Фінансовий ринокСторінка6/7
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів
В освоєнні навчально-програмного матеріалу дисципліни “Фінансовий ринок” надзвичайно важливу роль відіграє не тільки активна участь студентів на лекційних та семінарських заняттях, а й їх самостійна робота. Тільки реальне поєднання всіх форм навчального процесу дасть змогу забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері економіки та фінансів, здатних ефективно працювати в умовах ринкової економіки.

У процесі самостійної роботи над матеріалом навчальної дисципліни „Фінансовий ринок” студент повинен оволодіти як загальнонауковими методами теоретичного узагальнення факторів, так і специфічними статистичними й економічними методами аналізу сучасних економічних відносин. Самостійна робота студента повинна привчати його застосовувати сучасну методику економічного аналізу з використанням графіків, таблиць, діаграм, економічних методів та комп’ютерної техніки.

Самостійна робота студента має своєю метою забезпечити розширення і поглиблення теоретичних знань у сфері фінансів та фінансової системи; набуття студентом уміння застосувати теоретичні знання при вирішенні конкретних проблем; опрацювання сучасних наукових праць і використання їх при написанні доповідей на семінарські заняття, статей та тез на наукові студентські конференції.

Студент, який виконує самостійну роботу, отримує досвід самостійного аналізу використаної літератури і статистичного матеріалу, розвиває спроможність творчого наукового мислення, поглиблює свої теоретичні знання, що дає можливість використати їх у вирішенні проблем господарської практики.

Навчальною програмою для підготовки бакалаврів за спеціальністю “Фінанси” та “Оподаткування” з вивчення дисципліни “Фінансовий ринок” передбачено 108 годин, з них на самостійну роботу виділено 58 годин (спеціалізація “Митна справа”), 68 годин (спеціалізація “Державні фінанси”, “Казначейська справа” та “Фінанси підприємств”) і 69 годин (спеціальність “Оподаткування”).

Структурою навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” передбачена самостійна робота з усіх тем. Окремі питання, які винесені на самостійне вивчення можуть розглядатися студентами разом із викладачем під час проведення консультацій.

Основними видами та формами самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни є: підготовка до семінарського заняття, робота з конспектом лекцій, опрацювання основної, додаткової літератури, робота з Інтернет-ресурсами; виконання ІНДЗ (написання реферату, науково-пошукової роботи, підготовка доповіді, презентації); аналітичний огляд наукових публікацій за обраною темою, опрацювання статистичних матеріалів; написання наукової статті або тез доповіді; систематизація матеріалу тем змістових модулів та підготовка до написання контрольної роботи.

Для вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання, студентам запропоновано для використання під час підготовки до семінарських занять список рекомендованої літератури. Опрацьовуючи її, студентам слід керуватись планами семінарських занять, переліком завдань для самостійного опрацювання і тематикою ІНДЗ.

Наполеглива самостійна робота студента над літературними джерелами виробить у нього аналітичне мислення, сформує власний погляд на теоретичні і практичні проблеми функціонування фінансової системи країни, навчить його робити обґрунтовані висновки і пропозиції під час вирішення актуальних питань особливостей фінансових відносин в умовах економічних реалій.

Студент повинен вміти самостійно підбирати літературні джерела з будь-яких проблемних питань розвитку фінансових відносин як у теоретичному, так і в практичному їх аспекті. Літературні джерела повинні містити повний список нормативно-правових актів, монографій, брошур, статей, які стосуються того чи іншого проблемного питання. Процес формування літературних джерел передбачає складання картотеки на основі використання відповідних бібліотечних каталогів (систематичного каталогу наукової, навчальної та довідкової літератури бібліотеки БДФА; каталогу періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів – у читальному залі бібліотеки). Студент повинен досконало знати, в яких періодичних виданнях публікуються матеріали з особливостей сучасної бюджетно-податкової, грошово-кредитної, інвестиційної, зовнішньо-економічної політики держави тощо. Найбільша кількість публікацій із вищеназваних проблем міститься в виданнях: „Голос України”, „Урядовий кур’єр”, „Фінанси України”, „Бізнес”, „Контракти”, „Инвестгазета”, „Власть денег”, „Фокус” тощо. Законодавчі і нормативно-правові акти публікуються у „Відомостях Верховної Ради України” та в інших періодичних виданнях. Статистична інформація міститься у спеціальних виданнях Держкомстату України, Мінекономіки, Мінфіну, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України тощо. Крім того, доцільно використовувати інформацію, що розміщена на різноманітних сайтах мережі Інтернет, які мають фінансове спрямування.

Контроль за рівнем знань студентів з питань, що передбачені для самостійного вивчення, здійснюється такими методами:


  • шляхом усного опитування студентів під час семінарських занять;

  • вирішення тестових завдань з окремих тем навчальної дисципліни;

  • під час проведення модульного контролю знань студентів – виконання модульних контрольних робіт;

  • під час виконання ІНДЗ;

  • при проведенні екзамену.Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) включає додаткову роботу студента протягом навчального семестру. Метою ІНДЗ є самостійне детальне дослідження окремих проблем функціонування та розвитку ринку фінансових послуг, а також систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з дисципліни, розвиток навичок самостійної роботи.

ІНДЗ передбачає написання студентами доповідей, рефератів, науково-пошукових робіт, підготовку повідомлень та презентацій, аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою, підготовку матеріалів до науково-практичних студентських конференцій.

Написання доповіді, реферату чи науково-пошукової роботи, підготовка повідомлення або презентації створює для студента можливість самостійно досліджувати інформаційні джерела, в яких висвітлюються проблеми функціонування фінансового ринку як України, так і інших країн світу, узагальнювати представлену інформацію та виділяти основне, вивчати і давати оцінку основним проблемам, шукати шляхи та висловлювати пропозиції щодо їх подолання.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою розвиває навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, дозволяє студенту критично проаналізувати погляди різних науковців на певну проблему, узагальнити опрацьовані дані, висловити та обґрунтувати власну точку зору на вирішення проблеми, що загалом сприяє розвитку та поглибленню у студента наукового і практичного інтересу до майбутньої професійної діяльності.

Студенти, що бажають прийняти участь у науковій роботі, можуть підготувати матеріали для участі у науково-практичних студентських конференціях. Для самостійної роботи пропонується написання тез доповіді або наукової статті для студентів, які зацікавлені у поглибленому вивченні дисципліни.Орієнтовна структура індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів:

  • вступ (зазначається тема, мета та завдання роботи);

  • теоретичне обґрунтування (виклад базових теоретичних положень, законів, принципів тощо, на основі яких виконується завдання);

  • основні результати роботи та їх обговорення (подаються статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо);

  • висновки;

  • список використаної літератури.

Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання здійснюється за відповідними критеріями.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка