European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 ПсихологіяСкачати 11.54 Mb.
Сторінка70/70
Дата конвертації18.12.2016
Розмір11.54 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70

Опис. Змістові модулі. Модуль 1. Майстерність управління собою в педагогічній взаємодії. Педагогічна діяльність і педагогічна майстерність. Сутність педагогічної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. Педагогічна майстерність і особистість вихователя ДНЗ. Педагогічна техніка вихователя ДНЗ. Педагогічна техніка вихователя. Мовлення вихователя як засіб педагогічної праці. Педагогічна майстерність як мистецька дія в театрі. Модуль 2. Майстерність педагогічної взаємодії. Майстерність педагогічного спілкування. Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному спілкуванні. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі навчально-виховної роботи в ДНЗ. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди. Майстерність організації педагогічної взаємодії у процесі навчально-виховної роботи в ДНЗ.

Рівень:

А)Попередні умови: Знання та вміння з індивідуальних розділів: «Педагогіка загальна», «Вступ до спеціальності».

Б) Цілі та завдання:

Метою вивчення курсу є формування у студентів потреби професійного саморозвитку у досягненні педагогічної майстерності.

Основні завдання вивчення дисципліни:

 1. Навчитися розпізнавати, розуміти і правильно оцінювати найсуттєвіші характеристики педагогічної діяльності.

 2. Уміти орієнтуватися у критеріях, які розкривають рівень майстерності вихователя.

 3. З’ясувати, як організувати педагогічну взаємодію на засадах гуманності, толерантності, полісуб’єктності, на засадах ненасилля, що стало провідною ідеєю освітньої ідеології педагогіки ХХІ століття.

 4. Аналізувати педагогічні ситуації, спираючись на теоретичні засади професіональної педагогічної взаємодії.

 5. Професійно грамотно конструювати і реалізувати педагогічну розповідь і бесіду, обираючи доцільні засоби для ефективної взаємодії.

 6. Орієнтуватися у системі вправ для професійного зростання.

 7. Володіти технікою управління своїм психічним станом та прийомами налагодження контакту у педагогічній взаємодії.

 8. Усвідомити необхідність об’єктивного самоаналізу, самоконтролю, самовиховання, постійної праці над своєю професійною майстерністю вже в процесі навчання в університеті.

В) Бібліографія:

 1. Педагогічна майстерність: Підручник /За ред. І.А.Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл. - К.: СПД Богданова А.М., 2008.

 2. Педагогічна майстерність: Підручник /За ред. І.А.Зязюна. 2-е вид., допов. і переробл. – К. Вища школи, 2004.

 3. Педагогічна майстерність: Хрестоматія /За ред. І.А.Зязюна. - К.: СПД Богданова А.М., 2008.

 4. Педагогічна майстерність: Хрестоматія /За ред. І.А.Зязюна. - К.: Вища школа, 2006.

 5. Педагогічна майстерність: Тексти /За ред. І.А.Зязюна. – Модуль 1. (Ч. 1 і 2) - Полтава, 2001.

 6. Педагогічна майстерність: Тексти /За ред. І.А.Зязюна. – Модуль ІІ (Ч.1 і 2). – Полтава, 2004.

 7. Методичні рекомендації до лабораторних занять з основ педагогічної майстерності: Для студентів заочного відділення та екстернату / Укладачі : Пивовар Н.М., Штепа О.Г. /За ред. проф.М.В.Гриньової. – Полтава, 2004. – 64 с.

 8. Словник термінології з педагогічної майстерності. – Полтава: Полтава, 1995. – 64 с.

 9. Тарасевич Н.М. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник: дидактичний супровід 1 модуля курсу. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2007. – 14 с.

 10. Тарасевич Н.М. Педагогічна майстерність: Навчальний посібник: дидактичний супровід ІІ модуля курсу. – Полтава, 2007. – 32 с.

Обов’язкова чи вибіркова.

Вибіркова частина циклу, дисципліна, яку визачає ВНЗ.Викладацький склад:

Зімакова Л.В., канд. пед. н., доц.

Вашак О.О., канд. пед. н., доц.

Тривалість:

Тривалість: 54 год., кредити ECTS – 1,5. Семестр – 2.

2 семестр – 1 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, консультації.

Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (опитування, тестування);

 • модульний (контрольні роботи);

 • підсумковий (залік).

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 023. МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИОпис. Змістові модулі.

1. Загальні теоретико-методичні основи організації педагогічної діяльності сучасного вчителя-вихователя. 2. Класне керівництво у контексті особистісно-гуманістичної парадигми виховання.Рівень:

А) Попередні умови: базові знання з інтегрованого курсу теорії та історії педагогіки; курс загальної, вікової та педагогічної психології.

Б) Цілі та завдання: цілісне становлення професійно компетентної особистості вчителя-вихователя; розкриття концепції класного керівництва у світлі нової філософії освіти; підготовка майбутніх фахівців до самостійного, творчого і дійового вирішення практичних питань виховання учнів; оволодіння студентами виховною системою загальноосвітнього навчального закладу.

В) Бібліографія:

 1. Бойко А.М. Виховання людини: нове і вічне. – Полтава: Техсервіс, 2006.

 2. Бойко А.М. Індивідуальні тьюторські завдання для самостійної роботи студентів ІІ-V курсів (Інтегрований курс теорії та історії педагогіки): Навч. посіб. / Автор-укладач А.М. Бойко. – Київ : КНТ – Полтава: ПНПУ, 2010.

 3. Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник. – К.: Либідь, 2008.

 4. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії. Навч.-метод. посіб. У 2 ч. / За ред. А.М. Бойко. – Ч. 2. – К.: ВІПОЛ, Полтава: АСМІ, 2004.

 5. Грищенко Л.И. Теория и методика воспитания. Личностно-социальный подход. – М.: Академия, 2005.

 6. Дем'янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: Наук.-метод. посіб./ Ін-т інноваційних технологій змісту освіти. – Суми: Антей, 2006.

 7. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища шк., 2005.

 8. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. – М.: Академия, 2000.

 9. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. – М.: НИИ школьных технологий, 2006.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Вибіркова частина циклу, дисципліна, яку визачає ВНЗ.Викладацький склад:

Т.М.Тищенко (канд. пед. наук, доцент), В.А.Погребняк (канд. пед. наук, асистент).Тривалість: 72 год., кредити ECTS – 2. Семестр – 3.

2 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: діалог та полілог; виконання проектних завдань; професійний тренінг; ділові ігри; написання педагогічних творів-есе; розроблення таблиць, схем педагогічних явищ і процесів; обґрунтування науково-практичних моделей і проектів діяльності; театралізація знань, моделювання ситуацій; індивідуальний та груповий інтелектуальний штурм; складання програм власного особистісного самовдосконалення і професійного самотворення; розробка методичного портфоліо.

Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (тематичний фіксований виступ на занятті; участь у моделюванні педагогічної взаємодії; виконання письмової роботи (тестові завдання, модульні контрольні роботи); підготовка методичних матеріалів для здійснення виховної роботи у сучасних начально-виховних закладах.

 • підсумковий – залік у 3 семестрі.

Мова. Українська
Практична підготовка
1. НАВЧАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

Мета: навчальної педагогічної практики у школі формування в студентів уявлення про всі види і форми педагогічної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі та відповідних професійно-педагогічних умінь і навичок. Основними завданнями даної практики є:

 1. Забезпечення зв’язку теоретичних знань із психолого-педагогічних дисциплін із реальним педагогічним процесом і можливістю їх застосування на практиці.

 2. Вивчення особливостей системи виховної роботи як окремого класного керівника, так і загальноосвітнього навчального закладу в цілому.

 3. Усвідомлення специфіки взаємодії вчителя з учнями молодшого шкільного чи підліткового віку, її соціально-психологічне і методичне забезпечення.

 4. Формування у студентів психологічної готовності до педагогічної праці.

 5. Виховання в майбутніх педагогів поваги й любові до обраної професії.

 6. Озброєння практикантів уміннями й навичками спостереження та аналізу педагогічних явищ, оформлення відповідних висновків.

 7. Відвідування уроків учителя з метою оцінки й узагальнення його педагогічного досвіду.

Термін проходження та форми контролю:

Семестр – 5, тривалість – 1 тиждень. Диференційований залік.


2. НАВЧАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

Мета: формування професійно-педагогічної спрямованості майбутнього вчителя на професійну взаємодію з особистістю учня, його неповторні вікові та індивідуально-психологічні особливості.

Основні завдання, що пропонуються студентам для виконання під час практики, містять у собі основні положення з цих тем через конкретизацію означених психологічних явищ відповідно до вікових, соціально-психологічних та індивідуально-психологічних особливостей учнів підліткового віку. Їх виконання передбачає:

 • використати теоретичні знання студентів із психології;

 • провести, зафіксувати і змістовно інтерпретувати спостереження за поведінкою і діяльністю учнів на уроці;

 • провести психологічну діагностику окремих психологічних характеристик і властивостей учнів підліткового віку;

 • проаналізувати змістовної інтерпретації досліджуваних явищ і надати (за їх результатами) кваліфікованих рекомендацій учневі, вчителям і батькам;

 • написати узагальнену психологічну характеристику особистості учня.

Виконання завдань під час практики передбачає такі форми роботи студента: а) самостійна теоретична та методична підготовка до заняття; б) спостереження за діяльністю учнів і вчителя на уроці; в) психодіагностика школяра в позаурочний час.

Термін проходження та форми контролю:

Семестр – 4, тривалість – 1 тиждень. Диференційований залік.


3. НАВЧАЛЬНА ФОЛЬКЛОРНА ПРАКТИКА

Мета та завдання: навчити студентів досліджувати, документально фіксувати фольклорний танцювальний матеріал за основними принципами запису народних танців; виховати у студентів почуття національної гідності, патріотизму; вибрати об’єкт дослідження; провести бесіду з людьми, які мають інформацію про об’єкт дослідження; описати основні рухи фольклорного танцю; записати танець на відео; оформити звітну документацію.

Термін проходження та форми контролю:

Семестр – 4, тривалість – 2 тижні. Диференційований залік.


4. НАВЧАЛЬНА МЕТОДИЧНА ПРАКТИКА

Мета та завдання: комплексна теоретична і практична професійна підготовка студента до хореографічної роботи у дитячому танцювальному колективі; ознайомлення студентів зі специфікою роботи дитячого хореографічного колективу; формування у студентів практичних умінь аналізувати та планувати різні види хореографічних занять у дитячому танцювальному колективі; практичне ознайомлення студентів з методиками викладання класичного, сучасного бального, народно-сценічного танцю, творчо-постановочною роботою.

Термін проходження та форми контролю:

Семестр – 6, тривалість – 2 тижні. Диференційований залік.


5. ВИРОБНИЧАУ ЛІТНІХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ ПРАКТИКА

Мета та завдання: підготовка студентів до професійної діяльності вчителя-вихователя як педагога-організатора позашкільного навчального закладу; актуалізація опорних знань студентів з психолого-педагогічних дисциплін; ознайомлення зі специфікою організації педагогічного процесу в реальних умовах позашкільного навчально-виховного закладу; формування творчого й відповідального ставлення у студентів-практикантів до роботи з дітьми та підлітками; системне застосування (закріплення, поглиблення, впровадження) знань, методів і форм виховання дітей у літній період; озброєння майбутніх вчителів методикою виховної роботи з дітьми в канікулярний період; формування цілісного комплексу початкових; професійних умінь та навичок організатора дитячого колективу; надання допомоги студентам в оволодінні мистецтвом виховання, їх підготовка до самостійного розв'язання практичних питань виховання школярів; розвиток у майбутніх фахівців прагнення до фахового самовдосконалення.

Термін проходження та форми контролю:

Семестр – 6, тривалість – 3 тижні. Диференційований залік.


6. ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

Мета та завдання: комплексна практична професійна підготовка студента до хореографічної роботи у дитячому танцювальному колективі; ознайомлення студентів зі специфікою роботи дитячого хореографічного колективу; формування у студентів практичних умінь планувати та проводити різні види хореографічних занять у дитячому танцювальному колективі; практичне ознайомлення студентів з методиками викладання класичного, сучасного бального, народно-сценічного танцю, постановочною роботою.

Термін проходження та форми контролю:

Семестр – 8, тривалість – 6 тижнів. Диференційований залік.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   70


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка