Філософія навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Донецьк – 2005Сторінка5/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5

Додаткова література

1. Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – К.: Наук. думка, 1991.

2. Грицанов А.А., Овчаренко В.И. Человек и отчуждение. – Минск: Высш. шк., 1991.

3. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник для вузов. – 3-е изд. – Волгоград: Комитет по печати, 1996. – С. 246-264.

4. Печерских Н.А. Отчуждение как феномен коллективности //Вопросы философии. – 2003. - № 5. – С. 30- 43.

Тема 16. Суспільна свідомість


1. Поняття суспільної свідомості. Взаємозв’язок суспільної та індивідуальної свідомості.

2. Закономірності розвитку суспільної свідомості.

3. Структура суспільної свідомості: рівні, сфери, форми.

4. Роль суспільної свідомості в життєдіяльності суспільства.


Ключові поняття: свідомість, суспільне буття, суспільна свідомість, суспільна психологія, ідеологія, буденна свідомість, теоретична свідомість, політична свідомість, правова свідомість, моральна свідомість, естетична свідомість, релігійна свідомість, менталітет, ментальність.
Теми доповідей та рефератів

1. Суспільна свідомість в поступовому розвитку особи та суспільства.

2. Теоретичний та буденний світогляд: багатоманітність ставлення людини до дійсності.

3. Раціональне і ірраціональне в політиці.

4. Мораль і право в сучасній політиці.

5. Роль релігії в житті сучасного суспільства.

6.Мистецтво як особлива форма свідомості.
Література до теми

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 288-317, 422- 427, 445- 455. 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 232-246.

 2. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.335-376.

 3. Філософський словник соціальних термінів / Під заг. ред. Андрущенко В.П. – Харків: “Корвін”, 2002. – С. 322-323, 441- 447, 464- 466, 500-502, 571.


Додаткова література

1. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1988.

2. Бычков В.В. Феномен неклассического эстетического сознания //Вопросы философии. – 2003. - № 10. – С. 61-71, № 12. – С. 80-92.

3. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник для вузов. – 3-е изд. – Волгоград: Комитет по печати, 1996. – С. 192-222.

4. Общественное сознание и его формы /Предисл. и общ. ред. В.И. Толстых. – М.: Политиздат, 1986.


 1. Чагин Б.А. Структура и закономерности общественного сознания. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.

 2. Человек: Философские аспекты сознания и деятельности /Под ред. Д.И. Широканова, А.И. Петрущика. – Минск: Наука, 1989.

Тема 17. Культура і цивілізація


1. Філософське розуміння культури. Культура в житті суспільства.

2. Особливості сучасних проявів культури. Національні культури та загальнолюдська культура.

3.Поняття цивілізації. Взаємозв’язок культури і цивілізації.

4.Основні закономірності культурно-історичного процесу.


Ключові поняття: культура, матеріальна культура, духовна культура, некласична культура, масова культура, постмодерн в мистецтві, національна культура, загальнолюдська культура, цивілізація, глобалізація.

Теми доповідей та рефератів

1. Культура як міра розвитку людини.

2. Діалог культур як суттєва характеристика культурно-історичного процесу.

3. Формаційний та цивілізаційний підходи до аналізу історичного процесу.

4. Теорія культурно-історичних типів М.Я. Данилевського.

5. Етнологічний підхід до аналізу всесвітньої історії Л.М. Гумільова.

6. Концепції цивілізаційного різноманіття у О. Шпенглера та А.Д. Тойнбі.


 1. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку людства в сучасну епоху.


Література до теми

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: Генеза, 1996. – С.313-335. 1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 522-549, 585-619.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 271-307.

4. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 378- 400.

5. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.556-577.

6. Філософський словник соціальних термінів / Під заг. ред. Андрущенко В.П. – Харків: “Корвін”, 2002. – С. 197-198, 216-218, 386-388, 435, 626-629, 634, 647-648.
Додаткова література

1. Акопян К.З. По направлению к масскульту: наука и религия в эпоху шлягера //Философские науки. – 2001. - № 3. – С. 32- 48. 1. Бирюкова М.А. Глобализация: интеграция и дифференциация культур //Философские науки. – 2001. - № 1. – С. 33-42.

 2. Гарсия Д. О понятиях «культура» и «цивилизация» //Вопросы философии. – 2002. - № 12. – С. 228-234.

 3. Карапетян Л.М. О понятиях «глобализм» и «глобализация» //Философские науки. – 2003. - № 3. – С. 47-60.

 4. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник для вузов. – 3-е изд. – Волгоград: Комитет по печати, 1996. – С. 310-329, 343-351.

 5. Кузнецова Т.В. Философская теория культуры: этапы развития //Философские науки. – 2003. - № 7. – С. 43-60.

 6. Цивилизация. Культура. Личность. – М.: Прогресс, 1999.

Тема 18. Глобальні проблеми та перспективи людської цивілізації
1. Поняття глобальних проблем та їх класифікація. Взаємозв’язок глобальних проблем.

2. Причини виникнення глобальних проблем та шляхи їх вирішення. Необхідність єдиної планетарної свідомості.

3. Майбутнє як філософська проблема. Соціальне прогнозування: типи та методи.


 1. Перспективи соціального розвитку людства.


Ключові поняття: глобалізація, глобальні проблеми, майбутнє, соціальне прогнозування, футурологія.
Теми доповідей та рефератів

1. Причини виникнення глобальних проблем. 1. Соціальне прогнозування: підстави і типи.

 2. Західна футурологія у пошуках майбутнього.

 3. Проблема достовірності соціального прогнозування та його критерії.

 4. Глобальні проблеми сучасності та технологічний розвиток людства.


Література до теми

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: Генеза, 1996. – С.313-335. 1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 585-619.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 307-327.

4. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 393- 400.

5. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.556-577.


Додаткова література

1. Бестужев-Лада И.В. Альтернативная цивилизация. – М.: Наука, 1998.

2. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 1991.

3. Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества // Вопросы философии. – 1991. - № 3. – С. 343-351.

4. Моисеев Н.Н. Быть или не быть … человечеству? – М.: Наука, 1999.

5. Печчеи А. Человеческие качества. – М.: Мысль, 1985.
V. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

З ФІЛОСОФІЇ
Заліковий модуль № 1

1. Розкрити поняття світогляду. Світогляд і філософія: їх співвідношення.

2. Що є спільного між основними історичними типами світогляду (міфологія, релігія, філософія, наука) та що їх відрізняє один від одного?

3. Розкрити характерні риси філософського мислення. Визначити предмет філософії та її роль в суспільстві.

4. В чому полягає специфіка філософських проблем? Охарактеризувати ключові філософські проблеми та виділити основні елементи структури філософського знання (основні філософські дисципліни).

5. Розкрити зміст основних функцій філософії.

6. Охарактеризувати основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл Стародавньої Індії.

7. Охарактеризувати основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл Стародавнього Китаю.

8. Позначити основні особливості розвитку античної філософії. В чому полягали основні здобутки представників мілетської школи та Геракліта?

9. Визначити суть атомістичного матеріалізму Демокрита та Епікура. Пояснити значення філософських ідей Піфагора.

10. Охарактеризувати основні здобутки філософської діяльності Сократа.

11. Порівняти ідеї Платона і Аристотеля. Чому Аристотель критикував свого вчителя?

12. Розкрийте і поясніть основні відмінності у світогляді античності і європейського Середньовіччя.

13. Порівняти патристику і схоластику, визначити їх подібність та відмінність. В чому полягала суть суперечності між номіналізмом і реалізмом?

14. Окресліть основні зміни у християнському світобаченні в епоху європейського Відродження. Визначити провідні ідеї ренесансного гуманізму.

15. Розкрити історичні здобутки ренесансної натурфілософії.

16. Окресліть основні особливості розвитку філософії в епоху Нового часу. Порівняти основні методологічні ідеї Ф. Бекона і Р. Декарта (емпіризм і раціоналізм).

17. Виділити основні особливості та здобутки німецької класичної філософії.

18. Порівняти основні вихідні ідеї класичної і некласичної європейської філософії. Визначити їх взаємні переваги та недоліки.

19. Окреслити основні ідеї марксистської філософії та їх вплив на подальший розвиток суспільної думки.

20. Визначити провідні ідеї російської філософії ХІХ – ХХ ст. та її вклад у розвиток світової філософії.

21. Виділити основні особливості становлення та розвитку української філософії та пояснити зміст її провідних ідей.

22. Чому проблема буття є ключовою філософською проблемою? В чому полягає єдність та багатоманітність буття?

23. Що означає об’єктивність існування матерії? Що означає її первинність?

24. Що сучасна філософія розуміє під рухом? Як з точки зору сучасної науки і філософії співвідносяться в світі рух і спокій?

25. Яке відношення до свідомості має відображення як властивість матерії?

26. Яке значення в житті людини має її мозок?

27. Охарактеризуйте особливості, переваги та недоліки чуттєвого та раціонально-логічного пізнання? Як співвідносяться ці рівні пізнання в загальному процесі освоєння світу?

28. Чому заблудження є постійним супутником процесу пізнання? Порівняйте істину та правду.

29. Як співвідносяться абсолютна та відносна істина? В чому полягає вимога конкретності істини?

30. В чому полягає суть діалектичного методу пізнання та освоєння світу? Порівняйте діалектику та метафізику.
Заліковий модуль № 2

1. В чому полягає проблематичність людського буття? Чим буття людини відрізняється від буття інших живих істот?

2. Охарактеризуйте основні концепції походження людини. Яка, на Вашу думку, є найбільш доведеною та обґрунтованою?

3. Як співвідносяться природне і соціальне в людині? Які якості природи людини Ви вважаєте найголовнішими?

4. Поясніть роль соціальності в виникненні і розвитку людської свідомості. Чи є свідомість сучасної людини вродженою?

5. Чи потрібно, на Вашу думку, розмірковувати над сенсом свого життя? Окресліть філософські аспекти проблеми безсмертя людини.

6. Що Ви розумієте під свободою людини та навіщо вона потрібна?

7. Які фактори, на Вашу думку, впливають найбільшим чином на формування особистості? Чому виникає відчуження людини в сучасному світі?

8. Виділити якісні відмінності суспільної історії від природних процесів.

9. Поясніть розуміння суспільства як системи. Окресліть основні характеристики соціальної системи.

11. Дайте перелік основних сфер суспільного життя та охарактеризуйте їх взаємозв’язок.

12. Чому природа є необхідною та постійною умовою існування людини? Оцініть вплив природних умов на розвиток суспільства.

13. Як суспільство впливає на природу? В чому полягає протиріччя в системі “суспільство-природа” в сучасну епоху?

14. Що ми розуміємо під суспільною свідомістю? Що відображається в суспільній свідомості? Як співвідносяться суспільна та індивідуальна свідомість?

15. Чим відрізняються форми суспільної свідомості одна від одної? На прикладах поясніть взаємозв’язок форм суспільної свідомості.

16. Поясніть, як співвідносяться між собою суб’єкт історії та її рушійні сили.

17. Оцініть роль особи в історії. Хто правий, на Вашу думку, прихильники волюнтаризму чи фаталізму?

18. В чому полягають протиріччя суспільного прогресу? Як співвідносяться між собою науково-технічний, соціальний та духовний прогрес?

19. Визначити роль цінностей в житті людини та суспільства. Які цінності, на Вашу думку, є для людини головними?

20. Окресліть основні аспекти філософського розуміння культури. Що означає бути культурним?

21. Чи існує прогрес в культурі? Яка роль традицій та новаторства в розвитку культури?

22. Окресліть основні аспекти проблеми співвідношення національних культур та світової культури.

23. Яку культуру можна назвати масовою, а яку елітарною? Чим, на Вашу думку, є масова культура: позитивним чи негативним явищем?

24. Визначити поняття цивілізації. Окресліть сучасні тлумачення взаємозв’язку культури і цивілізації.

25. Визначити основні особливості і протиріччя розвитку сучасної цивілізації.

26. Для чого необхідно соціальне прогнозування? Виділити основні типи прогнозів.

27. Оцініть вплив техніки на процеси розвитку історії. Поясніть сутність технологічної революції (“третьої хвилі”) у розвитку науково-технічного прогресу.

28. Розкрити поняття інформаційного суспільства. Які можливості та небезпеки воно несе людині?

29. Поясніть, що таке глобальні проблеми і чому вони виникли. Яку з глобальних проблем Ви вважаєте найбільш гострою сьогодні?

30. Оцініть роль філософії в індивідуальному розвитку людини.Хромова Ольга Ігорівна


ФІЛОСОФІЯ
Навчально-методичний комплекс

для студентів економічних спеціальностей

денної форми навчання

Технічні редактори Пасько Л.С.,Григор’єва Л.В.,

Ростовцева О.ОПідписано до друку 28.10.2005.

Формат 60×84/16. Папір офс. Гарн. Times New Roman.

Друк ксероксний

Умов.друк.арк. 3,0. . Наклад 90 прим. Зам. № .


Донецький інститут залізничного транспорту


Надруковано в редакційно-видавничому відділі ДонІЗТ

Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру від 22.06.2004р.,серія ДК №1851
83018, м. Донецьк – 18, вул.Горна,6.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка