Фінансовий ринокСторінка7/7
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці


 1. Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України.

 2. Особливості структури фінансового ринку та діяльності його суб'єктів в Україні та за кордоном.

 3. Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа.

 4. Заощадження та інвестиції: особливості їх формування в Україні.

 5. Механізми забезпечення ефективного кругообігу фінансових ресурсів.

 6. Особливості функціонування українського ринку золота і дорогоцінних металів.

 7. Особливості розвитку фінансового ринку в Україні протягом 1999-2009 років.

 8. Аналіз тактичних та стратегічних напрямків розвитку фінансового ринку України (по окремих сегментах).

 9. Світова фінансова криза та її вплив на вітчизняний ринок фінансових послуг.


Тема 2. Регулювання фінансового ринку

 1. Державне регулювання фінансового ринку в Україні, його значення та основні механізми.

 2. Особливості регулювання фінансового ринку в США.

 3. Особливості регулювання фінансового ринку в європейських країнах (за вибором).

 4. Система заходів щодо державного регулювання фінансового ринку в Україні: основні проблеми та механізми їх вирішення (по окремих сегментах).

 5. Антимонопольні заходи держави і створення конкурентного середовища на фінансовому ринку України.

 6. Саморегулівні організації, їх функції та роль на фінансовому ринку. Розвиток саморегулювання на фінансовому ринку України

 7. Міжнародні стандарти розвитку фінансового ринку та їх застосування в Україні (по окремих сегментах).

 8. Механізми реагування української влади на світову фінансову кризу.


Тема 3. Фінансові посередники

  1. Роль банківської системи в господарській системі країни. Аналіз функціонування комерційних банків в Україні.

  2. Кредитні спілки та їх роль на ринку фінансового посередництва України.

  3. Особливості фінансових послуг, що надаються ломбардами в Україні.

  4. Сучасний стан і перспективи розвитку факторингових компаній в Україні.

  5. Сучасний стан і перспективи розвитку лізингових компаній в Україні.

  6. Страхові компанії як специфічні фінансові посередники українського та світового ринку фінансових послуг.

  7. Особливості фінансових послуг недержавних пенсійних фондів як контрактних фінансових інститутів в Україні та закордоном.

  8. Роль торговців цінними паперами в забезпеченні руху фінансових ресурсів. Аналіз їх діяльності в Україні.

  9. Інститути спільного інвестування та компанії з управління активами: їх роль та аналіз діяльності на вітчизняному фінансовому ринку.Тема 4. Процентні ставки та їх структура


 1. Особливості застосування концепції вартості грошей в часі при розрахунку грошових потоків.

 2. Банківський компаундинг та дисконтування в Україні.Тема 5. Ризик і ціна капіталу


 1. Теорії ризику, причини їх появи та розвитку.

 2. Особливості ціноутворення на фінансовому ринку в Україні.

 3. Зарубіжний досвід боротьби з ціновими маніпуляціями на фінансовому ринку та можливість його використання у вітчизняних умовах.

 4. Ризики українського фінансового ринку та методи управління ними.

 5. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні.


Тема 6. Ринок облігацій як складова ринку капіталів

 1. Значення цінних паперів в процесі залучення підприємством капіталу.

 2. Ринок корпоративних облігацій: його розвиток в Україні та закордоном.

 3. Роль цінних паперів при виконанні основних функцій держави. Аналіз випуску ОВДП та ОЗДП в Україні.

 4. Необхідність та специфіка випуску муніципальних облігацій. Аналіз випуску облігацій місцевих позик в Україні.


Тема 7. Ринок пайових цінних паперів

 1. Ринок акцій: його розвиток в Україні та закордоном.

 2. Стан і перспективи розвитку первинного ринку акцій в Україні та світі.

 3. Особливості функціонування вторинного ринку акцій в Україні та світі.


Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів

 1. Проблеми і перспективи становлення ринку фінансових деривативів в Україні.

 2. Особливості міжбанківського ринку в Україні. Ринок операцій своп.

 3. Різновиди опціонних контрактів, особливості їх укладення на світовому фінансовому ринку.

 4. Світовий ф’ючерсний та форвардний ринки.

 5. Фінансове інвестування за допомогою депозитарних розписок.

 6. Фінансове інвестування за допомогою варантів.


Тема 9. Грошовий ринок та ринок банківських позичок

  1. Фінансові операції на депозитному ринку країн з розвиненою ринковою економікою та в Україні.

  2. Вексель та його місце на фінансовому ринку. Особливості банківських операцій з векселями в Україні та світі.

  3. Депозитні сертифікати НБУ як монетарний інструмент у здійсненні грошово-кредитної політики в Україні.

  4. Казначейські векселі: специфіка випуску та обігу в Україні.

  5. Ринок євродоларів: стан, особливості здійснення операцій.

  6. Грошово-кредитна і бюджетна політика України: “перемоги” та “поразки” 2009 року.

  7. Банківське кредитування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

  8. Споживче кредитування в Україні: основні проблеми та механізми їх вирішення.

  9. Особливості користування платіжними картками, переваги та недоліки.

  10. Іпотека як інструмент житлового інвестування. Особливості іпотечного кредитування в Україні та світі.

  11. Криза іпотечного ринку США та її вплив на ринок нерухомості в Україні.

  12. Інвестиційне кредитування підприємств в Україні.

  13. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку факторингу в Україні.

  14. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку лізингу в Україні.


Тема 10. Валютний ринок

 1. Конверсійні операції на вітчизняному валютному ринку.

 2. Особливості міжбанківського валютного ринку в Україні.

 3. Ринок поточних валютних операцій спот в Україні та світі.

 4. Світовий ф’ючерсний та форвардний валютний ринок.

 5. Валютні свопи: особливості їх укладення та виконання, основні переваги та недоліки.

 6. Акредитивна та інкасова форми міжнародних розрахунків вітчизняних суб’єктів господарювання.

 7. Особливості валютного регулювання у країнах з розвиненою економікою та в Україні.

 8. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку валютного ринку в Україні.

 9. Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародного валютного ринку та євроринку.Тема 11. Фондова біржа та біржові операції

 1. Історичні аспекти розвитку ринку цінних паперів в Україні та світі.

 2. Становлення і розвиток фондових бірж в Україні та у країнах з розвиненою економікою.

 3. Діяльність фондових бірж в Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку.

 4. Фондова біржа ПФТС – лідер серед організаторів торгівлі на фондовому ринку України.

 5. Проблеми і перспективи розвитку позабіржового фондового ринку в Україні.

 6. Аналіз розвитку організаційно-оформленого ринку цінних паперів в Україні.

 7. Біржові індекси та рейтинги як основні індикатори стану фондового ринку. Тренди 2009 р.

 8. Напрямки розвитку та функціонування Національної депозитарної системи України.


Тема 12. Фундаментальний і технічний аналіз

 1. Необхідність та особливості фундаментального аналізу корпоративних прав.

 2. Необхідність та особливості технічного аналізу корпоративних прав.

 3. Особливості формування портфеля цінних паперів в умовах фінансової кризи в Україні.


Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання
Виконання студентом індивідуального навчально-дослідного завдання передбачає виконання науково-пошукової роботи або написання наукових статей, тез доповідей, рефератів. Максимальна кількість балів за ІНДЗ – 10 балів.

Критерії оцінювання: 1. 9-10 балів – студент вільно володіє проблематикою досліджуваної теми, здійснює самостійний аналіз опрацьованого матеріалу, використовує широке коло наукових праць, в тому числі іноземних, робота відповідає усім вимогам щодо оформлення. При захисті індивідуального навчально-дослідного завдання демонструє обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання.

 2. 7,5-8,9 бала – студент володіє знаннями на рівні п.1, але допускає неточності у трактуванні окремих проблем, відчуває певні труднощі в узагальненні теоретичного матеріалу. Є незначні недоліки в змісті та оформленні роботи. При захисті студент допускає незначні помилки в поясненні окремих термінів і категорій, при зауваженнях викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді.

 3. 6-7,4 бала – студент орієнтується у темі роботи, але не може зробити висновки, пов’язати теоретичні узагальнення, оформлення роботи не відповідає вимогам. При захисті студент дає на всі питання малообґрунтовані, неповні відповіді і лише з допомогою викладача може виправити допущені помилки.

 4. 1-5,9 бала – студент не орієнтується в проблемі досліджуваної теми, показує незадовільну теоретичну підготовку. При захисті роботи дає неправильні відповіді або не відповідає на поставлені питання, припускається грубих помилок і не може їх виправити.Перелік питань для підсумкового контролю


 1. Передумови виникнення фінансового ринку. Роль та функції фінансового ринку.

 2. Склад суб’єктів фінансового ринку за формою.

 3. Склад суб’єктів фінансового ринку за функціями.

 4. Фінансові послуги, суб’єкти та інструменти кредитного, фондового та валютного ринків.

 5. Фінансові активи, їх класифікація та властивості.

 6. Державне регулювання фінансового ринку: основні завдання, напрями та методи.

 7. Роль Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України у регулюванні фінансового ринку.

 8. Національний банк України як орган регулювання фінансового ринку.

 9. Діяльність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 10. Діяльність Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

 11. Саморегулівні організації на фінансовому ринку.

 12. Фінансові посередники, їх види та функції. Роль і переваги фінансових посередників у функціонуванні ринку фінансових послуг.

 13. Комерційні банки, їх види та послуги на фінансовому ринку.

 14. Особливості функціонування кредитних спілок і ломбардів на фінансовому ринку.

 15. Діяльність інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компаній з управління активами на фінансовому ринку.

 16. Пенсійні фонди і страхові компанії як фінансові посередники ринку та інституційні інвестори.

 17. Фінансові компанії як фінансові посередники на ринку.

 18. Процентні ставки, їх види та структура. Вплив політики НБУ на формування процентних ставок.

 19. Компаундинг і дисконтування за схемами простих і складних відсотків. Ануїтет та його основні параметри.

 20. Ризик, його сутність та види. Розвиток теорій ризику.

 21. Поняття та види фінансових ризиків. Методи їх оцінювання та управління ними.

 22. Принципи та підходи до ціноутворення на фінансовому ринку. Види цін і методи їх встановлення.

 23. Вартість капіталу та методи її оцінювання.

 24. Ринок капіталів як частина фінансового ринку: роль, особливості, суб’єкти та функції.

 25. Облігації: сутність, особливості емісії, види.

 26. Визначення вартості облігацій та доходів від їх обігу.

 27. Особливості випуску та обігу облігацій підприємств та облігацій державних і місцевих позик.

 28. Акції: сутність та особливості емісії. Анулювання, консолідація і дроблення акцій.

 29. Види акцій та їх характеристика. Пакети акцій.

 30. Види вартості акції. Способи оцінювання акцій.

 31. Інвестиційні сертифікати як вид пайових цінних паперів.

 32. Дивідендна політика акціонерного товариства. Види дивідендних виплат.

 33. Особливості функціонування й розвитку ринку акцій та облігацій в Україні.

 34. Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів, їх види.

 35. Форвардні контракти та їх особливості.

 36. Ф’ючерсні контракти та їх особливості.

 37. Опціони та їх особливості.

 38. Контракти своп та їх особливості.

 39. Сутність та особливості випуску варантів і американських депозитарних розписок.

 40. Безстрокові, термінові і ощадні вклади як джерела залучених коштів банку.

 41. Основні інструменти грошового ринку, особливості операцій з ними.

 42. Діяльність центрального банку на грошовому ринку. Випуск та обіг депозитних сертифікатів НБУ.

 43. Діяльність Державного казначейства на грошовому ринку. Випуск та обіг казначейських векселів.

 44. Грошово-кредитна політика та її взаємозв’язок з бюджетною політикою держави.

 45. Банківський кредит, грошова позика: сутність і класифікація.

 46. Споживчий кредит як форма кредитування фізичних осіб.

 47. Особливості користування банківськими платіжними картками.

 48. Особливості отримання та сплати позики для здобуття освіти.

 49. Іпотечний кредит як джерело довгострокових фінансових ресурсів.

 50. Пільгові державні позики на будівництво та придбання житла.

 51. Інвестиційний кредит як основа розвитку економіки.

 52. Позики під боргові зобов’язання суб’єктів господарювання.

 53. Факторинг: суть, механізм здійснення, види, переваги та недоліки.

 54. Лізинг: суть, механізм здійснення, види, переваги та недоліки.

 55. Конверсійні операції на валютному ринку. Особливості здійснення операцій спот.

 56. Суть, особливості та види інкасо як форми міжнародних розрахунків.

 57. Суть, особливості та види акредитиву як форми міжнародних розрахунків.

 58. Суть та особливості банківського переказу, авансових платежів та розрахунків за відкритим рахунком як форм міжнародних розрахунків.

 59. Валютний дилінг у комерційних банках.

 60. Валютна політика Національного банку України.

 61. Міжбанківський валютний ринок в Україні.

 62. Історія створення бірж у зарубіжних країнах. Розвиток фондових бірж в Україні.

 63. Основи організації та роботи фондової біржі.

 64. Характеристика роботи органів управління фондовою біржею.

 65. Учасники біржової торгівлі та їх роль в організації торгівлі цінними паперами.

 66. Біржові накази: їх види та особливості виконання.

 67. Механізм здійснення біржових операцій з цінними паперами.

 68. Система лістингу на фондовій біржі.

 69. Біржовий бюлетень та його значення для біржової торгівлі.

 70. Основні світові та українські фондові індекси: особливості розрахунку та значення.

 71. Позабіржова торгівля цінними паперами як альтернатива біржовому ринку. Розвиток позабіржової торгівлі в Україні.

 72. Система лістингу у торговельно-інформаційній системі.

 73. Національна депозитарна система України: структура, учасники, особливості діяльності.

 74. Особливості здійснення фундаментального аналізу корпоративних прав.

 75. Особливості здійснення технічного аналізу корпоративних прав.

 76. Формування портфеля цінних паперів та управління ним.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка