Форма № н 04 національний банк україни університет банківської справи львівський інститут банківської справиСкачати 237.58 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір237.58 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н - 3.04

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Кафедра (циклова комісія) суспільних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Скринник З.Е.

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

напрям підготовки 8.03050802«Банківська справа», 8.03050801 «Фінанси і кредит»,8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050201 «Економічна кібернетика», 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»

спеціальність ______________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення фінансово-економічний, банківської справи та інформаційних технологій, перепідготовки та підвищення кваліфікації


2013 – 2014 навчальний рік


Робоча програма з дисципліни «Цивільний захист» для студентів за напрямом підготовки 8.03050802«Банківська справа», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050201 «Економічна кібернетика», 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»

"28" серпня 2013 року - 13 с.

Розробники: Філіповський О.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін ЛІБС УБС НБУ


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін


Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри (голова циклової комісії) Скринник З.Е.
_______________________ (Скринник З.Е.)

(підпис)

  Філіповський О.В., 2013 рік

ЛІБС УБС НБУ, 2013 рік


1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -1

0305 – “Економіка і підприємництво”

Нормативна

Напрям підготовки
8.03050802«Банківська справа»

8.03050801 «Фінанси і кредит»

8.03050901 «Облік і аудит»

8.03050201 «Економічна кібернетика»

8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»


Модулів - 1


Спеціальність (професійне спрямування)


Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

5-й

5-й

Індивідуальне науково- дослідне завдання
«Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту »Семестр

Загальна кількість годин - 36

9-й


10-й.


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 1

самостійної роботи
студента – 1,2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

год. 8

2

Практичні, семінарські

год. 6

-

Лабораторні

год. -

год. -

Самостійна робота

год. 22

год. 34

Індивідуальні завдання: год. -

Вид контролю: ПМКПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для денної форми навчання – 7 : 11

     для заочної форми навчання – 1 : 172. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у майбутніх спеціалістів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання: засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати: методи та інструментарій моніторингу НС, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків; новітні досягнення в теорії та практиці управління безпекою у НС

вміти: вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.

Тема 1. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС

1. НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу.

2. Найменування та визначення основних показників джерел природних НС.

3. Порядок визначення параметрів уражаючих чинників джерел техногенних НС, які контролюються і підлягають прогнозуванню.

4. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації.

5. Основні етапи аналізу НС та прогнозування їхніх наслідків.


Тема 2. Планування заходів з питань цивільного захисту

1. Методика розроблення планів з попередження НС. Комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків НС природного характеру.

2. Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом'якшення їхніх наслідків.

3. Методика планування заходів із фізичного, функціонального, та комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС, на основі прогнозу варіантів (сценаріїв) розвитку обстановки.

4. Нормативно-методичні документи із створення і управління діяльністю спеціалізованих служб та функціональних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту.

5. Плануючі документи з теоретичного і практичного навчання персоналу ОГ до дій у НС, організація і проведення спеціальних об’єктових навчань.


Тема 3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГ

1. Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів руйнування.

2. Визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Визначення ступеню їхньої вогнестійкості.

3. Противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж.

4. Засоби усунення пожеж: стаціонарні, ручні та пересувні. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації.

5. Планування дій персоналу підприємств та організацій при пожежах.

6. Методика розрахунку необхідного часу на евакуацію людей із приміщень різного призначення, у яких виникає пожежа.
Тема 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту

1. Загальні положення та норми проектування інженерно-технічних захисних споруд цивільного захисту.

2. Планувальні і конструктивні рішення сховищ і ПРУ, інженерно-технічне обладнання і вентиляція, опалення, каналізація і водопостачання, електропостачання, зв'язок.

3. Матеріали й конструктивні елементи, які застосовуються при будівництві захисних споруд. Забезпечення матеріалами.

4. Організація будівництва. Порядок та строки будівництва сховищ, швидко зведених сховищ, протирадіаційних та найпростіших укриттів. Вибір місця, прив'язка.

5. Правила розміщення людей і експлуатації.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Тема 1. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС.

4

2

2

-

-

-

5

-

-

-

-

5

Тема 2. Планування заходів з питань цивільного захисту


4

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

-

Тема 3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибухо-вий і проти- пожежний захист ОГ

4

2

2

-

-

-

5

-

-

-

-

5

Тема 4. Прогнозуван-ня обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивно-го, хімічного і біологічного зараження

8

-

-

-

-

8

5

-

-

-

-

5

Тема 5.

Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС

7

-

-

-

-

7

5

-

-

-

-

5

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту

7

-

-

-

-

7

7

-

-

-

-

7

Тема 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту

2

2

-

-

-

-

7

-

-

-

-

7

Усього годин

36

8

6

-

-

22

36

2

-

-
34

5. Теми семінарських занять


з/п

Назва теми

Кількість годинТема 1. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС

1. НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу.

2. Найменування та визначення основних показників джерел природних НС.

3. Порядок визначення параметрів уражаючих чинників джерел техногенних НС, які контролюються і підлягають прогнозуванню.

4. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації.

5. Основні етапи аналізу НС та прогнозування їхніх наслідків.
  2Тема 2. Планування заходів з питань цивільного захисту

1. Методика розроблення планів з попередження НС. Комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків НС природного характеру.

2. Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом'якшення їхніх наслідків.

3. Методика планування заходів із фізичного, функціонального, та комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС, на основі прогнозу варіантів (сценаріїв) розвитку обстановки.

4. Нормативно-методичні документи із створення і управління діяльністю спеціалізованих служб та функціональних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту.

5. Плануючі документи з теоретичного і практичного навчання персоналу ОГ до дій у НС, організація і проведення спеціальних об’єктових навчань.
  2Тема 3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГ

1. Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів руйнування.

2. Визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Визначення ступеню їхньої вогнестійкості.

3. Противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж.

4. Засоби усунення пожеж: стаціонарні, ручні та пересувні. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації.

5. Планування дій персоналу підприємств та організацій при пожежах.

6. Методика розрахунку необхідного часу на евакуацію людей із приміщень різного призначення, у яких виникає пожежа.


2
Всього

6

6. Теми практичних занять – нема ( не передбачено)

7. Теми лабораторних занять – нема ( не передбачено)

8. Самостійна робота

Впродовж вивчення курсу студенти опрацьовують частину навчального матеріалу самостійно. Студент повинен опрацювати рекомендовану літературу, скласти конспект і представити його на семінарських заняттях з таких тем:
з/п

Назва теми

Кількість годин

 1. 1.

Тема 4. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження

1.Характеристики зон радіоактивного, хімічного та біологічного зараження.

2. Визначення параметрів зон забруднення радіоактивними (РР) та небезпечними хімічними речовинами (НХР) під час аварійного прогнозування можливої обстановки за відповідними таблицями (класу стійкості атмосфери, напряму розповсюдження хмари, потужності рівня радіації, доз опромінення людей, приведеної величини часу початку і тривалості опромінення, довжини та ширини зон забруднення (для РР) та площі зони, глибини, часу підходу хмари забрудненого повітря до ОГ (для НХР), тривалості дії ураження РР, НХР.

3. Розрахунок масштабів хімічного забруднення при довгостроковому прогнозуванні за еквівалентними значеннями небезпечно хімічних речовин в первинній і вторинній хмарі.

4. Методика розрахунку зон проведення загальної та часткової негайної евакуації на ранній фазі розвитку радіаційної аварії;Порядок нанесення зон радіоактивного та хімічного забруднення на картографічну схему (план, карту).

5. Превентивні заходи щодо зниження масштабів радіаційного та хімічного впливу на ОГ та АТО. Визначення комплексу заходів захисту персоналу і матеріальних цінностей ОГ та АТО у разі виникнення аварії на радіаційно чи хімічно небезпечному об’єкті.

6. Протирадіаційний захист (термінові, невідкладні, довгострокові контрзаходи) в умовах радіаційної аварії, критерії для прийняття рішення щодо їхнього запровадження. Типові режими радіаційного захисту і функціонування ОГ в умовах радіоактивного забруднення місцевості.

7. Планування заходів із запобігання поширенню інфекційних захворювань з первинного осередку.

8. Розрахунок сил і засобів з: укриття виробничого персоналу в захисних спорудах, визначення коефіцієнту їхнього захисту від дії проникної радіації: організації спостережень та дозиметричного контролю; проведення робіт з дезактивації ОГ та АТО; організації санітарного обслуговування людей та знезаражування одягу і техніки: обмеження зони хімічного забруднення створенням рідинних завіс; розведення розливу водою;локалізації розливу твердими сипучими матеріалами.


8

 1. 2.

Тема 5. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС

1. Характеристика зон небезпечних геологічних процесів і явищ.

2. Інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій.

3. Характеристика зон затоплень, які виникають під час руйнування підпірних споруд (греблі) водосховищ.

4. Заходи з мінімізації небезпечних наслідків, які запроваджуються завчасно та у разі загрози затоплення. Заходи щодо захисту населення при катастрофічних затопленнях.


  7

 1. 3.

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту

1. Забезпечення інженерного захисту територій. Розробка генеральних планів забудови населених пунктів, ведення будування міст, будинків, споруд, інженерних мереж, транспортних комунікацій; раціональне розміщення потенційно небезпечних об’єктів з урахуванням можливих проявів небезпечних і катастрофічних явищ.

2. Категорування міст і об’єктів. Межі зон можливих руйнувань, катастрофічного затоплення, хімічного та радіаційного забруднення. Розміщення об’єктів, які мають небезпечні хімічні речовини, вибухові речовини і матеріали, легкозаймисті та горючі речовини. Розміщення об’єктів атомної енергетики. Планування і забудова міст. Норми раціонального використання планувальної та просторової організації міста (іншого населеного пункту) щодо реалізації заходів захисту його населення. Проектування, будівництво і реконструкція систем водопостачання, газопостачання, електропостачання і електрозв’язку.

3. Створення нормативно-методичної бази для проектування, будівництва та експлуатації ОГ у складних інженерно-геологічних умовах, а також розроблення нових та удосконалення існуючих методів і засобів інженерного захисту територій, будівель та споруд від небезпечних техногенних та природних процесів.

4. Вимоги до проектування нових і реконструкції існуючих транспортних споруд та об’єктів повітряного, морського і річкового транспорту.

5. Вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній документації на особливий період та на мірний час.7

 

Разом

  22

9. Індивідуальні завдання – нема ( не передбачено)

10. Методи навчання

 1. Пояснювально-ілюстративний метод.

 2. Репродуктивний метод.

 3. Частково-пошуковий метод.

 4. Проблемно-пошуковий метод

 5. Дослідницький метод.

 6. Лекція:

 • інформаційна

 • проблемна

 1. Бесіда:

— вступна бесіда;

— бесіда-повторення;

— контрольна бесіда.


 1. Робота з підручником та опорним конспектом:

— читання тексту з метою закріплення знань;

— відповіді на подані після тексту теми запитання.

10. Навчальні та розвиваючі тести.

11. Обговорення дискусійних питань методом роботи в малих групах.11. Методи контролю

 1. Усне опитування на семінарських заняттях

 2. Контролюючі тести

 3. Захист індивідуальних пошуково-дослідницьких робіт

 4. Оцінки за обговорення дискусійних питань

 5. Підсумкова модульна контрольна робота

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

ПМК

Сума

Змістовий модуль 1

 

100
Т 1

Т 2

Т 3

Модульна контрольна робота
20

20

10

50

100

У т.ч. за самостійну роботу

4

4

4Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 - 100

A

відмінно

82 - 89

B

добре

74 - 81

C

64 - 73

D

задовільно

60 - 63

E

35 - 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0 - 34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни “ Цивільний захист”, для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальностей: 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050201 «Економічна кібернетика», 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»/ укладач: О. В. Філіповський; ЛІБС УБС НБУ. - Львів, 2012. - 21 с.

2. Методика організації самостійної роботи студентів/ укладачі: З. Е.Скринник, А. М. Возна; ЛБІ НБУ.- Львів, 2002. – 44 с.
14. Рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

 2. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Київ. – Мінрегіонбуд. України, -2010.

 3. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 4. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 5. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

 6. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 7. ДБН-97 Державні будівельні норми України Київ. Держ. Стандарт.1999р.

 8. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях”. Київ. Держ. Стандарт.1999р.

 9. Закон України “Про цивільну оборону України”. – К.Голос України, 06.03.1993.(додаток – 24.03.1999р).

 10. Положення про цивільну оборону України. Постанова кабміну України від 10.05.1994.-№299.

 11. Закон України “ Про державний матеріальний резерв” від 24.01.97 № 51/97-ВР (Із зм. і доп., внесеними Законами України від 18.11.97 № 642/97-ВР, від 16.07.99 №988-XIV,від 11.05.00 №1709-III, від 16.02.98 №174).

 12. Закон України “ Про правовий режим воєнного стану”. – К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

 13. Закон України “ Про захист людини від інфекційних хвороб”. – К. 06.04.2000. №1645-III.

 14. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. – К.13.07.2000.-№1908- III.

 15. Закон України “ Про об’єкти підвищеної небезпеки”. – К.18.01.2001.-№2245- III.

 16. Закон України "Про охорону атмосферного повітря". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 50.– Ст. 678.

 17. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.

 18. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 16. – Ст. 198; 1992., № 13. – Ст. 177.

 19. Закон України "Про тваринний світ". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1993. – № 18. – Ст. 191.

 20. Закон України "Про екологічну експертизу". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 8. – Ст. 54.

 21. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

 22. Закон України “ Про аварійно – рятувальні служби”. - К.Урядовий кур’єр, 14.12.1999. - №1281.

 23. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. - К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. - №149.

 24. Постанова КМ України “ Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” від 16.02.98 №174 (Із зм. і доп., внесеними постановами КМ України від 24.09.99 №1763, від 21.10.99 №43.

 25. Постанова КМ України “ Про порядок формування розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями Державного резерву” від 08.10.97року №1129.

 26. Постанова КМ України “ Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та створення запасів матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” від 15.04.97 року №338-027.

 27. Постанова КМ України “ Про затвердження особливостей формування та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву” від 29.01.98 року №100-03.

 28. Постанова КМ України “ Про затвердження Положення про організацію оповіщення і звя’зку у надзвичайних ситуаціях” від 15.02.99 №2.

 29. Постанова КМ України “ Про Основні засади створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру” від 5.10.98 №1599.

 30. Постанова кабміну України ” Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” К.03.08.1998.-№1198.

 31. Указ Президента України “ Про систему реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах” від 15.06.01 №436/2001.

Базова

1. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с.

2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

4. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". Т.3."Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування". Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008.- 636 с.,- 152 с.

6 Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

7. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с.

8. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

9. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– К: Знання-Прес, 2007.– 487 с.10. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред. проф. М.О. Біляковича.– К.: Арістей, 2007.– 386 с.

Допоміжна

 1. Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. – К. НУТУ КПИ, 2009, -363с.

 2. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. Навчальний посібник / За ред. Кашина П.І. - Львів, "П.П. Васильович К.І.", 2005. -338 с.

 3. Філіповський О. В. Правове забезпечення радіаційної безпеки в Україні. Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць ХІ міжнародної науково-методичної конференції. Донецьк: ПП. “Лавис”, 2012. – с. 237- 241.

15. Інформаційні ресурси

 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

 5. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/.

 7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

 8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

 9. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

 10. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

 11. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

 12. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

 13. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

 14. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

 15. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 16. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка