Філософія та її роль в житті людини і суспільстваСкачати 394.25 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації30.12.2016
Розмір394.25 Kb.
  1   2
Лекції з філософії на теми:
Тема : Філософія та її роль в житті людини і суспільства

Тема : Історичний розвиток світової філософії.

Тема : Філософія та її роль в житті людини і суспільства
Тема : Філософія та її роль в житті людини і суспільства

План


 1. Філософія та світогляд.

 2. Предмет філософії.

 3. Функції філософії.
 1. Філософія та світогляд.

Слово «філософія» грецького походження (phileo - люблю, sophіа - мудрість), що безпосередньо означає любов до мудрості.

Термін «філософія» вперше зустрічається у видатного філософа і математика Піфагора (VI ст. до н.е.), який вважав, що від філософії народжуються три плоди: дар добре думати, дар добре говорити, дар добре діяти. Пізніше Платон ( V ст. до н.е.) надає цьому поняттю нового значення: наука, що вивчає світ у цілому та місце людини в цьому світі. Термін «філософія» він використовував як пізнання сутності. Арістотель ( IV ст. до н.е.) вважав завданням філософії аналіз причин речей.

Філософія зародилася приблизно 2,5 тисячі років тому в Індії, Китаї, Греції в умовах поглиблення поділу праці, руйнування традиційних зв'язків і шаблонів поведінки родового суспільства, а також унаслідок суспільно-історичної необхідності розвитку пізнання, становлення наукового світогляду.

Світогляд є системою принципів, поглядів, цінностей, ідеалів, що визначають як ставлення до дійсності, загальне розуміння світу, так і життєві позиції, програми діяльності людей. Суб'єктами світогляду можуть бути: одна людина, соціальні чи професійні групи, етнонаціональні чи релігійні громади; класи, суспільство в цілому.

У структурі світогляду виділяють такі елементи: • світорозуміння - пізнавально-інтелектуальий рівень;

 • світовідчуття - емоційно-психологічний рівень;

 • світовідношення - наявність у світогляді спонук до активності. Таким чином, світогляд інтегрує пізнавальне, ціннісне і спонукально-діяльне настановлення людської життєдіяльності.

Різновидом світорозуміння є життєво-повсякденний і теоретичний світогляд. Життєво-повсякденний світогляд включає досвід, певні навички, забобони. Він має стихійний несистематизований характер, недостатньо захищений від помилок, піддається впливові; емоції у ньому перевершують розум. На відміну від нього, теоретичний світогляд - це більш-менш систематизований комплекс уявлень, оцінок, настановлень, що забезпечують цілісне бачення та усвідомлення світу і місця в ньому людини разом із життєвими позиціями, що визначають діяльність людини.

Світогляд - невід'ємний атрибут людської свідомості. Його специфікою є й те, що він, по-перше, - форма суспільної самосвідомості людини і, по-друге, - спосіб духовно-практичного опанування дійсності. Філософія ж, досліджуючи відношення свідомості до об'єктивного світу, мислення - до буття, робить своїм предметом усю ту проблематику, котра виникає на ґрунті розвитку світогляду.

Отже, філософія дає теоретичне розв'язання питань світогляду з точки зору взаємовідносин людини і світу, мислення і буття, духовного й матеріального, розроблює загальний цілісний погляд на світ, на місце людини в ньому, досліджує практичне, пізнавальне, ціннісне, етичне та естетичне ставлення до світу.


 1. Предмет філософії.

Першою історичною формою філософського мислення була натурфілософія, тобто філософське вчення про природу; філософія природи. Вона була цілісним неподільним знанням про природу та її розвиток, фактично зливалася з природничими науками. Французький філософ XVII ст. Декарт порівнював філософію з деревом, коріння якого - метафізика, а гілки - усі інші науки. Такий широкий предмет філософії виправдовувався недостатнім розвитком конкретних знань.

В античному світі філософія була «наукою наук», але потім від неї при історичному розвитку відокремлювались одна за одною спеціальні галузі наукових знань - астрономія, фізика, хімія, біологія, історія тощо. Розмежування між філософією та спеціальними науками сприяло формуванню специфічного предмета філософського дослідження, своєрідного проблемного поля філософствування.

В історії філософії була спроба виділити основне питання філософії. Воно було в найбільш узагальненому вигляді сформульоване Ф. Енгельсом у праці «Людвиг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії». За Ф. Енгельсом основне питання філософії - це питання про відношення мислення до буття, свідомості до матерії, природи. Основне питання філософії, згідно з працею Енгельса, розглядається з двох сторін:


 • що є первинним - мислення чи буття, природа чи дух, що кого породжує і визначає, тобто, що чому передує: матеріальний світ свідомості чи свідомість матеріальному світові?

- як стосуються наші думки про світ, що нас оточує, власне цього світу? Чи спроможне наше мислення пізнати дійсний світ, дати правильне відображення дійсності? Іншими словами: доступний чи недоступний навколишній світ для пізнання? Залежно від розв'язання основного питання філософії в історії філософії виділяються дві основні лінії, два основних табори - матеріалізм, що первинним вважає природу, буття, матерію, та ідеалізм, що вбачає першооснову в дусі, свідомості. Розрізняють об'єктивний і суб'єктивний ідеалізм.

Представники об'єктивного ідеалізму вважають матерію вторинною; первинними, на їх погляд, є ідеї, світовий розум, Бог. Першопочаток об'єктивні ідеалісти вбачають у певній ідеальній силі, що існує об'єктивно, ззовні незалежно від свідомості суб'єкта. Представники суб'єктивного ідеалізму первинною вважають свідомість, тобто ідеї, погляди, відчуття суб'єкта. Звертаючись до питання про те, пізнаванний чи непізнаванний світ, Ф. Енгельс зазначає, що більшість філософів стверджує пізнаванність світу. Філософи, які заперечують пізнання світу, агностики.Агностицизм (від грецьк. непізнаванний) - філософське вчення, яке заперечує можливість осягнення сутності речей і закономірностей розвитку дійсності.

Матеріалісти визнають свідомість властивістю високоорганізованої матерії, сутність якої полягає у відображенні дійсності в ідеальній формі, стверджують пізнаванність світу.

Філософію завжди цікавили питання змінюється, рухається світ чи перебуває у спокої, у незмінному стані? І якщо світ змінюється, розвивається, то як і через яку причини, у якому напрямку відбуваються рух і зміни у світі? Залежно від відповіді на них у філософії є два погляди на стан та розвиток світу: діалектичний та метафізичний.

Діалектики вважають, що всі предмети та явища взаємопов'язані, рухаються, розвиваються. Розвиток ними розуміється як якісне перетворення одних речей та явищ на інші, як знищення старого і ствердження, розвиток нового. Джерелом розвитку є внутрішня суперечливість, притаманна всьому світові, тобто визнається саморух, саморозвиток природи і суспільства. Метафізичний погляд полягає у тому, що предмети, явища розглядаються без зв'язку з іншими, зміни сприймаються тільки як збільшення або зменшення тої самої якості. Джерелом змін метафізики вважають зовнішній поштовх або зіткнення різних предметів, визнають Бога - надприродну силу.

Предмет філософії відображається в теорії у трьох основних аспектах: онтологічному, гносеологічному, логічному. Онтологічний аспект полягає в тому, що філософія як специфічна форма усвідомлення людиною свого буття як форма суспільної свідомості дає людині знання про світ і власне людину. Гносеологічний аспект виявляється в тому, що предмет відображається не дзеркально, не просто як результат споглядання дійсності, а крізь призму практично-діяльнісного ставлення людини до світу і до самої себе. Логічний аспект - це результати пізнання, відображені у змісті філософського знання, фіксуються, обумовлюють формування понятійно-категоріального апарату філософії.Філософія, таким чином, - це теоретично сформульований світогляд, система загальних теоретичних поглядів на світ, місце у ньому людини, усвідомлення різних форм ставлення людини до світу, яке виявляється у понятійній, категоріальній формі, спирається на досягнення наук про природу і суспільство й володіє певною мірою логічного доказу.

 1. Функції філософії.

Гуманістична функція допомагає осмислити життя, знайти його сенс та зміцнити свій дух.

Соціальна допомагає розробити уявлення про такі цінності, як Добро, Справедливість, Істина, Красота; сюди також відноситься і формування уявлень про суспільний ідеал.

Критична функція. Філософія критична за своєю сутністю, тому основою і сутністю критичної роботи філософа є виявлення і розкриття протиріч, невідповідності між прийнятою системою понять і цінностей та тим змістом, який до них приносить новий етап розвитку світової історії.

Культурно-виховна сприяє формуванню у людини важливих якостей культурної особистості: орієнтації на істину, правду, доброту.

У пояснювально-інформаційній функції модифіковано основне призначення спеціалізованого знання: адекватно відображувати свій об'єкт, виявляти його зв’язки та структурні елементи, основні закономірності, а також накопичувати і поглиблювати знання.

Проблемно – пошукові питання


 1. Проаналізувати основні соціально-культурні функції філософії.

 2. Обгрунтувати принципову різницю між ідеалізмом та матеріалізмом.

 3. Яке основне питання філософії ?

 4. Що таке світогляд ? Його структура.

 5. Яка різниця між діалектичним і метафізичним поглядами на розвиток світу.

 6. Що таке натурфілософія ?

 7. Що таке філософія ?


Тема : Історичний розвиток світової філософії.

План 1. Філософія Стародавнього Сходу : світоустрій та людина.

 2. Антична філософія : космоцентризм.

 3. Філософія середніх віків : теоцентризм.

 4. Філософія епохи Відродження : антропоцентризм.

 5. Філософія Нового часу : наукоцентризм.

 6. Німецька класична філософія : система-розум-діяльність.

 7. Марксистська філософія.
 1. Філософія Стародавнього Сходу : світо устій та людина.

Стародавня Індія.

Філософія у Давній Індії виникла приблизно в середині І тисячоліття до н.е., коли на її території почали формуватися рабовласницькі держави.

Найдавніші пам'ятки індійської літератури - чотири збірники релігійних гімнів та молитов, що називають «Ведами».

Завершенням «Вед» вважаються «Упанішади». У цих збірниках бесід наставника з учнями вирішується питання про субстанцію буття. Визначається абсолютна і єдино істинна першооснова всього існування - світова душа (брахман), що втілюється в різні істоти за законом карми (відплати). Поряд з цим в «Упанішадах» відобразилися й матеріалістичні погляди, згідно з якими за першооснову буття вважали матеріальні елементи (мода, вогонь, повітря, земля).

Більшість філософських шкіл Давньої Індії були ортодоксальними, оскільки спирались на авторитет «Вед». Це школи санкх'я, ньяя, йога, вайшешика, міманса та ін. Однак у багатьох з них (буддизм, джайнізм, чарвака-локаята) з-під зовнішньої релігійно-етичної форми є матеріалістична тенденція.

Мета вчення джайнізму - звільнитися від страждання. На відміну від брахманізму джайнізм стверджує, що закони карми не можна подолати жертвою богам, але можна перемогти. Для звільнення від сансари ще за життя необхідні правильна поведінка, правильне пізнання, правильна віра.

Джайнізм спирається на особливе вчення про буття, згідно з яким існує велика кількість речей, що наділені реальністю. Серед неживих субстанцій особливе значення має матерія.

Основною ознакою душі джайнізм вважає свідомість. Ступінь свідомості в душах різний. За своєю природою душа досконала, а її можливості - безмежні: душі доступні й безмежне знання, і безмежна могутність, і безмежне щастя. Але душа схильна ототожнювати себе з тілом. У цьому ототожненні - джерело її неволі, залежності. Основна причина, що породжує залежність душі,- її сильні бажання або пристрасті. Вони криються в незнанні життя. Тому пізнання повинно звільнити душу від тіла. Умова істинного пізнання - не тільки у вірі, але й у правильній поведінці, у напрямі наших дій.

«Звільнення» як мета вчення джайнізму має привести до повного відділення душі від тіш. Досягається це шляхом аскетизму. Метою є особисте врятування, оскільки людина може звільнитися лише сама і ніхто їй не може допомогти.

У VI ст. до н.е. виникає релігійне вчення буддизму.

Буддизм висуває чотири положення:


 • життя виповнене страждань;

 • існує причина виникнення страждань;

 • є можливість припинення страждань;

 • існує шлях звільнення від страждань.

Отже, згідно з ученням буддизму, життя - це суцільна низка страждань. Причина цих страждань - у самій жадобі до життя, у потягу до існування. Смерть не веде до припинення страждань, бо за нею настає нове переродження. Подолати страждання, врятуватися від вічного кола перевтілення (сансари) можна тільки шляхом подолання в собі потягу до існування.

В основі етики буддизму лежить переконання в тому, що звільнення від страждань досягається не у потойбічному, а в теперішньому житті. Таке припинення страждань називається у буддистів «нірваною». Під нірваною буддисти розуміють стан блаженного небуття, звільнення від усього, що приносить біль, відволікання від зовнішнього світу, від світу думок.

Світогляд у санкх’ї базується на уяві, що в світі існують два самостійних начала: пракріті (субстрактна першопричина) і пуруша ("Я", дух, свідомість). У філософському плані пракріті можна розуміти як першопричину світу об'єктів. Пуруша у санкх'ї пасивна, але наділена свідомістю, що становить її сутність. Санкх'я вважає, що Всесвіт виник завдяки впливу пуруші на пракріті.

Філософські ідеї школи йога виходять із своєрідного з'ясування питання про сутність відношення душі й тіла, духовного і тілесного. Сутність цього відношення (за йогою) у безперервному самовдосконаленні душі й тіла шляхом самозаглиблення людини у свій внутрішній світ, що реалізується через безпосереднє бачення й переживання. Йога вчить, що найвищого блаженства людина може досягти не зміною об'єктивних умов свого життя, а повним звільненням своєї свідомості від впливу зовнішнього світу.

Особливістю староіндійської філософської школи міманса є те, що вона визнає реальність зовнішнього світу і заперечує роль Бога у створенні цього світу. Міманса, виступаючи суперником буддизму у вченні про сутність світу, рішуче заперечує ідею нереальності, або ілюзорності світу, миттєвості його існування, пустоти або ідеальності його.

Згідно з ньяя об'єктивний світ складається з вічних, якісно різнорідних дрібних часток (ану) води, землі, повітря і вогню. Вони визнавали чотири джерела пізнання: чуттєве сприймання, точне свідчення, аналогію і умовивід. Вони розробили вчення про пізнання і про логічний висновок, яке розвивалося на основі матеріалістичної теорії буття.

Школа вайшешика найбільш тісно пов’язана з природничо-науковими уявленнями тогочасного суспільства. Теорію пізнання вайшешика будує на базі ідей, що предметом пізнання є об’єктивно існуючий світ. Він пізнається через сприйняття, висновок, пам’ять та інтуїцію.

Стародавній Китай.

Давньокитайські мислителі цікавились в основному соціально-політичною та етичною проблематикою: питаннями управління державою, відносинами між різними соціальними прошарками, між людьми, батьками і дітьми. Конфуціанство займалося переважно соціально-політичною і моральною проблематикою, даосизм більше переймався ставленням людини до природи, виводив моральну поведінку із законів природи. Конфуціанство. Засновником конфуціанства є Конфуцій. Конфуціанство вважається духовною основою китайського суспільства. Конфуціанство філософське вчення, яке проголошує верховенство добра у світі, захищає непорушність установлених небом суспільних норм.

Основою конфуціанської моральної концепції є вчення про жень — людинолюбство. Конфуціанська етика передбачає верховенство добра, закликає жити за настановою «Не роби людям того, чого не бажаєш собі, і тоді в державі та сім'ї до тебе не будуть ставитись вороже».

Головну моральну вимогу, її істинність Конфуцій обґрунтовував не посиланням на Бога, а вказівкою на соціальну корисність. Людинолюбство Конфуція характеризує відносини, які повинні існувати передусім між батьками і дітьми, між правителями і чиновниками. А вже потім воно поширюється на відносини між усіма іншими людьми. Конфуцій тлумачить людинолюбство досить широко. Як моральний принцип, воно підноситься до рівня регуляторів державного життя, зрівнюється з правом і навіть підноситься над ним. «Якщо керувати народом за допомогою законів і підтримувати порядок покаранням, то народ буде прагнути ухилятись [від покарань] і не буде відчувати сорому. Якщо ж керувати народом на основі людинолюбства і підтримувати порядок за допомогою ритуалу, то народ буде відчувати сором і виправиться». Конфуціанство, підпорядковане соціальному прагматизмові, можна вважати її певним відлунням відносин патріархального устрою, за якого мораль була єдиним регулятивним засобом. Конфуціанський правитель повинен бути носієм найвищих моральних якостей, взірцем для народу. Якщо ж правитель, не відповідає моральним вимогам, він не може бути правителем.

Важливе місце у вченні Конфуція посідає поняття «лі» (правило, норма, ритуал, церемоніал). Неухильно дотримуватись усталеного «лі» — одна з головних вимог конфуціанства. Без «лі» не може існувати держава

Даосизм — філософське вчення, згідно з яким природа і життя людей підпорядковані загальному божественному законові дао.

Дао — нематеріальна субстанція, позбавлена тілесності. Водночас воно не є і духовною субстанцією, оскільки постає як реальний момент у перетворенні речей. Дао є і субстанцією, і несубстанцією (вічним рухом), воно існує мовби окремо і невідокремлене від речей, пронизує їх, творить речі й існує в речах. Оця невловимість дао, відсутність правдоподібного зв'язку між видимим і невидимим зумовлює містицизм вчення. 1. Антична філософія : космоцентризм.

Становлення філософії Стародавньої Греції відбувалося в VI-V ст. до н.е. В цей період мудреці-філософи протиставляють міфологічно-релігійним уявленням наївно-стихійний філософський світогляд. Мислителі цього періоду вдаються до природи, космосу, ще не протиставляючи людину світові. Для них передусім важливе було знання про світ. Це була натурфілософія, так як мислителі цього періоду вдаються до природи, космосу.

Натурфіософія – система умоглядних уявлень про природу, яка поєднувала деякі наукові здогадки і філософські узагальненя.

Натурфілософія охоплювала всі знання про світ, тобто не тільки філософське знання, а й конкретно-наукові здогади давніх людей. Натурфілософи розмірковували над такими основними проблемами: • що є основою (субстанцією) світу, як вона співвідноситься з конкретними речами (співвідношення загального та одиничного, єдиного та множинного);

 • як пояснити зникнення і виникнення речей за незнищуваності субстанції;

 • як поєднати мінливість та усталеність речей, рух і спокій.

Поєднанням філософії та зародків науки в натурфілософії можна пояснити те, що греки послідовно, через логічні обґрунтування і заперечення висунули геніальні здогадки, які довелося поглибити або відкинути фундаторам науки Нового часу.

Першим давньогрецьким мислителем вважають Фалеса, купця з Мілету (звідси його прізвище Мілетський). Він стверджував, що основою всього сущого є вода. Все з'являється з води і зникає, перетворюючись на воду. Всі речі — це перетворення води. Яким би наївним не здавалося тепер це твердження, за своєю суттю воно було революційним. Воно передбачало поділ сущого на видиму та невидиму частини, пояснення його без допомоги потойбічних сил. Фалес запропонував модель пояснення, згідно з якою одиничне має бути виведене із загального, пояснене через загальне. Різноманітність світу він звів до єдиної основи, первня.

Модель мислення від одиничного до загального і навпаки — від загального до одиничного (пояснення фактів, одиничного на основі загального) заклала одну з основних засад європейської науки. Погляди мілетців становлять собою наївний матеріалізм.

Дещо пізніше в грецьких містах-колоніях на Сицилії виникає піфагореїзм — перша наївно-ідеалістична школа.Піфагореїзм напрям у давньогрецькій філософії, який абсолютизував та обожнював поняття числа і проголошував його першоосновою світу та сутністю речей.

Піфагор (580—500 до н. є.) та його послідовники вбачали основу світу в числах, в кількісних пропорціях. У всьому — в русі планет, архітектурі, звучанні струни — вони прагнули відкрити кількісні відношення, числову гармонію.

Піфагор та його послідовники порушили проблему квантифікації (кількісного вираження) сущого, зведення всього сущого до величин, які можна вимірювати.

Значним етапом у розвитку античної філософії було атомістичне вчення. Його започаткували в античності Левкіп і Демокріт.

Обґрунтовуючи першоначала, Левкіп і Демокріт вважали, що ними є — атоми (буття) і пустота (небуття). Атомісти розглядають буття як антипод пустоти.

Левкіп і Демокріт стверджують, що атоми — це неподільна, гранично тверда, непроникна, без будь-якої пустоти, не здатна сприйматися відчуттям (через малу величину) самостійна частинка речовини. Атом вічний, незмінний, тотожний самому собі; всередині його не відбувається ніяких змін; він не має частин і т.п.

Оригінально пояснюють атомісти виникнення життя. Демокріт стверджує, що живе виникло із неживого за межами природи без ніякого творця і розумної мети. Демокріт визначає людину як тварину, яка від природи здатна до всякого навчання і має у всьому своїми помічниками руки, розум і гнучкість мислення. Душу атомісти вважають теж сукупністю атомів. Атомісти вчили і про смертність душі.

Демокріт розрізняє два види пізнання: темне (незаконнонароджене) й істинне (законнонароджене), а також два види пізнання—за допомогою чуттів і через мислення. Демокріт глибоко розуміє складність і трудність процесів пізнання, досягнення істини. З цього приводу він образно говорив, що "дійсність — у безодні", вона глибоко лежить на дні морському.

Наступний етап розвитку філософії позначений поворотом мислителів до людини як джерела всіх проблем філософії, до питань теорії пізнання.

Такий підхід називається антропоцентризмом.

Антропоцентризм філософський принцип, згідно з яким людина вважається центром Всесвіту, найвищою метою всього, що відбувається у світі.

Людина як проблема філософії вперше була усвідомлена софістами (з давньогрецької — «мудреці»). Софісти першими усвідомили протилежність людини і світу, суб'єктивного й об'єктивного. Устами Протагора (480—410 до н. є.) людину було проголошено «мірилом усіх речей».

Софісти головну увагу приділяли аналізу пізнавальних та оцінювальних спроможностей людини. Основним завданням філософії вважали не набуття знання про світ, а виховування людей, навчання їх жити. Софісти стверджували, що істин стільки, скільки людей, вони мало переймалися питаннями істинності знання.

Заперечення істини привело софістів до релятивізму, який стверджує, що всяке знання відносне, неусталене, і суб'єктивізму, згідно з яким знання залежать від людини.

Величезний вплив на античну філософію справив Сократ.

У центрі філософії Сократа — людина. яка ним розглядається насамперед як моральна істота. Тому філософія Сократа — це етичний антропологізм. Філософія Сократа народжувалася під двома основними девізами: "Пізнай самого себе" і "Я знаю, що я нічого не знаю".

При філософському дослідженні етичних проблем Сократ користувався методом, який він називав майєвтикою. Ціль майевтики — всебічне обговорення будь-якого предмета, визначення поняття. Сократ першим підніс знання до рівня понять.

Переконання Сократа в існуванні об'єктивної істини приводить його до висновку, що існують об'єктивні моральні норми, що відмінність між добром і злом не відносна, а абсолютна.

Поставивши у центр своєї філософії людину, Сократ стверджує, що пізнати світ людина може, тільки пізнавши себе, свою душу, справи, і в цьому основне завдання філософії.

Розвинув і систематизував погляди Сократа Платон. Його погляди складаються у систему, до якої входять: 1) вчення про буття; 2) вчення про Бога; 3) вчення про світ; 4) вчення про походження світу; 5) вчення про душу; 6) вчення про пізнання; 7) вчення про моральність і 8) вчення про суспільство. філософія Платона є оригінальним вченням про ідеї. Ідеї вічні, незмінні, безвідносні; вони не залежать від умов простору і часу. По відношенню до чуттєвих речей ідеї є одночасно і їх причинами, і тими зразками, за якими були створені ці речі.

Ідеєю всіх ідей, найвищою ідеєю Платона виступає ідея добра як такого — джерело істини, краси і гармонії. Ідея добра виражає безликий аспект філософії Платона, тоді як Бог - творець — особисте начало. Бог і ідея добра дуже близькі. Ідея добра увінчує піраміду ідей Платона. Філософія Платона характеризується також своєрідним протиставленням тіла і душі. Тіло — смертне, а душа безсмертна. Призначення тіла — бути тимчасовим вмістилищем душі, її рабом. Як і тіло, душа створена богами. Душі творяться із залишків тієї суміші, із якої Бог створив душу космосу.

За Платоном індивідуальна душа складається з двох частин: розумної і нерозумної. За допомогою першої частини людина здатна мислити, а друга сприяє почуттям: завдяки їй людина закохується, відчуває голод і спрагу, буває охоплена іншими почуттями.

Суть теорії пізнання Платона полягає в тезі, що "знання — це пригадування (анамнез)" того, що колись душа знала, а потім забула. Метод анамнезу — метод сходження до ідей, до загального не шляхом узагальнення часткового і одиничного, а шляхом пробудження в душі забутого знання, знаходження його в ній. Найголовнішим у методі анамнезу є мистецтво вічного мислення, філософської бесіди, питань і відповідей і т.д.

Платон висуває власний зразок державної досконалості, яка в історії філософії отримала назву "ідеальна держава Платона". В ідеальній державі існує три групи громадян, три стани і така держава сповнена чеснот: вона мудра мудрістю своїх правителів-філософів, мужня мужністю своїх стражів, розсудлива послушністю землеробів і ремісників. Ця держава найбільш справедлива, бо в ній усі служать її як певній цілісності і всі займаються своїми справами, не втручаючись у справи інших.

Рівнозначним Платону за обсягом проблем і за впливом на подальшу філософію є його учень Арістотель. Його філософія ґрунтується на природознавстві. Він піддав критиці платонівську концепцію ідей, що існують окремо від речей, вважаючи, що подвоєння світу на ідеї та речі не спрощує, а ускладнює проблему пізнання. Арістотель вважає, що суть буття речі — її форма. Форма — те, що становить сутність речі, без чого її немає. Форму ніхто не творить і не виробляє. Форми існують самі по собі і, будучи внесеними в матерію, начебто творять речі. До того ж в матерію їх, у кінцевому підсумку, вносить Бог. Під матерією Арістотель розуміє неозначену і безформну речовину, це те, з чого річ складається, і те, з чого річ виникає. Матерія і форма — два співвічні начала. Все, що існує в природі, складається з матерії і форми. Форма робить матерію дійсністю, тобто втіленням у конкретну річ.

Вчення Арістотеля про душу. Душу може мати тільки природне, а не штучне тіло. Причому це тіло має бути здатним до життя.

Вчення Арістотеля про пізнання. За Арістотелем, розумна душа притаманна людині і Богові. Вона незалежна від тіла, бо мислення вічне. Реальне пізнання неможливе без чуттєвого пізнання. Загальне існує лише в одиничному, яке чуттєво сприймається, і пізнається через нього. Людина пізнає загальне тільки за допомогою відповідної уяви, для чого потрібен розум.

Відстоював ідею приватної власності, оскільки саме вона відповідає природі людини, вказує на оптимальні форми правління державою. Найвищими формами державної влади Арістотель вважав форми, за яких виключалась можливість корисливого використання влади і за яких власті служать всьому суспільству.

Філософія Арістотеля завершує найбільш змістовний період в історії філософії, який часто називають філософією класичної Греції. Ця філософія високо цінувалась ще в античний період, відігравала визначальну роль в епоху середньовіччя, справила значний вплив на європейську Філософію Нового часу і сучасну філософську культуру.


 1. Філософія середніх віків : теоцентризм.

Повідну роль у суспільній свідомості цього періоду починає відігравати теологія як знання про Бога. Решта ж форм суспільної свідомості, насамперед філософія, починають виступати в ролі «служниць теології».

Початковий період середньовічної філософії отримав назву патристики (від лат. - отці (церкви). У цей час формуються та утверджуються фундаментальні припини середньовічної філософії на базі християнсько-теологічного переосмислення ідейної спадщини античності й старозавітної міфології. З усіх «отців церкви» найбільший вплив на розвиток філософії мав Августин Блаженний. Душа людини, за Августином, є безсмертною, «першородний гріх» Адама та Єви вразив усе людство і для порятунку у майбутньому житті недостатньо сил людини. Необхідний примат духовної влади над мирською, оскільки без церкви немає порятунку.

Мислитель стверджував єдність віри і пізнання, первинність віри над розумом. Не самостійність людського розуму, а натхнення релігійних догматів є авторитетом. Церква єдина, безгрішна, остання інстанція будь-якої істини.

Головним напрямком у розвитку філософії феодального суспільства була так звана схоластика (від лат - шкільний, учений). Це філософське вчення, в якому поєднані релігійно – філософські ідеї з раціоналістичною методикою та формально – логічними проблемами. Середньовічній свідомості притаманна двоїстість: світ розподіляється на духовний, небесний, божественний і земний, плотський, гріховний. Людина середніх віків - це духовна істота, вона створена за образом і подобою Бога. Ключ до розв'язання «земних» проблем людина шукає у сфері духовності.

У ХІ-ХП ст. в Європі відбуваються палкі дискусії про природу універсалій. Універсали (від лат - загальний) - філософський термін, що вживався для позначення загальних понять (стіл, людина) на відміну від одиничних (даний конкретний стіл, людина).

Реалісти твердили, ніби універсалії існують реально як сутність будь-якого буття і осягаються тільки за допомогою висновку. Номіналісти ж вважали, що реально існують тільки поодинокі речі, а універсали є узагальненням того спільного, що містять окремі речі.

Найбільш відомим реалістом XIII ст. був Фома Аквінський. Мета вчення Фоми - показати, що розум і віра відрізняються одне від одного. Гармонія віри й розуму, в розумінні Фоми Аквінського, означає підпорядкування другого першій. Він стверджував: якщо людський розум виявляє нездатність раціонально осягнути зміст тих або інших «божественних» істин, то він повинен «упокорено» схилитися перед вірою. Фома Аквінський визнає відмінність філософії від релігії, що полягає у методах досягнення результатів. Філософія настільки нижча від теології, наскільки людський розум нижчий від божественного. Деякі з догматів теології, на його думку, можуть бути доведені філософією (буття Бога, безсмертя душі).

Учення Фоми Аквінського отримало назву томізм.

У християнській теології Бог - творець і причина всього існуючого, це першосутність, від якої залежать усі інші сутності. Філософія стає не просто любов'ю до мудрості, а перш за все - любов'ю до Бога, адже мудрість вважається знанням речей божественних. Оскільки саме божественне є першопочатком, то теологія спирається на абсолютну достовірність, що походить від Бога, надаючи достовірності й іншим наукам. 1. Філософія епохи Відродження : антропоцентризм.

Епоха Відродження визначається як історичний процес ідейного і культурного розвитку, що приходить на зміну середньовіччю.

Філософія епохи Відродження тісно пов'язана з розвитком природознавства, успіхами в галузі медицини Відмінними рисами філософії Відродження є її світський характер, гуманістичний світогляд, «відродження» античної традиції, античної культури (звідси і назва), спрямування проти християнсько-схоластичної культури середньовіччя.

В цілому філософське мислення цього часу називають антропоцентричним, тому що в центрі його уваги була людина. Саме людина замальовується такою, якою вона є насправді: не носієм гріховності, а як вища цінність і онотологічна реальність. Центром світу проголошувалась людина, котру вважали частиною природи, найдосконалішим її витвором. Нова гуманістична етика звеличувала людську діяльність.

Гуманізм (від лат. людський) у широкому розумінні означає потяг до людяності, створення умов для гідного людини життя. Гуманізм з'являється тоді, коли людина починає міркувати про саму себе, - свою сутність і призначення, сенс свого буття. У вузькому розумінні слова гуманізм визначається як ідейний рух періоду

Філософія в епоху Відродження повертається до проблем людського буття. Якщо в середні віки існувала думка, що людина створена за подобою Бога, але вона гріховна, то гуманізм Відродження зовсім інакше розуміє призначення людини. Людська особистість постає в центрі уваги. Філософія як наука про людину рішуче протиставляється гуманістами того часу наукам про Бога.Антропологізм гуманістичної філософії означає, по-перше, першочерговий розгляд не проблем онтології, а етичних проблем; по-друге, перебудову всієї картини світу, переосмислення співвідношення Божого і природного. Велику увагу гуманісти приділяють земним проблемам існування людини, її діяльності.

Гуманісти не відкидали тези про створення людини Богом, безсмертя душі; основне завдання філософії вони вбачали не у протиставленні Божого і природного в людині, а у розкритті гармонії духовних і матеріальних засад у ній.

Філософія в цей період перестала бути служницею богослов'я.

Одним із головних завоювань філософської думки був розвиток натурфілософії.Натурфілософія (від лат – природа) - система умоглядних і часом фантастичних уявлень про природу. Обмеженість наукових знань про природу натурфілософія намагалась компенсувати філософськими роздумами про неї. В епоху Відродження натурфілософія відіграла важливу роль у боротьбі проти схоластики. Натурфілософи того часу розвинули низку глибоких матеріалістичних та діалектичних ідей: ідея про нескінченність природи і незліченність світів, що входять до її складу.

Гносеологія філософії Відродження висувала на перший план чуттєве сприйняття як найважливіший перший крок у процесі пізнання.

В основному погляди на пізнання філософів епохи Відродження зводилися до таких положень. По-перше, визнається можливість пізнання навколишнього світу таким, як він є; по-друге, джерело пізнання — дія зовнішнього світу на органи чуття, що сприймають і переробляють цю дію; по-третє, заперечується будь-яка нематеріальна субстанція, що керує процесом пізнання людини; по-четверте, визнається сила розуму та логічної діяльності, без яких не можна досягти істинного знання.

Мислителі Відродження піддають перегляду також середньовічні погляди на суспільство. Робляться перші спроби теоретичного обгрунтування ідеї громадянського суспільства, незалежного від релігійно-теологічних настанов.Нікколо Макіавеллі (1469— 1527), обґрунтовував необхідність сильної монархічної влади, абсолютизму. Макіавеллі вважав ідеальним устроєм республіку як виразника народного суверенітету. Проте розумів, що в тих умовах лише сильна влада світського государя, яка не рахується з будь-якими моральними традиціями та церковними вченнями, здатна привести до національного об’єднання і створити нову державу.

 1. Філософія Нового часу : науко центризм.

У філософії Нового часу намітилося кілька протилежних течій і підходів, суперництво і взаємодія яких визначили основні риси та закономірності її розвитку.

Визначальними протилежними напрямами у філософії цього періоду були емпіризм і раціоналізм. Вони сформувались у гносеології при намаганні з'ясувати, яка з двох здатностей пізнання — чуттєвість чи розум — відіграє вирішальну роль у формуванні наукового істинного знання. Емпіризм (грец. досвід) філософський напрям, який основою пізнання вважає чуттєвий досвід (емпірію).

Представники цього методу вважали, що відчуття, чуттєвий досвід відіграють вирішальну роль у пізнанні, що вони є джерелом наукових ідей.

Раціоналізм (лат. розумний) філософський напрям, який визнає центральну роль в пізнанні розуму, мислення.

Його прихильники стверджували, що всезагальний характер ідей можна вивести лише з розуму (з логіки мислення, його категоріальної структури).

Не менш принциповим у філософії Нового часу було протистояння матеріалізму та ідеалізму. Ці протилежні течії існували й раніше, але тепер вони набули чіткішої визначеності завдяки поняттю субстанції. Матеріалісти вважали субстанцією матерію, природу, ідеалісти — Бога, душу. Під впливом розвитку науки, яка перетворила світ на самостійний об'єкт, у філософії XVII ст. утворюються проміжні між матеріалізмом та ідеалізмом світоглядні форми — деїзм, дуалізм, пантеїзм. Деїзм стверджував, що Бог створив світ, дав йому перший поштовх і далі не втручається в його справи. Деїсти визнавали самість природи, вважали її мовби другою субстанцією. Дуалізм виходив з визнання співіснування двох субстанцій — духовної та матеріальної. В пантеїзмі ці дві субстанції виступали як щось єдине, світ поставав водночас природою і Богом.


 1. Німецька класична філософія : система-розум-діяльність.

Характерною ознакою німецької класичної філософії є визнання субстанційності історії. Кант та Гегель постулювали ( вихідне положення) як основу історичного процесу розум, раціональне впорядкування історії. Історичний процес здійснюється розумно.

Родоначальником нім.класичної філософії вважається І. Кант. Знання на його думку є поєднанням уявлень та понять у свідомості й через свідомість. Кант висуває концепцію трьох сходинок пізнання: чуттєвого споглядання, розсудку та розуму. Розум на відміну від чуттєвості та розсудку є здатністю опосередкованого пізнання, що прямо і безпосередньо не пов’язане з досвідом. Розум ніколи не спрямований безпосередньо на предмети досвіду та досвід, а має своїм предметом лише результати діяльності розсудку, щоб надати їм необхідного характеру.

Вихідним пунктом філософської концепції Г. Гегеля є тотожність буття та мислення. Мислення є не лише суб’єктивною людською діяльністю, а й незалежною від людини об’єктивною сутністю, першоосновою всього сущого. Мислення ( абсолютну ідею) Гегель розглядає як процес неперервного розвитку пізнання, як процес сходження від нижчого до вищого.

Вищою сходинкою у розвитку абсолютної ідеї є абсолютний дух – людство та людська історія.

Гегель здійснив переворот у філософській думці XIX ст., утверджуючи діалектичний метод мислення та пізнання, підірвавши метафізичне уявлення про сутність як щось незмінне, непорушне.

На думку Фейєрбаха філософія є наукою. Релігія є способом мислення, що перешкоджає дослідженню природи. Ключ до правильного розуміння сутності релігійних уявлень слід шукати в умовах життя людей та в своєрідному їх відображення у свідомості людини.

Критика релігії переросла у Фейєрбаха в критику ідеалізму, яка завершилась переходом до матеріалістичних тенденцій. Людська природа тлумачиться Фейєрбахом переважно як біологічна.

Вихідним в процесі пізнання Фейєрбах вважав відчуття, які дають людині всі відомості про об’єктивний світ. Проте все це здійснюється не без участі мислення. Філософія Фейєрбаха справила значний вплив на розвиток філософської думки. 1. Марксистська філософія.

Наступним етапом розвитку світової філософської думки стала марксистська філософія. Марксизм — одна з небагатьох спроб в історії людства дати цілісне розуміння об'єктивного світу та місця і ролі людини в ньому, розкрити найзагальніші закони розвитку природи, суспільства та людського мислення.

Соціальні конфлікти та потрясіння на межі XIX-XX ст.ст. викликали багато соціально-філософських запитань про перспективи розвитку суспільства.

Марксизм в цілому і його філософія прагне дати відповіді на ці запитання. Згідно з марксизмом, філософів, які визнають матерію первинною, а свідомість вторинною, називають матеріалістами. Тих, хто визнає первинність духу або свідомості, називають ідеалістами. Ідеалізм, у свою чергу, постає у двох формах — суб'єктивний і об'єктивний. Суб'єктивній ідеалізм бачить першооснову буття у свідомості суб'єкта. Об'єктивний ідеалізм як першооснову буття розглядає дух або ідею, що існує об’єктивно, поза суб'єктом. Філософія марксизму переносить акцент на економічне життя суспільства, насамперед на сферу матеріального виробництва. Виробничі відносини визначають усі інші відносини між людьми і становлять суспільний базис. Матеріальне буття, економічний базис визначають суспільну свідомість (мораль, право, ідеї, теорії тощо). К.Марксу та Ф.Енгельсу вдалося довести, що й суспільство, а не тільки природа, розвивається за певними законами, виділити окремі етапи в його розвитку, які були названі суспільно-економічними формаціями, по-новому оцінити роль народних мас та окремих особистостей в історії, дати своє розуміння причин виникнення і функціонування держави, соціальних класів, їхньої боротьби між собою, показати еволюцію сім'ї та ін.

Проблема людини у марксизмі органічно пов'язана з теоретичним осмисленням такого суспільного феномена як відчуження. Причиною відчуження є експлуатація людини людиною, в основі якої лежить приватна власність на засоби виробництва. К.Маркс і Ф.Енгельс запропонували і конкретний шлях виходу з ситуації, що склалася, — знищення приватної власності на засоби виробництва. Це можна здійснити, на їхню думку, через утвердження суспільної власності. Суспільством соціальної рівності, справедливості та гуманізму проголошується комунізм. Виникнення і розвиток марксистської філософії в рамках самого марксизму розглядається як революційний переворот у філософії. Але нерозумною є як абсолютизація даної філософської теорії, що мала місце в СРСР та інших країнах соціалістичного табору, так і її огульна, поверхова і неконструктивна критика. До марксистської філософії потрібно підходити, як і до інших філософських вчень, виважено і неупереджено.Контрольні запитання.

 1. Назвати основні філософські школи Індії. Чому їх можна назвати матеріалістичними ?

 2. Пояснити основні положення буддизму.

 3. Що таке сансара ?

 4. Що таке нірвана ?

 5. Основні ідеї філософської школи йога.

 6. Основні положення конфуціанства.

 7. В чому суть філософського вчення даосизму ?

 8. Що таке натурфілософія ?

 9. Яку філософію називають антропоцентричною, а яку теоцентричною ?

 10. Хто такі софісти ?

 11. Основні положення філософії Сократа

 12. Основні положення філософії Платона. Чому його погляди є ідеалістичними ?

 13. Чим відрізняється філософія Платона від філософії Арістотеля ?

 14. Що таке патристика і схоластика ?

 15. Яка різниця між реалістами і номіналістами ?

 16. Вчення Ф. Аквінського про державу.

 17. Основні риси філософії Відродження. Чому вона є антропоцентричною ?

 18. Погляди Нікколо Макіавеллі на державу.

 19. Яка відмінність між емпіризмом і раціоналізмом ?

 20. Порівняти філософські погляди Гегеля і Фейєрбаха.

 21. Які основні положення філософії марксизму ?


  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка