Філософія навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Донецьк – 2005Сторінка3/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5

Додаткова література

 1. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1988.

 1. Быстрицкий Е.К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие. – К.: Наук. думка, 1991.

 2. Грицанов А.А., Овчаренко В.И. Человек и отчуждение. – Минск: Высш. шк., 1991.

 3. Козименко Л. Чи дозволяє сучасний стиль життя зберегти особистісну ідентичність? //Філософська думка. – 2000. - № 2. – С. 56-71.

 4. Печерских Н.А. Отчуждение как феномен коллективности //Вопросы философии. – 2003. - № 5. – С. 30- 43.

 5. Проблема человека в западной философии /Под ред. Ю.И. Попова. – М.: Прогресс, 1988.

 6. Хрусталев Ю.М. Эвтаназия: сущность и проблемы, взгляд в будущее // Философские науки. – 2003. - № 7. – С. 17-28.Тема 7. Філософія суспільства
1. Основні концепції суспільного життя: натуралізм, ідеалізм, матеріалізм. Сучасні теорії суспільства.

 1. Суспільство як система: основні елементи суспільного життя та їх взаємозв’язок. Духовне життя суспільства.

 2. Суспільство як підсистема об’єктивної реальності. Природа і суспільство, їх єдність та відмінність.

 3. Прогрес і регрес в суспільному житті. Співвідношення науково-технічного, соціального і духовного прогресу.

 4. Людина та історія: суб’єкт, рушійні сили, умови та чинники історичного процесу.


Ключові поняття: соціальна філософія, суспільство, соціум, натуралізм, постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, відкрите суспільство, матеріальне виробництво, духовне виробництво, система, природа, духовне життя суспільства, ідеологія, прогрес, регрес, науково-технічний прогрес, соціальний прогрес, духовний прогрес, історія, філософія історії, суб’єкт історії.
Теми доповідей та рефератів

1. Філософія у пошуках закономірностей суспільного життя.

2. Еволюційний та революційний типи розвитку суспільства.


 1. Сучасні технократичні уявлення про суспільство в світовій філософії (Д. Белл, О. Тоффлер, І. Маруда та ін.).

4. Сучасні філософські теорії суспільства (неомарксизм, концепція відкритого суспільства, концепція постіндустріального або інформаційного суспільства – на вибір).

 1. Теорія суспільно-економічних формацій і реалії сучасного історичного процесу.

 2. Протиріччя суспільного прогресу.

 3. Ідеї І.В. Вернадського про ноосферу ті їх актуальність.


Література до теми

 1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 416-521.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 246-253.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 352-378.

 4. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.335-376.

 5. Філософський словник соціальних термінів / Під заг. ред. Андрущенко В.П. – Харків: “Корвін”, 2002. – С. 138-141, 321-323, 325-326, 344-345, 351-352, 356-357, 485-486, 511-512, 505-506, 536, 556, 569-574, 614-617.

Додаткова література

1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій. – К.: Наук. думка, 1996. 1. Бузгалин А.В. «Постиндустриальное общество» - тупиковая ветвь социального развития? //Вопросы философии. – 2002. - № 5. – С. 26- 43.

 2. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988.

 3. Деркач В. Людина і природа: міфи сучасної свідомості та проблема збереження довкілля //Філософська думка. – 2000. – № 3. – С. 75-97.

 1. Иноземцев В.Л. Социология Даниела Белла и контуры современной постиндустриальной цивилизации //Вопросы философии. – 2002. - № 5. – С. 3-12.

 2. Качоха В. К. Поппер: альтернатива обществу будущего //Вопросы философии. – 2002. - № 6. – С. 48-59.

 3. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник для вузов. – 3-е изд. – Волгоград: Комитет по печати, 1996. – С. 50-75.

 4. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. В 2 т. – М.: Феникс, 1998.

 5. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1990.

 6. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: АСТ, 1999.

Тема 8. Свідомість як філософська проблема


1. Проблема свідомості в філософії. Генеза свідомості.

2. Структура свідомості. Свідомість та самосвідомість. 1. Поняття суспільної свідомості. Взаємозв’язок суспільної та індивідуальної свідомості. Закономірності розвитку суспільної свідомості.

 1. Структура суспільної свідомості: рівні, сфери, форми.

Ключові поняття: свідомість, відображення, мозок, несвідоме, підсвідомість, самосвідомість, суспільне буття, суспільна свідомість, суспільна психологія, ідеологія, буденна свідомість, теоретична свідомість, політична свідомість, правова свідомість, моральна свідомість, естетична свідомість, релігійна свідомість, менталітет, ментальність.


Теми доповідей та рефератів

1. Розвиток проблеми свідомості в історії філософії.

2. Виникнення і розвиток психіки як форми відображення дійсності.

3. Проблема ідеального в філософії. Ідеальність свідомості.

4. Роль несвідомого в житті людини (З. Фрейд, К. Юнг).

5. Свідомість і мова. Природні і штучні мови. 1. Проблема штучного інтелекту в сучасній філософії і науці.

 2. Теоретичний та буденний світогляд: багатоманітність ставлення людини до дійсності.

 3. Раціональне і ірраціональне в політиці.

 4. Мораль і право в сучасній політиці.

 5. Роль релігії в житті сучасного суспільства.

Література до теми 1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 288-317, 422- 427, 445- 455.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 95-112, 232-246.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 302-327.

 4. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.335-376.

 5. Філософський словник соціальних термінів / Під заг. ред. Андрущенко В.П. – Харків: “Корвін”, 2002. – С. 322-323, 441- 447, 464- 466, 500-502, 571.


Додаткова література

 1. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1988.

2. Бычков В.В. Феномен неклассического эстетического сознания //Вопросы философии. – 2003. - № 10. – С. 61-71, № 12. – С. 80-92.

3. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник для вузов. – 3-е изд. – Волгоград: Комитет по печати, 1996. – С. 192-222.

4. Общественное сознание и его формы /Предисл. и общ. ред. В.И. Толстых. – М.: Политиздат, 1986.

5. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М.: Политиздат, 1972. 1. Чагин Б.А. Структура и закономерности общественного сознания. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.

 2. Человек: Философские аспекты сознания и деятельности /Под ред. Д.И. Широканова, А.И. Петрущика. – Минск: Наука, 1989.

Тема 9. Культура і цивілізація


1. Філософське розуміння культури. Культура в житті суспільства.

2. Особливості сучасних проявів культури. Національні культури та загальнолюдська культура. 1. Поняття цивілізації. Взаємозв’язок культури і цивілізації.

 2. Глобальні проблеми сучасної цивілізації.


Ключові поняття: культура, матеріальна культура, духовна культура, некласична культура, масова культура, постмодерн в мистецтві, національна культура, загальнолюдська культура, цивілізація, глобалізація, глобальні проблеми, соціальне прогнозування, футурологія.
Теми доповідей та рефератів

1. Культура як міра розвитку людини.

2. Діалог культур як суттєва характеристика культурно-історичного процесу.

3. Формаційний та цивілізаційний підходи до аналізу історичного процесу.

4. Теорія культурно-історичних типів М.Я. Данилевського.

5. Етнологічний підхід до аналізу всесвітньої історії Л.М. Гумільова.

6.Концепції цивілізаційного різноманіття у О. Шпенглера та А.Д. Тойнбі.

7.Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку людства в сучасну епоху. 1. Причини виникнення глобальних проблем.

 2. Соціальне прогнозування: підстави і типи.

 3. Західна футурологія у пошуках майбутнього.


Література до теми

 1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: Генеза, 1996. – С.313-335.

 2. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 522-549, 585-619.

 3. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 271-326.

4.Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 378- 400.

5.Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.556-577.

6.Філософський словник соціальних термінів / Під заг. ред. Андрущенко В.П. – Харків: “Корвін”, 2002. – С. 197-198, 216-218, 386-388, 435, 626-629, 634, 647-648.
Додаткова література

1. Акопян К.З. По направлению к масскульту: наука и религия в эпоху шлягера //Философские науки. – 2001. - № 3. – С. 32- 48. 1. Бирюкова М.А. Глобализация: интеграция и дифференциация культур //Философские науки. – 2001. - № 1. – С. 33-42.

 2. Гарсия Д. О понятиях «культура» и «цивилизация» //Вопросы философии. – 2002. - № 12. – С. 228-234.

 3. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности / Пер. с англ. и фр. – М.: Прогресс, 1991.

 4. Карапетян Л.М. О понятиях «глобализм» и «глобализация» //Философские науки. – 2003. - № 3. – С. 47-60.

 5. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник для вузов. – 3-е изд. – Волгоград: Комитет по печати, 1996. – С. 310-329, 343-351.

 6. Кузнецова Т.В. Философская теория культуры: этапы развития //Философские науки. – 2003. - № 7. – С. 43-60.

 7. Цивилизация. Культура. Личность. – М.: Прогресс, 1999.

ІV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

(36 годин аудиторних занять).
Тема 1. Філософія та її роль в житті людини й суспільства
1.Світогляд, його структура та суспільно-історичний характер.

2.Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія, наука.

3.Специфіка філософського розв’язання світоглядних проблем. Предмет та ключові питання філософії.

4.Основні функції філософії та соціальна роль філософії. Наука, філософія, життя.


Ключові поняття: світогляд, міфологія, релігія, філософія, предмет філософії, наука, матеріалізм, ідеалізм, монізм, дуалізм, плюралізм, онтологія, гносеологія, аксіологія, філософська антропологія, соціальна філософія, філософія історії, етика, естетика.
Теми доповідей та рефератів

1. Основні види і мотиви міфів. 1. Міфи у науці.

 2. Філософія і наука.

 3. Специфіка філософського світогляду. Вплив філософії на характер світогляду епохи.

 4. Релігія і філософія. Своєрідність релігійного бачення світу.


Література до теми

1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 20-73. 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 5-61.

 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 7-32.

 3. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С. 5-29.


Додаткова література

1. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М.: Мысль, 1991.

2. История философии в кратком изложении: пер. С чеш. – М.: Мысль, 1991.

3. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – С. 14-84.

4. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс, 1996.

5. Світогляд і духовна культура. – К.: Наукова думка, 1993.

6. Философия в современной культуре: новые перспективы. Материалы круглого стола //Вопросы философии. – 2004. - № 4. – С. 3- 46.

Тема 2. Виникнення та основні етапи розвитку філософії: філософія Стародавнього світу

 1. Особливості філософського знання Давнього Сходу. Філософія Давньої Індії: основні школи та напрямки.

 2. Зародження і розвиток філософської думки в Давньому Китаї.

 3. Антична філософія:

а) зародження і становлення давньогрецької філософії (Мілетська школа, Геракліт, атомістичний матеріалізм Демокрита, елеати);

б) класична доба давньогрецької філософії (Сократ, Платон, Арістотель);

в) елінистично-римська філософія.
Ключові поняття: Веди, Упанішади, карма, сансара, брахман, атман, мокша, нірвана, дао, инь, янь, античність, космоцентризм, натурфілософія, архе, атом, атомізм, діалектика, буття, матерія, форма.
Теми доповідей та рефератів

1. Вихідні особливості західного та східного типу філософствування: порівняльний аналіз.

2. Філософські Ідеї Стародавньої Індії та їх сучасне значення.

3. Філософсько-етичні погляди Конфуція. 1. Феномен античної філософії в європейській історії.

 2. Значення ідей античної натурфілософії для сучасної філософії і науки.

 3. Життя та філософська діяльність Сократа.

 4. Арістотель як видатний представник античної філософії і науки.


Література до теми

 1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 74-114.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 22-26.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 33-72.

 4. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С. 31-50.

 1. Філософія Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю: Методичні вказівки / Укл. В.М. Петрушов. – Харків, 2002. – 18 с. (№ 1564).

Додаткова література

 1. Асмус В.Ф. Античная философия. – 3-е изд. – М.: Высш. шк., 1998.

 2. История философии в кратком изложении: пер. с чеш. – М.: Мысль, 1991. – С. 4-195.

 3. Методические указания к семинарским занятиям по теме «Античный атомизм» / Сост. В.М. Толстов – Харьков, 1994 (№ 756).

 4. Методичні вказівки до семінарських занять з теми “Філософія Арістотеля” /Укл. В.М. Петрушов. – Харків, 1994 (№ 672).

 5. Методические указания к семинарским занятиям по теме « Философия Платона» /Сост. А.И. Кривой. – Харьков, 1994 (№ 656).

 6. Методические указания к семинарским занятиям по теме «Софисты и Сократ» /Сост. В.Н. Овчаренко. – Харьков, 1994 (№ 655).

 7. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1981.Тема 3. Філософія Середньовіччя


 1. Особливості середньовічної філософії. Філософія середніх віків як синтез двох традицій: християнського одкровення та античної філософії.

 2. Вихідні ідеї середньовічної патристики. Аврелій Августин.

 3. Середньовічна схоластика: полеміка номіналізмі і реалізму. Вчення Фоми Аквінського.


Ключові поняття: абсолют, апологетика, дух, душа, екзегетика, есхатологія, ієрархія, креаціонізм, теологія, теоцентризм, трансцендентність, містика, номіналізм, реалізм, патристика, сакральність, схоластика, універсалії.
Теми доповідей та рефератів

 1. Причини змін світоглядних орієнтирів при переході від античності до Середньовіччя.

 2. Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії: тотожне та відмінне.

 3. Проблема віри і розуму в середньовічній філософії: (Аврелій Августин, Фома Аквінський).

 4. Сучасне значення провідних ідей християнської патристики.

 5. Арабська середньовічна філософія.


Література до теми

 1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 115-134.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 26-30.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 73-90.

 4. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – С.

 5. Методические указания к семинарским занятиям по теме «Средневековая философия» / Сост. Петрушов В.Н. – Харьков, 1994 (№ 759).


Додаткова література

 1. История философии в кратком изложении: пер. с чеш. – М.: Мысль, 1991. – С. 197-287.

 2. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М.: Высш. шк., 1979.

 3. Соколов В.В. Средневековая философия: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1979.

 4. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1991. – С.417-509.Тема 4. Філософія Відродження


 1. Характерні риси духовного життя доби Відродження та особливості ренесансної філософії.

 2. Провідні напрями ренесансного філософствування. Гуманізм (Данте, Петрарка, Салютаті).

 3. Натурфілософія Відродження (М. Копернік, Дж. Бруно, Г. Галілей).

 4. Соціальні теорії Ренесансу (Ла Боесі, Н. Макіавелі, Т. Мор, Т. Кампанела).


Ключові поняття: Відродження, Ренесанс, гуманізм, антропоцентризм, макрокосм, мікрокосм, неоплатонізм, пантеїзм, натурфілософія, геоцентризм, геліоцентризм, утопія.
Теми доповідей та рефератів

 1. Суперечливий характер соціально-культурних та духовних процесів європейського Відродження.

 2. Гуманізм як світоглядний принцип європейського Відродження.

 3. Роль ренесансної філософії у формуванні європейської науки.

 4. Пантеїзм як специфічна риса філософії Відродження.

 5. Зародження європейського утопізму (Т. Мор, Т. Кампанела).


Література до теми

 1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 135-145.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 29-30.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 91-107.

 4. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – С. 97-111.

 5. Методические указания к семинарским занятиям по теме «Философия эпохи Возрождения» / Сост. В.М. Толстов. – Харьков, 1995 (№ 772).


Додаткова література

 1. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1980.

 2. История философии в кратком изложении: пер. с чеш. – М.: Мысль, 1991. – С. 289-344.

 3. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII вв. – М.: Высш. шк., 1996. – С. 5-178.Тема 5. Філософія Нового часу


 1. Особливості соціокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії.

 2. Початок формування філософського мислення Нового часу (Ф. Бекон, Р. Декарт).

 3. Раціоналізм європейської філософії XVII ст. (Б. Спіноза, Г. Лейбніц, Х. Вольф).

 4. Сенсуалізм в буржуазній філософії: Д. Локк, Д. Юм, Дж. Берклі.


Ключові поняття: деїзм, субстанція, об’єкт і суб’єкт, закон, здоровий глузд, емпіризм, раціоналізм, сенсуалізм, індукція, дедукція, метод, методологія, онтологія, дуалізм, монада, монадологія, Просвітництво.
Теми доповідей та рефератів

 1. Наука як найвища духовна цінність в філософії Нового часу.

 2. Сутність та причини утвердження механістичного світогляду в Європі Нового часу.

 3. Тлумачення пізнання в філософії Нового часу.

 4. Філософія Нового часу про світобудову.

 5. Філософія Б. Паска ля про людину та її місце в світі.

 6. Соціальні ідеї в філософській думці Нового часу.

 7. Філософські ідеї європейського Просвітництва та їх сучасне значення.

Література до теми

 1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 146-163.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 30-33.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 108-133.

 4. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – С. 112-148.

 5. Методичні вказівки до семінарських занять за темою “Емпіризм XVII ст.: Бекон, Гоббс, Локк” / Укл. Кривий А.І. – Харків, 1996 (№ 778).

 6. Методические указания к семинарским занятиям по теме «Субъективный идеализм Нового времени: Д. Беркли и Д. Юм» / Сост. В.М. Толстов. – Харьков, 1995 (№ 773).


Додаткова література

 1. История философии в кратком изложении: пер. с чеш. – М.: Мысль, 1991. – С. 346- 454.

 2. Микешин М.И. Социальная философия Давида Юма // Вопросы философии. – 2003. - № 8. – С. 97-105.

 3. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века: Учебное пособие. – М.: Мысль, 1974.

 4. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII вв. – М.: Высш. шк., 1996. – С. 178 -382.Тема 6. Німецька класична філософія


 1. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку ново європейської філософії.

 2. Іммануїл Кант – засновник німецької класичної філософії.

 3. Суб’єктивний ідеалізм Й. Фіхте та об’єктивний ідеалізм Ф. Шеллінга.

 4. Діалектичний метод та система Г. Гегеля.

 5. Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.


Ключові поняття: апріорний, апостеріорний, “рефлексія рефлексії”, ноумен, феномен, “річ в собі”, категоричний імператив, діалектика, панлогізм, телеологізм, суб’єктивний ідеалізм, об‘єктивний ідеалізм, антропологія.
Теми доповідей та рефератів

 1. Особливості та здобутки німецької класичної філософії.

 2. “Коперниканський переворот” І. Канта та його сучасне значення.

 3. Етичні та естетичні ідеї Канта.

 4. Ідеалістична діалектика Г.Гегеля.

 5. Філософія Л. Фейєрбаха та її вплив на європейську філософію.

 6. Марксистська філософія та її вплив на долі людей.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка