Форма № н 04 міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»Скачати 270.62 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір270.62 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

__________Романюк О. Н.

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Електронні прилади відображення інформації

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму 6.050802 – Електронні пристрої та системи

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ________________________-______________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

2013 рік

Робоча програма дисципліни «Електронні прилади відображення інформації» для студентів за напрямом підготовки 6.050802 – Електронні пристрої та системи

спеціальністю ______________________________________________________

2013. — 13 с.

Розробив: Крилик Л. В., к.т.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри електроніки

Протокол від «____»________________20__ року № ___

Завідувач кафедри ___________________(проф. Білинський Й. Й.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено методичною комісією Інституту радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Протокол від «____»________________20___ року № ___

Голова методичної комісії Ін РТЗП_______________(проф. Кичак В.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Методичною радою ВНТУ

Протокол від «____»________________20___ року № ___

Голова____________________________ (проф. Романюк О. Н.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

_0508 – Електроніка_______

(шифр і назва)

Напрям підготовки

6.050802 –

Електронні пристрої та системи

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): -Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3
Індивідуальне науково-дослідне завдання контро­льні роботи, що виконуються під час СРС

Триместр

Загальна кількість годин - 90

7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 2,6


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


32 год.
Практичні, семінарські

-

Лабораторні

16 год.
Самостійна робота

42 год.
Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 44,4% - 55,6%,

для заочної форми навчання –
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни – «Електронні прилади відображення інформації» є формування знань про електронні прилади для відображення інформації, можливості та шляхи розвитку, принципи дії, особливості конструкцій та технічних рішень.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Електронні прилади відображення інформації» є ознайомлення студентів з принципами дії, конструктивними і фізичними особливостями різноманітних типів електронних приладів для відображення інформації.


  1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 • знати:

матеріал програми дисциплін «Вища математика», «Фізика», «Хімія», «Матеріали електронної техніки», «Квантова механіка», «Статистична фізика», «Твердотіла електроніка», основні фізико-хімічні властивості матеріалів електронної техніки; принцип дії та електрофізичні характеристики електронних приладів відображення інформації.


 • вміти:

провести оцінку характеристик електронних приладів відображення інформації;

 • працювати з експериментальними макетами;

 • працювати з пакетами прикладних програм, що забезпечить отримання результатів експериментальних досліджень у зручному для використання вигляді.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 2,5 кредити ECTS.

 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовний модуль 1. Електронні прилади відображення інформації як джерела випромінювання
Тема 1. Класифікація пристроїв відображення інформації

За призначенням. За принципом дії.


Тема 2. Поглинання світла та фотоефект

Спектри поглинання; фотоелектричний ефект та його різновиди.


Тема 3. Теплові джерела випромінювання

Чорне тіло; лампи розжарення; індикатори розжарення; фізичні основи роботи, характеристики, схеми управління.


Тема 4. Люмінесцентні джерела випромінювання

Люмінесцентні лампи; електролюмінісцентні індикатори на основі порошкових люмінофорів; електролюмінісцентні індикатори на основі люмінофорної тонкої плівки; вакуумні люмінесцентні індикатори; фізичні основи роботи, характеристики, схеми управління.


Тема 5. Газорозрядні джерела випромінювання

Знакові індикатори; газорозрядні індикаторні панелі (постійного та змінного струму); індикаторні тиратрони; фізичні основи роботи, характеристики, схеми управління.


Тема 6. Електронно-променеві індикатори

Монохромні; кольорові ЕПТ з тіньовою маскою; кольорові ЕПТ “прямого бачення”; фізичні основи роботи, характеристики, схеми управління.Змістовний модуль 2. Електронні прилади відображення інформації як елементи світловипромінювального і моделюючого типу
Тема 7. Світлодіоди

Фізичні основи роботи та матеріали для виготовлення; електрофізичні характеристики та схеми управління.


Тема 8. Великі екрани

Світлоклапанні проекційні системи; лазерні засоби відображення інформації; фізичні основи роботи, характеристики, схеми управління.


Тема 9. Електрохімічні індикатори

Теоретичні основи електрохромізму; електрохімічні індикатори на основі неорганічних матеріалів; електрохімічні індикатори на основі розчинів органічних речовин; індикатори на основі колоїдних розчинів; фізичні основи роботи, характеристики, схеми управління


Тема 10. Рідкокристалічні індикатори

Індикатори на основі динамічного розсіювання; індикатори на основі твіст-ефекту; індикатори на основі ефекту “господар-гість”.

Рідкокристалічні панелі: РК панелі на основі TN-кристалів; тонкоплівкові транзисторні (TFT) РК дисплеї; фізичні основи роботи, характеристики, схеми управління.
Тема 11. Стереоскопічні індикатори та стереотелебачення

Зоровий орган як система зв’язку; стереоефект і деякі властивості бінокулярного зору; способи передачі стереопари; методи розподілу зображень; вимоги до систем стереокольорового телебачення.
 1. Структура навчальної дисципліни

  Назви змістових модулів і тем

  Кількість годин

  денна форма

  Заочна форма

  усього

  у тому числі

  усього

  у тому числі

  л

  п

  лаб

  інд

  с.р.

  л

  п

  лаб

  інд

  с.р.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Модуль 1

  Змістовний модуль 1. Електронні прилади відображення інформації як джерела випромінювання

  Тема 1. Класифікація пристроїв відображення інформації. За призначенням. За принципом дії.

  5

  2

  -

  2

  -

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Тема 2. Поглинання світла та фотоефект. Спектри поглинання; фотоелектричний ефект та його різновиди.

  4

  2

  -

  -

  -

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Тема 3. Теплові джерела випромінювання. Чорне тіло; лампи розжарення; індикатори розжарення; фізичні основи роботи, характеристики, схеми управління.

  6

  4

  -

  -

  -

  2

  -

  -

  -

  -


  -


  -

  Тема 4. Люмінесцентні джерела випромінювання.

  Люмінесцентні лампи; електролюмінісцентні індикатори на основі порошкових люмінофорів; електролюмінісцентні індикатори на основі люмінофорної тонкої плівки; вакуумні люмінесцентні індикатори; фізичні основи роботи, характеристики, схеми управління.  5

  2

  -

  2

  -

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Тема 5. Газорозрядні джерела випромінювання. Знакові індикатори; газорозрядні індикаторні панелі (постійного та змінного струму); індикаторні тиратрони; фізичні основи роботи,характеристики, схеми управління.

  11

  4

  -

  4

  -

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Тема 6. Електронно-променеві індикатори. Монохромні; кольорові ЕПТ з тіньовою маскою; кольорові ЕПТ “прямого бачення”; фізичні основи роботи, характеристики, схеми управління

  5

  2

  -

  -

  -

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Разом за змістовим модулем 1.

  36

  16

  -

  8

  -

  12

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Модуль 2

  Змістовний модуль 2. Електронні прилади відображення інформації як елементи світловипромінювального і моделюючого типу

  Тема 7. Світлодіоди. Фізичні основи роботи та матеріали для виготовлення; електрофізичні характеристики та схеми управління.

  15

  3

  -

  6

  -

  6

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Тема 8. Великі екрани.

  Світлоклапанні проекційні системи; лазерні засоби відображення інформації; фізичні основи роботи, характеристики, схеми управління.  7

  2

  -

  -
  5

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Тема 9. Електрохімічні індикатори. Теоретичні основи електрохромізму;електрохімічні індикатори на основі неорганічних матеріалів; електрохімічні індикатори на основі розчинів органічних речовин; індикатори на основі колоїдних розчинів; фізичні основи роботи, характеристики, схеми управління

  10

  2

  -

  -

  -

  8

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Тема 10. Рідкокристалічні індикатори. Індикатори на основі динамічного розсіювання; індикатори на основі твіст-ефекту; індикатори на основі ефекту “господар-гість”. Рідкокристалічні панелі: РК панелі на основі TN-кристалів; тонкоплівкові транзисторні (TFT) РК дисплеї; фізичні основи роботи, характеристики, схеми управління.

  15

  5

  -

  2

  -

  8

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Тема 11. Стереоскопічні індикатори та стереотелебачення.

  Зоровий орган як система зв’язку; стереоефект і деякі властивості бінокулярного зору; способи передачі стереопари; методи розподілу зображень; вимоги до систем стереокольорового телебачення.  7

  4

  -

  -

  -

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Разом за змістовим модулем 2.

  54

  16

  -

  8

  -

  30

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Усього годин


  90

  32

  -

  16

  -

  42

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 2. Теми семінарських занять

(не передбачено)

з/п


Назва теми

Кількість

годин


125. Теми практичних занять

(не передбачено)

з/п


Назва теми

Кількість

годин


126. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість годин

1

Тема 1. Дослідження вакуумного люмінесцентного індикатора.

2

2

Тема 2. Дослідження схеми керування знакового індикатора тліючого розряду.

2

3

Тема 3. Дослідження газоплазмових індикаторів.

2

4

Тема 4. Дослідження схеми керування п’ятирозрядним світлодіодним індикатором.

2

5

Тема 5. Дослідження одиничних напівпровідникових індикаторів та схем на їх основі.

2

6

Тема 6. Дослідження спектральних характеристик випромінювання світлодіодів.

2

7

Тема 7. Дослідження діаграми спрямованості випромінювання світлодіодів.

2

8

Тема 8. Дослідження схеми керування рідкокристалічним індикатором.

2

7. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Зоровий аналізатор та його характеристики

1

2

Проходження оптичного випромінювання через різноманітні середовища та оптичні системи

2

3

Теплові джерела випромінювання. Галогенні лампи

2

4

Люмінесценція та її різновиди

1

5

Різновиди газорозрядних джерел

3

6

Передавальні телевізійні трубки з накопиченням сигналу

3

7

Ефективність р-п-переходу, як джерела випромінювання. Конструктивні особливості та їх потужність

6

8

Проекційні ЕПТ

5

9

Конструктивні матеріали ЕХІ

8

10

Загальні властивості РК-речовини

8

11

Стереоскопічні індикатори: метод Пулфрича.

38. Індивідуальні завдання

За рішенням кафедри студенти готують доповіді на щорічну науково-теоретичну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ.9. Методи навчання

Лекція, проблемна лекція, демонстрація, зокрема, з використанням мультимедійних засобів навчання, лабораторні роботи, доповідей науково-дослідного характеру, зокрема, на щорічну науково-технічну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ.


10. Методи контролю

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час лабораторного заняття, тестування, колоквіум, залік.
11. Розподіл балів, які отримують студенти за залік


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

100

8

8

8

9

9

8

12

10

10

9

9

Т1, Т2 ... Т13 – теми змістових модулів.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Таблиця 1Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Таблиця 2 - Кількість і зміст модулів

Модуль


Кредити

Лекції

(год.)


Лаб.

роботи.


Кількість (роб./год)

Практичні

заняття


(семінари)

(год.)


Конт-рольна робота

Колок-віуми

І

1,0

16

8

1

ІІ

1,5

16

8

1

Таблиця 3 –Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з окремих видів роботи та в цілому по модулях (в балах)

Вид роботи

Модуль

1

2

1. Виконання лабораторних робіт / 1 робота - 5

20

20

2. Активна робота на лекційних заняттях / 1 завдання – 1

4

5

3. Активна самостійна робота / 1 завдання – 1

6

5

5. Колоквіуми / 1 колоквіум

20

20

Всього

50

50


12. Методичне забезпечення

Навчально-методичний комплекс дисципліни, до складу якого входять:

 1. Анотація дисципліни

 2. Навчальна програма дисципліни «Електронні прилади відображення інформації».

 3. Робоча програма дисципліни «Електронні прилади відображення інформації».

 4. Робочий план дисципліни на поточний триместр.

 5. Опорний конспект лекцій. ‒ 2012, на правах рукопису.

 6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронні прилади відображення інформації» для студентів напряму підготовки «Електронні пристрої та системи». ‒ 2012, на правах рукопису.

 7. МВ до самостійної та індивідуальної роботи студентів

 8. Питання, тести поточного, модульного, рубіжного контролю знань

 9. Питання, білети підсумкового контролю знань (залік)

 10. Пакет завдань та тестів комплексної контрольної роботи (ККР)

 11. Довідка бібліотеки про наявність літератури дисципліни

 12. Рецензії на документи НМКД

 13. Електронні форми документів НМКД


13. Рекомендована література
Базова


 1. Алиев Т. М. Системы отображения информации : учеб. пособие для вузов по спец. «Автом. сист. обр. информации и упр.» / Алиев Т. М., Вигдоров Д. И., Кривошеев В. П. – М. Высшая школа, 1988. – 223 с.

 2. Источники и приемники излучения : учеб. пособие для студентов оптических специальностей вузов / Ишанин Г. Г., Панков Э. Д., Андреев А. Л., Польщиков Г. В. – Спб. : Политехника, 1991. – 240 с.

 3. Яблонский Ф. М. Средства отображения информации : учеб. для вузов спец. «Промышленная электроника» / Яблонский Ф. М., Троицкий Ю. В. – М. : Высшая школа, 1985. – 200 с. (в пер.).

 4. Мазур А. И. Электрохимические индикаторы / Мазур А. И. Грачев В.Н. – М. : Радио и связь, 1985. – 128 с. – (Массовая библиотека инженера «Электроника». Вып. 47).

 5. Катыс Г. П. Электронно-лучевые информационные устройства / Катыс Г. П., Осадчий В. И., Осадчий А. И. – К. : Наук. думка, 1987. – 304 с.


Допоміжна


 1. Викулин И. М. Физика полупроводниковых приборов / Викулин И. М., Стафеев В. И. – М. : Советское радио, 1980. – 296 с.

 2. Большая советская энциклопедия. Гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. Т. 4. – М. : Советская энциклопедия, 1971. – 600 с.

 3. Росадо Л. Физическая электроника и микроэлектроника / Росадо Л. – [ пер. с испанского С. И. Баскакова]. – М. : Высшая школа, 1991. – 351 с.

 4. Пасынков В. В. Материалы электронной техники : учеб. пособие для студентов вузов по спец. «Полупроводники и диэлектрики», «Полупроводниковые и микроэлектронные приборы» / Пасынков В. В., Сорокин В. С. - М. : Высш. школа, 1986. – 367 с.

 5. Кожем’яко В.П. Сучасні методи відображення інформації. Ч. 1. Дискретні системи відображення інформації : навчальний посібник]/ Кожем’яко В. П., Васюра А. С., Дорощенков Г. Д. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 106 с.

 6. Якимов О. П. Газоразрядные матричные индикаторные панели / Якимов О. П. – М. : Сов. радио, 1980. – 72 с. (Серия «Элементы радиоэлектронной аппаратуры» Вып. 41).

 7. Самохвалов М. К. Тонкопленочные электролюминесцентные индикаторные устройства / Самохвалов М. К., Гусев А. И. // Радиоэлектроника. – 2002. – № 4. – С. 58 – 63.

 8. Коган Л. Мощные светодиоды с белым и цветным излучением, осветительные и светосигнальные устройства на их основе / Коган Лев, Рассохин Игорь // Электронные компоненты. – 2005. – №3. – С. 70 – 73.

 9. Лапин А. Интеллектуальные знакосинтезирующие светодиодные индикаторы от AGILENT / Лапин Алексей // Электронные компоненты. – 2005. – №3. – С. 68 – 69.

 10. Мельниченко А. Светодиоды большой яркости фирмы СОТСО / Мельниченко А. // Электронные компоненты и системы. – 2004. – №9. – С. 27 – 28.

 11. Романов В. Цифровые знакосинтезирующие индикаторы на основе синих светодиодов / Романов В. // Электронные компоненты и системы. – 2004. – №9. – С. 25.

 12. Гречкин А. Старые и новые имена на рынке ЖКИ / Гречкин Анатолий // Электронные компоненты. – 2002. – №1. – С. 75 – 76.

 13. Заливако В. Применение отечественных монохромных матричных ЖК-индикаторов / Заливако Владимир // Электронные компоненты. – 2002. – №1. – С. 56 – 57.

 14. Заец Н. Отечественные жидкокристаллические TIC9162 с драйверами по технологии COG / Заец Николай // Схемотехника. – 2005. – № 9. – С. 9 – 11.14. Інформаційні ресурси
1. Плазменная панель — Википедия - Википедия - Wikipedia: [сайт]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Плазменная_панель  (дата звернення 08.01.2013). — Назва з екрана.

2. Плазма — Википедия - Википедия - Wikipedia: [сайт]. Режим доступу: http:// ru.wikipedia.org/wiki/Плазма  (дата звернення 08.01.2013). — Назва з екрана.

3. Люмінесцентна лампа — Википедия - Википедия - Wikipedia: [сайт]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Люмінесцентна лампа (дата звернення 08.01.2013). — Назва з екрана.

4. Плазмова лампа — Википедия - Википедия - Wikipedia: [сайт]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Плазмова лампа (дата звернення 08.01.2013). — Назва з екрана.

5. Органічний світлодіод — Википедия - Википедия - Wikipedia: [сайт]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Органічний світлодіод (дата звернення 08.01.2013). — Назва з екрана.

6. Електролюмінесценція — Википедия - Википедия - Wikipedia: [сайт]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Електролюмінесценція (дата звернення 08.01.2013). — Назва з екрана.

7. Хемолюмінесценція — Википедия - Википедия - Wikipedia: [сайт]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Хемолюмінесценція (дата звернення 08.01.2013). — Назва з екрана.8. Електронно-променева трубка — Википедия - Википедия - Wikipedia: [сайт]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Електронно-променева трубка (дата звернення 08.01.2013). — Назва з екрана.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка