Філософія навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Донецьк – 2005Сторінка4/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5

Література до теми

 1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 169-191.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 33-37.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 134-155.

 4. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – С. 149-184.

 5. Методические указания к семинарским занятиям по теме «Немецкая классическая философия. Фихте. Шеллинг / Сост. А.Н. Овчаренко. – Харьков, 1996 (№ 798).

 6. Методические указания к семинарским занятиям по теме «Философия И. Канта» / Сост. В.Н. Овчаренко. – Харьков, 1994 (№ 750).


Додаткова література

 1. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М.: Мысль, 1986.

 2. История философии в кратком изложении: пер. с чеш. – М.: Мысль, 1991. – С. 456-563.

 3. История диалектики. Немецкая классическая философия. – М.: Мысль, 1978.

 4. Межуев В.М. Историческая теория Маркса и современность //Философское сознание: драматизм обновления/Отв. Ред. Н.И. Лапин. – М.: Наука, 1991. – С. 279-324.

 5. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХІХ века: Учебное пособие. – М.: Мысль, 1976.Тема 7. Західна філософія ХХ століття
1. Особливості духовних процесів та розвитку філософії у ХХ ст. Критичний перегляд принципів та традицій класичної філософії.

 1. Еволюція позитивізму. Неопозитивізм та його школи.

 2. Поворот до людини: антропологічні напрямки новітньої західної філософії (екзистенціалізм, “філософія життя”, психоаналіз, персоналізм).

 3. “Нова філософська хвиля” та постмодерн.

 4. Релігійна філософія ХХ ст.


Ключові поняття: некласична філософія, парадигма, ірраціоналізм, сцієнтизм, антисцієнтизм, філософська антропологія, екзистенціалізм, абсурд, відчуження, психоаналіз, несвідоме, сублімація, “філософія життя”, воля до влади, постмодернізм, позитивізм, неопозитивізм, верифікація, неотомізм, неопротестантизм.
Теми доповідей та рефератів

1. Марксистська філософія. 1. Неопозитивізм як філософія сцієнтизму.

 2. Еволюція психоаналізу.

 3. Філософія Ніцше – переоцінка всіх цінностей.

 4. Феноменологія Е. Гуссерля.

 5. Людина в світі і світ людини в філософії екзистенціалізму.

 6. Основні позиції та надбання філософського постмодерну.

 7. Християнський еволюціонізм Тейяра де Шардена.


Література до теми

 1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 280-367.

2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 40-44.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 172-206.

4. Современная западная философия: Словарь. – М.: Политиздат, 1991.


 1. Философия ХХ века: Учебное пособие. – М.: «Знание», 1997. – 288 с.

 2. Філософія А. Шопенгауєра. Методичні вказівки / Укл. В.М. Овчаренко. – Харків, 2000. – 18 с. (№ 1564 А).

Додаткова література

1. Алейникова Т.В. Психоанализ: Учебное пособие. – Ростов-на Дону: Феникс, 2000. – 352 с.


 1. Геворкян А.Р. Ницше и метафизический пессимизм //Вопросы философии. – 2001. - № 8. – С. 157-165.

 2. Кравченко И.И. Общественный кризис ХХ века и его отражение в ряде западных концепций // Вопросы философии. – 2001. - № 8. – С. 3-16.

 3. Межуев В.М. Историческая теория Маркса и современность //Философское сознание: драматизм обновления /Отв. ред. Н.И. Лапин. – М.: Наука, 1991. – С.279-324.

 4. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж.П. Сумерки богов /Сост. И общ. ред. А.А. Яковлева. – М.: Политиздат, 1990.

 5. Основні проблеми філософії Едмунда Гуссерля. Методичні вказівки / Укл. Загрійчук І.Д. та ін. – Харків, 2001. – 30 с. (№ 1577).

 6. Проблема человека в западной философии / Под ред. Ю.И. Попова. – М.: Прогресс, 1988.

 7. Потоцька Ю. Філософія постсучасності: між класичною та поскласичною думкою // Філософська думка. – 2003. - № 6. – С. 3-11.

 8. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности: Учеб. Пособие для вузов. – М.: «ФАИР-ПРЕСС», 1998. – С. 383-424, 449-456.

Тема 8. Розвиток філософської думки в Україні


1. Українська філософія як складова української духовної культури. Загальні особливості української філософії.

 1. Розвиток філософської думки в Україні в XI – XVII ст.

 2. Класична доба української філософії (Г.С. Сковорода, університетська філософія ХІХ ст., Кирило-Мефодіївське товариство, П.Д. Юркевич).

 3. Новітня українська філософія.


Ключові поняття: антеїзм, антропоцентризм, кордоцентризм, екзестенціальність, естетизм, емоційність, споріднена праця, “філософія серця “, “хуторянська філософія”, позитивізм, соціалізм, українізація, діаспора.
Теми доповідей та рефератів

1. Духовна культура Київської Русі – джерело філософської думки України і Росії. 1. Ю. Дрогобич та його місце в українській філософії.

 2. Києво-Могилянська Академія та її роль в розвитку філософії в Україні.

 3. Філософський світогляд Г.С. Сковороди.

 4. “Філософія мови” О. Потебні.

 5. Світоглядні ідеї М. В. Гоголя.

 6. Позитивістські та соціалістичні ідеї в українській філософії (І.Я. Франко, Л. Українка, М. Драгоманов).

 7. Особливості розвитку української філософії в ХХ ст.

 8. Філософія української діаспори.


Література до теми

1. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наук. думка, 1997. 1. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні:Курс лекцій. – К.: Вища школа, 1999.

 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 207-254.

 3. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.166-185.

 4. Філософія: Курс лекцій: Навч. Посібник/ Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К.:Либідь, 1994. – С. 219-314.

 5. Українська філософія в ХІХ – ХХ ст.: Методичні вказівки з курсу “Філософія” / Укл. І.Д. Загрійчук та ін. – Харків, 2003. – 38 с. (№ 1686).


Додаткова література

1. Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI – XII вв. – К.: Наук. Думка, 1988. 1. Депенчук Л.П., Лук М.І. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова. – К.: Укр. Центр духовної культури, 1999.

 2. Чижевський Д. Нариси історії філософії України. – Нью-Йорк: Рада оборони і допомоги Україні, 1991.

 3. Шевченко І. Сутність людини у працях професорів Києво-Могилянської академії //Філософська думка. – 2000. - № 5. – С. 123-135.

 4. Философская культура Украины и отечественная общественная мысль XIX – ХХ вв. /Отв. Ред Н.И. Лук. – К. Наук. Думка , 1990.

 5. Філософія Григорія Сковороди /Відповід. ред. В.І. Шинкарук. – К.: Наук. думка, 1972.Тема 9. Філософське розуміння світу: буття і матерія як вихідні

філософські категорії
1. Категорія буття, її сенс і специфіка. Основні форми буття.

 1. Еволюція філософського розуміння матерії. Співвідношення матеріального та ідеального. Рівні організації матерії.

 2. Рух як спосіб існування матерії та його основні форми. Рух і спокій.

 3. Філософське розуміння простору і часу, їх властивості та різноманітність їхніх форм.


Ключові поняття: онтологія, буття, небуття, субстанція, монізм, дуалізм, плюралізм, ідеалізм, матеріалізм, матерія, рух, спокій, простір, час.
Теми доповідей та рефератів

1. Сучасна наука про рівні і форми виявлення буття. Буття і небуття. 1. Віртуальна реальність як новий вид буття.

 2. Проблема субстанції в філософії. Дуалізм та монізм.

 3. Сучасна наука про будову матерії.

 4. Фізичне та філософське розуміння руху.

 5. Місце і роль просторово-часових уявлень в життєдіяльності людини.

 6. Поняття соціального простору.


Література до теми

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С.14-94. 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 62-94.

 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 255-276.

 3. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарика, 1998. – С. 261-272.

 4. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.186-199.


Додаткова література

1. Аронов Р.А. Философские и историко-научные мифы об А. Эйнштейне //Вопросы философии. – 2003. - № 4. – С. 77-87. 1. Коган Л.А. Закон сохранения Бытия //Вопросы философии. – 2001. - № 4. – С.56-69.

 2. Кучевский В.Б. Анализ категории «материя». – М.: Наука, 1983.

 3. Молчанов Ю.Б. Четыре концепции времени в философии и науке. – М.: Наука, 1977.

 4. Лазарев С.С. Понятие «время» и геологическая летопись земной коры //Вопросы философии. – 2002. - № 1. – С. 77-89.

 5. Никитин Л. Віртуальна реальність як соціальне явище //Філософська думка. – 1999. - № 6. – С. 43-57.

 6. Солодухо Н.М. Бытие и небытие как предельные основания мира //Вопросы философии. – 2001. - № 6. – С.176-184.

 7. Осипов А.И. Пространство и время как категории мировоззрения и регуляторы практической деятельности. – Минск: Наука и техника, 1989.Тема 10. Пізнання світу: зміст, форми, методи
1. Пізнання як предмет філософського аналізу. Основні концепції пізнання.

 1. Суть і структура пізнавального процесу. Єдність чуттєвого і раціонального, логіки та інтуїції в пізнанні.

 2. Проблема істини в філософії і науці. Критерій істинності знання.

 3. Специфіка наукового пізнання.


Ключові поняття: гносеологія, епістемологія, агностицизм, скептицизм, пізнання, поняття, судження, умовиводи, істина, об’єктивна істина, абсолютна істина, відносна істина, метод, догматизм, наука.
Теми доповідей та рефератів

1. Агностицизм та його різновиди. 1. Пізнання і віра.

3. Проблема істини в пізнанні. Істина і правда.

 1. Поняття методу пізнання та його значення в науковому пізнанні.

 2. Творчість як конструктивний принцип пізнання.

6. Наукові та позанаукові форми пізнання.

7. Самопізнання як соціальний феномен.

8. Свобода наукового пошуку та соціальна відповідальність вченого.
Література до теми

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика: Учебник. –

2-е изд. – М.: Проспект, 1998.

2. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 318-415. 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 112-136.

 2. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – С.84-104, 194-237.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 328-353.

 4. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С. 261-275, 296-315.


Додаткова література

1. Диалектика познания /Под ред. А.С. Кармина. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 1. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – С.84-104, 194-237.

 2. Лобастов Г.В. Так что же есть истина? // Философские науки. – 1991. - № 6. – С. 47-61.

 3. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарика, 1998. – С.414-496.

 4. Филатов В.П. Научное познание и мир человека. – М.: Политиздат, 1989.Тема 11. Діалектика та її альтернативи
1. Поняття діалектики, її історичні форми. Види діалектики.

2. Становлення ідеї розвитку в історії філософії та науки. Поняття “відношення”, “зв’язок”, “розвиток”.

3. Діалектика як система принципів, законів і категорій.


 1. Діалектика як метод пізнання і практичної діяльності. Альтернативи діалектики.


Ключові поняття: відношення, зв’язок, розвиток, закон, категорії, діалектика, матеріалістична діалектика, ідеалістична діалектика, метафізика, догматизм, релятивізм, софістика, еклектика.
Теми доповідей та рефератів

1. Антична, гегелівська та марксистська діалектика: порівняльний аналіз. 1. Діалектика Гегеля і сучасність.

 2. Діалектичний метод Гегеля і Маркса: спільність та різність.

 3. Містична діалектика всеєдності в російській релігійній філософії.

 4. Поняття прогресу та регресу в діалектичній теорії розвитку.

 5. Діалектичне та метафізичне розуміння розвитку світу.

 6. Сучасна сінергетика як теорія самоорганізації.


Література до теми

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 95-184.

2. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – С.84-104.


 1. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.222-223, 241-260.


Додаткова література

1. Кудрявцев И.К., Лебедев С.А. Синергетика как парадигма нелинейности // Вопросы философии. – 2002. - № 12. – С. 55-63. 1. Материалистическая диалектика. В 5 т. /Под общ. ред. Ф.В. Константинова и В.Г. Марахова. – Т.1. – М.: Мысль, 1989. – С. 138-171, 230-242.

 2. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. – М.: Прогресс, 1986.

 3. Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. – 1991. - № 6. – С. 46-52.

 4. Ровинский Р.Е. Самоорганизация как фактор направленного развития //Вопросы философии. – 2002. - № 5. – С. 67-77.Тема 12. Проблема свідомості в філософії
1. Свідомість як філософська проблема. Розвиток проблеми свідомості в історії філософії.

2. Сутність та походження свідомості:

а) природні передумови виникнення свідомості. Відображення та еволюція його основних форм;

б) соціальна суть свідомості та суспільно-історичні умови її виникнення. 1. Проблема структури свідомості. Свідомість та самосвідомість.

 2. Функції свідомості.


Ключові поняття: свідомість, відображення, інформація, мозок, ідеальне, мислення, мова, абсолюція, предметність, цілеспрямованість, несвідоме, самосвідомість, підсвідомість.
Теми доповідей та рефератів

1. Розвиток проблеми свідомості в історії філософії.

2. Виникнення і розвиток психіки як форми відображення дійсності.

3. Проблема ідеального в філософії. Ідеальність свідомості.

4. Роль несвідомого в житті людини (З. Фрейд, К. Юнг).

5. Свідомість і мова. Природні і штучні мови. 1. Проблема штучного інтелекту в сучасній філософії і науці.

 2. Проблеми і складності наукового вивчення свідомості.

Література до теми

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С.288-317.


 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 95-112.

 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 302-327.

 1. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С. 201-221.


Додаткова література

1. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1988.

2. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – С.162-193.

3. Проблема сознания в современной западной философии: Сб. статей. – М.: Наука, 1989. 1. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М.: Политиздат, 1972.

 2. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Мысль, 1989.

 3. Шалютин С.М. Искусственный интеллект. – М.: Наука, 1985.


Тема 13. Людина та її буття як предмет філософського осмислення
1. Специфіка і актуальність філософського розгляду проблеми людини. Проблематичність людського буття.

2. Антропосоціогенез як філософська проблема. Проблема природи, сутності та існування людини.

3. Співвідношення понять “людина – індивід – особа – особистість – індивідуальність”. Вихідні цінності людського буття. Проблема долі, волі і сенсу життя.

4. Проблема смерті та безсмертя людини в духовному досвіді людства.


Ключові поняття: людина, індивід, особа, особистість, індивідуальність, антропосоціогенез, відчуження, екзистенціал, “самість”, доля, воля, смерть, сенс життя, евтаназія.
Теми доповідей та рефератів

1. Буття, життя та існування як характеристики людини. 1. Проблема виникнення людини в її сучасному окресленні.

 2. Людина як органічна цілісність природного і соціального.

 3. Поняття особи та особистості. Роль особи в історії.

 4. Свобода як найвища цінність людини. Поняття та різновиди свободи.

 5. Кінцевість індивідуального існування і проблема його сенсу.


Література до теми

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 219-258. 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 137-178.

 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 277-301.

 3. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.433- 456.

 4. Філософія: Курс лекцій: Навч. Посібник/ Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К.:Либідь, 1994. – С. 402- 430.


Додаткова література

1. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1988. 1. Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – К.: Наук. думка, 1991.

 2. Козименко Л. Чи дозволяє сучасний стиль життя зберегти особистісну ідентичність? //Філософська думка. – 2000. - № 2. – С. 56-71.

 3. Проблема человека в западной философии /Под ред. Ю.И. Попова. – М.: Прогресс, 1988.

 4. Хрусталев Ю.М. Эвтаназия: сущность и проблемы, взгляд в будущее // Философские науки. – 2003. - № 7. – С. 17-28.Тема 14. Філософія суспільства
1. Основні концепції суспільного життя: натуралізм, ідеалізм, матеріалізм. Сучасні теорії суспільства.

 1. Суспільство як система: основні елементи суспільного життя та їх взаємозв’язок. Духовне життя суспільства.

 2. Суспільство як підсистема об’єктивної реальності. Природа і суспільство, їх єдність та відмінність.

 3. Прогрес і регрес в суспільному житті. Співвідношення науково-технічного, соціального і духовного прогресу.


Ключові поняття: соціальна філософія, суспільство, соціум, натуралізм, постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, відкрите суспільство, матеріальне виробництво, духовне виробництво, система, природа, духовне життя суспільства, ідеологія, прогрес, регрес, науково-технічний прогрес, соціальний прогрес, духовний прогрес, історія, філософія історії, суб’єкт історії.
Теми доповідей та рефератів

1. Філософія у пошуках закономірностей суспільного життя.

2. Еволюційний та революційний типи розвитку суспільства.

3. Сучасні технократичні уявлення про суспільство в світовій філософії (Д. Белл, О. Тоффлер, І. Маруда та ін.).

4. Сучасні філософські теорії суспільства (неомарксизм, концепція відкритого суспільства, концепція постіндустріального або інформаційного суспільства – на вибір).


 1. Теорія суспільно-економічних формацій і реалії сучасного історичного процесу.

 2. Протиріччя суспільного прогресу.

 3. Ідеї І.В. Вернадського про ноосферу ті їх актуальність.


Література до теми

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 416-521. 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 246-253.

 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 352-378.

 3. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.335-376.

 4. Філософський словник соціальних термінів / Під заг. ред. Андрущенко В.П. – Харків: “Корвін”, 2002. – С. 138-141, 321-323, 325-326, 344-345, 351-352, 356-357, 485-486, 511-512, 505-506, 536, 556, 569-574, 614-617.

Додаткова література

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – К.: Наук. думка, 1996. 1. Бузгалин А.В. «Постиндустриальное общество» - тупиковая ветвь социального развития? //Вопросы философии. – 2002. - № 5. – С. 26- 43.

 2. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988.

 3. Деркач В. Людина і природа: міфи сучасної свідомості та проблема збереження довкілля //Філософська думка. – 2000. – № 3. – С. 75-97.

 4. Иноземцев В.Л. Социология Даниела Белла и контуры современной постиндустриальной цивилизации //Вопросы философии. – 2002. - № 5. – С. 3-12.

 5. Качоха В. К. Поппер: альтернатива обществу будущего //Вопросы философии. – 2002. - № 6. – С. 48-59.

 6. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник для вузов. – 3-е изд. – Волгоград: Комитет по печати, 1996. – С. 50-75.

 7. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. В 2 т. – М.: Феникс, 1998.

 8. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1990.

 9. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: АСТ, 1999.

Тема 15. Особа і суспільство


1. Поняття “особа”. Імпульси розвитку особи.

2. Проблема взаємовідносин особи і суспільства. Співвідношення свободи, необхідності та відповідальності в діяльності особи. Проблема відчуження людини.

3. Людина та історія: суб’єкт, рушійні сили, умови та чинники історичного процесу. Зміна ролі людини в ході історії.
Ключові поняття: особа, суспільство, свобода, необхідність, відповідальність, волюнтаризм, фаталізм, відчуження, суб’єкт історії, історична особа.
Теми доповідей та рефератів

1. Відчуження як філософська проблема.

2. Свобода особи як вираз людської сутності.

3. Форми прояву волюнтаризму і фаталізму в історії людства.

4. Роль народних мас в історії.


 1. Історична (видатна) особа та її роль в соціально-історичному процесі.

Література до теми

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 550-584.


 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 137-178.

 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 360-370.

 3. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.433- 456.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка