Фмт загальна кількість годин 162/4,5 Спеціальність 070106, 070106 мсСкачати 120.16 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір120.16 Kb.
Заступник декана ФМТ з НМР _________ О. В. Петров

РОБОЧИЙ ПЛАН


дисципліни «Деталі машин і ПТО» (заочна ф. н.)
Факультет ФМТ Загальна кількість годин 162/4,5

Спеціальність 6.070106, 6.070106 мс З них:

Кафедра МРВ ОАВ Лекцій 14

Курс 3,1 мс Практичних занять 6

Групи 1 АТ; 1 АТ-15 мс; Лабораторних занять 4

Триместр 6;2 мс Курсове проектування 36/1,0

Навчальний рік 2015-2016 Самостійна (поза аудиторна) робота 138

(у т. ч. 36 год. – КП)
залік

іспит +
  1. ГРАФІК НАЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Види занять

Навчальні тижні

та заходів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

АУДИТОРНІ (години за роз-кла-дом)

Лекції 14

Практичні (сем) заняття 6

Лабораторні заняття 4

Курсов. проектув.

СРС (інд. заняття)


14

6

4}

Зар

о
з

з
а

к
н

л
я

а
т

д
ь

о

мМРС:

Контрольні заходи

Модулі


СРС (позааудиторна)
Курсові проекти,

Курсові роботи,

Розрахунково-графічні завдання

Вивчення теоретично-го матеріалу, виконан-ня домашніх завдань, підготовка до прак-тичних, лабораторн. занять, семінарів, кон-трольних робіт, ко-локвіумів тощографік роботи

100%

години

36


За індивідуальним графіком

графік вико-наннягодини


102


За графіком навчального процесу

Консультації з теоретичного курсу ....................................

Екскурсії ..............................

Перегляд тематичних кіно- та відеофільмів


З г і д н о г р а ф і к у деканатуНавчальн. навантаж. студентів

Аудиторн.. 24

За розкладом занять

Позааудит.138

Загальне ..162

За графіком навчального процесу
Загальний обсяг навантаження студентів затверджено на засіданні кафедри МРВ та ОАВ


« » _____________ 2015 р. Протокол № ____

Зав. кафедрою МРВ та ОАВ _____________________ Іскович-Лотоцький Р. Д.

2. План і зміст основних навчальних заходів


Навч. тиждень

Лекції

Практичні (семінарські) та лабораторні заняття

порядковий номер та короткий зміст

годин

порядковий номер та короткий зміст

1

2

3

4

За розкладом занять

1.Організаця вивчення дисципліни за КМС. Мета та завдання дисципліни. Основні принципи конструювання машин та їх деталей. Елементи теорії надійності. [1…6, 9].

2

1. Первинний інструктаж з питань охорони праці та життєдіяльності. Кінематичний розрахунок механічних приводів (практичне заняття №1).

2.Механічний привод та передачі.

Пасові передачі, теорія передачі.

Розрахунок і конструювання. [1…6, 9].


2

2. Проектний та перевірочний розрахунки зубчастих циліндричних та конічних передач (практичне заняття №2).

3. Зубчасті циліндричні та конічні передачі. Основи розрахунку зубчастих передач на контактну та згинальну витривалість [1…6, 9].

4

3 Проектний та перевірочний розрахунки черв’ячних передач (практичне заняття №3).

4. Черв’ячні передачі. Особливості розрахунку черв’ячних передач на контактну та згинальну витривалість [1…6, 9].

2

4. Вивчення конструкцій циліндричних зубчастих редукторів (лабораторна робота №1).

5. Підшипники кочення та ковзання. Основи розрахунку і вибору [1…6].

1

5. Вивчення конструкцій черв’я-чних редукторів (лабораторна робота №2).

6. З’єднання. Нарізні, шпонкові та шліцьові з’єднання та основи їх розрахунку на міцність.

[1…6].


1

6. Вивчення конструкцій і системи маркірування підшипників кочення (лабораторна робота №3).

7. Механізми підйому та машини непере

рвного транспорту. Основні поняття,

основи розрахунку.[10].


2Σ14
(з обов’язковим посиланням на літературу у графах 2, 7, 8)годин

ТЗН

Самостійна робота студентів (СРС),

короткий зміст модулів і тем СРСТематика та короткий зміст розрахунково-графічних завдань, контрольних робіт тощо

5

6

7

8

Практичні заняття

2

Рисунки на дошці, реальні прилади та пристрої для вимірювання теплових величин.


ТД 100 балів:

Курсові проекти виконуються за індивідуальним завданнями тематика яких – розробка за заданою кінематичною схемою і вхідними даними механічних приводів машин неперервного транспорту (різних типів конвеєрів), піднімальних механізмів (вертикальних і горизонтальних лебідок), простих коробок передач, комбінованих та вбудованих редукторних передач тощо. [1...9].

− виконання та захист лабораторних робіт (3 лаб. роботи) – 74 бали (максимальна кількість);

2

2

Примітка. Студенти заочної форми навчання, які набрали 35 балів і вище, допускаються до складання іспиту.

Лабораторні заняття

2

Бальна оцінка курсового

проекту – 100 балів:

− пояснювальна записка – до 30 балів;

− ілюстративна частина – 3 аркуші креслень ф. А1: складальне креслення привода; складальне креслення редуктора чи простої коробки передач; складальне креслення простої складальної одиниці та робочі креслення двох спряжених між собою деталей, які розміщені на одному аркуші ф. А1. – до 44 балів;

− захист проекту – до 26 балів.


1

1

− іспит – 26 балів.

Σ10 = 4 лаб.+

+ 6 практ.

Тематика СРС

Студенти заочної форми навчання самостійно вивчають дисципліну за тематикою змістових модулів робочої навчальної програми дисципліни і рекомендованою літературою та іншими джерелами інформації про розрахунок і конструювання деталей і вузлів машин загальномашинобудівного призначення [1...10].
Бюджет часу СРС для

138

3. ПРІЗВИЩА ВИКЛАДАЧІВ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ЗАНЯТТЯ, КЕРУЮТЬ КУРСОВИМ ПРОЕКТОМ ТА РГЗПотік

Група

Лекції

Практичні заняття (семінари)

Лабораторні

заняття


Курсовий проект

1

1 АТ;

1АТ-15мс


ст. викл. Слабкий А.В.

ст. викл. Слабкий А.В. (гр. 1АТ)

доц. Манжілевський О.Д.

(гр. 2АТ)


ст. викл. Слабкий А.В.

ст. викл. Слабкий А.В.,

доц. Манжілевський О.Д.Співвідношення між абсолютними бальними оцінками

та оцінками за національною і ECTS шкалами


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ESTS

Оцінка за національною шкалою

90 − 100

A

відмінно

82 − 89

B

добре

74 − 81

C

64 − 73

D

задовільно

60 − 63

E

35 − 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0 −34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

4. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – К.: Вища школа, 1993. – 556 с.

2 Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – Л.: Афіша, 2004. – 578 с.

3. Мархель І. І. Деталі машин: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2005. – 368 с.

4. Решетов Д. Н. Деталі машин. Учебн. – М.: Машиностроение, 1989. – 496 с.

5. Иосилевич Г. Б. Детали машин. Учебн. – М.: Машиностроение,

1988. – 496 с.

6. Иванов М. Н. Детали машин. Учебн. – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с.

7. Киркач Н. Ф., Баласанян Р.Н. Расчет и проектирование деталей машин: Учебн. Пособие, 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков: узд-во «Основа» при ХТУ, 1991, в 2-х кн. 1 кн. – 136 с.; 2 кн. – 142 с

8. Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя в 3-х томах. 8-е изд. перераб. и доп. Под. ред. И. Н. Жестоковой. – М.: Машиностроение, 2001: Т1 – 920 с.; Т2 – 912 с.; Т3 –864 с.

9. Сторожев В. П. Механические передачи: − К.: Алерта, 2005. – 783 с.10. Шестопалов К.К.Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины. Уч. пособ. – М. : Изд. центр «Академия», 2005 – 320с.
ПРИМІТКА: Робочий план складається у 2-х примірниках і подається до відповідного деканату не пізніше, ніж за місяць до початку семестру.
ВИКЛАДАЧІ: __________ ст. викл, к.т.н. Слабкий А.В. __________ доц, к.т.н. Манжілевський О.Д.
Зав. кафедри ____________ проф., д.т.н. Іскович-Лотоцький Р. Д.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка