Фінансовий ринокСторінка5/7
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Картка самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності

з дисципліни “Фінансовий ринок”

для груп: ДФ-44, ДФ-45, ФП-46 (ФЕФ)


з/п

Назва тем, питань на самостійне вивчення, на семінарські заняття, тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань

Календарний

строк виконання

Вид та форми

самостійної роботи

Оформлення

результатів роботи

Форма

контролю

Джерела

інформації

Кількість

балів

Змістовий модуль 1. Суть, учасники фінансового ринку та особливості регулювання їх діяльності

1.

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці (6 год)


 1. Рух фінансових потоків в економіці та його забезпечення. Перетворення заощаджень в інвестиції.

 2. Класифікація учасників фінансового ринку за формою.

 3. Система взаємодії суб’єктів фінансового ринку.

 4. Загальна структуризація фінансового ринку.

 5. Фінансові активи, їх класифікація та властивості.


Тема 2. Регулювання фінансового ринку (8 год)

 1. Повноваження Верховної Ради України на фінансовому ринку.

 2. Роль Кабінету Міністрів України і Міністерства фінансів України у регулюванні фінансового ринку.

 3. Функції Антимонопольного комітету України у регулюванні фінансового ринку.

 4. Функції Фонду державного майна України у регулюванні фінансового ринку.

 5. Діяльність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері регулювання ринку фінансових послуг.

 6. Саморегулівні організації на фінансовому ринку.


Семінарське заняття № 1. Тема. Сутність, учасники та основи регулювання фінансового ринку

План


 1. Передумови виникнення фінансового ринку, його роль та функції. Особливості руху фінансових потоків в економіці.

 2. Суб’єкти фінансового ринку та їх взаємодія. Класифікація учасників за формою та функціями.

 3. Особливості функціонування структурних сегментів фінансового ринку.

 4. Фінансові активи, їх класифікація та властивості.

 5. Основні завдання державного регулювання фінансового ринку. Функції Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України і Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України у регулюванні фінансового ринку.

 6. Національний банк України, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг і Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку як органи регулювання окремих сегментів фінансового ринку.

 7. Саморегулівні організації на фінансовому ринку.


Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань.

 1. Особливості структури фінансового ринку та діяльності його суб'єктів в Україні та за кордоном.

 2. Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа.

 3. Заощадження та інвестиції: особливості їх формування в Україні.

 4. Особливості функціонування українського ринку золота і дорогоцінних металів.

 5. Особливості розвитку фінансового ринку в Україні протягом 1999-2009 років.

 6. Аналіз тактичних та стратегічних напрямків розвитку фінансового ринку України (по окремих сегментах).

 7. Світова фінансова криза та її вплив на вітчизняний ринок фінансових послуг.

 8. Система заходів щодо державного регулювання фінансового ринку в Україні: основні проблеми та механізми їх вирішення (по окремих сегментах).

 9. Саморегулівні організації, їх функції та роль на фінансовому ринку. Розвиток саморегулювання на фінансовому ринку України

 10. Міжнародні стандарти розвитку фінансового ринку та їх застосування в Україні (по окремих сегментах).
Згідно із затвер-дженим розкладом занять

Підготовка до семінарського заняття: робота з конспектом лекцій, опрацювання основної, додаткової літератури, робота з Інтернет-ресурсами.
Виконання ІНДЗ (написання реферату, науково-пошукової роботи, підготовка доповіді, презентації).
Аналітичний огляд наукових публікацій за обраною темою, опрацювання статистичних матеріалів.
Написання наукової статті або тез доповіді.

- конспект;

- реферат;

- науково-пошукова робота;

- доповідь;

- слайди;

- наукова стаття або тези доповіді.- усне та письмове опитування;

- захист та обговорення реферату, науково-пошукової роботи, доповіді, презентації;

- рецензування статті або тез.


3, 7, 13, 15, 16, 41, 44, 47, 48, 63, 66, 67, 69, 71


1-4 бали


2.

Тема 3. Фінансові посередники (6 год)

 1. Діяльність комерційних банків на фінансовому ринку.

 2. Ломбарди як фінансові посередники на ринку.

 3. Специфіка послуг факторингових і лізингових компаній.

 4. Особливості діяльності фінансових компаній.

 5. Фінансові послуги пенсійних фондів на ринку.

 6. Страхові компанії як фінансові посередники на ринку.Семінарське заняття № 2. Фінансові посередники.

План


 1. Поняття фінансового посередництва. Функції фінансових посередників та їх роль для функціонування фінансового ринку.

 2. Діяльність комерційних банків на фінансовому ринку. Універсальні та спеціалізовані банки.

 3. Особливості послуг, які надають небанківські кредитні інститути:

 • кредитні спілки та ломбарди;

 • факторингові та лізингові компанії.

 1. Специфіка діяльності контрактних фінансових інститутів:

 • інститутів спільного інвестування, компаній з управління активами та фінансових компаній;

 • пенсійних фондів та страхових компаній.

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань.

 1. Роль банківської системи в господарській системі країни. Аналіз функціонування комерційних банків в Україні.

 2. Кредитні спілки та їх роль на ринку фінансового посередництва України.

 3. Особливості фінансових послуг, що надаються ломбардами в Україні.

 4. Сучасний стан і перспективи розвитку факторингових компаній в Україні.

 5. Сучасний стан і перспективи розвитку лізингових компаній в Україні.

 6. Страхові компанії як специфічні фінансові посередники українського та світового ринку фінансових послуг.

 7. Особливості фінансових послуг недержавних пенсійних фондів як контрактних фінансових інститутів в Україні та закордоном.

 8. Роль торговців цінними паперами в забезпеченні руху фінансових ресурсів. Аналіз їх діяльності в Україні.

 9. Інститути спільного інвестування та компанії з управління активами: їх роль та аналіз діяльності на вітчизняному фінансовому ринку.

Згідно із затвер-дженим розкладом занять

Підготовка до семінарського заняття: робота з конспектом лекцій, опрацювання основної, додаткової літератури, робота з Інтернет-ресурсами.
Виконання ІНДЗ (написання реферату, науково-пошукової роботи, підготовка доповіді, презентації).
Аналітичний огляд наукових публікацій за обраною темою, опрацювання статистичних матеріалів.
Написання наукової статті або тез доповіді.


- конспект;

- реферат;

- науково-пошукова робота;

- доповідь;

- слайди;

- наукова стаття або тези доповіді.- усне та письмове опитування;

- захист та обговорення реферату, науково-пошукової роботи, доповіді, презентації;

- рецензування статті або тез.


2, 4, 6, 9, 11, 12, 26, 29, 43, 44, 47, 48, 58, 62, 72


1-4 бали

3.Тема 4. Процентні ставки та їх структура (6 год)


 1. Вплив політики Національного банку України на формування процентних ставок.

 2. Теорія вартості грошей у часі.

 3. Компаундинг і дисконтування за схемами простих відсотків.

 4. Компаундинг і дисконтування за схемами складних відсотків

 5. Банківський компаундинг та дисконтування.

 6. Визначення основних параметрів ануїтету: розміру платежу, нарощеної і теперішньої суми.Тема 5. Ризик і ціна капіталу (4 год)

 1. Розвиток теорій ризику.

 2. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку.

 3. Методи ціноутворення. Специфіка ціноутворення на фінансовому ринку.

 4. Вартість капіталу та методи її оцінювання.


Семінарське заняття № 3. Процентні ставки та їх структура. Ризик і ціна капіталу

План


 1. Види процентних ставок, підходи до їх визначення. Структура процентних ставок.

 2. Вплив політики Національного банку України на формування процентних ставок.

 3. Теорія вартості грошей у часі. Компаундинг і дисконтування.

 4. Ризик, його сутність, види та методи оцінювання. Теорії ризику.

 5. Поняття та класифікація фінансових ризиків. Методи управління ними.

 6. Види та функції цін, методи ціноутворення. Вартість капіталу та методи її оцінювання.


Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань.

 1. Особливості застосування концепції вартості грошей в часі при розрахунку грошових потоків.

 2. Банківський компаундинг та дисконтування в Україні.

 3. Теорії ризику, причини їх появи та розвитку.

 4. Особливості ціноутворення на фінансовому ринку в Україні.

 5. Зарубіжний досвід боротьби з ціновими маніпуляціями на фінансовому ринку та можливість його використання у вітчизняних умовах.

 6. Ризики українського фінансового ринку та методи управління ними.

 7. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні.
Згідно із затвер-дженим розкладом занять

Підготовка до семінарського заняття: робота з конспектом лекцій, опрацювання основної, додаткової літератури, робота з Інтернет-ресурсами.
Виконання ІНДЗ (написання реферату, науково-пошукової роботи, підготовка доповіді, презентації).
Аналітичний огляд наукових публікацій за обраною темою, опрацювання статистичних матеріалів.
Написання наукової статті або тез доповіді.
Систематизація матеріалу тем першого змістового модуля та підготовка до написання контрольної роботи.

- конспект;

- реферат;

- науково-пошукова робота;

- доповідь;

- слайди;

- наукова стаття або тези доповіді;

- написання модульної контрольної роботи.


- усне та письмове опитування;

- захист та обговорення реферату, науково-пошукової роботи, доповіді, презентації;

- рецензування статті або тез;

- перевірка контрольної роботи.
14, 34, 44, 46, 47, 48, 58, 59, 61, 62, 76, 78


1-4 бали4.

Тема 6. Ринок облігацій як складова ринку капіталів (4 год)

 1. Основні учасники ринку капіталів.

 2. Права і обов’язки емітента облігацій.

 3. Права і обов’язки власника облігацій.

 4. Випуск та розміщення облігацій підприємств.

 5. Емісія облігацій державних та місцевих позик.

 6. Особливості функціонування й розвитку ринку облігацій в Україні.


Семінарське заняття № 4. Ринок облігацій як складова ринку капіталів

План


 1. Ринок капіталів: його роль, структура, учасники та функції.

 2. Сутність та види облігацій. Визначення вартості облігацій та доходів від їх обігу.

 3. Випуск, розміщення та обіг облігацій підприємств, облігацій державних і місцевих позик.

 4. Особливості функціонування й розвитку ринку облігацій в Україні.


Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань.

 1. Значення цінних паперів в процесі залучення підприємством капіталу.

 2. Ринок корпоративних облігацій: його розвиток в Україні та закордоном.

 3. Роль цінних паперів при виконанні основних функцій держави. Аналіз випуску ОВДП та ОЗДП в Україні.

 4. Необхідність та специфіка випуску муніципальних облігацій. Аналіз випуску облігацій місцевих позик в Україні.
1-4 балів

Змістовий модуль 2. Організація діяльності на різних сегментах фінансового ринку

5.

Тема 7. Ринок пайових цінних паперів (6 год)

 1. Анулювання, консолідація та дроблення акцій.

 2. Права і обов’язки емітента та власника акцій.

 3. Емісія, реєстрація, розміщення та обіг акцій.

 4. Методика розрахунку курсу акцій.

 5. Фактори, що визначають дивідендну політику.

 6. Особливості функціонування й розвитку ринку акцій в Україні.


Семінарське заняття № 5. Ринок пайових цінних паперів

План


 1. Сутність та види акцій. Емісія та операції з акціями.

 2. Методи формування пакетів акцій, оцінювання акцій.

 3. Інвестиційні сертифікати як види пайових цінних паперів.

 4. Сутність дивідендів і дивідендної політики. Види дивідендних виплат.

 5. Особливості функціонування й розвитку ринку акцій в Україні.


Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань.


 1. Ринок акцій: його розвиток в Україні та закордоном.

 2. Стан і перспективи розвитку первинного ринку акцій в Україні та світі.

 3. Особливості функціонування вторинного ринку акцій в Україні та світі.
Згідно із затвер-дженим розкладом занять

Підготовка до семінарського заняття: робота з конспектом лекцій, опрацювання основної, додаткової літератури, робота з Інтернет-ресурсами.
Виконання ІНДЗ (написання реферату, науково-пошукової роботи, підготовка доповіді, презентації).
Аналітичний огляд наукових публікацій за обраною темою, опрацювання статистичних матеріалів.
Написання наукової статті або тез доповіді.


- конспект;

- реферат;

- науково-пошукова робота;

- доповідь;

- слайди;

- наукова стаття або тези доповіді.- усне та письмове опитування;

- захист та обговорення реферату, науково-пошукової роботи, доповіді, презентації;

- рецензування статті або тез.


1, 4, 14, 19, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 61, 62, 76, 78


1-4 бали

6.

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів (4 год)

 1. Ф’ючерсні контракти, їх значення та характеристика.

 2. Особливості контрактів своп. Процентні та валютні свопи.

 3. Банківський ринок своп, його особливості.

 4. Випуск та обіг американських депозитарних розписок та варантів.


Семінарське заняття № 6. Ринки похідних фінансових інструментів

План


 1. Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів.

 2. Ринок операцій спот.

 3. Особливості форвардних операцій.

 4. Ф’ючерсні контракти, їх значення та характеристика.

 5. Банківський ринок своп, його особливості.

 6. Випуск та обіг американських депозитарних розписок та варантів.


Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань.

 1. Проблеми і перспективи становлення ринку фінансових деривативів в Україні.

 2. Особливості міжбанківського ринку в Україні. Ринок операцій своп.

 3. Різновиди опціонних контрактів, особливості їх укладення на світовому фінансовому ринку.

 4. Світовий ф’ючерсний та форвардний ринки.

 5. Фінансове інвестування за допомогою депозитарних розписок.

 6. Фінансове інвестування за допомогою варантів.

1-4 бали7.

Тема 9. Грошовий ринок і ринок банківських позик (8 год)

 1. Вексель, його види. Банківські операції з векселями.

 2. Державні інструменти грошового ринку: депозитні сертифікати НБУ та казначейські векселі.

 3. Взаємозв’язок грошово-кредитної політики з бюджетною політикою держави.

 4. Банківський кредит, його види. Грошова позика та її форми.

 5. Позики фізичним особам: позики громадянам на отримання освіти, користування платіжними картками.

 6. Пільгові державні позики на будівництво та придбання житла.

 7. Інвестиційний кредит і позики під боргові зобов’язання суб’єктів господарювання.

 8. Факторинг і лізинг: механізм здійснення операцій, види, переваги і недоліки.


Семінарське заняття № 7. Грошовий ринок і ринок банківських позик

План


 1. Особливості безстрокових, термінових і ощадних вкладів. Основні інструменти грошового ринку, операції з ними.

 2. Діяльність Національного банку України та Державного казначейства України на грошовому ринку. Взаємозв’язок грошово-кредитної політики з бюджетною політикою держави.

 3. Банківський кредит. Грошова позика, її форми.

 4. Позики фізичним особам: споживчий кредит, позики громадянам на отримання освіти, користування платіжними картками.

 5. Іпотечний кредит та пільгові державні позики на будівництво і придбання житла.

 6. Інвестиційний кредит як основа розвитку економіки. Позики під боргові зобов’язання суб’єктів господарювання.

 7. Особливості здійснення факторингових та лізингових послуг.


Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань.

  1. Фінансові операції на депозитному ринку країн з розвиненою ринковою економікою та в Україні.

  2. Вексель та його місце на фінансовому ринку. Особливості банківських операцій з векселями в Україні та світі.

  3. Депозитні сертифікати НБУ як монетарний інструмент у здійсненні грошово-кредитної політики в Україні.

  4. Казначейські векселі: специфіка випуску та обігу в Україні.

  5. Ринок євродоларів: стан, особливості здійснення операцій.

  6. Грошово-кредитна і бюджетна політика України: “перемоги” та “поразки” 2009 року.

  7. Банківське кредитування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

  8. Споживче кредитування в Україні: основні проблеми та механізми їх вирішення.

  9. Особливості користування платіжними картками, переваги та недоліки.

  10. Іпотека як інструмент житлового інвестування. Особливості іпотечного кредитування в Україні та світі.

  11. Криза іпотечного ринку США та її вплив на ринок нерухомості в Україні.

  12. Інвестиційне кредитування підприємств в Україні.

  13. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку факторингу в Україні.

  14. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку лізингу в Україні.
Згідно із затвер-дженим розкладом занять

Підготовка до семінарського заняття: робота з конспектом лекцій, опрацювання основної, додаткової літератури, робота з Інтернет-ресурсами.
Виконання ІНДЗ (написання реферату, науково-пошукової роботи, підготовка доповіді, презентації).
Аналітичний огляд наукових публікацій за обраною темою, опрацювання статистичних матеріалів.
Написання наукової статті або тез доповіді.


- конспект;

- реферат;

- науково-пошукова робота;

- доповідь;

- слайди;

- наукова стаття або тези доповіді.- усне та письмове опитування;

- захист та обговорення реферату, науково-пошукової роботи, доповіді, презентації;

- рецензування статті або тез.


2, 5, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 43, 44, 47, 52, 71, 72


1-4 бали8.

Тема 10. Валютний ринок (4 год)

 1. Валютні деривативи: суть та види.

 2. Банківський переказ, авансові платежі та розрахунки за відкритими рахунками.

 3. Валютна політика Національного банку України.

 4. Міжбанківський валютний ринок в Україні.


Семінарське заняття № 8. Валютний ринок

План


 1. Поточні та строкові конверсійні операції на валютному ринку.

 2. Ринок операцій спот та ринок валютних деривативів.

 3. Роль міжнародних розрахунків.

 4. Основні форми: інкасо, акредитив, банківський переказ та розрахунки за відкритими рахунками.

 5. Валютний дилінг у банках.

 6. Валютна політика Національного банку України.


Семінарське заняття № 8. Валютний ринок

План


 1. Поточні та строкові конверсійні операції на валютному ринку.

 2. Ринок операцій спот та ринок валютних деривативів.

 3. Роль міжнародних розрахунків.

 4. Основні форми: інкасо, акредитив, банківський переказ та розрахунки за відкритими рахунками.

 5. Валютний дилінг у банках.

 6. Валютна політика Національного банку України.


Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань.

 1. Особливості міжбанківського валютного ринку в Україні.

 2. Ринок поточних валютних операцій спот в Україні та світі.

 3. Світовий ф’ючерсний та форвардний валютний ринок.

 4. Валютні свопи: особливості їх укладення та виконання, основні переваги та недоліки.

 5. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку валютного ринку в Україні.
Згідно із затвер-дженим розкладом занять

Підготовка до семінарського заняття: робота з конспектом лекцій, опрацювання основної, додаткової літератури, робота з Інтернет-ресурсами.
Виконання ІНДЗ (написання реферату, науково-пошукової роботи, підготовка доповіді, презентації).
Аналітичний огляд наукових публікацій за обраною темою, опрацювання статистичних матеріалів.
Написання наукової статті або тез доповіді.- конспект;

- реферат;

- науково-пошукова робота;

- доповідь;

- слайди;

- наукова стаття або тези доповіді.- усне та письмове опитування;

- захист та обговорення реферату, науково-пошукової роботи, доповіді, презентації;

- рецензування статті або тез.


8, 14, 18, 27, 31, 33, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 57, 62, 75


1-4 бали9.

Тема 11. Фондова біржа та біржові операції (8 год)


 1. Історія створення бірж у західних країнах.

 2. Розвиток фондових бірж в Україні.

 3. Біржовий бюлетень, його значення для організації торгівлі.

 4. Встановлення ціни на цінні папери.

 5. Види біржових наказів. Механізм здійснення біржових операцій.

 6. Особливості лістингу цінних паперів на фондовій біржі, основні вимоги та умови.

 7. Торговельно-інформаційні системи як інститути позабіржової торгівлі цінними паперами.

 8. Система лістингу цінних паперів у торговельно-інформаційній системі.

 9. Діяльність учасників Національної депозитарної системи: депозитаріїв, зберігачів, незалежних реєстраторів.


Семінарське заняття № 9. Фондова біржа та біржові операції

План


 1. Історія розвитку, основи організації та роботи фондової біржі.

 2. Органи управління біржею та її учасники.

 3. Біржовий бюлетень, біржові накази та біржові ціни.

 4. Світові та українські фондові індекси, їх значення.

 5. Позабіржова торгівля цінними паперами як альтернатива біржовому ринку. Особливості лістингу у ТІС та на фондовій біржі.

 6. Національна депозитарна система України (НДСУ): учасники, структура, особливості діяльності.


Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань.

 1. Становлення і розвиток фондових бірж в Україні та у країнах з розвиненою економікою.

 2. Діяльність фондових бірж в Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку.

 3. Фондова біржа ПФТС – лідер серед організаторів торгівлі на фондовому ринку України.

 4. Проблеми і перспективи розвитку позабіржового фондового ринку в Україні.

 5. Аналіз розвитку організаційно-оформленого ринку цінних паперів в Україні.

 6. Біржові індекси та рейтинги як основні індикатори стану фондового ринку. Тренди 2010 р.

 7. Напрямки розвитку та функціонування Національної депозитарної системи України.1-4 бали


10.

Тема 12. Фундаментальний і технічний аналіз (4 год)


 1. Аналіз прибутковості корпоративних прав як складова фундаментального аналізу.

 2. Основні методи технічного аналізу:

 • метод середньої плинної;

 • метод “моментів”;

 • згладжування і екстраполяція динамічних рядів.

 1. Прибуток у контексті управління портфелем цінних паперів.

 2. Управління портфельним ризиком.


Семінарське заняття № 10. Фундаментальний і технічний аналіз

План


 1. Сутність та завдання фундаментального аналізу корпоративних прав. Аналіз надійності і прибутковості корпоративних прав.

 2. Сутність та завдання технічного аналізу корпоративних прав. Методи технічного аналізу:

 • традиційний графічний метод;

 • метод середньої плинної;

 • метод “моментів”;

 • згладжування і екстраполяція динамічних рядів.

 1. Мета і принципи формування портфеля цінних паперів.

 2. Прибуток у контексті управління портфелем цінних паперів.

 3. Управління портфельним ризиком.


Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань.

 1. Необхідність та особливості фундаментального аналізу корпоративних прав.

 2. Необхідність та особливості технічного аналізу корпоративних прав.

 3. Особливості формування портфеля цінних паперів в умовах фінансової кризи в Україні.


Модульна контрольна робота

Згідно із затвер-дженим розкладом занять

Підготовка до семінарського заняття: робота з конспектом лекцій, опрацювання основної, додаткової літератури, робота з Інтернет-ресурсами.
Виконання ІНДЗ (написання реферату, науково-пошукової роботи, підготовка доповіді, презентації).
Аналітичний огляд наукових публікацій за обраною темою, опрацювання статистичних матеріалів.
Написання наукової статті або тез доповіді.
Систематизація матеріалу тем першого змістового модуля та підготовка до написання контрольної роботи.

- конспект;

- реферат;

- науково-пошукова робота;

- доповідь;

- слайди;

- наукова стаття або тези доповіді;

- написання модульної контрольної роботи.


- усне та письмове опитування;

- захист та обговорення реферату, науково-пошукової роботи, доповіді, презентації;

- рецензування статті або тез;

- перевірка контрольної роботи.
44, 45, 46, 47, 621-4 бали

1-5 балів
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка