European credit transfer system ects – інформаційний пакетСторінка3/3
Дата конвертації15.04.2017
Розмір0.64 Mb.
1   2   3

12. Методи навчання. Традиційні методи викладання:

 • лекції (тематичні);

 • практичні (традиційні, ситуаційні завдання).

13. Методи оцінювання:

 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

 • підсумковий (іспит).

14. Мова навчання. Українська.


1. Назва. Еколого - економічне обгрунтування прийняття управлінських рішень

2.Код. ВПП

3. Тип. Вибіркова

4. Рік навчання. 1-2

5.Семестр. - 1

6. Кількість кредитів ЕСТS – 1,5

7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Малєєв В.О., к. с.-г. наук, доцент

8. Результати навчання. Набуття теоретичних знань з питань екологізація виробництва, засобів гармонізації процесів економічного розвитку суспільства та безпечного стану біосфери, методів прийняття управлінських рішень, ефективного впровадження бізнес-планів природоохоронної та ресурсозберігаючої діяльності та формування вмінь щодо еколого-економічного обґрунтування та прийняття управлінських рішень по екологізації бізнесу.

9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. Програма упорядкована відповідно до анотації освітньо-професійної програми підготовки магістрів, базується на вивченні таких нормативних дисциплін, як "Основи екології", "Основи менеджменту", "Маркетинг", "Стратегічний менеджмент", "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій".

10. Зміст. Проблеми формування ресурсної стратегії сталого розвитку. Пріоритети та економічні інструменти екологічної політики держави. Оцінка рівня, механізми та управління процесами екологізації. Екологічні витрати в економіці підприємства. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів в умовах стратегії сталого розвитку. Інноваційні фактори. Еколого-економічні обґрунтування управлінських рішень в умовах сталого розвитку.

11. Рекомендовані джерела.

Аналіз вигід і витрат. Пер. з анг. Секретаріат Ради Скарбниці Канади. К., "Основи", 1999, 175 с.

Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. К.: МАУП, 1998. - 112 с.

Герасимчук В.Г. Стратегічне управління. Графічне моделювання: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2000.

Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. та іа. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – Київ, РВПС України, НАН України, 1999. – 716 с.

Ігнатенко М.Г., Малєєв В.О. Екологія і економіка природокористування. - Херсон: Айлант, 2002.- 288с.

Ігнатенко М.Г., Малєєв В.О. Еколого-екномічне обґрунтування господарських рішень в умовах сталого розвитку. – Навч.посібник. – Херсон: Айлант, 2004. – 248 с.

Кащенко О.Л. Фінансово-економічні основи природокористування. – К.: Вища школа, 1999. – 304 с.

Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений - К.: МАУП, 2000.- 256 с.

Лазор О., Загвойська Л. Еколого-економічні підходи до реалізації екологічної політики //Економіка України. -2002.- № 12.- С.76-79.

Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. - 2-ге випр. і дол.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2003.- 348 с.

Соловйов І.О.,Степанова М.М. Науково-практичні основи маркетингу навч.посібник.-Херсон Айлант,2002.-108 с.12. Методи навчання. Традиційні методи викладання:

 • лекції (тематичні);

 • практичні (традиційні, ситуаційні завдання, евристичні методи прийняття рішень).

13. Методи оцінювання:

 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

 • підсумковий (залік).

14. Мова навчання. Українська.


1 Назва. Організація аграрного ринку

2 Код. ВСПП

3 Тип. Вибіркова

4 Рік навчання. 1-2

5 Семестр. 1

6 Кількість кредитів ECTS – 3.

7 ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Дєбров Валерій Васильович, доктор с.-г. наук,професор.

8 Результати навчання. Теоретичні знання про систему організації та функціонування аграрного ринку, нормативно-правові документи, які регулюють його діяльність. Вміти визначити побудову маркетингової та виробничої інтеграції на ринку, визначати структуру продуктового та сировинного, а також ринку матеріально-технічних ресурсів. Знати про основні види конкурентної боротьби та вміти використовувати систему розповсюдження інформації.

9 Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Аграрний менеджмент», «Організація підприємництва та агробізнесу», «Економіка підприємства».

10 Зміст. Система та формування аграрного ринку. Організаційно-правові структури в ринковому середовищі. Формування ринків продовольчої продукції та матеріально-технічних ресурсів. Інтеграційні процеси, інфраструктура ринків та їхнє інформаційне забезпечення.

11 Рекомендовані джерела. Формування та функціонування ринку агарної продукції (практ. посібник)/За ред. П.Т.Саблука. – К.: ІАЕ, 2000. – 556 с.

Благодатний В.І. Організація сільськогосподарського ринку: навчальний посібник. Херсон. РВВ: «Колос», 1998 – 127с.

Методичні рекомендації по організації і функціонуванню системи цінового моніторингу в агропромисловому комплексі України/За ред.. Шпичака О.М. – К.: ІАЕ, 2002. – 70 с.

Малік М.Й., Зіновчук В.В., Лупенко Ю.О. та ін..Основи аграрного підприємництва/За ред. М.Й.Маліка. – К.: ІАЕ, 2001. – 582 с.12 Методи навчання. Поєднання традиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій.

13 Методи оцінювання. Модульний (письмове опитування, тестування). Підсумковий (залік).

14 Мова навчання. Українська


1. Назва. Ринок праці і зайнятості

2. Код. ВСПП

3. Тип. Вибіркова

4. Рік навчання. 1-2

5. Семестр. 1

6. Кількість кредитів ECTS – 3.

7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Любенко Оксана Іванівна, канд. с.- г. наук, доцент

8. Результати навчання. Оволодіння системою знань про ринок праці та набуття вмінь і навиків у сфері формування і регулювання його механізмів. Теоретична та практична підготовка студентів до самостійного виконання ними наукової роботи, підготовка дипломних робіт, наукових статей.

9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. "Економіка праці і соціально-трудові відносини"," Основи економічної теорії", "Мікроекономіка", "Економіка підприємств", "Організація сільськогосподарського виробництва"

10. Зміст. Формування у студентів стійких знань про ринок праці, практичних навичок і вмінь з управління ринком праці, підвищення ефективності використання трудових ресурсів країни та на рівні підприємства. Вивчення проблем продуктивності, організації праці, поліпшення планування трудових показників.

11. Рекомендовані джерела. Петюх В.М.. Ринок праці та зайнятість. Навчальний посібник. К.: МАУП,1997.

Петюх В.М. Ринок праці. Навчальний-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2000.

Петюх В.М. Ринок праці. К.: МАУП, 1999.

Соціально-трудовий потенціал аграрної економіки. За ред. О.О.Бугуцького. К.: ІАЕ УААН, 1996.12. Методи навчання. Поєднання традиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій.

13. Методи оцінювання. Модульний (усне та письмове опитування, тестування). Підсумковий (екзамен).

14. Мова навчання. Українська


1 Назва. Управління проектами

2 Код. ВСПП

3 Тип. Вибіркова

4 Рік навчання. 1-2

5 Семестр. 1

6 Кількість кредитів ECTS –2.

7 ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мухіна Ірина Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент

8 Результати навчання. Освоїти теоретичні знання та практичні навички проектного менеджменту. Вміти обґрунтувати доцільність реалізації того чи іншого проекту, формувати структуру проектних робіт та узгоджувати її з організаційною структурою проектної команди, планувати ресурси й проектний бюджет, здійснювати контроль за їхнім виконанням, організовувати торги за проектами; володіти методами планування, контролю, управління якістю та ризиками в проектах; використовувати сітьове й календарне планування проекту, програмне забезпечення управління проектом

9 Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи економічної теорії», «Організація сільськогосподарського виробництва», «Економіка праці та СТВ», «Планування діяльності підприємств», «Менеджмент та маркетинг», «Основи психології»

10 Зміст. Фази життєвого циклу проекту. Учасники та оточення проекту. Структуризація проекту. Планування в управлінні проектами. Управління вартістю. Фінансування та розробка проектного кошторису. Календарне планування в проектному менеджменті. Управління часом та основи сіткового планування.

11 Рекомендовані джерела.

Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.

Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. Посібник. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.

Управление проектами: справочник для профессионалов/ И.И. Мазур, В.Д.Шапиро, С.А. Титов и др.- М.: Высш.шк., 2001. – 875 с.

Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

Мухіна І.А. // Управління проектами (конспект лекцій з дисципліни). – РВВ: "Колос". ХДАУ, 2007, 89 с.12 Методи навчання. Поєднання традиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій.

13 Методи оцінювання. Модульний (усне опитування, тестування). Підсумковий (залік).

14 Мова навчання. Українська


1.Назва. Наукові комунікації.

2.Код. ВСПП

3.Тип. Вибіркова

4.Рік навчання.1-2

5.Семестр – 2.

6.Кількість кредитів ЕСТS – 1,0.

7.ПІБ лектора, наукова ступінь, посада Вермієнко Т.Г., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів

8.Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів до самостійного виконання ними наукової роботи, підготовки дипломних (магістерських) робіт, наукових статей, доповідей з використанням методології та методики наукових досліджень.

9.Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. Методика наукових досліджень.

10.Зміст. Наука та письмо. Збір та оцінка бібліографічної літератури. Аналіз манускрипта (елементи та складові наукових статей). Постерні презентації. Усні презентації. Наукове дослідження та наукові проекти. Дистанційне навчання.

11.Рекомендовані джерела. 1. А.С. Філіпченко. Основи наукових досліджень:Навчальний посібник. – К.:Академвидав. – 2005 р. – 200 с.

2. Гордієнко С.П. «Молодому науковцю коротко про необхідне»:науково-практичний посібник. – К.:КНТ, 2007 р. – 92 с.

3. Д.М. Стеченко, О.С.Чмир. Методологія наукових досліджень»: Підручник. – К.:Знання, 2007 р. – 317 с.

12.Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).

13.Методи оцінювання:

- поточний/модульний (контрольна робота, усне та письмове опитування);- підсумковий (залік).

14.Мова навчання. Українська.


1. Назва. Управління маркетингом

2. Код. ВПП

3. Тип. Вибіркова

4. Рік навчання. 1-2

5. Семестр. - 2

6. Кількість кредитів ЕСТS – 3

7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Соловйов І.О., д.е.н., професор.

8. Результати навчання. формування системних знань як в сучасних умовах реалізувати функції, принципи, методи та сам процес менеджменту орієнтуючись на маркетингові засади, орієнтуючись на потреби покупців ринку з метою навчитись підключати до процесу створення і розподілу цінностей кінцевого споживача, який надасть подальший імпульс створення інших цінностей, що гарантуватимуть виробнику прибуткову діяльність.

9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. Маркетинг; Менеджмент.

10.Зміст. Сутність маркетингового менеджменту. Управління маркетинговими дослідженнями та інформацією. Сегментування та позиціювання. Диференціація та позиціювання товару. Сутність та система маркетингового планування. Види планів маркетингу. Процес розробки маркетингового плану. Маркетингове стратегічне планування. Класифікація маркетингових стратегій. Аспекти стратегічного аналізу. Організація маркетингового менеджменту на підприємстві. Маркетингові організаційні структури. Мотивація маркетингової діяльності. Контроль та аналіз маркетингової діяльності на підприємстві. Складові процесу контролю маркетингової діяльності. Критерії та мета контролю. Аналіз маркетингової діяльності підприємства. Маркетинговий аудит. Процес аудиту. Маркетингове управління товаром. Управління марочним товаром. Маркетинговий менеджмент у сфері послуг. Управління процесом ціноутворення на підприємстві. Маркетингова цінова політика.

11. Рекомендовані джерела. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 100 с.; 1998. — 268 с.; Диксон Питер Р. Управление маркетингом / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Издательство БИНОМ». — 560 с.; Дойль П. Маркетинг — менеджмент и стратегии. Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2002 — 544 с.; Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент: Навч. по­сібник. — К.: НАУ, 2001. - 204 с.; Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. — СПб: Питер Ком, 1999.— 896 с.; Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 200 с.; Соловьев Б.А. Управление маркетингом:17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации»Модуль 13.-М.:«ИНФРА-М»,1999.- 307

12. Методи навчання. Традиційні методи викладання:

 • лекції (тематичні); практичні (традиційні, ситуаційні завдання).

13. Методи оцінювання:

 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

 • підсумковий (іспит).

14.Мова навчання. Українська.

Практика
Програма комплексної виробничої практики з фаху

Комплексна практика з дисциплін за фаховим спрямуванням (професійно орієнтована) складається і двох компонентів: теоретичного навчання в університеті та практичної підготовки на основі "навчального контракту", однієї з компаній сфери економіки України. Основним завданням практики є якість випускника. Тому в процесі професійної підготовки майбутніх магістрів з менеджменту увага ХДАУ акцентується на розвитку у студентів: • творчих здібностей;

 • самостійності;

 • умінь приймати рішення;

 • здатності працювати у колективі.

Проведення практики з дисциплін за фаховим спрямуванням і передбачає практичну підготовку вирішення цих питань.

Відповідно до навчальної програми магістерської підготовки кафедрою менеджменту організацій організується практика з дисциплін за фаховим спрямуванням студентів магістратури на конкретному підприємстві, в організації, установі АПК України.

Відповідальність за виконання програми комплексної практики з дисциплін за фаховим спрямуванням покладається на практиканта, який повинен знати як саме виконуються певні види роботи і вміти показати, що він засвоїв професійні павички.

Комплексна практика з дисциплін за фаховим спрямуванням студентів-менеджерів - це один із видів професійної практики, яка є однією із ланок практичної підготовки магістрів з менеджменту, підготовчою стадією до розробки магістерської роботи (проекту) і проводиться з метою узагальнення теоретичних знань і вдосконалення системи цих знань; узагальнення практичних умінь та навичок на базі конкретного суб'єкта господарювання через оволодіння професійним досвідом; виховання самостійності як риси особистості.

Основним завданням практики з дисциплін за фаховим спрямуванням є безпосередня практична підготовка до самостійної роботи на посадах освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, поглиблення та закріплення теоретичних знань та практичних умінь із спеціальності та навчальних дисциплін циклу професійної і практичної підготовки, набуття досвіду організаційної, виховної роботи в колективі, уміння працювати з фактичним матеріалом виробничої діяльності підприємства і використовувати його для виконати кваліфікаційного завдання.

Комплексна практика з дисциплін за фаховим спрямуванням студентів проводиться в індивідуальному порядку. Кожен із студентів-практикантів знаходиться в ролі помічника (дублера) керуючого відповідними структурними підрозділами підприємств аграрної галузі

Бажано направляти студентів на практику до підприємств; установ і організації, до яких вони після закінчення навчального закладу будуть направлені на роботу.

За наявності вакантних місць студенти можуть зараховуватися на штатні посади, якщо робота па цих посадах задовольнятиме вимоги програми, практики.

Зміст практики, приблизний перелік робочих місць і тривалість роботи студентів під час практики визначається програмами і завданнями практики.

Навчально-методичне керівництво фаховою практикою студентів магістратури здійснюється кафедрою менеджменту організацій.

Загальне керівництво роботою студентів на підприємстві покладається на керівника підприємства, його заступника або одного з провідних фахівців - керівника практики від підприємства, який призначається наказом по цьому підприємству з метою забезпечена орієнтованого на специфіку підприємства і його підрозділів керівництва практикою, І який несе особисту відповідальність за проведення практики.

Організація комплексної практики з дисциплін за фаховим спрямуванням студентів здійснюється кафедрою менеджменту організацій. Відповідальність за організацію практики на підприємстві покладається на фахівців в області управління виробництвом, призначених керівництвом підприємства.

Студенти направляються на місця практики відповідно до договорів, укладених з базовими підприємствами й організаціями, або за їх запитом.

Комплексна практика з дисциплін за фаховим спрямуванням здійснюється на протязі 4 тижнів. Вона передує переддипломній практиці.

Складовими комплексної практики з дисциплін за фаховим спрямуванням студентів спеціальності „Менеджмент організацій" освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр" т.є:


 • корпоративне управління

 • управління маркетингу

 • основи управлінського консультування

 • еколого-економічне обґрунтування економічних рішень

Контроль і керівництво комплексною практикою з дисциплін за фаховим спрямуванням студентів проводиться висококваліфікованими викладачами університету, а від підприємства (організації) - фахівцем, призначеним наказом керівника підприємства (організації).

Студент разом з керівником практики від університету та керівником практики від підприємства, складає план та графік проходження практики за темами і розділами програми виробничої практики та за об'єктами бази практики. Щоденні види робіт, спостереження, проведені дослідження занотовуються студентом до щоденника, котрий систематично перевіряється керівником практики.

По закінченню виробничої практики студент у тижневий термін подає звіт щодо проходження практики керівнику практики від університету на рецензування.

Звіт про проходження практики з відгуком та оцінкою роботи студента керівниками разом зі щоденником здається у десятиденний термін з дня завершення практики па кафедру в установленому порядку.

Оцінювання відбувається за результатами захисту студентом звіту щодо проходження виробничої практики перед комісією, яка призначається завідуючим кафедрою.

Результати захисту оцінюються з виставляння диференційованого заліку.


Педагогічна практика студентів магістратури

Основні дидактичні завдання педагогічної практики студентів- магістрантів полягають в: • поглибленні теоретичних знань з психології та педагогіки, визначенні їх місця в професійній діяльності.

 • інтеграції психолого-педагогічних та спеціальних знань, отриманих фахівцями-аграрниками при вивченні курсів “Основи психології та педагогіки”, “Психологія трудових відносин”, “Етика спілкування” та “Психологія управління”;

 • формуванні системи професійно-педагогічних умінь, необхідних майбутньому науково-педагогічному працівнику – викладачу вищої школи.

Важливим завданням педагогічної практики магістрантів є розвиток їх індивідуальних творчих здібностей. Для вирішення цього завдання передбачається індивідуалізація і диференціація змісту і організації практики з урахуванням специфіки факультету, індивідуальних особливостей магістрантів, конкретних умов діяльності університету або іншого навчального закладу, де проходить педагогічна практика. Так, поряд із завданнями, обов’язковими для виконання, передбачається виконання індивідуальних завдань, пропонованих магістрантам з урахуванням даних діагностування рівня їх підготовленості до науково-педагогічної діяльності. Індивідуалізація педагогічної практики передбачає також можливість вибору студентів магістратури об’єкта і видів діяльності в процесі педагогічної практики в залежності від проектованої в майбутньому професійної діяльності.

Термін педагогічної практики – два тижні.В результаті проходження практики студенти повинні:

 • засвоїти і уміти використовувати в практичній діяльності нові технології, традиційні та інноваційні методи навчання студентів фаховим дисциплінам;

 • уміти аналізувати особливості навчально-виховного процесу у вищій аграрній школі і творчо використовувати передовий педагогічний досвід на практиці;

 • уміти аналізувати науково-дослідну та методичну роботу кафедри (або інших підрозділів ВНЗ) і використовувати отримані знання і уміння в практичній діяльності.

В процесі педагогічної практики магістранти вчаться:

а) здійснювати психолого-педагогічний (аспектний та комплексний) аналіз навчально-виховного процесу у вищому навчальному аграрному закладі освіти з урахуванням його специфіки;

б) здійснювати планування навчального процесу у ВНЗ та науково-дослідної роботи студентів (за спеціальністю магістранта);

в) здійснювати аналіз та узагальнювати досвід діяльності кафедр та інших підрозділів університету (за фаховою спрямованістю магістранта);

г) планувати семінарсько-практичні заняття (за фахом магістранта) і здійснювати їх психолого-педагогічний аналіз та самоаналіз.

До початку педагогічної практики магістрант складає індивідуальний план її проведення, який узгоджується з завідуючим ведучої кафедри і затверджується керівником практики.

В процесі педагогічної практики студент магістратури повинен вести щоденник, який разом з індивідуальним планом, звітом про проходження практики та конспектом залікового семінарсько-практичного заняття, складають обов’язкову документацію практики і здаються керівнику практики не пізніше 7 днів після її завершення. Нижче наводимо орієнтовну схему щоденника магістра-практиканта та звіту про проходження педагогічної практики.
Програма переддипломної практики для студентів магістратури

Система якості практики складається з двох компонентів: теоретичного навчання в університеті та практичної підготовки на основі “навчального контракту”, однієї з компаній сфери економіки України. Основним завданням практики є якість випускника. Тому в процесі професійної підготовки майбутніх магістрів з менеджменту увага ХДАУ акцентується на розвитку у студентів: • творчих здібностей;

 • самостійності;

 • умінь приймати рішення;

 • здатності працювати у колективі.

Найбільше цьому сприяє проведення переддипломної практики.

Відповідно до навчальної програми магістерської підготовки кафедрою менеджменту організацій організується переддипломна практика студентів магістратури на конкретному підприємстві, в організації, установі АПК України.

Відповідальність за виконання програми переддипломної практики покладається на практиканта, який повинен знати як саме виконуються певні види роботи і вміти показати, що він засвоїв професійні навички.

Адміністрація університету бере на себе зобов’язання і несе відповідальність за проведення політики щодо якості практики.

Переддипломна практика студентів-менеджерів – це один із видів професійної практики, яка є заключною ланкою практичної підготовки магістрів з менеджменту, підготовчою стадією до розробки магістерської роботи (проекту) і проводиться з метою: узагальнення теоретичних знань і вдосконалення системи цих знань; узагальнення практичних умінь та навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання через оволодіння професійним досвідом; виховання самостійності як риси особистості.

Виходячи з двоєдиності мети переддипломної практики, можна сформулювати її основні завдання: • поглиблення, розширення, узагальнення і закріплення теоретичних знань у сфері аграрного менеджменту;

 • удосконалення і закріплення практичних умінь та навичок роботи з фактичним матеріалом виробничої діяльності конкретного суб’єкта господарювання, вирішення конкретних завдань фахової діяльності на базі останнього;

 • збір матеріалів для написання магістерської роботи (як правило, вихідні дані по темі магістерської роботи студенти починають збирати ще під час проходження фахової практики), а саме: здійснення необхідних науково-аналітичних спостережень, дослідження економічних та управлінських процесів і явищ; узагальнення і систематизація результатів проведених досліджень з метою вироблення власного бачення проблеми та опрацювання обгрунтованих рекомендацій щодо її розв’язання;

 • формування готовності майбутнього магістра до самостійної трудової діяльності;

 • розвиток умінь самостійно працювати на посадах освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”;

 • набуття професійного досвіду, а саме - досвіду організаційної та виховної роботи в колективі.

Переддипломна практика студентів проводиться в індивідуальному порядку. Кожен із студентів знаходиться в ролі помічника керівників відповідних структурних підрозділів підприємств аграрної галузі.

Навчально-методичне керівництво переддипломною практикою студентів магістратури здійснюється кафедрою менеджменту організацій.

Відповідальність за проходження студентами магістратури переддипломної практики покладається на викладача кафедри менеджменту організацій - відповідального від кафедри за організацію і проведення практики. Він: • розробляє “Робочу програму переддипломної практики”, навчально-методичну документацію;

 • здійснює організаційне і методичне керівництво переддипломною практикою студентів і контроль за її проведенням;

 • забезпечує виконання підготовчої і поточної роботи з організації і проведення практики;

 • організує узгодження програми переддипломної практики з підприємствами й установами-базами;

 • разом із завідувачами випускових кафедр призначає з числа досвідчених викладачів керівників переддипломої практики (які є керівниками магістерських робіт);

 • надає студентам для ознайомлення можливий перелік базових підприємств – місць проходження практики;

 • розподіляє студентів по базах практики, які повинні строго відповідати переліку базових підприємств і організацій, між якими і університетом укладено договори, або тій організації, звідки надано лист-заявку на студента, готує і представляє начальнику відділу практики ВНЗ списки студентів, їхнє закріплення за базами практики і необхідну документацію по направленню студентів на переддипломну практику;

 • видає студентам направлення на переддипломну практику;

 • готує і проводить разом з деканатом організаційні збори студентів перед початком практики (додаток А);

 • бере участь у розробці й коректуванні переліку тем магістерських робіт студентів;

 • організує консультації для студентів у період практики, складає розклад консультацій;

 • разом із завідувачем кафедрою менеджменту організацій (заступником завідувача по навчальній роботі) формує спеціальну комісію з захисту звітів по переддипломній практиці, розробляє графік її роботи (графік засідань) і приймає участь у її роботі;

 • організує на кафедрі виставку кращих звітів про практику студентів магістратури;

 • готує, організує науково-методичну конференцію студентів за підсумками переддипломної практики, відбирає на неї кращі доповіді й приймає участь у ній;

 • відбирає кращі реферати студентів і рекомендує їх авторам написати наукові статті для публікації у збірці студентських наукових робіт;

 • у двотижневий термін після закінчення практики готує звіт про її підсумки і представляє його у відділ практик ВНЗ;

- організує збереження наданих студентами документів про практику на кафедрі протягом одного року в спеціально відведених місцях без можливості доступу студентів (за зберігання цих документів на кафедрі відповідає матеріально відповідальна особа, а по закінченні строку зберігання документи знищуються спеціально створеною комісією по університету, що оформляється відповідним актом).

Науково-методичне керівництво практикою студентів на підприємстві здійснює керівник переддипломної практики від ВНЗ, який є керівником магістерської роботи студента й основним його консультантом, призначуваним завідувачем випускової кафедри на увесь період проходження практики і виконання магістерської роботи. Кафедрою менеджменту організацій кожному керівнику видається «Пам'ятка керівнику переддипломної практики від ВНЗ» (додаток Б).Керівник переддипломної практики від ВНЗ:

 • розробляє тематику індивідуальних завдань, відповідно до “Робочої програми практики”;

 • до початку практики проводить консультацію, де пояснює мету, завдання практики, структуру звіту, порядок оформлення необхідних документів тощо;

 • видає студентам магістратури індивідуальні завдання на практику (додаток В);

 • видає щоденники проходження переддипломної практики (додаток Г);

 • разом з керівником практики від підприємства і студентом складає календарний план виконання програми практики і затверджує його;

 • разом із керівником практики, призначеним від підприємства-бази практики, бере участь у розподілі й переміщенні студентів по робочих місцях, згідно з програмою практики;

 • консультує студентів із питань проходження практики і складання звіту;

 • надає науково-методичну допомогу студентам: рекомендує основну і додаткову літературу, допомагає в підборі і систематизації практичного матеріалу для виконання магістерської роботи;

 • здійснює контроль за процесом проходження практики студентами, а саме: перевіряє якість роботи студентів, контролює виконання ними індивідуальних завдань;

 • здійснює контроль за правильністю використання студентів у період практики і організацією їх дозвілля;

 • по завершенню практики затверджує щоденник практики, заповнений по всім розділам, підписаний керівником практики від підприємства та затверджений печаткою підприємства;

 • за результатами виконання програми практики оцінює роботу кожного практиканта, рецензує і завізовує складені ними письмові звіти, звертаючи увагу на відповідність змісту представленого звіту поставленим завданням, на недоліки при проведенні практикантом аналізу діяльності підприємства і висвітленні визначених програмою практики питань, на обгрунтованість і достовірність зроблених висновків, визначення недоліків у роботі підприємства та пропозицій щодо удосконалення його діяльності (при перевірці звіту не допускається по тексту ставити окличні або запитальні знаки без пояснення сутності зауваження);

 • здійснює контроль за своєчасністю (у тижневий срок по завершенню практики) представлення студентом усіх звітних документів (див. розділ 6);

 • бере участь у засіданні спеціальної комісії з захисту звітів по практиці;

 • приймає участь у підсумковій конференції за підсумками переддипломної практики.

Загальне керівництво роботою студентів на підприємстві покладається на керівника підприємства, його заступника або одного з провідних фахівців - керівника практики від підприємства, який призначається наказом по цьому підприємству з метою забезпечення орієнтованого на специфіку підприємства і його підрозділів керівництва практикою, і який несе особисту відповідальність за проведення практики. Про те, хто саме є керівником практики від підприємства, обов’язково зазначається в договорі між ВНЗ і підприємством.

Керівник практики від підприємства зобов'язаний: • забезпечити зв’язок між безпосереднім керівником від підприємства і керівником від ВНЗ;

 • разом з керівником практики від ВНЗ скласти календарний план виконання програми практики;

 • організувати практику студентів у повній відповідності з розробленою програмою практики;

 • забезпечити найбільшу ефективність проходженя практики, виконання студентами програм та індивідуальних завдань;

 • надати студентам робочі місця у відповідності з робочою програмою;

 • організувати навчання студентів правил техніки безпеки, охорони праці;

 • турбуватися про умови праці й побуту студентів;

 • забезпечити студентів під час проходження практики на робочих місцях безкоштовним харчуванням та при необхідності – житлом на умовах постійних працівників, або орендованим;

 • забезпечити виконання календарних планів виконання програми практики й здійснювати контроль за їх дотриманням;

 • сприяти студентам в уточненні тем магістерських робіт, що представляють практичний інтерес для підприємства;

 • створити необхідні умови для одержання студентами в період проходження практики інформації про техніку і технологію виробництва, організацію виробництва і праці, економіку і управління виробництвом тощо;

 • надати можливість студентам користуватися наявною літературою, необхідною документацією;

 • надати студентам можливість обговорення на підприємстві (у підрозділі) результатів систематизації й аналізу вихідної інформації і рішення задач по темі магістерської роботи;

 • забезпечити і контролювати дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку;

 • організовувати для студентів необхідні консультації: з усіх питань, що входять у завдання переддипломної практики і магістерської роботи, із залученням викладачів ВНЗ і фахівців підприємства; з професійних навчальних дисциплін, з метою створення умов для кращого освоєння практикантами нової техніки, засвоєння новітніх технологій управління, сучасних методів організації праці менеджера; з питань ведення щоденника, складання письмового звіту про практику тощо;

 • надати студентам можливість користуватися обчислювальною й оргтехнікою для обробки інформації й оформлення звіту;

 • прийняти участь у підсумковій конференції за підсумками переддипломної практики.

Безпосередньо керівництво практикою студентів у бригадах, секціях та інших об’єктах практики здійснюють кваліфіковані менеджери, в обов’язки яких входить:

 • розподіляти студентів за робочими місцями згідно з графіком проходження практики;

 • проводити інструктаж з техніки безпеки і протипожежної охорони на підприємстві й робочому місці під час виконання конкретних видів робіт;

 • знайомити практикантів з організацією робіт на конкретному робочому місці;

 • надавати студентам інформацію про техніку і технологію виробництва, організацію виробництва і праці, економіку й управління виробництвом тощо;

 • надавати допомогу студентам у підборі, систематизації й аналізі
  первинної техніко-економічної інформації на підприємстві для виконання магістерських робіт;

 • постійно контролювати дотримання студентами календарного плану виконання програми практики і якість її виконання;

 • перевіряти і підписувати щоденники практики;

 • писати відгуки або короткі характеристики про роботу кожного студента під час практики з оцінкою фундаментальної, загальнопрофесійної і спеціальної підготовки, з відображенням виконання програми практики та індивідуального завдань, якості набутих професійних знань, умінь та навичок, дисципліни студента, ретельності та ініціативності у виробничій роботі, участі у суспільному житті організації та в освоєнні нової техніки і технологій тощо, відношення до виконання завдань і програми практики взагалі, обсягів і повноти висвітлення виконаних завдань у період практики;

 • прийняти участь у підсумковій конференції за підсумками переддипломної практики.

Організація переддипломної практики студентів здійснюється кафедрою менеджменту організацій. Відповідальність за організацію практики на підприємстві покладається на фахівців в області управління виробництвом, призначених керівництвом підприємства.

Розгортання переддипломної практики студентів починається з закріплення їх за базами практики. Студенти направляються на місця практики відповідно до договорів, укладених з базовими підприємствами й організаціями, або за їх запитом.

На заключному етапі переддипломної практики студент повинен узагальнити матеріал, зібраний у період проходження практики, визначити його достатність і вірогідність для розробки магістерської роботи, в індивідуальному порядку оформити звіт про практику, в якому висвітлити всі виконані завдання за період власної діяльності на підприємстві.

Керівник практики від ВНЗ перевіряє і пише рецензію на звіт по переддипломній практиці.

По завершенні переддипломної практики студенти магістратури в тижневий термін подають на кафедру менеджменту організацій повний комплект звітних документів.

Крім того, керівнику практики від ВНЗ подається добірка зібраних фактичних матеріалів до виконання магістерської роботи.

Після цього студент обов’язково повинен захистити звіт на засіданні спеціальної комісії по захисту звітів по практиці й прийняти участь у науково-методичній конференції студентів за підсумками практики або як слухач, або як доповідач.

Найбільш загальними завданнями студентів при проходженні переддипломної практики є:

- вивчення структури підприємства, організації і технології виробництва, основних функцій виробничих, економічних і управлінських підрозділів;


 • вивчення й аналіз планування виробництва і збуту продукції;

 • аналіз науково-дослідної, дослідно-конструкторскорської і технічної підготовки виробництва;

 • вивчення матеріально-технічного і кадрового забезпечення виробництва;

 • оцінка номенклатури і якості продукції, що випускається;

 • вивчення механізму формування витрат, їхньої ефективності і ціноутворення;

 • визначення фінансових результатів діяльності підприємства;

 • оцінка соціальної ефективності виробничої й управлінської діяльності;

 • аналіз інформаційного забезпечення управління підприємством;

 • вироблення варіантів, оцінка і прийняття управлінських рішень по удосконалюванню управління виробництвом і персоналом;

 • аналіз організації виконання управлінських рішень і контролю за їхнім виконанням;

 • аналіз управління з позицій ефективності виробництва.

У комплекті звітних документів по переддипломній практиці студент представляє на кафедру систематизовані матеріали за рішенням конкретних задач по удосконалюванню діяльності підрозділів підприємства, структури апарата управління підприємством, системи організації й оплати праці, форм і методів організації виробництва, структури й адресності матеріальних і інформаційних потоків на підприємстві тощо, а також систематизовані і структуровані матеріали по магістерській роботі.

Звіт про переддипломну практику складається індивідуально кожним студентом по основних розділах програми з урахуванням індивідуального завдання і повинен висвітлювати всі виконані завдання за період діяльності студента на підприємстві.

Особливу увагу при написанні звіту слід звернути на проведення аналізу діяльності підприємства і висвітлення визначених програмою практики питань, на обґрунтування і достовірність зроблених висновків, визначення недоліків у роботі підприємства та розробку пропозицій щодо удосконалення його діяльності.

Захист звіту про практику проводиться перед спеціально створеною комісією, до складу якої входять: завідувач випускаючої кафедри (голова комісії), відповідальний від кафедри за організацію і проведення практики, наукові керівники студента по практиці і магістерській роботі. До захисту студент готує доповідь.

У процесі захисту студент повинен коротко викласти основні результати проробленої роботи, висновки і рекомендації, структуру й аналіз матеріалів, що включаються в магістерську роботу, оцінити їхню повноту й обсяг роботи, яку необхідно виконати для завершення магістерської роботи. Основні рекомендації щодо підготовки і захисту звіту приведені в «Пам'ятці студентам до захисту звіту по переддипломній практиці». За результатами захисту комісія виставляє студенту диференційовану оцінку (за чотирибальною системою або за прийнятою системою по кредитно-модульній системі оцінювання), заносить її в залікову книжку та залікову відомість і дає рекомендації щодо виконання магістерської роботи.

Захист звітів по практиці оформлюється протоколом, у якому проставляються підписи членів комісії. У протоколі наводяться поставлені членами комісії запитання студенту.

Після проходження відповідних видів навчальної практики студенти подають керівнику оформлений щоденник. Керівник практики робить перевірку щоденника і приймає залік.

Звіт за виробничу практику оцінюється за кредитно-модульною системою.

Після проведення практик викладачі-керівники подають письмові звіти на кафедру та деканат факультету.

Підсумки з кожного виду практики обговорюються на засіданні кафедри.

Кафедри проводять підсумкові конференції за результатами практики.

4. Загальна інформація для студентів
4.1. Вартість проживання

Вартість проживання у гуртожитку становить 120 грн. на місяць (незалежно від кількості осіб, які проживають у кімнаті).


4.2. Житло

На території студентського містечка є п’ять студентських гуртожитків, які розташовані у 5 хв. ходи від головного та інших навчальних корпусів та від зупинки маршрутного автотранспорту. До центру міста (вул. Ушакова) можна дістатися за 15 хв. На території університету знаходиться дендропарк.

У гуртожитках є дво- та тримісні кімнати з санвузлом, кухнями на кожному поверсі та пральнею.

Студенти поселяються до гуртожитків за наявності вільних місць на основі подання факультетів за наказом ректора. Після цього між університетом і студентом укладається контракт на право проживання в гуртожитку, в якому записані права та обов'язки, а також відповідальність сторін за їх дотримання і виконання. Студенти проживають у гуртожитках № 2, № 3, № 4, № 5 і № 6.Адреси гуртожитків:

гуртожиток № 2 - 73006, м. Херсон, вул. Комкова, 73; тел. (380552) 41-60-64;

гуртожиток № 3 - 73006, м. Херсон, вул. Комкова, 71а; тел. (380552) 41-55-04;

гуртожиток № 4 - 73006, м. Херсон, вул. Садова, 19; тел. (380552) 41-65-41;

гуртожиток № 5 - 73006, м. Херсон, вул. Садова, 21; тел. (380552) 41-65-41;

гуртожиток № 6 - 73006, м. Херсон, вул. Садова, 17а; тел. (380552) 41-61-27.


4.3. Харчування
В університеті працюють кафе та буфети (у головному корпусі та кожному з навчальних корпусів).

4.4. Медичне забезпечення (послуги)
На території студентського містечка функціонує медичний пункт, де працюють дільничний терапевт та 2 фельдшери, які здійснюють прийом студентів, профілактичні щеплення, маніпуляційні процедури, проводять санітарно-просвітницьку роботу.
4.5. Можливості для студентів з особливими потребами
Для окремих категорій студентів на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій нараховуються соціальні стипендії.

Вони призначаються:

студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантуються пільги при призначенні стипендії.

студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно і законодавством);

студентам, які є дітьми-інвалідами й інвалідами I-III групи;

студентам, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчаються в університеті на денній формі навчання.
4.6. Фінансове забезпечення (підтримка) студентів
Студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету і середній бал успішності яких за результатами підсумкового контролю становить 4 бали і вище, щомісячно нараховується академічна стипендія. Розмір стипендії встановлюється рішенням Кабінету Міністрів України.

Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між університетом та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами угоди.

Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, здійснюється відповідно до міжнародних договорів України та актів кабінету Міністрів України. Наказ про нарахування стипендії студентам університету видається один раз на семестр. Усі студенти першого року навчання, що навчаються на бюджетній основі, одержують стипендію у 1-му семестрі. Призначення стипендії в наступних семестрах залежить від успішності у навчанні.

За особливі успіхи у навчанні участь у науковій, громадській, спортивній роботі студентам університету за поданням стипендіальної комісії, вченої ради університету, вчених рад факультетів можуть призначатися такі стипендії: академічна стипендія Президента України, академічна стипендія Верховної Ради України, академічна стипендія Кабінету Міністрів України, стипендія Київського міського голови, персональна академічна стипендія КНТЕУ тощо.

Крім того, за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській, спортивній роботі студенти університету можуть заохочуватися грамотами, подяками, цінними подарунками, грошовими преміями тощо.

Для підвищення життєвого рівня студентам із мало захищених верств населення може надаватися матеріальна допомога.


4.7. Відділ студентських справ
У студентському столі відділу кадрів університету зберігаються особові справи, документи про освіту, трудові книжки студентів, які навчаються в університеті. Основними завданнями працівників студентського столу є:

1. Своєчасно вносити поточні зміни в особові справи.

2. Зберігати документи в належному стані.

3. Надавати інформацію за письмовими запитами з будь-яких інстанцій.

4. Надавати студентам інформацію, роз’яснення щодо Кодексу законів про працю України.
4.8. Умови для навчання
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» має чотири навчальні корпуси загальною площею 55027 м2, розташовані за адресою м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23. Власником майна є Міністерство аграрної політики України.

Загальна площа бібліотеки, у т.ч. читальних залів становить 1577 м2. В бібліотеці університету функціонує шість читальних залів з загальною кількістю 330 посадових місць. Читальні зали забезпечені фаховими періодичними виданнями, що містять необхідні матеріали для виконання самостійної роботи студентами відповідно до навчального плану, підготовки їх до семінарських та практичних занять, заходів поточного та підсумкового контролю, науково-дослідної роботи, написання дипломної роботи.

Фонд літератури економічного напряму в бібліотеці для роботи студентів та викладачів складає 44302 томів. З них навчальної літератури – 24783, наукової – 19519 томів. Фонд щорічно оновлюється за рахунок нових видань.

Навчальні приміщення, закріплені за спеціальністю «Економіка підприємства», розташовані у головному, другому й третьому навчальних корпусах, технічний стан яких відповідає існуючим вимогам.


4.9. Стан соціально-побутової сфери

Стан соціально-побутової сфери у ДВНЗ ХДАУ відповідає чинним вимогам. В першому та другому навчальних корпусах є буфети, загальною площею 102 м2, а на території університету – їдальня, загальною площею – 1934 м2, з яких 1570 м 2 – корисна площа.

Медичне обслуговування студентів проводиться у міжвузівській поліклініці, а медичний пункт для надання невідкладної медичної допомоги розміщено у гуртожитку факультету. Щорічно проводиться диспансеризація студентів, флюорографія, відповідні щеплення, медичні огляди (терапевт, стоматолог та ін.). Співробітники медпункту щомісячно проводять тематичні лекції серед студентів.

Студенти спеціальності «Облік і аудит» забезпечені місцями у гуртожитках. Кімнати розраховані на 2 – 3 місця, кожен поверх має кімнату з газовими плитами для приготування їжі, виділена кімната для відпочинку, студентська кімната і кімната для чергування.

Для відпочинку та оздоровлення студентів університет має базу відпочинку «Колос» на узбережжі Чорного моря (с. Лазурне, Голопристанського району, Херсонської області). Бажаючі студенти мають можливість скористатися послугами цієї бази.

Студенти беруть активну участь у художній самодіяльності, відвідують лекції та практичні зайняття на факультеті культури та мистецтва, присутні на вечорах-зустрічах, екскурсіях, молодіжних дискотеках, концертах, в командах КВК, танцювальних колективах, в конкурсах стінних газет, академічних груп, курсів, факультетів, наукових студентських конференціях тощо.

Для проведення спортивно-масової роботи в університеті є спортивний зал, площа якого становить 1364 м2, а також зал важкої атлетики та зали для тренувань з інших видів спорту: волейболу, баскетболу, футболу, гирьового спорту, ритмічної гімнастики та ін. В університеті проводяться заняття з 14 видів спорту, на факультеті – спартакіада (баскетбол, настільний теніс, шахи, перетягування канату тощо). Кращим студентам-спортсменам оголошується подяка за спортивні досягнення та активну участь в організації і проведенні спортивно-масової роботи в університеті.
4.10. Умови для занять спортом
В університеті створено всі умови для занять студентами фізичною культурою і спортом. Спортивно-масова та оздоровча робота проводиться на спортивній базі ХДАУ, яка включає: літній спортивний комплекс (футбольне, бігові доріжки, міні-футбольний, волейбольний та баскетбольний майданчики); тренажерний зал; гімнастичний зал; приміщення шахового клубу.

Заняття з фізичного виховання студентів університету здійснюються на піших засадах за напрямами: футбол, баскетбол (чоловіки, жінки), волейбол юнаки, жінки), настільний теніс, бадмінтон, спортивна аеробіка, атлетична гімнастика, плавання, загальна фізична підготовка.

У збірних командах університету беруть участь майже 250 студентів, у тому числі 49 майстрів спорту. Щороку проводиться спартакіада ХДАУ зі спорту. Студенти ХДАУ беруть участь у міських, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.


4.11. Позауніверситетська діяльність та дозвілля
Важливим напрямом організаційно-виховної роботи в університеті є участь студентів у традиційних заходах: посвята в студенти, «Дебют першокурсника», день студента, фестиваль команд КВК, чемпіонат з брейн-рингу, Дні факультетів, студентський фестиваль «Софіївські зорі» тощо.

В університеті працює культурно-мистецький центр, в якому діють творчі колективи: ансамбль народного танцю, фольклорно-інструментальний ансамбль, студія вокалу та сучасної музики.


4.12. Студентські організації
Громадське життя в університеті насичене, багатогранне та різноманітне. В університеті на громадських засадах діють:

• рада студентського самоврядування університету, 5 рад студентського самоврядування на факультетах і 5 рад студентського самоврядування гуртожитках;• студентські дискусійні клуби та клуби за інтересами.


ЗМІСТ
Вступ

1.

Інформація про заклад
1.1.

Назва і адреса
1.2.

Академічний календар
1.3.

Адміністрація закладу
1.4.

Загальний опис закладу
1.5.

Перелік програм, які пропонує заклад
1.6.

Загальні вимоги до зарахування (процедури та умови зарахування)
1.7.

Основні університетські правила
1.8.

Присвоєння кредитів ЕСТЗ на основі навчального навантаження, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання
1.9.

Інформація про консультативну допомогу студентам
1.10

Координатори ЕСТ8 від університету
2.

Інформація про ступеневі програми. Загальний опис
2.1.

Кваліфікація, що присвоюється
2.2.

Вимоги та положення до кваліфікації
2.3.

Ключові результати навчання (освітні і професійні цілі)
2.4.

Доступ до подальшого навчання
2.5.

Діаграма структури курсу в кредитах ЕСТS
2.6.

Кінцеве екзаменування
2.7.

Вимоги до екзаменування і оцінювання
2.8.

Координатори ЕСТS від факультету
3.

Опис окремих дисциплін
4.

Загальна інформація для студентів
4.1.

Вартість проживання
4.2.

Житло
4.3.

Харчування
4.4.

Медичне забезпечення (послуги)
4.5.

Можливості для студентів з особливими потребами
4.6.

Фінансове забезпечення (підтримка) студентів
4.7.

Відділ студентських справ
4.8.

Умови для навчання
4.9.

Стан соціально-побутової сфери

4.10

Умови для занять спортом
4.11

Позауніверситетська діяльність та дозвілля
4.12

Студентські організації1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка