Форма № н 04 двнз “тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського моз україниСторінка3/3
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3

Розподіл балів, що присвоюються студентам
Модуль №1 (поточне тестування)

Оцінка

 

Заняття 1

12

 

Заняття 2

12

 

Заняття 3

12
Заняття 4

12

 

Середній бал за заняття переводиться у шкалу оцінювання

120 балів

Підсумковий контроль засвоєння модуля № 1

80

РАЗОМ сума балів за засвоєння модуля №1

200

 

Мінімальний середній бал, з якою студент допускається до складання підсумкового контролю модуля – 4 бали.

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120 балам.

 

Модульний підсумковий контроль:

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали кількість балів не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового контролю має буди стандартизованою і включати контроль теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми контролю з акушерства визначаються у робочій навчальній програмі.

Максимальна сума балів підсумкового контролю дорівнює 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менш 50 балів.Оцінювання дисципліни:

Оцінка з акушерства виставляється лише тим студентам, яким зарахований модуль з дисципліни.

Кількість балів, яку студент набирає з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з модуля дисципліни і підсумкового контролю засвоєння модуля №1.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ЕCTS  та 4-ри бальну (традиційну)

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕCTS таким чином:
Оцінка ЕCTS

Статистичний показник

А

Найкращі 10 % студентів

B

Наступні 25 % студентів

C

Наступні 30 % студентів

D

Наступні 25 % студентів

E

Останні 10 % студентів

Відсоток студентів визначається на виборці студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4-ри бальну шкалу таким чином:Оцінка ЕCTS

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

А

«5»

B, С

«4»

D, E

«3»

FX, F

«2»

 

Оцінка з дисципліни FX та F («2») виставляється студенту, якому не зараховано хоча б один модуль з дисципліни.

Оцінка FX («2») виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю, не більше 2-ох разів, під час зимових канікул за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму з модуля, або не набрали за поточний навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом.


Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS


Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку
А

відмінно

зараховано


В

добре
С
D

задовільно
E
FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання
F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


14. Методичне забезпечення

1. Матеріали підготовки до лекцій.

2. Презентації лекцій.

3. Матеріали підготовки до практичних занять

4. Методичні вказівки до практичних занять.

5. Варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

6. Тестові завдання для підсумкового тестового модульного контролю.

7. Тестові завдання для щоденного контролю.

8. Варіанти теоретичних питань для самостійного вивчення, ситуаційні задачі

Рекомендована література

Базова


    1. Акушерство та гінекологія: У 4 т.: національний підручник / Кол. авторів; за ред. акад. НАМН України, проф. В.М. Запорожана. – Т.1: Акушерство / В.М. Запорожан, В.К. Чайка, Л.Б. Маркін та ін.; за ред. акад. НАМН України, проф. В.М. Запорожана. – К.:ВСВ " Медицина ", 2013. – 1032с.

    2. Акушерство: підручник / Кол. авторів; за ред. акад. НАН України В.І. Грищенка, проф. М.О. Щербини. – К.: Медицина, 2009.- 408с.

3. Запорожан В.М. Акушерство і гінекологія.К.: «Здоров'я», Т.1,2000. - 432 с.

4. Запорожан В.М. Акушерство і гінекологія.К.: «Здоров'я», Т.2,2000.- 448 с.


Допоміжна

1. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство.К:«Здоров'я», 2000,-725 с.

2. Хміль С.В., Кучма З.М., Романчук Л.І. Акушерство: Підручник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 584 с.

3. Воронин К.В., Потапов В.А., Правосудович А.Н. Акушерское обследование, М.: Медпресс, 2001. -120 с

4. Жиляев Н.И., Жиляев Н.Н., Сопель В.В. Акушерство. Фантомный курс. К, 2002,-210 с.

5. Чернуха Е.А. Родовой блок.-М.: «Триада», 2003.-532 с.

6. Наказ № 503 від 28.12.2002 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги».

7. Наказ № 582 від 15.12.2003 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги».

8. Наказ № 620 від 29.12.2003 «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги».

9. Наказ № 676 від 31.12.2004 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги».

10. Наказ № 782 від 29.12.2005 «Клінічні протоколи з акушерської та гінекологічної допомоги».

11. Наказ № 234 від 10.05.2007 «Інструкція з організації роботи бактеріологічних лабораторій в системі інфекційного контролю в акушерських стаціонарах».

12. Наказ № 899 від 27.12.2006 «Тазове передлежання плода».

13. Наказ № 906 від 27.12.2007 «Перинатальні інфекції».

14. Наказ № 901 від 27.12.2006 «Переношена вагітність».

16. Наказ № 900 від 27.12.2006 «Дистрес плода при вагітності та під час пологів».

17. Маланчук Л.М., Кучма З.М. Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах.- тернопіль: ТДМУ, 2009.- 233-264..

18. «Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», затвердженої законом України від 19.02.2009 р. №10.26-63

19. Клінічний протокол з акушерської допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини» (наказ МОЗ України від 14.11.2007 р. №716)

20. Клінічний протокол «Порядок добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію» (наказ МОЗ України від 19.08.2005 р. №415)16. Інформаційні ресурси

http://intranet.tdmu.edu.ua/education.php
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка