Форма № н 04 бердянський державний педагогічний університет кафедра іноземних мов «затверджую»Скачати 246.53 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір246.53 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

Федорик В.М.

____________

«30» серпня 2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СТИЛІСТИКА

(англійська)
галузь 0101 «Педагогічна освіта»,

спеціальність 7.010102 «Початкова освіта.

спеціалізація Іноземна мова (англійська або німецька)»

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙБердянськ - 2012

Робоча програма дисципліни «Стилістика» для студентів галузі 0101 Педагогічна освіта, напряму підготовки 7.010102 Початкова освіта. Іноземна мова (англійська або німецька)”.


Розробники: к.пед.н., доц. О.А. Халабузар

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов

протокол від 13 серпня 2012 № 1


Завідувач кафедри іноземних мов ____________________ О.Б. Ярова

Схвалено методичною радою ІФСК

протокол від 20 серпня 2012 року № 1

Голова _______________ О.П. Новик

Халабузар О.А., 2012 рік

 БДПУ, 2012 рік
 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0101 Педагогічна освіта, (шифр і назва)Нормативна

(за вибором)Модулів – 6

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.010102 «Початкова освіта». Спеціалізація Іноземна мова (англійська або німецька)”


Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 90

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 42

самостійної роботи студента - 48


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст20 год.

6 год.

Практичні, семінарські

22 год.
Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

48 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 42/48

для заочної форми навчання – 16/84
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Стилістика” є підготовка студентів до самостійного опрацювання лінгвістичних наукових джерел, аналізу власне мовних одиниць із урахуванням власне граматичних, семантико-синтаксичних і комунікативних їхніх ознак, аналізу складних мовних процесів.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Стилістика” є:

1) актуалізація і конкретизація знань, набутих при вивченні іноземної мови шляхом прагматичного опанування прикладного змісту стилістики;

2) формування базових знань і вмінь, необхідних для свідомого опанування змісту дисципліни «Стилістика іноземної мови»;

3) формування теоретичного базису та практичного досвіду щодо засад стилістики іноземної мови;

4) опанування системним світоглядом щодо граматичних, семантико-синтаксичних і комунікативних ознак мовних одиниць;

5) підвищення інтересу, намірів, спрямованості і схильностей до професійної діяльності;
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

імена та праці визначних вітчизняних та зарубіжних мовознавців, що активно працювали у галузі мовознавства;

- основні фонетичні, морфологічні, синтаксичні одиниці та категорії граматики;

- морфологічні та синтаксичні зв’язки та відношення у межах морфологічних та синтаксичних одиниць.


вміти :

 1. Визначати характер мовних зв’язків та відношень у межах морфологічних та синтаксичних одиниць;

 2. Аналізувати, конспектувати першоджерельні статті та монографії у галузі морфології, синтаксису, стилістики;

 3. Розібратися професійно у лінгвістичних проблемах

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___72____ години/__2______ кредити ECTS.
 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. The Fundamentals of Stylistics.

Тема 1. The Notion of Stylistics.

Тема 2. Functional Styles.

Змістовий модуль 2. Stylistic Lexicology

Тема 1. Lexical Level.

Тема 2. Lexical Stylistic Devices

Змістовий модуль 3. Phonetic and Graphic Expressive Means and Stylistic Devices

Тема 1. Phonetic and Graphic Expressive Means.

Тема 2. . Lexico-semantic Stylistic Devices.

Змістовий модуль 4. Stylistic Semasiology


Тема 1. Stylistic Syntax.

Тема 2. Parceling. Repetition.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. The Fundamentals of Stylistics.

Тема 1. The Notion of Stylistics.

7

2

23

7

2


5

Тема 2. Functional Styles.

8

2

24

8

8

Разом за змістовим модулем 1

15

4

47

15

2


13

Змістовий модуль 2. Stylistic Lexicology

Тема 1. Lexical Level.

7

2

23

7

2


5

Тема 2. Lexical Stylistic Devices

8

2

24

8

8

Разом за змістовим модулем 2

15

4

47

15

2


13

Модуль 3. Phonetic and Graphic Expressive Means and Stylistic Devices

Тема 1. Phonetic and Graphic Expressive Means


7

2

23

7

2


5

Тема 2. Lexico-semantic Stylistic Devices.

8

2

24

8

8

Разом за змістовим модулем 3


15

4

47

15

2


13

Змістовий модуль 4. Stylistic Semasiology

Тема 1. Stylistic Syntax.

7

2

23

7

7

Тема 2. Parceling. Repetition.


8

2

24

8

8

Разом за змістовим модулем 4


15

4

47

15

15

Змістовий модуль 5

Literary Criticism and Theory


8

2

24

8

8

Writing Critical Essays. Stylistical Analysis.


7
25

7

7

Разом за змістовим модулем 5

15

2

49

15

15

Змістовий модуль 6

Responding to Fiction..

5
23

5

5

Responding to Poetry. Responding to Drama

10

2


8

10

10

Разом за змістовим модулем 6

15

2

27

15

15

Усього годин


90

20

2248

90

6


84

5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

The notion of Stylistics.

Phono-Graphical Stylistics

Morphological level.

Sound instrumenting.

Graphon.


2

2

Functional Styles.

The style of official documents.

The style of scientific prose.

The newspaper style.

2

3.

Lexical Stylistic Devices Lexical Level.

Word & its Semantic Structure. Stylistic Differentiation of the vocabulary. Neutral words.Terms2

4

Word and its Semantic Structure.

Metaphor. Metonymy. Synecdoche. Play on Words. Irony. Epithet. Hyperbole. Understatement. Oximoron2

5

Phonetic and Graphic Expressive Means and Stylistic Devices. Rhyme. Instrumentation. Alliteration. Onomatopoeia

2

6

Generalities of using of the Stylistic Devices.

Antithesis. Periphrasis. Stylistic Semasiology.

Lexico-semantic stylistic Devices


2

7

Stylistic Semasiology.

Lexical Level. Word & its Semantic Structure.

Stylistic Differentiation of the Vocabulary


2

8

Stylistic Syntax.

Syntactic Stylistic Devices. Lexico – Syntactical Stylistic Devices.

Antithesis. Climax. Anticlimax. Simile/ Litotes.Periphrasis


2

9

Literary Criticism and Theory

2

10

Writing Critical Essays. Stylistical Analysis.

2

11

Responding to Fiction..

2


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Morphemic Repetition. Say what can be considered the subject matter of the extract.

4

2

Neutral Words -Analyse the syntactic and compositional arrangement of the three utterances within the extract.

4

3

Slang. Jargonisms

What are the stylistic functions of simile and detachment What effect is produced by the simile contain­ing allusion?
4

4

Practical assignment

Analyze the syntactic and compositional arrangement of the three utterances within the extract.4

5

Punctuation.

Point out all cases of alliteration observed in the text and analyze whether they serve any pragmatic function.4

6

Dialogue

4

7

Analysis of the extract of the given text.

Characterize the types and stylistic functions of all metaphoric ex­pressions used in the extract. What image is created by their means?4

8

Stylistic Syntax Syntactic Stylistic Devices

4

9

Analysis of the extract of the given text.

10

The subject of stylistics and its place in the system of related disciplines. Types of stylistics.


4

11

The styles of drama and poetry.


4

12

The style of official documents. The style of scientific prose.Разом

48


7. Індивідуальні завдання


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

The subject of stylistics and its place in the system of related disciplines. Types of stylistics.


4

2

The styles of drama and poetry.


4

3

Slang. Jargonisms

What are the stylistic functions of simile and detachment What effect is produced by the simile contain­ing allusion?
4

4

The literary colloquial style and informal colloquial style

4

5

Special colloquial vocabulary: professionalisms, dialectal words, vulgar words

4

6

The belletristic style. The language of emotive prose.

2

7

The newspaper style. The publicistic style.

4

8

The style of official documents. The style of scientific prose.

2

Разом

28


8. Методи навчання

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний, продуктивний методи, розповідь-пояснення, бесіда, бінарна лекція, лекція-дискусія.

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності: інтегрований, частково-пошуковий, дослідницький.

9. Методи контролю

Важливим компонентом процесу оволодіння студентом майбутньою спеціальністю є перевірка набутих знань і вмінь. Перевірка знань, вмінь і навичок, зазвичай буває чотирьох видів: попередня, поточна, періодична, підсумкова. Будь-який контроль знань має свою форму, яка поділяється за способом подання інформації і за способом організації перевірки засвоєного навчального матеріалу. За способом подання інформації контроль знань здійснюють в усній та письмовій формі. Також виділяють програмований машинний і безмашинний контроль. Зрозуміло, що є і комбінований варіант, тобто коли певну частину контрольного завдання студент виконує письмово, а решту – усно.

За способом організації контрольну перевірку знань і вмінь слід поділяти на фронтальну, групову, диференційовану та індивідуальну. В практиці частіше зустрічаються змішані види перевірки знань, які можуть здійснюватись, наприклад, за таких форм: в письмовій (за способом подання інформації) і груповій (за способом організації), або усній і фронтальній.

Вступне оцінювання проводиться з метою розподілу студентів у групи за рівнями володіння мовою. Студентам пропонується стандартний тест, затверджений на засіданні кафедри, що враховує державні стандарти базової і повної середньої освіти.

У результаті вступного тестування студенти отримують інформацію про свій особистий рівень володіння мовою (шкала розподілу за рівнями володіння мовою).Поточне оцінювання здійснюється протягом курсу і дає можливість отримати негайну інформацію про результати навчання студента під час конкретного модуля.

Модульне оцінювання здійснюється по закінченню вивчення навчального матеріалу кожного модуля. Ця форма дозволяє з’ясувати, чи досягли студенти мети.

Модульне оцінювання охоплює контроль лексико-граматичних навичок, читання та розуміння прочитаного.10. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

100

10

15

10

15

10

15

10

15


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення
12. Базова література: 1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (сти­листика декодирования).- Л.: Просвещение, 1981. – 256 c.

 2. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык. — М.: Флинта, 2002. – 256 c.

 3. Знаменская Т. А. Стилистика английского языка. Основы курса. -М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 230 c.

 4. Кухаренко В. А. Интерпретация текста. - Л.: Просвещение, 1979. – 150 c.

 5. Мороховский А. Н. и др. Стилистика английского языка. — Киев: Вища школа, 1999.

 6. Wales K. A Dictionary of Stylistics. - London: Longman, 2001.

 7. Wright L., Hope J. Stylistics: A Practical Coursebook. - London: Routledge, 1995.

 8. Разинкина Н. М. Функциональная стилистика английского языка. -М: Высшая школа, 1989.

 9. Bradford Т. Stull. The Elements of Figurative Language. - London: Prentice Hall, 2002.Допоміжна література


 1. Виноградов С. Введение в переводоведение. - М.: ИОСОРАО. - 2001. – С.159-161.

 2. Гладуш Н.Ф. Прагматика перекладу, навч.поібник. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2007.-104 с.

 3. Дубенко О.Ю.Порівняльна стилістика англійської та української мов.Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГа, 2005. – 224с.

 4. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури.Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця, Нова книга, 2004. – 576с.

 5. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. - М.: «ЗТС», 2001. – С.39-42.

 6. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник для студентів. — Київ: Юніверс, 2003. — 280 с.

 7. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. - К.: Вища школа, 1986. – 154с.

 8. Кунин А.В. Фразеология современного английского язьїка. - М.: Междунар. отношения, 1972.

 9. Лановик 3. Художній переклад як проблема компаративістики // Літературознавча компаративістика. — Тернопіль, 2002. — С. 256—271.

 10. Лановик М. Перекладознавчі проблеми компаративістики крізь призму літературознавчих теорій // Літературознавча компаративістика. — Тернопіль, 2002. — С. 272—309.

 11. Максимов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького тексту для студентів факультету перекладачів. - К.: Ленвіт, 2010. – 175с.

 12. Москаленко М. Тисячоліття: переклад у державі слова // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Русі. — Київ: Дніпро, 2006.  — С. 5-38.

 13. Слепович В.С.Курс переводаюTranslation Course/ В.С.Слепович. – Мн.: «Тетра-системс». – 2002. – 272с.

 14. Alan V. Deardorff Deardorff's Glossary of International Economics. 21 Dec, 2001 http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/

 15. McDowell Josh and Stewart. The Bible. Here's Life Publishers ' INC. San Bernardino. California, 1983.

 16. Gentzler E. Contemporary Translation Theories. - London and New York. Routledge, 1993. – 34p

 17. Hoey Michael. Patterns of Lexis in Text. - Oxford: Ox.University Press, 1991. – 64 p.

6. Alan V. Deardorff Deardorff's Glossary of International Economics. 21 Dec, 2001 http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/

7. McDowell Josh and Stewart. The Bible. Here's Life Publishers ' INC. San Bernardino. California, 1983.

8. Draper J. W. The Theory of translation in the 18.Century.

9. Gentzler E. Contemporary Translation Theories. - London and New York. Routledge, 1993.

10. Hoey Michael. Patterns of Lexis in Text. - Oxford: Ox.University Press, 1991.

11. Nida E. Componental Analysis of Meaning. - The Hague - Paris: Moton, 1975.Ukrainian-English Transliteration Table. 22 March, 2002. http://www.rada.kiev.ua/translit.

СЛОВНИКИ ТА ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Англо-український словник. Склав М.І.Балла. Т.т.1,2. -  Київ: Вид-во "Освіта". 1996.

 2. Андрианов С.Н., Берсон А.С., Никифоров А.С. Англо-русский юридический словарь. - Москва: Изд-во "Русский язык", Издательская фирма "Рея", 1993.

 3. Англо-український фразеологічний словник. Склав К.Т.Баранцев. Київ: Вид-во "Радянська школа", 1969.

 4. Бендзар Б., Бобинець С. Українська фонографічна передача антропонімів античної, англо-, німецько- і франкомовної літератур. - Ужгород, вид-во "Закарпаття", 2000.

 5. Гиляревский Р.С., Старостин Б.А. Иностранные имена и названия в русском тексте. Справочник, 3 изд., М., 1985

 6. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. - Київ-Кременчук, 1999

 7. А.В.Кунин Англо-русский фразеологический словарь. Издание третье, т.т.1-2, "Советская энциклопедия", М., 1967. Издание четвертое, "Русский язык", М., 1984

 8. Литературные аллюзии, образы и цитаты в английском языке. Справочное пособие. Составитель Клюкина Т.П. Москва: Высшие курсы иностранных языков МИД СССР, 1990.

 9. И.А.Уолш, В.П.Берков Русско-английский словарь крылатых слов. "Русский язык", М., 1985.

 10. M.Benson, E.Benson, R.Ilson The BBI Combinatory Dictionary of English. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia. Изд-во "Русский язык", Москва. 1990.


13. Інформаційні ресурси 1. http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/

 2. http://www.rada.kiev.ua/translit.

 3. 5б 308

 4. ABBYY Lingvo 9.0. Многоязычный электронный словарь [электронный ресурс], 2003 ABBYY Lingvo Software (516 Мб). - Электронный оптовый диск (CD-ROM)

 5. www.wikipedia.org

 6. www.sparknotes.com

 7. www.oup.com/elt/englishfile/pre-intermediate

 8. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate

 9. BBC News, http://news.bbc.co.uk/

 10. Guardian Unlimited, http://www.guardian.co.uk

 11. InoPressa, http://www.inopressa.ru

 12. International Herald Tribune, http://www.iht.com/

 13. The Independent, http://www.independent.co.nk

 14. “The Moscow News” www.mnweekly.ru

 15. The New York Times, http://nvtimes.com

 16. «СМИ.Ру» http://www.smi.ru

 17. «Известия Инфо» www.izv.info

 18. «Лента.Ру» http://lenta.ru

 19. РИА «Новости» www.rian.ru

 20. «Независимая газета» www.ng.ru

 21. «Аргументы и факты» http://www.aif.ru

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка