Філософія навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Донецьк – 2005Сторінка2/5
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5

Змістовий модуль 2.8. Філософське осягнення історії

Історія як предмет філософського аналізу. Філософія історії: основні напрямки. Єдність і багатоманітність людської історії.

Поняття суспільно-економічної формації. Формаційна концепція розвитку суспільства.

Поняття цивілізації. Концепція локальних культур і цивілізацій. Цивілізаційний підхід до аналізу людської історії: М.Я. Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі.

Історичні передумови виявлення єдності історії. Ідеалістичне трактування єдності історії. Матеріалістичний підхід до єдності історії. Форми прояву єдності історичного процесу. Причини та фактори багатоманітності історії.

Сенс і напрямок людської історії: К. Ясперс.


Змістовий модуль 2.9. Філософія історії. Майбутнє як філософська проблема
Передбачення майбутнього – необхідна умова доцільної діяльності людей. Безпосереднє, оглядне та віддалене майбутнє. Проблема вірогідності соціального передбачення і його наукові критерії. Становлення засобів прогнозування і типи соціальних прогнозів.

Людина в інформаційно-технічному світі. Техніка як предмет філософського аналізу. Техніка і суспільство. Техніка і людина. Сутність і перспективи науково-технічної революції та її наслідки. Становлення техногенної цивілізації. Обмеженість і небезпека технократичного прогресу людства. Альтернативи майбутнього.

Людство перед обличчям глобальних проблем. Поняття “глобальний”. Глобалізація процесів в сучасному світі. Її позитивні та негативні риси. Походження глобальних проблем.

Основні глобальні проблеми сучасності: проблеми ядерної безпеки, екологічна криза, проблеми охорони здоров’я, необхідність ліквідації економічної нерівності, криза людської духовності та ін. Шляхи ліквідації глобальних проблем. Римський клуб.Незворотність прогресу. “Межи зростання” і стимули суспільного розвитку. Гуманістична місія прогнозування.
ІІ. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
Основна

 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 2-е изд. – М.: Проспект, 1998.

 2. Введение в философию: учебник для вузов. В 2 ч./ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат,1989.

 3. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.

 4. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1999.

 5. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 7-32.

 6. Философский словарь /Под ред. И.Т. Фролова.- 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат,1991.

 7. Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1985.

 8. Філософський словник соціальних термінів / Під заг. ред. Андрущенко В.П. – Харків: “Корвін”, 2002.

 9. Философия: учебник для высших учебных заведений/ Отв. ред. В.П. Кохановский - Ростов н/Д.: Феникс,1998.

 10. Философия: Учебник для вузов/Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ,1998.

 11. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997.

 12. Філософія: Курс лекцій: Навч. посібник/ Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К.:Либідь, 1994.

 13. Философия ХХ века: Учебное пособие. – М.: «Знание», 1997.

 14. Харитонова С.Н., Хромова О.І. Словник філософських термінів для студентів всіх спеціальностей та всіх форм навчання. – Донецьк: ДонІЗТ, 2003. ( № 1675).

 15. Хрестоматия по философии: учебное пособие для высших учебных заведений. – Ростов н/Д: Феникс,1997.


Додаткова.

 1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: Генеза, 1996.

 2. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: Уч. пособие. – М.: Владос, 1994.

 3. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М.: Высш. шк., 1991.

 4. Антология мировой философии. В 4 т. – М.: Политиздат, 1969-1972.

 5. Бойченко І.В., Філософія історії: Підручник. – К.: Знання, 2000.

 6. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности / Пер. с англ. и фр. – М.: Прогресс, 1991.

 7. Горський В.С. Історія української філософії. – К.: Наук. думка, 1997.

 8. История философии в кратком изложении: пер. с чеш. – М.: Мысль, 1991.

 9. Келле В.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. Проблемы теории исторического процесса. – М.: Политиздат, 1981.

 10. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник. – 3-е изд. – Волгоград: комитет по печати, 1996.

 11. Лазарев В.Ф., Тарасов В.И. Разум в новом столетии: глобальная переориентация. – Симферополь: СОНАТ, 2000.

 12. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Совет. писатель, 1991.

 13. Мамардашвили М. Как я понимаю философию – М.: Прогресс, 1990.

 14. Маньковская Н.Б. Париж со змеями. – М.: Прогресс, 1995.

 15. Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. – М.: Политиздат, 1995.

 16. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр П.Ж. Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1990.

 17. Новейший философский словарь /Сост. Грицанов А.А. – М.: Изд-во В.М. Скакун, 1998.

 18. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій. – К.: Вища школа, 1999.

 19. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.: Наука, 1991.

 20. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. В 2 т. - М.: Феникс, 1998.

 21. Проблема сознания в современной западной философии. – М.: Наука, 1989.

 22. Проблема человека в западной философии / Под ред. Ю.И. Попова. – М.: Прогресс, 1988.

 23. Сафронов И.А. Человек. Вселенная. Время: Учебное пособие. – СПб., 1997.

 24. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1990.

 25. Современная западная философия: Словарь. – М.: Политиздат, 1991.

 26. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарика, 2001.

 27. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: АСТ, 1999.

 28. Тоффлер Э. Футурошок. – СПб.: Лань, 1997.

 29. Философия в вопросах и ответах: Учебное пособие /Под ред. Е.Е. Несмеянова. – М.: Гардарика, 2000.

 30. Франк С.Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992.

 31. Фролов И.Т. Прогресс науки и будущее человечества. – М.: Политиздат, 1975.

 32. Фромм Э. Бегство от свободы: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990.

 33. Фромм Э. Иметь или быть? – 2-е изд. – М.: Прогресс, 1990.

 34. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности: Учеб. Пособие для вузов. – М.: «ФАИР-ПРЕСС», 1998.

 35. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991.


Періодичні видання.


 1. Вопросы философии (журн.)

 2. Философские науки (журн.)

 3. Філософська думка (журн.)

 4. Вестник Московского университета. Серия философия (журн.)

 5. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия философия (журн.)


ІІІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

(18 годин аудиторних занять)
Тема 1. Філософія та її роль в житті людини й суспільства


 1. Світогляд, його структура та суспільно-історичний характер.

 2. Специфіка філософського розв’язання світоглядних проблем. Предмет та ключові питання філософії.

 3. Основні функції філософії. Наука, філософія, життя.

 4. Історичні типи філософії.


Ключові поняття: світогляд, міфологія, релігія, філософія, предмет філософії, наука, матеріалізм, ідеалізм, монізм, дуалізм, плюралізм, онтологія, гносеологія, аксіологія, філософська антропологія, соціальна філософія, філософія історії, етика, естетика, антична філософія, середньовічна філософія, філософія Відродження, Ренесанс, Просвітництво, філософія Нового часу, німецька класична філософія.
Теми доповідей та рефератів

1. Основні види і мотиви міфів. 1. Міфи у науці.

 2. Філософія і наука.

 3. Народження філософської думки в країнах Ближнього Сходу.

 4. Космоцентризм давньогрецької філософії.

 5. Проблема віри і розуму в середньовічній філософії (Аврелій Августин, Фома Аквінський).

 6. Гуманізм як світоглядний принцип європейського Відродження.

 7. Емпіризм та раціоналізм в філософії Нового часу.

 8. Філософські погляди І. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейєрбаха (на вибір).


Література до теми

 1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 20-73.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 5-61.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 7-32.

 4. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С. 5-29.

 5. Філософія Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю: Методичні вказівки / Укл. В.М. Петрушов. – Харків, 2002. – 18 с. (№ 1564).

 6. Методические указания к семинарским занятиям по теме “Философия И. Канта” / Сост. В.Н. Овчаренко. – Харьков, 1994. (№ 672).


Додаткова література

 1. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М.: Мысль, 1991.

 2. История философии в кратком изложении: пер. С чеш. – М.: Мысль, 1991.

 3. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – С. 14-84.

 4. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс, 1996.

 5. Світогляд і духовна культура. – К.: Наукова думка, 1993.

 6. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII веков. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 1996.

 7. Философия в современной культуре: новые перспективы. Материалы круглого стола //Вопросы философии. – 2004. - № 4. – С. 3- 46.Тема 2. Західна філософія ХХ століття


 1. Особливості духовних процесів та розвитку філософії у ХХ ст. Критичний перегляд принципів та традицій класичної філософії.

 2. Еволюція позитивізму. Неопозитивізм та його школи.

 3. Поворот до людини: антропологічні напрямки новітньої західної філософії (екзистенціалізм, “філософія життя”, психоаналіз, персоналізм).

 4. Релігійна філософія ХХ ст.

 5. “Нова філософська хвиля” та постмодерн.


Ключові поняття: некласична філософія, парадигма, ірраціоналізм, сцієнтизм, антисцієнтизм, філософська антропологія, екзистенціалізм, абсурд, відчуження, психоаналіз, несвідоме, сублімація, “філософія життя”, воля до влади, постмодернізм, позитивізм, неопозитивізм, верифікація, неотомізм, неопротестантизм.
Теми доповідей та рефератів

 1. Марксистська філософія.

 2. Неопозитивізм як філософія сцієнтизму.

 3. Еволюція психоаналізу.

 4. Філософія Ніцше – переоцінка всіх цінностей.

 5. Феноменологія Е. Гуссерля.

 6. Людина в світі і світ людини в філософії екзистенціалізму.

 7. Основні позиції та надбання філософського постмодерну.

 8. Християнський еволюціонізм Тейяра де Шардена.


Література до теми

 1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/ Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – С. 280-367.

2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 40-44.

 1. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 172-206.

 1. Современная западная философия: Словарь. – М.: Политиздат, 1991.

 2. Философия ХХ века: Учебное пособие. – М.: «Знание», 1997. – 288 с.

 3. Філософія А. Шопенгауєра. Методичні вказівки / Укл. В.М. Овчаренко. – Харків, 2000. – 18 с. (№ 1564 А).

Додаткова література 1. Алейникова Т.В. Психоанализ: Учебное пособие. – Ростов-на Дону: Феникс, 2000. – 352 с.

 2. Геворкян А.Р. Ницше и метафизический пессимизм //Вопросы философии. – 2001. - № 8. – С. 157-165.

 3. Кравченко И.И. Общественный кризис ХХ века и его отражение в ряде западных концепций // Вопросы философии. – 2001. - № 8. – С. 3-16.

 4. Межуев В.М. Историческая теория Маркса и современность //Философское сознание: драматизм обновления /Отв. ред. Н.И. Лапин. – М.: Наука, 1991. – С.279-324.

 5. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж.П. Сумерки богов /Сост. И общ. ред. А.А. Яковлева. – М.: Политиздат, 1990.

 6. Основні проблеми філософії Едмунда Гуссерля. Методичні вказівки / Укл. Загрійчук І.Д. та ін. – Харків, 2001. – 30 с. (№ 1577).

 7. Проблема человека в западной философии / Под ред. Ю.И. Попова. – М.: Прогресс, 1988.

 8. Потоцька Ю. Філософія постсучасності: між класичною та поскласичною думкою // Філософська думка. – 2003. - № 6. – С. 3-11.

 9. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики до современности: Учеб. Пособие для вузов. – М.: «ФАИР-ПРЕСС», 1998. – С. 383-424, 449-456.

Тема 3. Розвиток філософської думки в Україні
 1. Українська філософія як складова української духовної культури. Загальні особливості української філософії.

 2. Розвиток філософської думки в Україні в XI – XVII ст.

 3. Класична доба української філософії (Г.С. Сковорода, університетська філософія ХІХ ст., Кирило-Мефодіївське товариство, П.Д. Юркевич).

 4. Новітня українська філософія.

Ключові поняття: антеїзм, антропоцентризм, кордоцентризм, естетизм, емоційність, споріднена праця, “філософія серця “, позитивізм, соціалізм, українізація, діаспора, “хуторянська філософія”.
Теми доповідей та рефератів

 1. Духовна культура Київської Русі – джерело філософської думки України і Росії.

 2. Ю. Дрогобич та його місце в українській філософії.

 3. Києво-Могилянська Академія та її роль в розвитку філософії в Україні.

 4. Філософський світогляд Г.С. Сковороди.

 5. “Філософія мови” О. Потебні.

 6. Світоглядні ідеї М. В. Гоголя.

 7. Позитивістські та соціалістичні ідеї в українській філософії (І.Я. Франко, Л. Українка, М. Драгоманов).

 8. Особливості розвитку української філософії в ХХ ст.

 9. Філософія української діаспори.


Література до теми

 1. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наук. Думка, 1997.

 2. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій. – К.: Вища школа, 1999.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 207-254.

 4. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.166-185.

 5. Філософія: Курс лекцій: Навч. Посібник/ Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К.:Либідь, 1994. – С. 219-314.

 6. Українська філософія в ХІХ – ХХ ст.: Методичні вказівки з курсу “Філософія” / Укл. І.Д. Загрійчук та ін. – Харків, 2003. – 38 с. (№ 1686).


Додаткова література

 1. Горский В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI – XII вв. – К.: Наук. Думка, 1988.

 2. Депенчук Л.П., Лук М.І. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова. – К.: Укр. Центр духовної культури, 1999.

 3. Чижевський Д. Нариси історії філософії України. – Нью-Йорк: Рада оборони і допомоги Україні, 1991.

 4. Шевченко І. Сутність людини у працях професорів Києво-Могилянської академії //Філософська думка. – 2000. - № 5. – С. 123-135.

 5. Философская культура Украины и отечественная общественная мысль XIX – ХХ вв. /Отв. Ред Н.И. Лук. – К. Наук. Думка , 1990.

 6. Філософія Григорія Сковороди /Відповід. Ред. В.І. Шинкарук. – К.: Наук. думка, 1972.Тема 4. Філософське розуміння світу: буття і матерія як вихідні

філософські категорії


 1. Категорія буття, її сенс і специфіка. Основні форми буття.

 2. Еволюція філософського розуміння матерії. Співвідношення матеріального та ідеального. Рівні організації матерії.

 3. Рух як спосіб існування матерії та його основні форми. Рух і спокій.

 4. Філософське розуміння простору і часу, їх властивості та різноманітність їхніх форм.


Ключові поняття: онтологія, буття, небуття, субстанція, монізм, дуалізм, плюралізм, ідеалізм, матеріалізм, матерія, рух, спокій, простір, час.
Теми доповідей та рефератів

 1. Сучасна наука про рівні і форми виявлення буття. Буття і небуття.

 2. Віртуальна реальність як новий вид буття.

 3. Проблема субстанції в філософії. Дуалізм та монізм.

 4. Сучасна наука про будову матерії.

 5. Фізичне та філософське розуміння руху.

 6. Місце і роль просторово-часових уявлень в життєдіяльності людини.

 7. Поняття соціального простору.


Література до теми

 1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С.14-94.

 2. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 62-94.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 255-276.

 4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарика, 1998. – С. 261-272.

 5. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.186-199.


Додаткова література

 1. Аронов Р.А. Философские и историко-научные мифы об А. Эйнштейне //Вопросы философии. – 2003. - № 4. – С. 77-87.

 2. Коган Л.А. Закон сохранения Бытия //Вопросы философии. – 2001. - № 4. – С.56-69.

 3. Кучевский В.Б. Анализ категории «материя». – М.: Наука, 1983.

 4. Молчанов Ю.Б. Четыре концепции времени в философии и науке. – М.: Наука, 1977.

 5. Лазарев С.С. Понятие «время» и геологическая летопись земной коры //Вопросы философии. – 2002. - № 1. – С. 77-89.

 6. Никитин Л. Віртуальна реальність як соціальне явище //Філософська думка. – 1999. - № 6. – С. 43-57.

 7. Солодухо Н.М. Бытие и небытие как предельные основания мира //Вопросы философии. – 2001. - № 6. – С.176-184.

 8. Осипов А.И. Пространство и время как категории мировоззрения и регуляторы практической деятельности. – Минск: Наука и техника, 1989.Тема 5. Пізнання світу: зміст, форми, методи


 1. Пізнання як предмет філософського аналізу. Рівні і форми пізнання.

 2. Проблема істини в філософії і науці. Критерій істинності знання.

 3. Методи пізнання істини. Діалектика як метод пізнання та освоєння світу. Принципи матеріалістичної діалектики.

 4. Основні закони та категорії діалектики. Альтернативи діалектики.


Ключові поняття: гносеологія, епістемологія, агностицизм, пізнання, істина, об’єктивна істина, абсолютна істина, відносна істина, метод, діалектика, матеріалістична діалектика, ідеалістична діалектика, догматизм, релятивізм, еклектика, метафізика, софістика.
Теми доповідей та рефератів

1. Агностицизм та його різновиди.

2. Пізнання і віра.

3. Проблема істини в пізнанні. Істина і правда.

4. Наукові та позанаукові форми пізнання.


 1. Самопізнання як соціальний феномен.

 2. Антична, гегелівська та марксистська діалектика: порівняльний аналіз.

 3. Діалектика Гегеля і сучасність.

 4. Сучасна сінергетика як теорія самоорганізації.


Література до теми

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика: Учебник. –

2-е изд. – М.: Проспект, 1998.

2. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2/ Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 95-183, 359-391. 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 112-136.

 2. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия: Учебное пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – С.84-104, 194-237.

 3. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 328-353.

 4. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.241-260, 261-275, 296-315.


Додаткова література

 1. Кудрявцев И.К., Лебедев С.А. Синергетика как парадигма нелинейности // Вопросы философии. – 2002. - № 12. – С. 55-63.

 2. Лобастов Г.В. Так что же есть истина? // Философские науки. – 1991. - № 6. – С. 47-61.

 3. Материалистическая диалектика. В 5 т. /Под общ. ред. Ф.В. Константинова и В.Г. Марахова. – Т.1. – М.: Мысль, 1989. – С. 138-171, 230-242.

 4. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. – М.: Прогресс, 1986.

 5. Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. – 1991. - № 6. – С. 46-52.

 6. Ровинский Р.Е. Самоорганизация как фактор направленного развития //Вопросы философии. – 2002. - № 5. – С. 67-77.

 7. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарика, 1998. – С.414-496.

 8. Филатов В.П. Научное познание и мир человека. – М.: Политиздат, 1989.Тема 6. Людина та її буття як предмет філософського осмислення
1. Специфіка і актуальність філософського розгляду проблеми людини. Проблематичність людського буття.

2. Антропосоціогенез як філософська проблема. Проблема природи, сутності та існування людини.

3. Співвідношення понять “людина – індивід – особа – особистість – індивідуальність”. Вихідні цінності людського буття. Проблема долі, волі і сенсу життя.

4. Проблема смерті та безсмертя людини в духовному досвіді людства.


Ключові поняття: людина, індивід, особа, особистість, індивідуальність, антропосоціогенез, відчуження, екзистенціал, “самість”, доля, воля, смерть, сенс життя, евтаназія.

Теми доповідей та рефератів

 1. Буття, життя та існування як характеристики людини.

 2. Проблема виникнення людини в її сучасному окресленні.

 3. Людина як органічна цілісність природного і соціального.

 4. Поняття особи та особистості. Роль особи в історії.

 5. Свобода як найвища цінність людини. Поняття та різновиди свободи.

 6. Кінцевість індивідуального існування і проблема його сенсу.


Література до теми

1. Введение в философию: Учебник. В 2 ч. – Ч.2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – С. 219-258, 550-584. 1. Горбачев В.Г. Основы философии. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 137-178.

 2. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. К.:”Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – С. 277-301.

 3. Філософія: навчальний посібник/ І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін., За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С.433- 456.

 4. Філософія: Курс лекцій: Навч. Посібник/ Бичко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К.:Либідь, 1994. – С. 402- 430.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка