Форма № н 04 Державний заклад Південноукраїнський національний педагогічний університетСкачати 392.36 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.01.2017
Розмір392.36 Kb.
  1   2   3


Форма № Н - 3.04
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського»

Кафедра політичних і права наук


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи

____________________________

“______”_____________2015 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПОЛІТОЛОГІЯ

напрям підготовки 6.030102 Психологія*

факультет психологічної освіти

Одеса


2015

Робоча програма з дисципліни «Політологія» для студентів за напрямом 6.030102 «Психологія*»

„27” серпня, 2015 року.

Розробники: : Ростецька С. І., канд. політ. наук, доцент.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політичних наук і права
Протокол від. № 1 « 27 » серпня 2015 року
Завідувач кафедри _______________________________________ Наумкіна С. М.
« 27 » серпня 2015 року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю 6.030102 «Психологія*»

Протокол від. № 1 « 27 » серпня 2015 року


“ 27 " серпня 2015 року
Голова __________________________________ Копусь О.А
Вчений секретар науково -

методичної комісії __________________________ Осипова Т.Ю.

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік
 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2,5

Галузь знань

0301 соціально – політичні науки
Нормативна


Напрям підготовки

6.030102 «психологія)»
Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):Рік підготовки:

Змістових модулів – 12

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 75

8-й

7- 8 й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


26 год.

7 сем. 2 год.

8 сем. 12 год.


Практичні, семінарські

26 год.

8 сем. - 6 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

23 год.

55 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 69%: 31%

для заочної форми навчання – 27%: 73%
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Політологія» є набуття базових знань з історії політичної думки, теорії політичної науки та прикладної політології: ознайомлення з основними поняттями та категоріями політичної науки, спеціально-науковими теоретичними та прикладними методами пізнання, принципами та механізмами розвитку та функціонування політичної системи, особливостями процесу інституціоналізації політичних відносин в Україні тощо.

Основні завдання вивчення дисципліни «Політологія» полягають в тому, щоб допомогти майбутньому педагогові опанувати систему політичних знань, які змогли б стати теоретичною базою для осмислення сучасних соціально-політичних процесів, критерієм оцінки цих процесів з позицій інтересів суспільства, основою для формування громадянської політичної культури. Курс політології наділяє особу знаннями та навичками необхідними для успішної самореалізації особи в системі політичних та громадянських відносин і хоча і не гарантує виховання моральних якостей які творять з індивіда громадянина, втім, опосередковано, сприяє і цьому.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні:Знати:

 • закономірності становлення предмету політичної науки в історії політичної думки

 • механізми соціально-історичної зумовленості розвитку та функціонування системи політичних відносин

 • спеціально-наукові теоретичні та прикладні методи пізнання

 • принципи розвитку та функціонування політичних систем країн світу

 • особливості функціонування політичної системи України

 • закономірності становлення та діяльності основних політичних інститутів суспільства

 • критерії типологізації політичних режимів сучасності

 • принципи функціонування виборчої та партійних систем

 • сутність та структуру політичної свідомості, види політичної культури

 • основних учасників політичного процесу та способи рекрутування політичної еліти тощо.

уміти:

 • використовувати теоретичні знання на практиці

 • здійснювати коректний аналіз та оцінку політичної ситуації

 • грамотно висловлювати власну політичну позицію у різних формах політичної участі

 • ефективно протистояти політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку інших осіб. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні та історичні основи політичної науки.
Тема 1. Політика як суспільне явище. Політологія як наука.

Суть поняття «політика» у класичній традиції політичної науки. Теоретичні підходи до сучасних інтерпретацій політики як соціального явища. Рівні функціонування системи політичних відносин. Основні концепції політики, її структура та функції. Співвідношення політики із економікою, мораллю, правом та релігією. Процес зародження та інституціоналізації політології як науки та навчальної дисципліни. Предмет та об’єкт політології. «Біхевіоралістична революція» в політичній науці її основні принципи, здобутки та критика. Постбіхевіоралістичний період розвитку політології. Галузі політичного знання. Методологія політичної науки: загально логічні методи наукового пізнання, теоретичні та емпіричні методи в політичній науці.


Тема 2. Політико-правова думка від Стародавнього часу до сучасності.

Політичні уявлення Стародавнього Сходу. Міф як джерело політичної думки Сходу, раціоналізація міфічних уявлень, початок теоретизації соціально-політичного знання. Політична думка античності. Становлення державності та відповідних форм правління. Свобода – фундаментальна цінність, мета політичної теорії та практики. Розвиток давньогрецької політичної думки. Соціально-економічне та політико-правове життя Римської імперії. Середньовіччя. Еволюція соціально-економічних та політичних систем феодального суспільства в країнах Західної Європи. Відродження та Реформація. Криза римсько-католицької церкви, спадок Античності – знаряддя проти доктрин Середньовіччя. Загальнолюдські соціокультурні цінності як фундамент політичної теорії і практики епохи Відродження (Н. Макіавеллі). Реформація – перебудова взаємовідношень церкви та держави (М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Боден). Політичні ідеї Нової доби, сучасна політична думка. Просвітництво. Становлення ранньобуржуазної політики. Соціально-моральний ідеал у вихованні справжньої людини і громадянина Затвердження ідей буржуазної демократії та громадянських свобод Формування принципів політичного лібералізму. Соціал-утопізм та комунізм як пошук соціальної справедливості. Зародження утопічного соціалізму. Основні ідеї утопістів-комуністів та соціалістів-утопістів. Марксистська політична думка. Соціал-демократичні концепції. Консерватизм та лібералізм як системи соціально-економічних та політичних поглядів. Лібералізм як ідеологія та «проект суспільства» . Анархізм – модель бездержавного суспільства. Теорія еліт і соціал-дарвіністські концепції (теорія еліт В. Парето, концепція політичного класу Г. Моска, закон залізної олігархії Р. Міхельса, теорія «зацікавлених груп» А. Бентлі, органічна теорія походження держави Г. Спенсера та ін.). Теорія бюрократії, типологія влади М. Вебера. Технократичні концепції (М. Дюверже, О. Тоффлер, Дж. Гелбрейт).


Тема 3. Політична думка України.

Ґенеза політичних ідей. Історична карта України: між Заходом і Сходом. Княжа доба: формування політико-владних зв’язків, становлення державної ідеології. Національно-визвольна боротьба. Соціальний стан і природа козацтва. «Гетьманське самодержавство» – створення християнської козацької республіки (конституція П. Орлика). Утворення козацько-гетьманської держави (Б.Хмельницький), укладення Переяславської угоди, Березневі статті про державний устрій в Україні. Боротьба проти колонізації України Російською імперією (І. Виговський, П. Дорошенко, І. Мазепа, П. Полуботок). Києво-Могилянська академія як центр формування національної свідомості. Політична думка Нової доби. Розвиток ідей соціального та національного визволення. Кирило-Мефодіївське товариство (М. Костомаров, П. Куліш, В. Бєлозерський). Політико-правові погляди Т. Шевченка. Ліберально-демократичні ідеї М. Драгоманова. І. Франко і марксизм. Соціал-демократичні погляди Л. Українки. Політичні концепції українських мислителів початку ХХ ст. Теорія національного самовизначення М. Грушевського. Державницька ідея В. Винниченка. Націоналізм Д. Донцова. Монархічно-гетьманська концепція В. Липинського.


Тема 4. Влада як соціальний феномен.

Влада як суспільне і політичне явище. Сутність влади. Історичні форми влади. Еволюція вчень про владу. Сучасні концепції влади. Структура влади. Суб'єкт та об'єкт влади. Ресурси влади. Процес здійснення влади. Різновиди влади. Природа і сутність політичної влади. Особливості і функції політичної влади. Принцип розподілу влади в демократичному суспільстві.

Політичне панування і підлеглість. Природа підлеглості. Легітимність влади. Співвідношення понять «легітимність» влади і «легальність» влади. Типи легітимності за М. Вебером. Кризи легітимності і способи їх врегулювання. Особливості здійснення політичної влади в Україні.


Змістовий модуль 2. Інституціональні ті неінституціональні засади політики.
Тема 5. Політична система суспільства.

Політична система суспільства: поняття і структура. Історичні форми і типи політичних систем. Національні типи політичних систем. Демократична, авторитарна і тоталітарна політичні системи. Їх ознаки. Функції політичної системи: забезпечення політичної влади соціальних груп або більшості членів суспільства, управління різними сферами життєдіяльності людей, визначення мети, шляхів і програм розвитку суспільства, мобілізація засобів і ресурсів, виявлення, представництво і задовільнення суб’єктів політичних відносин, інтеграція суспільства, розподіл матеріальних і духовних цінностей, політична соціалізація членів суспільства, легітимація політичної влади. Основні тенденції розвитку політичних систем. Закономірності рівноваги, маятника та інші. Політична система сучасної України, її особливості.


Тема 6. Держава як інститут політичної системи. Правова держава і соціальна держава.

Держава у політичній системі суспільства. Держава як базовий інститут політичної системи. Походження держави. Поняття і ознаки держави. Суверенітет держави, наявність публічної влади, територіальний поділ населення, єдина фіскальна система, національне законодавство, монополія на застосування сили і фізичний примус та інші. Економічні, політичні і правові основи суверенітету держави. Функції держави – основні напрямки діяльності держави. Система органів державної влади. Типологія держав: формаційний і цивілізаційний. Форма держави – засіб організації політичної влади, що включає в себе форму правління, форму державного устрою і політичний режим. Форми державного правління: монархія і республіка. Абсолютна і конституційна монархія. Сучасний монархізм. Ідея республіканізму. Президентська, змішана і парламентська республіки. Ознаки монархії і республіки. Форма державного устрою – територіально-організаційна структура. Унітарна держава. Принцип федералізму, федеральна держава. Конфедерація як форма короткотривалого об’єднання суверенних держав. Розвиток та сучасна інтерпретація концепції правової держави. Концепція соціальної держави, її ідеологічні інтерпретації. Поняття та принципи громадянського суспільства.Тема 7. Політичний режим.

Поняття політичного режиму. Основні критерії типологізації політичних режимів. Історичні форми диктатури. Сучасні форми диктатури: тоталітаризм та авторитаризм. Принципи тоталітаризму, причини його утвердження у ХХ столітті. Принципи авторитаризму, причини його відтворення в умовах сучасного політичного процесу. Різновиди авторитарних режимів. Основні принципи та теорії демократії.Тема 8. Політичні партії та громадські рухи. Партії і суспільні рухи в політичному житті суспільства. Історія виникнення і розвитку політичних партій, їх ознаки і призначення в суспільстві. Місце партій у суспільному житті: партії і політичний режим; партії і парламент, партії і громадські організації. Міжпартійні відносини. Політичні об’єднання і групи тиску. Функції політичних партій. Класифікація політичних партій. Ідеологічні орієнтації партій. Поняття партійної системи. Природа і особливості партійних систем. Типи партійних систем. Особливості багатопартійності в Україні. Суспільно-політичні організації і рухи в політичному житті суспільства. Політичні об’єднання і групи тиску. Відмінність суспільно-політичних рухів від політичних партій. Види суспільно-політичних рухів: соціально-політичні, конфесійні, екологічні, наукові, ліві, центристські, праві, масові та елітарні; професійні, жіночі, молодіжні, революційні, консервативні, загальнодемократичні та інші.

Базові характеристики і партійна палітра політичних об’єднань в Україні. Особливості і тенденції розвитку партійних систем в сучасному світі.


Тема 9. Вибори та виборчі системи. Вибори і суспільна стабільність. Організація та проведення виборів. Перевиборча кампанія. Принцип загального та однакового виборчого права. Основні виборчі системи. Мажоритарна система абсолютної та відносної більшості. Конкретно-історичні особливості мажоритарної системи. Пропорційна система. Вплив виборчої системи на партійну систему суспільства. Референдум як пряме, безпосереднє звертання до виборців. Виборча інженерія як засіб політичної боротьби.
Тема 10. Політична культура. Політична соціалізація.

Поняття політичної свідомості. Структура і функції політичної свідомості. Політична ідеологія. Сутність і історичні умови виникнення ідеологій. Функції політичної ідеології. Типологія політичних ідеологій. Політична психологія. Політична поведінка. Типи політичної поведінки.

Громадська думка. Психологічні механізми формування політичної свідомості. Політичні комунікації. Політичне маніпулювання. Поняття, функції і особливості політичного впливу ЗМІ.

Політична культура. Сутність і значення політичної культури в політичному житті суспільства. Концепції політичної культури. Функції і структура політичної культури. Типи політичної культури. Політична субкультура. Громадянська політична культура Особливості політичної культури сучасного українського суспільства.

Політична соціалізація. Типи і механізми політичної соціалізації. Етапи політичної соціалізації. Первинна і вторинна соціалізація особистості. Учасники процесу політичної соціалізації. Стан системи політичної соціалізації особистості в сучасному українському суспільстві.

Тема 11. Соціальні спільноти як політичні актори. Політичні еліти та політичне лідерство.

Поняття про політичні еліти. Ранні теорії еліти: теорія «політичного класу» Г  Моски, концепція «циркуляції еліт» В. Паретто і «залізний закон олігархії» Р. Міхельса. Основні напрямки сучасної елітарної теорії. Макіавеллістська школа. Ціннісні теорії. Теорії демократичного елітизму. Концепції плюралізму еліт. Ліволіберальні концепції. Концепція «національної аристократії» В. Липинського.

Типологія еліт. Системи рекрутування еліт. Коефіцієнт еліти.

Поняття лідерства. Ідеї лідерства в історії. Дефініції лідерства. Об'єктивна та суб'єктивна сторони лідерства.

Природа політичного лідерства. Теорії лідерства. Ситуаційна концепція. Теорія конституєнтів. Психологічні концепції і інтерактивний аналіз. Типи лідерства за М. Вебером.

Класифікація, функції і тенденції розвитку лідерства. Типи, види та стилі лідерства. Імідж лідера.

Політична еліта і лідери в Україні.
Тема 12. Україна в геополітичному вимірі: історія і сучасність.

Україна – суб'єкт міжнародної політики. Місце України у сучасному геополітичному просторі. Політичні чинники входження України до міжнародних структур. Геополітичне становище України. Стратегія вибору пріо­ритетів та стратегічних партнерів. Україна: від об’єкта до суб'єкта світової політики. Геополітична легітимація ролі України у ново­му світовому порядку. Національні інтереси України та можливі наслідки її інтеграції в єдиний Євразійський простір. Євразійський синдром у пошуках стратегії відносин із Заходом. Українсько-російські відносини та політика Заходу. Силові комбінації нового Євразійського простору. Проблеми імперії. Політика Росії стосовно України. Російське питання як де стабілізуючий чинник. Міф про слов'янську ідею, про слов'янську єдність. Сучасний "панславізм". Проблема національної безпеки України. Конфлікт чи співробітництво. Демократія як механізм геополітики.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

П

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні та історичні основи політичної науки.

Тема 1. Політика як суспільне явище. Політологія як наука.

6

2

22

8

2

24

Тема 2. Політико-правова думка від Стародавнього часу до сучасності.

8

2

24

8

2


6

Тема3. Політична думка України.


6

2

22

7

1


6

Тема 4. Влада як соціальний феномен.

6

2

22

5

1


4

Разом за змістовим модулем 1

26

8

810

28

6

220

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Змістовий модуль 2. Інституціональні та неінституціональні засади політики


Тема 1 Політична система суспільства.

6

2

22

8

2


4

Тема 2. Держава як інститут політичної системи. Правова держава і соціальна держава.


10

4

42

7

2


5

Тема 3. Політичний режим.


6

2

22

7
24

Тема 4. Політичні партії та громадські рухи.

6

2

22

6
14

Тема 5. Вибори та виборчі системи.

2

2

22

8

2

14

Тема 6. Політична культура. Політична соціалізація.


5

2

21

5

5

Тема 7. Соціальні спільноти як політичні актори. Політичні еліти та політичне лідерство.


5

2

21

5

4

Тема 8. Україна в геополітичному вимірі: історія і сучасність.

5

2

21

7

2


5

Разом за змістовим модулем 2

49

18

1813

47

8

435
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка