Форма № н 04 двнз “тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського моз україниСторінка1/3
Дата конвертації19.11.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3
Форма № Н - 3.04

ДВНЗ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

МОЗ УКРАЇНИ

Кафедра акушерства та гінекології №1

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
__________проф. Шульгай А.Г.
“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Акушерство

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 1201 Медицина

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 7.12010001 “Лікувальна справа”

(шифр і назва спеціальності)

факультет Медичний

(назва інституту, факультету, відділення)

2014 – 2015 навчальний рік


Робоча програма з акушерства для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 1201 «Медицина», спеціальністю 7.12010001 “ Лікувальна справа ”.

Розробники: д.м.н. завідувач кафедри акушерства та гінекології №1, професор Маланчук Л.М., к.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології №1 Маланчин І.М.

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри акушерства та гінекології №1


Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри акушерства та гінекології №1
_______________________ (Маланчук Л.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Ó__________, 2014 рік

Ó__________, 20 рік


 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 12

Галузь знань

1201 Медицина

(шифр і назва)


Нормативна

Модулів – 4

Спеціальність:

7.12010001 “Лікувальна справа”Рік підготовки

Змістових модулів – 13

4-й

5-й
Семестр

Загальна кількість годин – 360

8-й

9-й

Рік підготовки

5-й

6

10-й

11-12-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 3,85


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст
18 год.

8 год.

Лекції

10

-

Практичні

36 год.

30 год.

Практичні

36

78

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

36 год.

22 год.

Самостійна робота

19 год

57 год

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю:

Тестовий модульний контроль

Тестовий модульний контрольПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 55,5:44,5 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Мета вивчення акушерства та гінекології - кінцеві цілі - встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модуля (природничо-наукова підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модуля або змістового модуля сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія» ґрунтуються на базі навчальних цілей, визначених в освітньо-професійній програмі (ОПП). Вони визначаються таким чином:Завдання:

     Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду;

     Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду

     Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів.

     Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої.

     Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи.

     Визначати фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім’ї.

     Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

     Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві і гінекології.


 • У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: - фізіологічний та патологічний перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду.

 • основи перинатології.

 • невідкладні стани в акушерстві та гінекології.

вміти:

 • зібрати анамнез, провести огляд вагітної, роділлі, породіллі.

 • інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень.

 • визначити тактику ведення вагітної, план родорозрішення або ведення гінекологічної хворої.

 • надати екстрену медичну допомогу.

 • Вести медичну документацію.
 1. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ І: Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду. Патологічний перебіг вагітності.
Змістовий модуль 1. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.
Конкретні цілі:

 1. Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів, жіночого тазу.

 2. Виконувати обстеження вагітної, роділлі та породіллі, первинний огляд та туалет новонародженого.

 3. Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів, післяпологового періоду.

 4. Проводити консультування щодо методу лактаційної аменореї.

Тема 1. Організація акушерської допомоги. Організація служби планування сім’ї: структура, завдання. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань і смертності.

Організація акушерської допомоги. Організація служби планування сім’ї: структура, завдання. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань і смертності.


Тема 2. Клінічна анатомія і фізіологія жіночих статевих органів. Жіночий таз. Плід як об’єкт пологів.

Клінічна анатомія і фізіологія жіночих статевих органів. Таз з анатомічної та акушерської точок зору. Тазове дно. Будова голівки плода. Розміри голівки плода та тулуба. Ознаки доношеності та зрілості плода. Вимірювання та оцінка таза.


Тема 3. Фізіологія вагітності. Методи обстеження вагітних. Перинатальна охорона плода.

Запліднення та розвиток плідного яйця. Плацента, її будова і функція. Критичні періоди розвитку ембріона і плода. Вплив шкідливих факторів на ембріон та плід. Фізіологічні зміни в організмі жінки під час вагітності. Гігієна і харчування вагітної. Методи обстеження вагітної: діагностика ранніх та пізніх термінів вагітності. Топографія плода у матці. Ведення фізіологічної вагітності. Гравідограма. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції. Консультування в контексті ВІЛ-інфекції. Поняття консультування та його етичні принципи. Навички консультування. Визначення допологової відпустки і дати пологів.Тема 4. Фізіологія пологів. Знеболювання пологів.

Передвісники пологів, прелімінарний період. Визначення початку пологів. Біологічна готовність організму до пологів, шкала Бішопа. Біомеханізми пологів при передньому і задньому видах потиличного передлежання. Регуляція пологової діяльності. Клінічний перебіг пологів. Ведення пологів. Партограма. Оцінка новонародженого за шкалою Апгар. Первинний туалет новонародженого, дотримання теплового ланцюжка. Сучасні методи знеболювання пологів: немедикаментозні та медикаментозні.


Тема 5. Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості.

Зміни в організмі породіллі, статевих органах, молочних залозах. Клініка та ведення післяпологового періоду. Концепція грудного вигодовування. Післяпологова контрацепція: метод лактаційної аменореї (МЛА).


Анатомо-фізіологічні особливості періоду новонародженості. Догляд за новонародженим. Переваги сумісного перебування матері та дитини.

Змістовий модуль 2. Патологічний перебіг вагітності.
Конкретні цілі:

 1. Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності та планувати тактику ведення ускладненої вагітності.

 2. Інтерпретувати патологічні зміни клінічної анатомії і фізіології жіночих статевих органів.

 3. Планувати та надавати акушерську допомогу при ускладненому перебігу вагітності.

 4. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.


Тема 6. Аномалії положення та передлежання плода.

Класифікація тазових передлежань. Діагностика та особливості ведення вагітності. Неправильне положення плода: класифікація, діагностика, тактика ведення вагітності. Розгинальні передлежання голівки плода: класифікація, діагностика. Корекція неправильних положень та тазових передлежань під час вагітності.


Тема 7. Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітність.

Аномалії позазародкових елементів плідного яйця/плаценти, плідних оболонок і пупкового канатика. Міхурцевий занесок. Багатоводдя і маловоддя: причини, діагностика тактика ведення вагітності, наслідки для плода і новонародженого. Спадкові та вроджені захворювання плода. Діагностика. Показання до медико-генетичного консультування.

Багатоплідна вагітність: класифікація, діагностика, особливості перебігу та ведення багатоплідної вагітності.
Тема 8. Плацентарна дисфункція. Дистрес плода. Затримка розвитку плода.

Плацентарна дисфункція, дистрес плода, затримка розвитку плода: фактори ризику, класифікація, діагностика, тактика ведення вагітності, профілактика.

Методи діагностики стану плода: неінвазивні - УЗД, КТГ, біофізичний профіль плода, доплерометрія, МРТ; інвазивні - амніоцентез, кордоцентез, біопсія хоріону. Біохімічні методи дослідження у різні терміни вагітності.
Тема 9. Ізоантигенна несумісність крові матері та плода.

Імунологічна несумісність крові матері та плода (резус-конфлікт, несумісність за системою АВО, ізолейкоцитарна та ін.). Патогенез, діагностика, тактика ведення, лікування, та профілактика.


Тема 10. Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

Ранні гестози: класифікація, клініка, діагностика, лікування. Гіпертензивні розлади під час вагітності. Прееклампсія: патогенез, класифікація, діагностика, клініка, лікування, тактика, профілактика. Еклампсія: клініка, діагностика, ускладнення, невідкладна допомога, тактика ведення. Рідкісні форми гестозів.


Тема 11. Невиношування вагітності.

Причини мимовільного переривання вагітності в різні терміни. Класифікація, клініка, діагностика, лікування і профілактика мимовільного переривання вагітності. Загроза передчасних пологів: діагностика, лікування, акушерська тактика. Профілактика невиношування вагітності.


Тема 12. Курація вагітних та породіль, підготовка учбової історії пологів. Захист учбової історії пологів.

Обстеження вагітної, роділлі та породіллі під наглядом викладача. Участь в проведенні пологів. Основи консультування, включаючи консультування з МЛА. Медична етика та деонтологія. Робота з медичною документацією. Захист учбової історії пологів.МОДУЛЬ 2. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Конкретні цілі:

1. Ставити попередній діагноз та проводити диференційний діагноз при різних видах акушерської патології

2. Планувати тактику ведення при патології вагітності, пологів та післяпологового періоду;

3. Планувати профілактичні та реабілітаційні заходи у разі різних видів акушерської патології.

4. Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві.

5. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.Тема 12. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

Тема 13. Невиношування вагітності.

Тема 14. Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки

Тема 15. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях

Тема 16. Акушерські кровотечі під час першого триместру вагітності. Позаматкова вагітність. Акушерські кровотечі під час другої половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві

Тема 17. Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

Тема 18. Післяпологові септичні захворювання
МОДУЛЬ 3 Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї.

Змістовий модуль 4. Ендокринні порушення жіночої статевої системи

Конкретні цілі:

1. Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів.

2. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори гінекологічних захворювань, пов’язаних з ендокринними порушеннями.

3. Ставити попередній діагноз гінекологічних захворювань, пов’язаних з ендокринними порушеннями, планувати обстеження та тактику ведення хворої.

5. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

6. Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в гінекології.Тема 19. Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих.

Тема 20. Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

Тема 21. Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Аномалії положення та розвитку жіночих статевих органів

Змістовий модуль 5. Основи онкогінекології

Конкретні цілі:

1. Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори передракових, доброякісних та злоякісних захворюваннях жіночої статевої системи.

2. Класифікувати і аналізувати клінічну картину передракових, доброякісних та злоякісних захворюваннях жіночої статевої системи.

3.Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при передракових, доброякісних та злоякісних захворюваннях жіночої статевої системи.

4. Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз

5. Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при передракових, доброякісних та злоякісних захворюваннях жіночої статевої системи.

6.Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції

Тема 22. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози.

Тема 23. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання.

Змістовий модуль 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги

Конкретні цілі:

1. Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори запальних захворюваннях жіночої статевої системи і гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги.

2. Класифікувати і аналізувати клінічну картину запальних захворюваннях жіночої статевої системи і гінекологічних захворювань, які потребують невідкладної допомоги.

3.Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при запальних захворюваннях жіночої статевої системи і гінекологічних захворюваннях, які потребують невідкладної допомоги..

4. Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз

5. Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при запальних захворюваннях жіночої статевої системи та гінекологічних захворюваннях, які потребують невідкладної допомоги..Тема 24. Запальні захворювання жіночих статевих органів

Тема 25. «Гострий живіт» в гінекології

Змістовий модуль 7. Неплідний шлюб. Планування сім’ї

Планування сім'ї у ВІЛ-інфікованихКонкретні цілі:

1. Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори неплідності.

2. Класифікувати і аналізувати клінічну картину неплідності..

3.Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при неплідності.

4. Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз порушень менструальної функції жінки

5. Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при неплідності та при порушеннях менструальної функції.

6 .Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції

Тема 26. Неплідний шлюб. Планування сім’ї

Тема 27. Курація хворих, підготовка учбової історії хвороби Захист учбової історії хвороби.
Модуль 4. Акушерство і гінекологія

Змістовий модуль 8. Фізіологічне акушерство

Конкретні цілі:

1 Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів, жіночого тазу

2.Оцінювати стан вагітної, роділлі, породіллі, плода та новонародженого.

3. Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду;. оцінювати перебіг періоду новонародженності.

3. Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду

4. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

5. Надавати акушерську допомогу вагітній, роділлі та породіллі

Тема 28. Фізіологія вагітності, пологів післяпологового періоду. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичной етики та деонтології.

Змістовий модуль 9. Патологія вагітності та пологів

Конкретні цілі:


 1. Визначати особливості обстеження та лікування вагітних та породіль при патології вагітності і пологів.

2. Ставити попередній діагноз проводити диференційний діагноз та планувати тактику ведення основних патологічних станів при вагітності, пологах та післяпологового періоду.

3.Складати план профілактичних та реабілітаційних заходів у разі різних видів акушерської патології

4.Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

5. Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві.Тема 29. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості оперативних втручань в акушерстві.

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія.Тема 30. Багатоплідна вагітність. Передчасне переривання вагітності. Переношування вагітності

Тема 31. Невідповідність голівки плоду та таза матері. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Неправильні положення плода.

Тема 32. Кровотечі пад час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВС-синдром. Термінальні стани в акушерстві

Тема 33. Аномалії скоротливої діяльності матки. Пологовий травматизм матері та плоду. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода.

Тема 34. Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях

Тема 35. Післяпологові септичні захворювання

Змістовий модуль 10. Перинатальна патологія

Конкретні цілі:

1. Ставити попередній діагноз і планувати тактику ведення вагітності, пологів при перинатальних ускладненнях (плацентарній дисфункції, фетальному дистресі та синдромі затримку розвитку плода).

2.Оцінювати результати обстеження стану внутрішньоутробного плода у вагітних, формулювати попередній та проводити диференційний діагноз при різних видах патологічних станів плода.

3. Володіти основними практичними навичками, щодо надання невідкладної допомоги при гіпоксичних станах плода та асфіксії новонароджених.

4.Призначати лікування, складати план профілактичних та реабілітаційних заходів у разі різних видів патології плода.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка