Фінансовий ринокСторінка3/7
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Тема 11. Фондова біржа та біржові операції

Історія створення бірж у західних країнах. Розвиток фондових бірж в Україні.

Основи організації та роботи фондової біржі. Внутрішні документи: статут і правила фондової біржі. Органи управління фондовою біржею. Учасники торгів на фондовій біржі: брокери, дилери, спеціалісти, маклери, реєстратори.

Біржовий бюлетень, його значення для організації торгівлі. Встановлення ціни (курсу) на цінні папери.

Лістинг, основні вимоги та умови здійснення операцій на фондовій біржі.

Види біржових наказів (заявок). Особливості виконання наказів. Механізм здійснення біржових операцій.

Біржові (фондові) індекси, їх значення. Зарубіжні та українські фондові індекси: Dow Jones, Standart and Poors, Індекс ПФТС.

Позабіржова торгівля цінними паперами. Особливості функціонування торговельно-інформаційних систем, система лістингу та механізм здійснення операцій.

Національна депозитарна система України, її роль, функції, структура та учасники: депозитарії (Національний депозитарій України, Міжрегіональний фондовий союз), зберігачі і незалежні реєстратори.
Тема 12. Фундаментальний і технічний аналіз
Сутність та завдання фундаментального аналізу корпоративних прав.

Складові фундаментального аналізу корпоративних прав: аналіз надійності, аналіз прибутковості.

Сутність та завдання технічного аналізу корпоративних прав. Основні методи технічного аналізу: традиційний графічний метод, метод середньої плинної, метод “моментів”, згладжування і екстраполяція динамічних рядів.

Мета та принципи формування портфеля цінних паперів. Прибуток у контексті управління портфелем цінних паперів. Управління портфельним ризиком.Список рекомендованої літератури
Основна література


 1. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI.

 2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III (зі змінами).

 3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР (зі змінами).

 4. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 № 2299-III (зі змінами).

 5. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 № 898-IV (зі змінами).

 6. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 № 2908-III (зі змінами).

 7. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV (зі змінами).

 8. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 № 710/97-ВР (зі змінами).

 9. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV (зі змінами).

 10. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5.04.2001 № 2374-III (зі змінами).

 11. Про страхування: Закон України від 7.03.1996 № 85/96-ВР (зі змінами).

 12. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 № 723/97-ВР (зі змінами).

 13. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-III (зі змінами).

 14. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами).

 15. Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 25.09.2002 № 861 (зі змінами).

 16. Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: Указ Президента України від 04.04.2003 № 292 (зі змінами).

 17. Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 № 23-93 (зі змінами).

 18. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 (зі змінами).

 19. Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1999 № 632.

 20. Про затвердження Положення про надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 (зі змінами).

 21. Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.1996 № 689 (зі змінами).

 22. Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 916.

 23. Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 (зі змінами).

 24. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Постанова Правління Національного банку України від 16.12.2002 № 508 (зі змінами).

 25. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Постанова Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516 (зі змінами).

 26. Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України від 18.08.2004 № 389 (зі змінами).

 27. Про затвердження Правил випуску та обігу валютних деривативів: Постанова Правління Національного банку України від 07.07.1997 № 216 (зі змінами).

 28. Про затвердження основних засад грошово-кредитної політики на 2009 рік: Рішення Ради Національного банку України від 15.09.2008 № 14.

 29. Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: Розпорядження ДКРРФП від 26.04.2005 № 3981 (зі змінами).

 30. Про затвердження Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи: Наказ ДКЦПФР від 23.12.1996 № 328 (зі змінами).

 31. Про затвердження Положення про депозитарну діяльність: Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 № 999 (зі змінами).

 32. Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів: Рішення ДКЦПФР від 02.11.2006 № 1227.

 33. Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 № 1000 (зі змінами).

 34. Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств: Рішення ДКЦПФР від 17.07.2003 № 322 (зі змінами).

 35. Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства: Рішення ДКЦПФР від 22.02.2007 № 387 (зі змінами).

 36. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду: Рішення ДКЦПФР від 14.09.2000 № 125 (зі змінами).

 37. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду: Рішення ДКЦПФР від 21.12.2006 № 1585 (зі змінами).

 38. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час створення акціонерних товариств: Рішення ДКЦПФР від 15.03.2007 № 487 (зі змінами).

 39. Про затвердження Положення про порядок реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, створених відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 „Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” в інститути спільного інвестування: Рішення ДКЦПФР від 08.07.2003 № 304 (зі змінами).

 40. Про затвердження Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 № 1001 (зі змінами).

 41. Про затвердження Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку: Рішення ДКЦПФР від 17.02.2009 № 125.

 42. Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж: Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1542 (зі змінами).

 43. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.

 44. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури (ЦУЛ), 2005. – 384 с.

 45. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 602 с.

 46. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2003. – 554 с.

 47. Шелудько В.М. Фінансовий ринок. – К.: Знання, 2006. – 535 с.


Додаткова література


 1. Буднік М.М., Мартюшева Л.С., Сабіна Н.В. Фінансовий ринок: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 334 с.

 2. Бюлетень Національного банку України.

 3. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Навчальний посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2007. – 214 с.

 4. Газета “Цінні папери України”.

 5. Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 523 с.

 6. Журнал “Вісник Національного банку України”.

 7. Журнал “Инвест-газета”.

 8. Журнал “Ринок цінних паперів України”.

 9. Журнал “Фінанси України”.

 10. Крамаренко В.І., Холод Б.І. Біржова діяльність: Навч посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 264 с.

 11. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посібник. 3-є вид., виправл. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

 12. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посібник. Вид 2-ге, допов. та перероб. – К.: КНЕУ, 2000.

 13. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

 14. Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні: Навчальний посібник. – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Кондор, 2004. – 400 с.

 15. Портфельне інвестування: Навч. посібник / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.

 16. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 572 с.

 17. Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 584 с.

 18. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. д.е.н., проф. А.М. Поддєрьогіна. – 7-ме вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.

 19. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 615 с.

 20. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / Кол. авт.: А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. Т. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза і канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 21. Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 410 с.


Інтернет-ресурси


 1. www.bank.gov.ua – Національний банк України.

 2. www.dfp.gov.ua – Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

 3. www.finance.ua – система розкриття інформації на фінансовому ринку України.

 4. www.kontrakty.com.ua – журнал “Контракти”.

 5. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

 6. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

 7. www.pfts.com – Перша фондова торговельна система.

 8. www.securities.org.ua – інтернет-бібліотека “Цінні папери України”.

 9. www.smida.gov.ua – система розкриття інформації на фондовому ринку України.

 10. www.ssmsc.gov.ua – Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

 11. www.uaib.com.ua – Українська асоціація інвестиційного бізнесу.

 12. www.ukrse.kiev.ua – Українська фондова біржа.

 13. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України.

 14. www.utis.mk.ua – Південноукраїнська торговельно-інформаційна система “Південь-Сервер”.

 15. www.zakon.rada.gov.ua – Верховна Рада України.

Самостійна робота студентів
Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення і засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішують на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною “Фінансовий ринок” включає такі форми: • самостійна робота з літературними джерелами та Інтернет-ресурсами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій;

 • підготовка до семінарських занять;

 • підготовка до написання модульних контрольних робіт;

 • виконання завдань, поданих у картці самостійної роботи студента;

 • систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед екзаменом.

Усі завдання самостійної роботи студентів виконуються у встановлені терміни.

Самостійна робота студентів оцінюється викладачем під час проведення семінарських занять відповідно до визначених критеріїв.


Завдання для самостійної роботи студентів

для груп ДФ-44, ДФ-45, ФП-46 (ФЕФ)

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка