European credit transfer system ects – інформаційний пакетСторінка1/5
Дата конвертації05.04.2017
Розмір1.39 Mb.
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»


Економічний факультет


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
Галузь знань: 0306 «Менеджмент»

Спеціальність:6.030601 "Менеджмент організацій "

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»

2010ВСТУП
Що таке ЕСТS ?
Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.

Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента денної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів.

До навчального навантаження включаються всі види робіт студентів: слухання лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних і лабораторних заняттях, самостійна робота, складання заліків та іспитів, проходження практики, підготовка та захист курсових і дипломних робіт.

Система ЕСТS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її складових: застосування кредитів ЕСТS, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів.Кредити ЕСТS є числовим еквівалентом оцінки, що призначаються всім розділам програми курсу (дисципліні, модулю) для окреслення навчального навантаження студента та виконують дві функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. Кредити ЕСТS зараховуються студентам, які успішно завершили курс і одержали позитивну оцінку за виконану роботу.

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок, отриманих за системою ЕСТS, національною системою і 100-бальною шкалою ХДАУ.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS

національній системі оцінювання в Україні та ХДАУ

Оцінка за шкалою ЕСТS

Визначення

Оцінка

За національною системою

За системою ХДАУ

А

ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)90-100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками

4

(добре)


82-89

С

ДОБРЕ - загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

(задовільно)69-74

Е

ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

ЕХ

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно попрацювати перед тим, як перескласти

2

(незадовільно35-59

Е

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс

1-34


1. Інформація про заклад
1.1. Назва і адреса

Херсонський державний аграрний університет. Адреса: вул. Рози Люксембург, 23, м. Херсон, 73006, факс: (0552) 42-92-89, електронна пошта: office@ksau.kherson.ua


1.2. Академічний календар

Початок занять - 1 вересня. Завершення занять - 30 червня.

Навчання проводяться за семестрами.

Сесії: друга половина січня; друга половина червня.


1.3. Адміністрація закладу

Ушкаренко Віктор Олександрович - ректор університету, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і і освіти України. Тел.: (0552) 41-62-16

Морозов Володимир Васильович - перший проректор університету, кандидат сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник освіти України. Тел.: (0552) 41-44-18

Лазер Петро Нарцисович - проректор з науково-виробничої роботи, професор, кандидат сільськогосподарських наук. Тел.: (0552) 41-58-41

Пастушенко Сергій Іванович - проректор з науково-педагогічної та  інноваційної роботи, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України. Тел.: (0552) 41-49-50

Губа Марина Ігорівна - проректор з соціально-економічних питаннь, кандидат економічних наук, доцент. Тел.: (0552) 41-44-25

Гоноровський Юрій Львович - проректор з адміністративно-господарської роботи. Тел.: (0552) 41-62-16

Аверчев Олександр Володимирович - директор ІПОД, кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Тел. (0552) 41-44-94

Лавренко Сергій Олегович - вчений секретар університету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
1.4. Загальний опис закладу
Херсонський державний аграрний університет (ХДАУ) заснований у 1874 р. як Херсонське земське сільськогосподарське училище, з 1929 р. – Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О.Д. Цюрупи. У 1998 році інституту присвоєно статус державного університету, з 2008 р. всі спеціальності мають вищий, четвертий рівень акредитації.

Херсонський ДАУ – базовий центр навчально-наукового виробничого комплексу (ННВК) «Херсонський агроуніверситет». До нього входять ще науково-дослідні інститути, центри і підприємства, зокрема Інститут землеробства Південного регіону УААН, Інститут тваринництва ім. Н.Ф.Іванова «Асканія-Нова», Інститут Південного овочівництва та баштанництва УААН, Інститут рису УААН та інші.

За роки свого функціонування університетом підготовлено понад 100 тис. фахівців для багатьох сфер економічної діяльності, управління, науки, вищої освіти. Серед випускників: видатні політичні діячі, керівники органів державної влади й управління, організацій і підприємств, науковці.

Університет здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців для агропромислового комплексу, екології, водного господарства, будівництва, економіки підприємництва, менеджменту організацій, бухгалтерського обліку, фінансового аналізу і контролю та інших галузей економіки, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Здійснюється ступенева підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр; працює аспірантура і докторантура. Форми навчання: денна, заочна, екстернатна, дистанційна. Розроблено інформаційні пакети за всіма напрямами, спеціальностями. Навчальний процес побудовано за сучасними технологіями, у т.ч. інтерактивними методами, впроваджено Болонські ініціативи, елементи європейської кредитно-модульної системи, індивідуалізовано навчальні плани, застосовано прогресивні методи оцінювання знань студентів, що забезпечують прозорість та об'єктивність. Реалізуються положення Болонського процесу на шляху міжнародної інтеграції. Діє інтегрована ступенева освіта.

За рейтингом громадських організацій і роботодавців університет посідає одне з лідируючих місць у системі національної освіти, зокрема за рейтингом ЮНЕСКО (2008 р.) Херсонський ДАУ займає 3 місце серед 24 аграрних ВНЗ України.

Студентський контингент нараховує близько 5100 осіб. Враховуючи відмінне навчання, здобутки у науковій і громадській роботі, понад 100 студентам і молодим ученим призначено персональні стипендії Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, обласних і міських органів влади, вченої ради університету.

У складі університету функціонують 8 факультетів, зокрема агрономічний, біолого-технологічний, еколого-рибогосподарський, будівельно-гідромеліоративний, економічний. У структурі університету діють 32 кафедр, 24 філій випускаючих кафедр на виробництві, центр довузівської підготовки, Інститут післядипломної освіти та дорадництва (ІПОД), Центр системи дистанційного навчання та міжнародних науково-технічних проектів, Скадовський технікум, Регіональний інститут агробізнесу та конкурентоспроможності; дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, три проблемні науково-дослідні лабораторії: екомоніторингу, рибництва, гібридизації тваринництва.Професорсько-викладацький персонал є висококваліфікованим академічно і професійно. Рівень академічної кваліфікації сягає 80%. Серед викладацького складу є члени Національної академії наук України, Академії аграрних наук України, галузевих академій, 30 викладачам і співробітникам присвоєно почесні звання України. Працює школа підвищення педагогічної майстерності викладачів.
1.5. Перелік програм, які пропонує заклад


Напрям

Спеціальність

Професійне спрямування

0305

Економіка та підприємництво

030509 Облік і аудит

Правове забезпечення АПК

Контроль і ревізія

Облік і аудит в бюджетних організаціях і установах

Фінансування і кредитування в галузях АПК

030504 Економіка підприємства

Економіка підприємств малого бізнесу

Економіка с.г.обслуговуючих кооперативів

0306 Менеджмент і адміністрування

030601 Менеджмент організацій і адміністрування

Правове забезпечення АПК

Менеджмент зовнішньоекономічних зв'язків

Інформаційні системи в менеджменті

Державне регулювання та управління

0401 Природничі науки

040106 Екологія та охорона навколишнього середовища та забалансоване природокористування

Агроекологія

Екологія будівництва

Екологічний туризм

0601 Будівництво та архїтектура

060101 Будівництво

Реконструкція будівель і споруд

Сільськогосподарське будівництво

Технічна експертиза будівель і споруд

060103 Гідротехніка (водні ресурси)

Проектування і будівництво гідромеліоративних систем

Експлуатація і автоматизація гідромеліоративних систем

Сільськогосподарське водопостачання та водовідведення

Економіка та організація водного господарства

Землевпорядкування на меліорованих землях

Напрям

Спеціальність

Професійне спрямування

0901 Сільське господарство і лісництво

090101 Агрономія

Зрошуване землеробство

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва

Рисівництво

Плодоовочівництво і виноградарство

Лікарські рослини

090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія переробки та збереження продукції тваринництва

Племінна справа

Вівчарство

Свинарство

Птахівництво

0902

Рибне господарство та аквакультура

090201 Водні біоресурси

Зберігання і переробка гідробіонтів

Штучне розведення гідробіонтів

Охорона і раціональне використання гідробіоресурсів

Декоративна аквакультура

1.6. Загальні вимоги до зарахування (процедури та умови зарахування)

Інформація про вступні випробування та умови зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» розміщена на сайті Херсонського державного аграрного університету http:/www.ksau.kherson.ua


1.7. Основні університетські правила визначено у «Правилах внутрішнього розпорядку ХДАУ», які затверджені постановою конференції трудового колективу 28 травня 2009 р. (зі змінами та доповненнями).
1.8. Присвоєння кредитів ECTS на основі навчального навантаження, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання

Кредити ECTS присвоюються особам, які досягли позитивних результатів у навчанні відповідно до вимог програми підготовки.


1.9. Інформація про консультативну допомогу студентам

Консультативна допомога надається викладачем із метою пояснення студентам певних теоретичних питань або їх практичного застосування, покращання академічної успішності, посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності шляхом спрямування її в необхідному напрямі.

Консультативна робота передбачає диференційовану допомогу студентам у навчанні, її індивідуалізацію і проводиться згідно із затвердженим кафедрою графіком.
1.10. Координатори ECTS від університету
Морозов Володимир Васильович - перший проректор університету, кандидат сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник освіти України, тел.: (0552) 41-44-18, факс: (0552) 42-92-89, e-mail:

Пастушенко Сергій Іванович - проректор з науково-педагогічної та  інноваційної роботи, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, тел.: (0552) 41-49-50, факс: (0552) 42-92-89, e-mail:

Смолієнко Наталія Дем’янівна – начальник навчально-методичного відділу, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, тел, (0552) , факс: (0552) 42-92-89, e-mail:

Аверчев Олександр Володимирович - директор ІПОД, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, тел. (0552) 41-44-94, факс: (0552) 42-92-89, e-mail:

2. Інформація про ступеневі програми. Загальний опис.
2.1. Кваліфікація, що присвоюється - бакалавр з менеджменту.
2.2. Вимоги та положення до кваліфікації. Бакалавр професійного спрямування “Менеджмент організацій” здатен виконувати професійну роботу начальника та майстра виробничих підрозділів у сільському та лісовому господарстві, на транспорті, у складському господарстві та зв’язку, керівника інших основних підрозділів в інших сферах діяльності, підрозділів з кадрів і трудових відносин, інспектора з безпеки руху, охорони праці та якості , менеджера у сільському, мисливському, лісовому та рибному господарстві, агента із зайнятості та трудових контрактів, секретаря адміністративних органів, помічника керівників підприємств, установ та організацій, виробничих та інших основних підрозділів, інших технічних фахівців в галузі управління, організатором діловодства, робітника сільського господарства, які займаються землеробством і тваринництвом.

Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. Бакалавр з менеджменту за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна.


2.3. Ключові результати навчання (освітні і професійні цілі). Дати ґрунтовні знання для виконання професійних завдань на первинних посадах в контексті реалізації функцій обліку і аудиту.
2.4. Доступ до подальшого навчання

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» випускники вступають на навчання за освітньо-професійними програмами «спеціаліст», «магістр».2.5. Діаграма структури курсу в кредитах ЕСТS

Напрям підготовки 6.050200 «Менеджмент»Професійне спрямування «Менеджмент організацій»

1 курс

№ з /п

Назва дисципліни

Обсяг, год

Кредити ECTS

1-й семестр

2-й семестр

Форма контролю

НГУ

Філософія

108

3

3,0
Е

НГУ

Логіка

54

1,5
1,5

З

НГУ

Релігієзнавство

54

1,5
1,5

З

НГУ

Культурологія

54

1,5
1,5

З

НГУ

Українська мова професійного спілкування

90

2,5

2,5
Е

НГУ

Правознавство

144

4
4

Е

НГУ

Іноземна мова професійного спілкування

108

3

1,5

1,5

З

НГУ

Історія України

90

2,5

2,5
Е

НПЗ

Вища математика

252

7

3,5

3,5

Е

НПЗ

Теорія ймовірностей і мат. статистика

144

4
4

Е

НПЗ

Інформатика та КТ

144

4

2,0

2

З

НПЗ

Основи екології

54

1,5
1,5

З

НПЗ

Основи економічної теорії

108

3

3,0
Е

НПЗ

Макроекономіка

144

4
4

Е

ВСПЗ

Історія економіки

144

4
4

Е

ВПЗ

ТВП рослинництва (землеробство)

36

1
1

З

ВПЗ

ТВП тваринництва

36

1
1

З

ВСПЗ

Механізація

72

2
2

З

ВПП

Вступ до фаху

108

3

3,0
З

НГУ

Фізична культура та психофізичний трейнінг

108

3

1,5

1,5

З


57

22,5

34,52 курсОбсяг, год

Кредити ECTS

3-й семестр

4-й семестр

Форма контролю

НГУ

Іноземна мова професійного спілкування

108

3

3
Е

НПЗ

Інформатика та КТ

90

2,5

2,5
Е

НПЗ

Економетрія

144

4

4
Е

НПЗ

Системи технологій

108

3

3
Е

НГУ

Етика й естетика

54

1,5

1,5
З

НПЗ

Математичне програмування

144

4

4
З

НПП

Бухгалтерський облік

144

4

4
З

НГУ

Безпека життєдіяльності

54

1,5
1,5

З

НГУ

Політологія

108

3
3

Е

НГУ

Соціологія

90

2,5
2,5

Е

НПП

Основи психології та педагогіки

90

2,5
2,5

З

НПЗ

Мікроекономіка

144

4

4
Е

НПЗ

Статистика

144

4
4

Е

НПП

Економіка підприємства

144

4
4

Е

НПЗ

Дослідження операцій

144

4
4

Е

НПП

Основи охорони праці

54

1,5
1,5

З

ВПП

Розміщення продуктивних сил

90

2,5

2,5
З

ВПЗ

ТВП рослинництва (рослинництво)

36

1
1

З

ВПП

Основи наукових досліджень

54

1,5

1,5
З

НГУ

Фізична культура та психофізичний трейнінг

108

3

1,5

1,5

З


57

31,5

25,53 курсОбсяг, год

Кредити ECTS

5-й семестр

6-й семестр

Форма контролю

ВПЗ

С.-г. статистика

108

3

3
З

ВПП

Фінанси

108

3

3
Е

НПЗ

Теорія економічного аналізу

126

3,5

3,5
Е

НПП

Міжнародні економічні відносини

108

3

3
Е

НПП

Гроші та кредит

108

3
3

З

НПЗ

Комп. мережі та телекомунікації

108

3

3
З

НПП

Основи менеджменту

152

7

3,5

3,5

З/Е

НПП

Трудове право

72

2
2

Е

ВСПП

Організація виробництва

126

3,5
3,5

З

НПП

Підприємницьке право

108

3

3
Е

ВПП

Економ праці і соц.-трудові відносини

108

3

3
Е

ВСПП

Станд. та упр. якістю продукції

108

3
3

З

ВПП

Методи обробки інформації

108

3

3
Е

ВСПП

Організація та проектування фірми

108

3
3

З

ВПП

Основи с.-г. кооперації та її правове забезпечення

108

3
3

Е

ВГУ

Цивільна оборона

54

1,5

1,5
З

ВПП

Економіка природокористування

90

2,5
2,5

З

ВСПП

Теорія управління в соц.-ек. системах

108

3
3

З

НГУ

Фізична культура та психофізичний трейнінг

108

3

1,5

1,5

59

31

284 курсОбсяг, год

Кредити ECTS

7-й семестр

8-й семестр

Форма контролю

НПП

Фінанси підприємств

108
3
Е

НПП

Маркетинг

144

4
4

Е

НПП

Аудит

108

3
3

З

НПП

Основи ЗЕД

108

3

3
Е

НПП

Управління персоналом

108

3

3
Е

НПП

Організація праці менеджера

108

3
3

Е

НПП

Контролінг

90

2,5
2,5

З

НПП

Операційний менеджмент

198

5,5

5,5
Е

НПП

Логістика

90

2,5

2,5
З

НПП

Інформаційні системи в менеджменті

90

2,5

2,5
Е

ВПП

Планування діяльності підприємства

108

3
3

Е

ВСПП

Методи оптимізації в економіці

108

3

3
З

ВПП

Аналіз господарської діяльності

108

3

3
З

ВПП

Аграрний менеджмент

90

2,5

2,5
З

ВСПП

Державне регулювання та управління

54

1,5
1,5

З

ВПП

Менеджмент ЗЕД

90

2,5
2,5

З

ВСПП

Макроекономічний аналіз

72

2
2

З

ВПП

Управління економічними ризиками

54

1,5
1,5

З

НГУ

Фізична культура та психофізичний трейнінг

54

1,5

1,5
49,5

29,5

23
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка