

3

-

2

-

-

1

Тема 2. Сечовидільна система. Нирки.

3

-

2

-

-

1

Тема 3. Сечовидільна система. Ендокринний апарат нирки. Сечовивідні шляхи.

2

-

2

-

-

-

Тема 4. Чоловіча статева система. Яєчко.

2

-

2

-

-

-

Тема 5. Чоловіча статева система. Сім’явиносні шляхи. Додаткові залози.

2

-

2

-

-

-

Тема 6. Жіноча статева система. Яєчник. Жіночі статеві шляхи.

2

-

2

-

-

-

Тема 7. Жіноча статева система. Молочна залоза. Плацента.

2

-

2

-

-

-

Тема 8. Підсумкове заняття № 6 «Спеціальна гістологія дихальної, сечовидільної та репродуктивних систем».

4

-

2

-

-

2

Тема 10. Тестовий контроль за рік.

4

-

2

-

-

2

Разом за змістовим модулем 7.

26

-

20

-

-

6

Усього годин

120

12

78

-

-

30
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка