Форма № н 04 Луцький національний технічний університет Кафедра автомобілів І транспортних технологій "затверджую" Завідувач кафедри атт мурований І. С. " " 2016 року робоча програма навчальної дисципліни " автомобілі (розрахунок)Скачати 458.39 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір458.39 Kb.
  1   2   3
Форма № Н - 3.04

Луцький національний технічний університет


Кафедра автомобілів і транспортних технологій

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри АТТ

_________________Мурований І.С.

“______”_______________2016 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АВТОМОБІЛІ (РОЗРАХУНОК)”

спеціальність 274 “Автомобільний транспорт”
факультет машинобудівний факультет

2016 – 2017 навчальний рік


Робоча програма з дисципліни “Автомобілі (розрахунок)” для студентів, що навчаються за спеціальністю 274 “Автомобільний транспорт”, 2016 р. , - 18 с.

Розробники: Кищун В. А., к.е.н., доцент

Гандзюк М. О., к.т.н., доцент

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри автомобілів і транспортних технологій.


Протокол від “_____”_________________ 2016 р. № _______
Завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій

_____________________________________(Мурований І. С.)


© В. Кищун, М. Гандзюк, 2016


  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7,0

Галузь знань: - 27

«Транспорт»

Нормативна


Спеціальність: - 274 “Автомобільний транспорт”


Модулів – 2
Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

2016/2017

2016/2017

Індивідуальне науково-дослідне завдання “Дослідження і аналіз конструкції агрегатів автомобіля”

Семестри

Загальна кількість годин - 210

6-й/7-й

(2-й/3-й)*
8-й/9-й

(2-й/4-й/5-й)*
Лекції, год

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,0,

самостійної роботи студента – 3,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

30/30

6/6

Практичні, год

15/30

4/8

Лабораторні, год

-

-

Самостійна робота, год

45/60

80/106

Індивідуальні завдання: 15 год.

Вид контролю:

(2-й/4-й)*, 6-й, 8-й семестр – екзамен,

(3-й/5-й)*, 7-й, 9-й семестр – залік і курсовий проект


* В дужках вказані семестри для скороченої форми навчання


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни


2.1 Мета викладання дисципліни – ознайомлення студентів з робочими процесами, які відбуваються в агрегатах автомобілів та вивчення навантажувальних режимів роботи агрегатів, вузлів і деталей а також методів їх розрахунку.

2.2 Основні завдання вивчення дисципліни - навчити студентів аналізувати конструкцію агрегатів, вузлів і деталей автомобіля та виконувати їх розрахунок.

2.3 Вимоги до вмінь і знань студентів

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- конструктивні особливості агрегатів автомобілів та робочі процеси, що відбуваються в них;

- навантажувальні режими для розрахунку деталей;

- методи розрахунку деталей і механізмів в характерних умовах експлуатації;

- основні матеріали які використовуються при виготовленні автомобілів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- самостійно аналізувати і оцінювати різні конструкції агрегатів;

- вирізняти характерні умови експлуатації і навантажувальні режими при розрахунку деталей на міцність, жорсткість, довговічність і т.д.;

- використовувати практичні результати розрахунків деталей і механізмів автомобілів з метою оцінки їх міцності, довговічності і роботоздатності.
  1. Програма навчальної дисципліни


Модуль 1. 1 семестр
Змістовий модуль 1.

Вступ. Зчеплення. Коробка переміни передач (КПП) і роздавальна коробка.

Тема 1. Вступ. Загальні відомості.

Завдання вивчення дисципліни та її зв’язок з іншими предметами. Типаж автомобілів. Вимоги до конструкції автомобіля. Компоновочні схеми легкових, вантажних автомобілів, автобусів та їх аналіз. Стадії і етапи проектування автомобілів. Випробування автомобілів. Матеріали, які використовуються в автомобілебудуванні(сталі, чавуни, кольорові метали і сплави, гума і пластмаси, фрикційні матеріали). Призначення вимоги і класифікація трансмісій автомобілівТема 2. Зчеплення.

Призначення, вимоги і класифікація зчеплень. Визначення основних розмірів і параметрів зчеплення. Розрахунок показників навантаженості зчеплення. Розрахунок деталей зчеплення (натискних пружин, ведучих і ведених дисків, відтискних коливань). Класифікація і вимоги до приводів зчеплення. Розрахунок кінематичних і силових залежностей механічного і гідравлічного приводів. Визначення діаметра циліндра підсилювача зчеплення.Тема 3. Коробка переміни передач (КПП) і роздавальна коробка. Призначення, вимоги, класифікація і порівняльний аналіз КПП. Переваги і недоліки двохвальних і трьохвальних КПП. Визначення основних параметрів КПП (міжосевої віддалі, модуля, ширини вінця, кута нахилу зубців). Розрахунок валів КПП на жорсткість і міцність. Вибір і розрахунок підшипників КПП. Особливості розрахунку динамічної вантажопідйомності підшипників. Типи синхронізаторів. Вибір основних параметрів і перевірочний розрахунок синхронізаторів. Призначення, вимоги і класифікація роздавальних коробок. Особливості розрахунку роздавальних коробок.

Змістовий модуль 2.

Карданні передачі. Привод ведучих коліс. Мости.
Тема 4. Карданні передачі.

Призначення, вимоги і класифікація карданних передач. Кінематика карданних шарнірів нерівних і рівних кутових швидкостей. Вибір основних конструкційних параметрів карданного вала. Критична частота обертання карданного вала. Розрахунок деталей карданних передач (хрестовини, вилки карданного шарніра, підшипника, вала). Особливості розрахунку шарнірів рівних кутових швидкостей. Пружні з’єднувальні елементи.Тема 5. Привод ведучих коліс.

Означення, особливості конструкції і вимоги до привода. Схеми привода. Призначення, класифікація і короткий аналіз головних передач. Одинарні, подвійні і двохступінчасті головні передачі. Визначення конусної віддалі і модуля конічної передачі зусилля в зачепленні зубчастих коліс конічних і гепоїдних передач. Підбір підшипників і розрахунок валів головної передачі на міцність. Жорсткість елементів головної передачі та методи її підвищення. Призначення, вимоги, класифікація і короткий аналіз диференціалів. Коефіцієнт блокування диференціалу. Визначення модуля і тисків між робочими поверхнями диференціала. Типи півосей, їх конструктивні особливості та застосування. Характерні режими навантаження півосей. Розрахунок напіврозвантаженої півосі на міцність. Особливості розрахунку на три четверті та повністю розвантажених півосей. Підбір підшипників півосей і коліс.Тема 6. Мости.

Загальні відомості про мости. Вимоги до ведучого моста. Розрахунок балки ведучого моста. Вимоги до керованого моста. Розрахунок балки, поворотних кулаків, шворнів, втулок поворотного кулака і опорних підшипників (шайб) керованого моста. Особливості розрахунку керованих ведучих мостів.


Модуль 2. 2 семестр.
Змістовий модуль 3.

Підвіска автомобіля, гальмове керування.

Тема 1. Підвіска автомобіля.

Призначення вимоги і класифікація підвісок. Пружна характеристика підвіски. Кінематичні схеми підвісок. Металеві пружні елементи підвісок (листові ресори, пружини, торсіони) та їх розрахунок. Пневматичні пружні елементи. Кутова жорсткість підвіски і стабілізатор поперечної стійкості. Класифікація і вимоги до гідравлічних амортизаторів. Розрахунок амортизатора.Тема 2. Гальмове керування.

Призначення структура і вимоги до гальмового керування. Барабанні гальмові механізми: основні види та розрахунок. Класифікація, переваги і недоліки дискових гальмових механізмів. Елементи розрахунку дискових гальмових механізмів. Розрахунок елементів гальмового привода(гальмової камери головного і робочого циліндрів, підсилювача. Регулятори гальмівних сил. Антиблокувальні системи.


Змістовий модуль 4.

Рульове керування, несучі системи, автомобільні колеса.

Тема 3. Рульове керування.

Призначення структура і вимоги до рульового керування. Призначення вимоги і короткий аналіз рульових механізмів. Призначення і вимоги до рульового привода. Кінематичне і силове передаточні числа та ККД рульового привода. Призначення і вимоги до підсилювача. Схема компоновки підсилювача. Кінематичний розрахунок рульового керування. Підбір параметрів трапеції. Кінематичне передаточне число рульового керування. Силовий розрахунок рульового керування. Розрахунок деталей і вузлів рульового керування(рульового вала, рульового механізму, сошки, рульових пальців, поздовжньої і поперечної тяг, поворотного важеля, підсилювача).Тема 4. Несучі системи.

Призначення вимоги, класифікація і короткий аналіз несучих систем. Навантаження, які діють на несучу систему. Розрахунок рами на згин і кручення. Основи розрахунку несучого кузова.Тема 5. Автомобільні колеса.

Призначення, конструкція автомобільного колеса. Вимоги конструкція і основні геометричні розміри пневматичної шини. Переваги і недоліки камерних і безкамерних шин. Ободи і диски, як складові коліс і вимоги до них. Кріплення коліс.

  1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. 1 семестр

Змістовий модуль 1.

Вступ. Зчеплення. Коробка переміни передач (КПП) і роздавальна коробка

Тема 1. Вступ. Загальні відомості. Завдання вивчення дисципліни та її зв’язок з іншими предметами. Типаж автомобілів. Вимоги до конструкції автомобіля. Компоновочні схеми легкових, вантажних автомобілів, автобусів та їх аналіз. Стадії і етапи проектування автомобілів. Випробування автомобілів. Матеріали, які використовуються в автомобілебудуванні (сталі, чавуни, кольорові метали і сплави, гума і пластмаси, фрикційні матеріали).

9

4

-

-

-

5

8

1

-

-

-

7

Тема 2. Зчеплення. Призначення, вимоги і класифікація зчеплень. Визначення основних розмірів і параметрів зчеплення. Розрахунок показників навантаженості зчеплення. Розрахунок деталей зчеплення (натискних пружин, ведучих і ведених дисків, відтискних коливань).

13

3

2

-

-

8

14

1

1

-

-

12

Тема 3. Коробка переміни передач (КПП) і роздавальна коробка. Призначення, вимоги, класифікація і порівняльний аналіз КПП. Переваги і недоліки двохвальних і трьохвальних КПП. Визначення основних параметрів КПП між осевої віддалі, модуля, ширини вінця, кута нахилу зубців). Розрахунок валів КПП на жорсткість і міцність. Вибір і розрахунок підшипників

23

8

6

-

-

9

23

1

1

-

-

21

Разом за змістовим модулем 1

45

15

8

-

-

22

45

3

2

-

-

40Змістовий модуль 2.

Карданні передачі. Привод ведучих коліс. Мости

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 4. Карданні передачі. Призначення, вимоги і класифікація карданних передач. Кінематика карданних шарнірів нерівних і рівних кутових швидкостей. Вибір основних конструкційних параметрів карданного вала. Критична частота обертання карданного вала. Розрахунок деталей карданних передач (хрестовини, вилки карданного шарніра, підшипника, вала).

9

3

1

-

-

5

11

1

1

-

-

9

Тема 5. Привод ведучих коліс. Означення, особливості конструкції і вимоги до привода. Схеми привода. Призначення, класифікація і короткий аналіз головних передач. Одинарні, подвійні і двохступінчасті головні передачі. Визначення конусної віддалі і модуля конічної передачі зусилля в зачепленні зубчастих коліс конічних і гепоїдних передач. Підбір підшипників і розрахунок валів головної передачі на міцність. Жорсткість елементів головної передачі та методи її підвищення. Призначення, вимоги, класифікація і короткий аналіз диференціалів. Коефіцієнт блокування диференціалу. Визначення модуля і тисків між робочими поверхнями диференціала.

21

7

4

-

-

10

20

1

1

-

-

18

Тема 6. Мости. Загальні відомості про мости. Вимоги до ведучого моста. Розрахунок балки ведучого моста. Вимоги до керованого моста. Розрахунок балки, поворотних кулаків, шворнів, втулок поворотного кулака і опорних підшипників (шайб) керованого моста.

15

5

2

-

-

8

14

1

-

-

-

13

Разом за змістовим модулем 2

45

15

7

-

-

23

45

3

2

-

-

40

Всього за модулем 1

90

30

15

-

-

45

90

6

4

-

-

80
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка