Федій Олександр Анатолійович Полтава 2010 Робоча навчальна програмаСторінка1/5
Дата конвертації05.04.2017
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка
Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету
___________________________________

(П. А. Кравченко)

«» _серпня_2010 р.СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства 30 серпня 2010 року, протокол № 1

Завідувач кафедри ________________ (Л. М. Булава)Робоча програма з навчальної дисципліни

ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОМИСЛОВОГО ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Курс навчання: 3

Семестр:

Укладач: ст. викладачФедій Олександр Анатолійович

Полтава — 2010

Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми „Географія промислових комплексів” для студентів географічних факультетів / Укладач С.І. Іщук. Київський університет імені Тараса Шевченка. — К.: ВПЦ „Київський університет”, 1992. — 12 с. — (Затверджено Радою географічного факультету. Редактор Н.О. Витвицька).

1. Загальні положення
1.1. Мета та завдання курсу
Мета навчального курсу: сформувати у студентів знання з основ технологій промислового та сільськогосподарського виробництва для глибокого розуміння особливостей територіальної організації господарської діяльності суспільства.
Завдання курсу:


  1. Сформувати знання про об’єкт і предмет вивчення технологій виробництва та розкрити структуру і значення даних знань;

  2. Розкрити особливості технологічних процесів в основних галузях господарства;

  3. Навчити аналізувати фактори розміщення підприємств різних галузей господарства через знання технологій виробництва;

  4. Відтворювати знання з технологій виробництва через моделювання технологічних процесів у промисловому і сільськогосподарському виробництві;

  5. Розвивати уміння застосовувати набуті знання у процесі вивчення інших курсів соціально-економічної географії.


1.2. Характеристика навчальної дисципліни „Основи технологій промислового та сільськогосподарського виробництва”
Цикл дисциплін: математичної і природничо-наукової підготовки.
Частина циклу: нормативна, варіативна.
Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:


Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тижденьЛекції (год.)

Лабораторні

(практичні)

семінарські


Самостійна

робота


(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)


Кількість змістовних модулів

Вид підсумкового контролю4

180

3

54

36

27

27

4

екзамен

Разом

4

180
54

36

45

45

4

1.3. Розподіл часу на опрацювання модулів


НАЗВА МОДУЛЯ,

№ теми


Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лабор.

заняття


Самост.

робота


Індиві-дуальна

робота


Модуль 1

Основи організації промислового виробництва

45

12

6

14

13

1. Сутність промислових технологій.

6

22

2

2. Загальна характеристика промисловості.

10

24

4

3. Галузева структура господарства та промисловості.

8

2

2

2

2

4. Фактори розміщення промислових підприємств.

8

2

2

2

2

5. Форми суспільної організації виробництва.

6

22

2

6. Загальні риси технологій видобутку та переробки сировини і палива.

7

2

2

2

1

Модуль 2

Технологічні процеси галузей важкої промисловості (базові галузі)

45

16

12

9

8

7. Технологічні процеси паливної промисловості.

12

4

4

2

2

8. Технологічні процеси електроенергетики.

10

4

2

2

2

9. Технологічні процеси чорної металургії.

6

2

2

1

1

10. Технологічні процеси кольорової металургії.

7

2

2

2

1

11. Технологічні процеси хімічної промисловості.

10

4

2

2

2

Модуль 3

Технологічні процеси галузей важкої та легкої промисловості

45

10

8

14

13

12. Технологічні процеси машинобудування.

12

2

2

4

4

13. Технологічні процеси лісовиробничого комплексу.

11

2

2

4

3

14. Технологічні процеси промисловості будівельних матеріалів.

10

2

2

3

3

15. Технологічні процеси легкої промисловості.

12

4

2

3

3

Модуль 4

Основи агропромислового виробництва та транспорту

45

16

10

8

11

16. АПК: структура, завдання.

6

22

2

17. Технологічні процеси харчової промисловості.

12

4

4

2

2

18. Особливості системи землеробства.

5

21

2

19. Технологічні процеси вирощування рослин.

6

2

2

1

1

20. Технологічні процеси вирощування тварин.

6

2

2

1

1

21. Техніко-економічні показники функціонування транспорту.

10

4

2

1

3

Всього

180

54

36

45

45


1.4. Рекомендації до виконання різних видів навчальної діяльності
Лабораторна робота – одна з форм навчальної роботи студентів, мета якої закріплення теоретичного матеріалу лекцій, більш глибоке його засвоєння, формування практичних вмінь та навичок. Лабораторна робота на відміну від лекції вимагає активної участі студентів у розгляданні питань, які виносяться на обговорення.

Підготовка до лабораторної роботи здійснюється відповідно до планів лабораторної роботи, в яких указані їх теми, питання для обговорення, практичні завдання, фрагменти навчального процесу для моделювання та демонстрації, питання винесені на самостійне вивчення, а також наводиться список основної навчальної літератури.Підготовка до лабораторної роботи включає:

– ознайомлення з питаннями, які виносяться на обговорення;

– вивчення і конспектування рекомендованої літератури;

– складання тез чи розгорнутого виступу з кожного питання, розрахованого на 3-5 хв.;

Особливу увагу студенти повинні приділяти опрацюванню підручників, монографій, збірникам науково-популярної літератури, статей в періодичних виданнях, правильно оформляти конспекти.

Рекомендації до виконання практичних робіт:

– відповіді на питання повинні мати логічну послідовність (починаючи від обґрунтування проблеми і закінчуючи висвітленням конкретних шляхів її вирішення);

– доповнення повинні бути по суті обговорюваного питання;

– зауваження – конструктивними, конкретними та аргументованими;

– практичні завдання виконуються у письмовій формі.

Самостійна робота студентів включає час, використаний на вивчення конспектів лекцій, підручників, науково-методичної фахової літератури, написання доповідей, рефератів та коротких відповідей на питання, винесені на самостійне вивчення, особисту роботу під час підготовки до лабораторних робіт та іспиту.

Рекомендації до самостійної роботи студентів:

– при вивченні матеріалу за конспектами лекцій, підручниками, науково-методичною літературою особливу увагу приділяти основним термінам та поняттям;

– при написанні рефератів пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу; студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблему, шляхи та способи їх вирішення.

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу i творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача з одним або кількома студентами в поза аудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою i затвердженим деканом факультету. Організація та проведення індивідуальних занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблене вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, а на старших вони мають науково-дослідний характер.

Види індивідуальної роботи студентів:

консультація;

тестування;

індивідуальне навчально-дослідне завдання (конспект із теми (модуля), реферат, розв'язування та складання задач різного рівня, анотація прочитаної наукової літератури з курсу, бібліографічний опис, розробка та виконання тестів, розробка конспектів уроків тощо).

Рекомендації до індивідуальної роботи студентів:

– при написанні реферату пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу і є результатом самостійного вивчення студентом науково-методичних робіт. Студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблеми, яким присвячена робота, шляхи та способи їх вирішення. Реферат повинен мати чітку структуру: вступ, в якому обґрунтовується важливість даного дослідження; основна частина, яка розкриває зміст роботи, її основні напрямки; висновок, в якому студент коротко представляє основні підсумки. Бажано, щоб реферат був пов’язаний з подальшою курсовою роботою.

– консультації є доброю співпрацею викладача із студентами при умові, якщо є чіткі конкретні запитання або проблематика, які самостійно не можуть бути опрацьовані за певних причин.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка