European credit transfer system ects – інформаційний пакетСторінка2/3
Дата конвертації15.04.2017
Розмір0.64 Mb.
1   2   3

2.6. Кінцеве екзаменування

Комплексний державний кваліфікаційний іспит з фаху. Захист магістерської роботи2.7. Вимоги до екзаменування і оцінювання

В університеті діють такі форми контролю знань: іспит/залік (вказуються у робочому навчальному плані).

Критерії оцінювання знань студентів зазначаються у робочих програмах дисциплін, які розроблені відповідно до «Положення про систему комплексної діагностики знань студентів», «Методичних рекомендацій до розробки робочої програми дисципліни з урахуванням ECTS» (затверджені постановами вченої та методичної рад університету).
2.8. Координатори ECTS від факультету:

Савченко Олександр Григорович - декан економічного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Адреса: 73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23, ХДАУ (кім. 300).

Тел.: (0552) 41-44-35; e-mail:

Зв'язок з координатором:

щоденно, крім суботи і неділі, з 9.00 до 16.30.

Заступник декана з навчально-методичної роботи Ковтун Валентина Андріївна

Заступник декана з організаційно-виховної роботи Ковальов Дмитро Вікторович

Заступник декана з наукової роботи Сакун Аліна ЖоржовнаНа факультеті функціонують 7 кафедр: обліку і аудиту, фінансів, статистики і економічної теорії, вищої математики і економічної кібернетики, менеджменту організацій, організації виробництва і права, економіки підприємства.

Штат професорсько-викладацького складу - 79 осіб, майже 65% з яких мають науковий ступінь та вчене звання.

На факультеті навчаються 1507 студентів, у тому числі на денній формі навчання - 806, на заочній - 701 студент.
3. Опис окремих дисциплін

1. Назва. Корпоративне управління

2.Код.НПП

3. Тип. Нормативна

4. Рік навчання. 1-2

5.Семестр. - 2

6. Кількість кредитів ЕСТS - 3

7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бикова В.Г. - к.е.н., доцент.

8. Результати навчання. Розкриття теоретичних основ формування корпоративного управління та об’єктів корпоративного типу, викладення методик використання базових інструментів та механізмів корпоративного управління, характеристика особливостей управління розвитком корпорацій, прийняття управлінських рішень, спрямованих на подолання проблем врахування інтересів акціонерів та адміністрації, контроль виконання посадових обов’язків.

9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. Програма упорядкована відповідно до анотації освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів, базується на вивченні таких нормативних дисциплін, як "Основи менеджменту", "Стратегічний менеджмент", "Інноваційний менеджмент", "Менеджмент організацій", "Інвестиційний менеджмент".

10. Зміст. Сутність корпоративного управління та його сучасна концепція, основні характеристики інтеграційних процесів, моделі корпоративного управління та їх особливості і основні складові. Вимоги до установчих документів АТ. Антимонопольне регулювання. Перерозподіл власності та роль фондового ринку. Механізми корпоративного управління. Органи управління АТ. Управління корпоративним капіталом. Процедура банкрутства АТ, санація як примусова форма реорганізації АТ.

11. Рекомендовані джерела. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне управління. Підручник для вузів. – К. Лібра, 2004. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: Бак, 2001. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999. – С. 416. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навч. посібник. – X.: Еспада, 2003. Посібник міжнародної фінансової корпорації „Управління акціонерним товариством”, Видавництво „Століття”, 1999. Посібник міжнародної фінансової корпорації „Управління акціонерним товариством”, Видавництво „Століття”, 1999. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002.

12. Методи навчання. Традиційні методи викладання:

  • лекції (тематичні);

  • практичні (традиційні, ситуаційні завдання).

13. Методи оцінювання:

  • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

  • підсумковий (іспит).

14. Мова навчання. Українська.


1. Назва. Основи управлінського консультування.

2. Код. НПП.

3. Тип. Нормативна.

4. Рік навчання.1-2

5. Семестр. 2.

6. Кількість кредитів ECTS – 2,5.

7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Губа М.І.., к. е. н., доцент.

8.Результати навчання. Вміння аналізувати пропозиції консультантів(консультаційної фірми), здійснювати діагностику організацій; складати технічне завдання консультанту, формулювати пропозицію консультанта; аналізувати контракту на консультування та формувати ці угоди; організовувати проектування і розробку консультаційних рекомендацій щодо організаційного розвитку; встановлювати такі взаємовідносини між клієнтною та консультаційною організаціями (консультантом), які дозволяють знаходити оптимальні рішення сформульованих проблем у заздалегідь встановлені терміни; організовувати впровадження пропозицій; оцінювати запропоновані консультантами рекомендації та результати рішення проблем.

9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія управління», «Конфліктологія», «Стратегічний менеджмент», «Інноваційний менеджмент»

10. Зміст. Інститут консультування та ринок консалтингових послуг. Розвиток сільськогосподарської інформаційно-консультаційної (дорадчої діяльності). Основи організовування та функціонування консалтингових фірм. Маркетинг консалтингових послуг. Технологія консультаційного процесу. Методологія процесу консультування. Якість та результати консультаційного процесу.

11.Рекомендовані джерела. Закон України « Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» № 1807-ІУ від 17.06.2004р.

Бородіна О.М. Сільськогосподарське дорадництво та проблеми його кадрового забезпечення. – К.: ІАН, 2001.

Основы организации и функционирования информационно-консультационной службы в АПК: Учебное пособие / Под ред. В.М.Кошелева. – М.:МСХА,1999,

Чернов В.Ф. Управленческое консультирование. Херсон. Олди плюс.2003.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів із використанням інтерактивних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (усне та письмове опитування);

- підсумковий (залік).

14. Мова навчання. Українська.


1.Назва: Методика викладання у вищій школі

2.Код: НПП

3.Тип: Нормативна

4.Рік навчання: 1-2

5.Семестр – 1

6.Кількість кредитів ECTS: 2

7.ПІБ лектора, науковий ступінь, посада: к.п.н., доц. Туркот Т.І., ст. викладач Федорінов Д.О.

8.Результати навчання: Ознайомлення студентів із сучасними методиками і інноваційними технологіями організації і здійснення навчально – виховного процесу у вищій школі з урахуванням вимог Болонських угод, вивчення способів, методів і прийомів навчання фахових дисциплін, характерних утруднень об’єктивного й суб’єктивного характеру у їх викладанні, шляхів і прийомів їх подолання

9.Обов’язкові попередні дисципліни: «Основи психології і педагогіки», «Управління персоналом», «Психологія управління», «Методологія та організація наукових досліджень», «Основи професійної етики і етикету»

10.Зміст: сучасні методики і технології викладання навчальних дисциплін, передбачених освітньо – професійним рівнем магістра з напряму підготовки 0502 «Менеджмент»

11.Рекомендовані джерела: Туркот Т.І. Психологія і педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни.- К.: Конкдор. – 2010(електронна версія).

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник.-К.:Центр навчальної літератури, 2003.- 316 с.

Лузан П.Г. Методы і форми організації навчання у вишій аграрній школі: Навчальний посібдник. – К.: Аграрна освіта. – 2003.

Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.:”К.І.С.”, 2003. – 296с;

Коваль І.А. Учбові конфлікти: психологічні аспекти. – К.: ТЕКА, 2002. – 64с.

12.Методи навчання: Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій


  • лекції

  • семінарсько – практичні заняття

13.Методи оцінювання:

-поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування)

-підсумковий (залік)

14.Мова навчання: українська


1. Назва. Методологія та організація наукових досліджень.

2. Код. НПП.

3. Тип. Нормативна.

4. Рік навчання.1-2

5. Семестр. 2.

6. Кількість кредитів ECTS – 1,5.

7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Осадчук І.В., канд.. с-г. наук, доцент.

8. Результати навчання. Оволодіння методологією наукового пізнання та наукових досліджень, методами і прийомами самостійного вирішення наукових задач.

9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Менеджмент організацій».

10. Зміст. Концептуальні основи і специфіка наукового дослідження. Основні етапи та форми процесу наукового дослідження. Рівні та методи наукового дослідження. Організування науково-дослідного процесу. Результати наукових досліджень та оцінювання їх ефективності.

11. Рекомендовані джерела. Кандиба А.М. Менеджмент наукового дослідження: Навчальний посібник. - К.: Аграрна наука, 2007. – 220 с.

Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. - К.: Академ. видав., 2005. - 207с.

Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: «Професіонал», 2004. - 216с.

Крушельницька О.В. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / О.В.Крушельницька. – К.: Кондор, 2006.

Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: підручник / Д.М. Стеченко. – К.: Знання, 2007.

Швейко В.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності: підручник / В.М. Швейко. – К.: Знання, 2008.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів із використанням інтерактивних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).

13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (усне та письмове опитування);

- підсумковий (залік).

14. Мова навчання. Українська.


1. Назва. Філософія.

2. Код: ВГУ

3. Тип: Вибіркова

4. Рік навчання. 1-2

5. Семестр – 1

6. Кількість кредитів ESTS – 3.

7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Герасименко М.В., старший викладач.

8. Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів з курсу «Філософія» покликана ввести студентів у сферу формування, функціонування і розвитку духовного виробництва, що продукує знання з основних проблем буття, мислення і пізнання; спонукання їх до філософського осмислення сучасної дійсності, підвищення їхнього рівня абстрактного мислення як необхідної умови формування загальної й наукової культури мислення.

9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Філософія, релігієзнавство, етика, естетика, логіка.

10. Зміст. Історія розвитку світової і вітчизняної філософської думки; предмет, структура, мета і завдання філософії; онтологічні, гносеологічні, методологічні і соціальні проблеми філософського знання; основні функції філософії і її роль у соціумі.

11. Рекомендовані джерела. Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник. 5-те видання, виправ. і допов. – Львів: «Магнолія 2006», 2009, Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Вид. друге, перероб. та допв. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006, Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К.: Академвидав, 2008.

12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).

13. Методи оцінювання.

- поточний (усне, письмове опитування, тестування);

- модульний (усне, письмове опитування, тестування);

- підсумковий (залік).14. Мова навчання. Українська.


1. Назва. Іноземна мова за професійним спрямуванням

2. Код. ВГУ

3. Тип. Вибіркова

4. Рік навчання. 1-2

5. Семестр. 1-2

6. Кількість кредитів ECTS1,5.

7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Лебідь О.М., к.філол.н., доцент

8. Результати навчання. Набуття навичок читання з досить повним розумінням змісту текстів професійного спрямування. Володіння усним монологічним та діалогічним мовленням в межах загальноекономічної та фахової тематики; реферування та анотування спеціальної літератури; складання іноземною мовою службових листів; розвиток навичок природно-мотивованого монологічного мовлення; усний і письмовий переклад з іноземної мови; розвиток навичок оглядового, інформативного і глибинного читання; виклад змісту прослуханого чи прочитанного у письмовому вигляді іноземною мовою.

9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Іноземна мова за професійним спрямуванням”.

10. Зміст. Менеджмент: роль та функції. Основні поняття: планування, організація виробництва та керівництво. Ключові завдання і вміння менеджера. Принципи та формат ділового листування. Типи організацій. Інструменти менеджменту в інформаційному суспільстві. Управління людськими ресурсами. Основні видочасові форми дієслова в активному та пасивному стані. Частини мови в англійській мові. Головні та другорядні члени речення. Форми дієслова та конструкції з ними. Пряма та непряма мова. Узгодження часів.

11. Рекомендовані джерела.

Богацкий И.С., Дюканова Н.М.. Бизнес-курс английского языка. –К.: «Логас», 2002.

Верба Г.В. Верба Л.Г. Довідник з граматики англ. мови. – К.: Освіта, 1994.

Коссман Л. Практическая грамматика английского языка. – М.: 1983.

Ніколаєва С.Ю. Тести з англійської мови. – К.:«Ленвіт», 1995.

Новоселова И.З. Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. –М.:Высш.шк.,1984.

Murphy, Raymond. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 1988.

Swan, Michael. Practical English Usage. – Oxford University Press, 1980.

Глушенкова Е.В., Комарова Е.Н. Английский язык для студентов экономических специальностей. –М.: АСТ. Астрель, 2004.

Голдіна О.М., Ізотова Л.І. “Business Reader”. Навчальний посібник для економічних спеціальностей. – Харків, 2003.

Довгорук Л.Я. Англійська мова для студентів економічних спеціальностей. – Житомір: ПП “Рута”, 2001.

Лукьянова Н.А. Настольная книга бизнесмена. –М.: Руссо, 1996.

Новий англо-російський економічний тематичний словник. /За ред.В.І.Дубницького. – Д.:Сталкер, 1999.

12. Методи навчання. Лінгвістичні методи опрацювання іншомовних джерел, ознайомче та пошукове читання професійно-орієнтованих іншомовних текстів. Комунікативний метод з використанням монологічного та діалогічного мовлення.

13. Методи оцінювання.

- поточний (тестування, фронтальне опитування)

- підсумковий (іспит)

14. Мова навчання. Пояснення граматичного матеріалу – українською мовою. Робота з лексичним матеріалом та комунікація в аудиторії – іноземною мовою.


1. Назва. Правознавство.

2. Код. НГУ

3. Тип. Нормативна

4. Рік навчання. 1-2

5. Семестр –2

6. Кількість кредитів – 4

7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Жолоб Г.М., Петько В.М. старший викладач.

8 Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів, на основі засвоєння загальнотеоретичних знань про основоположні відомості з теорії держави і права, основ цивільного, трудового, сімейного, фінансового, банківського, адміністративного та кримінального права, вміння орієнтуватися в чинному законодавстві, аналізувати зміст нормативних актів, застосовувати теоретичні знання та принципи нормативних актів у практичному житті, правильного застосування правових норм у виробничій та службовій діяльності.

9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», «Цивільне право», «Підприємницьке право», «Господарське законодавство»

10 Зміст. Поняття теорії держави та права, основи цивільного, трудового, сімейного, фінансового, банківського, адміністративного та кримінального права, джерела цих галузей права, їх загальні положення та правовідносини, що виникають та регулюються нормами галузей права, принципи та методи галузевого правового регулювання,

11. Рекомендовані джерела. Конституція України (Основний Закон) від 28 червня 1996р.

Кодекси України з відповідних галузей права.

Атамась Г.О. Правознавство:навч.посіб.Нац.ун-т «Львів-політехніка».-Л,2004

Основи права України: навч.посіб. В.Я.Бурак, О.В.Грищук, П.Ф.Гураль та ін., В.Л.Ортинський (ред.).-2-ге вид.,-Л. :Оріяна-Нова, 2005.

Правознавство: підручник А.І.Берлач, Д.О.Карпенко, В.С.Ковальський та ін.; В.В.Копейчиков(ред.), А.М.Колодій (ред.).-К.:Юрінком Інтер, 2005

Гончаренко В.Г. Правознавство. Словник термінів: навч.посіб.-К.:Юрисконсульт;КНТ, 200712. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).

13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

- підсумковий (залік).

14. Мова навчання. Українська

1.Назва. Вища освіта в Україні і Болонський процес.

2. Код. ВСГУ

3. Тип. Вибіркова

4. Рік навчання. 1-2

5. Семестр –1

6.Кількість кредитів ECTS – 1,5

7.ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Морозов В.В., к.с.-г.н., професор, перший проректор ХДАУ; Шапоринська Н.М., к.с.-г.н., доцент; Пічура В.І., ст. викладач кафедри ГІС-технологій.

8.Результати навчання. Ознайомлення студентів з: особливостями вищою освітою в Україні і країнах Світу; основними підходами, етапами і реформами Болонського процесу для формування зони Європейської вищої освіти, міжнародними фондами на отримання гранду для забезпечення мобільності студентів. Проведення студентських конференцій «Болонський процес в країнах Світу».

9.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Університетська освіта»

10.Зміст. Вища освіта в Україні. Особливості впровадження дистанційної освіти у ВНЗ України і університетах Світу. Болонський процес: основні підходи, етапи і реформи. Темпкс і Болонсткий процес. Основні фонди для отримання студентських грандів для забезпечення мобільності.

11.Рекомендовані джерела:

1. Основні засади розвитку вищої освіти україни в контексті болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) / За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, в.Д. Шинкарук, в.В. грубінко, і.І. бабин. – тернопіль: вид-во тдпу імені В. Гнатюка, 2004.– 147 с.

2. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2003. – 200 с.

3. Основні засади розвитку вищої освіти у контексті Болонської декларації / За редакцією В.Г. Кременя. Авторський коллектив М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук , В.В. Грубінко , І.І. Бабін. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 147 с.

4. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья – Саламанка – Прага – Берлін) / Упорядники М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук , В.В. Грубінко , І.І. Бабін. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с.

5. Степко М.Ф., Клименко Б.В., Товажнянський Л.Л. Болонський процес і навчання впродовж життя. – Харків: НТУ "ХПІ" , 2004. – 111 с.

6. Товажнянський Л.Л., Сокол Є.І., Клименко Б.В. Болонський процес: цикли, ступені, кредити. - Харків: НТУ "ХПІ" , 2004. – 143с.

12.Методи навчання. Поєднання традиційних танетрадеційних методів викладання з використанням мультимедійних технологій:


  • лекції (тематична, проблемна з використанням мультимедійних технологій);

  • практичні (традиційна з використанням мультимедійних технологій).

13.Методи оцінювання:

  • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

  • підсумковий (проведення студентської конференції, залік).

14.Мова навчання. Українська.


1. Назва. Світова економіка і міжнародні економічні відносини

2.Код. ВПЗ

3. Тип. Вибіркова

4. Рік навчання. 1-2

5.Семестр. - 1

6. Кількість кредитів ЕСТS - 2

7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бойко Л.О., к.с.-г.н., доцент.

8. Результати навчання. Засвоєння студентами знань про структуру міжнародної економіки як наукової та навчальної дисципліни, місце світової економіки та міжнародні економічні відносини в її структурі; історію, перспективи розвитку та методологічну базу дослідження світового господарства та міжнародних економічних відносин; формування навичок використання методологічного апарату міжнародної економіки для аналізу місця, ролі й перспективи розвитку суб’єктів світового господарства та визначення найбільш ефективних форм міжнародної взаємодії.

9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія», «Історія економічних вчень», «Державне регулювання економіки», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньо-економічна діяльність».

10. Зміст. Сучасні тенденції та проблеми розвитку міжнародної економіки. Світова валютна система. Україна і глобальні інтеграційні процеси. Галузі світової економіки. Регіони світу. Загальний огляд країн Європи. Загальний огляд країн Америки. Загальний огляд країн Азії. Загальний огляд країн Африки. Загальний огляд Австралії та країн Океанії.

11. Рекомендовані джерела.

Дахно І.І. Світова економіка. Видання 2-ге перероблене і доповнене. Навчальний посібник.-К.:Центр навчальної літератури, 2008.-280 с.

Горбач Л.М., Плотніков О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник./ Л.М.Горбач, О.В.Плотніков.-К.:Кондор,2009.-266с.

Міжнародна економіка: Підручник/ А.П.Румянцев та ін. За ред..А.П.Румянцева.-3-тє вид., перероб. і доп.-К.:Знання,2006.-479 с.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка