European credit system інформаційний пакет історичного факультету бакалаврат : Напрями підготовки: 020302 ІсторіяСторінка1/8
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

Історичний факультетEUROPEAN CREDIT SYSTEM
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Б а к а л а в р а т :
Напрями підготовки: 6.020302 Історія*

6.040104 Географія*
М а г і с т р а т у р а :
Спеціальність: 8.02030201 Історія*

2013


ІІІ. ФАКУЛЬТЕТ

А. Загальний опис факультету

Історичний факультет

вул. Остроградського, 2

м. Полтава

Україна

36003


тел. (05322) 2-59-08

е-mail: historic@ukr.net


1. Координатор ЕСТS від факультету Кравченко Петро Анатолійович, декан факультету, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України (тел. (05322) 2-59-08, е-mail: historic@ukr.net)

З координатором особисто можна зв’язатися щоденно, окрім суботи та неділі,


з 9 до 16 години за київським часом.

У разі відсутності координатора заміщує Шевчук Сергій Миколайович – заступник декана з навчально-методичної роботи, кандидат географічних наук, доцент (тел. (05322) 2-59-08, е-mail: historic@ukr.net)2. Структура факультету

2.1. Кафедра історії України

Кількість штатних працівників: 13

З них:


 • докторів наук, професорів – 2;

 • кандидатів наук, доцентів – 11;

 • викладачів без наукового ступеня – 0.

2.2. Кафедра всесвітньої історії та методики навчання історії

Кількість штатних працівників: 11

З них:


 • докторів наук, професорів – 1;

 • кандидатів наук, доцентів – 7;

 • викладачів без наукового ступеня – 3.

2.3. Кафедра географії та краєзнавства

Кількість штатних працівників: 9

З них:


 • докторів наук, професорів – 0;

 • кандидатів наук, доцентів – 7;

 • викладачів без наукового ступеня – 2.

2.4. Кафедра філософії

Кількість штатних працівників: 10

З них:


 • докторів наук, професорів – 1;

 • кандидатів наук, доцентів – 6;

 • викладачів без наукового ступеня – 3.

2.5. Кафедра правознавства

Кількість штатних працівників: 8З них:

 • докторів наук, професорів – 0;

 • кандидатів наук, доцентів – 3;

 • викладачів без наукового ступеня – 5.


3. Умови для навчання:

 • бібліотека та спеціалізований читальний зал:

 • комп’ютерний клас;

 • безкоштовний безлімітний вихід в Інтернет;

 • кабінети: історії України, всесвітньої історії, історичного краєзнавства, історіографії історії України, археології, геології, картографії та топографії, загального землезнавства, географії материків та океанів, географії України;

 • аудиторії-музеї: Макаренка А.С., Сухомлинського В.О.;

 • лабораторії: сучасних технологій навчання шкільних предметів.


4. Програми навчання

  • За освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” із напряму підготовки:

 • історія*: кваліфікація: вчитель історії з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;

 • географія*: кваліфікація: вчитель географії та основ економіки з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр”; термін навчання: 4 роки на базі повної загальної середньої освіти;

  • За освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальностей:

 • історія*: кваліфікація: історик. Вчитель історії з можливістю набуття додаткової спеціальності вчитель географії, або однієї із додаткових спеціалізацій: вчитель суспільствознавства, вчитель правознавства та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму підготовки “Історія”;

 • географія*: кваліфікація: географ. Вчитель географії та основ економіки з можливістю набуття однієї із додаткових спеціалізацій: вчитель природознавства, організатор краєзнавчо-туристичної роботи та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму підготовки “Географія”;

  • За освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” зі спеціальностей:

 • історія*: кваліфікація: історик. викладач історії; термін навчання: 1 рік на основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” або повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” з напряму підготовки (спеціальності) “Історія”.


5. Основні методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький, евристичні, інтерактивні.

Основні способи оцінювання: поточний контроль, семестрові заліки та екзамени, захист індивідуального завдання, курсових робіт, комплексні (ректорські) контрольні роботи, державна атестація.
6. Шкала виставлення оцінок


Оцінка ECTS

Зміст оцінки

За 100-бальною шкалою

Національна шкала

Екзамен

Залік

A

Відмінно – відмінний рівень компетентностей з незначними недоліками, які не мають принципового значення

90 – 100 балів

відмінно

зараховано

B

Дуже добре – високий рівень компетентностей з деякими недоліками

83 – 89 балів

добре

C

Добре – добрий рівень компетентностей з деякими недоліками

75 – 82 балів

D

Задовільно – посередній рівень компетентностей з недоліками, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності

68 – 74 балів

задовільно

E

Достатньо – мінімальний рівень компетентностей, допустимий для подальшого навчання або професійної діяльності

60 – 67 балів

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень компетентностей, можливе повторне складання за умови належного самостійного доопрацювання

35 – 59 балів

незадовільно

не зараховано

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – дуже низький рівень компетентностей, необхідне повторне вивчення дисципліни

0 – 34 балів


Б. Ступенева структура
1. Кваліфікації (освітня і професійна)

Навчання на факультеті здійснюється за такою системою:Перший ступінь: бакалаврат. Термін навчання – 4 роки. Протягом чотирьох років студенти вивчають фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни відповідно до обраної спеціальності. Також починаючи з першого курсу кожен студент обирає одну із допустимих додаткових спеціальностей або спеціалізацій (вивчає певний блок дисциплін за вибором студента).

По завершенню першого ступеня студенти отримують базову вищу освіту з відповідного напряму підготовки і кваліфікацію, передбачену освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра (з історії чи з географії) і можуть продовжити навчання на другому ступені.

На другому ступені навчання здійснюється або за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, або за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “спеціаліст” передбачає підготовку фахівця з повною вищою освітою, якому, крім основної, присвоюється одна із можливих додаткових кваліфікацій.

До магістратури приймаються випускники бакалаврату і випускники освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які мають високий рейтинг. Навчання в магістратурі передбачає підготовку до педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та у старшій середній школі. Випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” після захисту магістерської кваліфікаційної роботи присвоюється кваліфікація магістра з основної спеціальності і викладача.

Випускники історичного факультету, які проявили здібності до науково-дослідної роботи та отримали диплом спеціаліста або магістра мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

На факультеті функціонує аспірантура з таких спеціальностей:


 • 07.00.01. – історія України. Наукові керівники – доктор історичних наук, професор Сітарчук Р.А; доктор історичних наук, професор Киридон А.М.; доктор історичних наук, професор Волошин Ю.В.; кандидат історичних наук, доцент Киридон П.В.

 • 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії. Наукові керівники – доктор філософських наук, професор Кравченко П.А.; доктор філософських наук, професор Куцепал С.В.

 • 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Год Б.В.


2. Діаграма структури навчання
В. Індивідуальні розділи програми навчання
Напрям підготовки 6.020302 Історія*
Ідентифікація

ГЕ 01. УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням)

Опис. Змістові модулі.

1.Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування.

2.Професійна комунікація. 3.Наукова комунікація як складова фахової діяльності.
Рівень:

А) Попередні умови: курс української мови за шкільною програмою.

Б) Цілі та завдання: узагальнення й систематизація знань, набутих у школі, формування мовної особистості, обізнаної з культурою усного і писемного мовлення, підвищення рівня мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, забезпечення професійного спілкування на належному мовному рівні.

В) Бібліографія:

1. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування. – К.: Каравела, 2008.

2. Український правопис. – К.: Наукова думка, 2008.

3. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. – К.: Арій, 2009.

4. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс. – К.: Алєрта, 2009.

5. Культура фахового мовлення / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обовязкова дисципліна.Викладацький склад:

Н.В. Котух (канд. пед. наук, доцент); С.О. Педченко (канд. філолог. наук, ст.викладач), Н.П. Лебідь (ст. викладач), С.П. Галаур (асист.).


Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 3, 4, 5.

1 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння

2 год. на тиждень, 14 тижнів на засвоєння

1 год. на тиждень, 15 тижнів на засвоєння

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, практичні заняття.

Б) Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький, спостереження над мовним матеріалом, ділові ігри, робота з підручником, метод вправ.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях, диктанти, правописний коментар текстів); модульний (тести, тематичне опитування за змістом модуля);

 • підсумковий – залік у 3, 4 семестрах, екзамен у 5 семестрі.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ГЕ 02. ФІЛОСОФІЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Історія систем мислення. 2. Буття світу, буття людини у світі.Рівень:

А) Попередні умови: курс «Людина і світ» в об’ємі шкільної програми.

Б) Цілі та завдання: сприяння у виробленні світоглядної орієнтації, усвідомлення свого місця та ролі в суспільстві, сенсу соціальної та особистої активності, формування культури мислення, вміння аналізувати інформацію; розвиток уміння логічного мислення та коректного ведення дискусії, усвідомлення філософських аспектів власної наукової діяльності.

В) Бібліографія:

Ільїн В.В. Філософія: Підручник: В 2-х ч. / В.В. Ільїн, Ю.І. Кулагін. – К.: Альтерпрес, 2002.

Ч.1. Історія розвитку філософської думки. – 2002. – 464 с.

Ільїн В.В. Філософія: Підручник: В 2 ч. / В.В. Ільїн, Ю.І. Кулагін. – К.: Альтерпрес, 2002.

Ч. ІІ. Актуальні проблеми сучасності. – 2002. – 480 с.

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін..; за ред. В.І. Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

Кредитно-модульний курс з фiлософiї: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є.А. Подольська; Харк. гуманіт. ун-т «Нар. укр. акад.». – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Инкос, 2006. – 623 с.

Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с

Філософія: навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; за ред. І.Ф. Надольного. − 7-ме вид., стер. − К.: Вікар, 2005. – 516 с.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обовязкова дисципліна.Викладацький склад:

П.А.Кравченко (д. філос.н., проф.), Д.І. Слободянюк (ст. викл.).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 3.

4 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: створення проблемної ситуації, створення ситуації успіху, робота в малих групах, аналіз дилеми (проблеми), дебати тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести та модульні контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 3 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ГЕ 03. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Опис. Змістові модулі.

1. Культура України від найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття.

2.  Українська культура ХІХ – початку ХХ століття.

Рівень:

А) Попередні умови: нормативний курс історії України в обсязі університетської програми.

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами системою знань, формування у них загальнолюдських і національних цінностей та компетенцій у сфері культури України, педагогічний супровід процесів самоідентифікації, творчої самореалізації і духовного самовдосконалення майбутніх фахівців у ході освоєння закономірностей і кращих зразків української культурно-мистецької спадщини.

В) Бібліографія:

1. Крвавич Д.П. Українське мистецтво: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. У 3 ч. Ч.1./ Д.П.Крвавич, В.А.Овсійчук, С.О.Черепанова. – Л.: Світ. – 2003. – 256 с.: іл.

2. Крвавич Д.П. Українське мистецтво: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. У 3 ч. Ч.2/ Д.П.Крвавич, В.А.Овсійчук, С.О.Черепанова. – Л.: Світ. – 2004. – 268 с.: іл.

3. Абрамович С.Д. Світова та українська культура [Текст] : Навч посіб. для студ. вузів / С.Д. Абрамович. – Л: Світ. – 2004. – 344 с.

4. Українська культура: Історія і сучасність [Текст] : Навч. посіб. – Львів: Світ. – 1994. – 455 с.

5. Українська художня культура [Текст] : Навч. посіб. / За ред. І.Ф.Ляшенка. – К.: Либідь. – 1996. – 416 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

А.І. Литвиненко (кандидат мистецтвознавства, доцент); Г.М. Полянська (кандидат мистецтвознавства, доцент); Т.Я. Руденко (кандидат архітектури, доцент); Р.В. Коровіна (старший викладач).Тривалість:

72 год., кредити естs – 2, семестр – 5

2 год. на тиждень, 16 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (проблемні, аналітичні, оглядові), практичні та семінарські заняття, індивідуальні консультації.

Б) Методи навчання: евристична бесіда, ділова гра, складання мистецьких портфоліо, аналіз мистецьких творів, колективний перегляд і обговорення фільмів та телепередач, створення фотоальбомів.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести, контрольні роботи, індивідуальні творчі завдання, реферати);

 • підсумковий – екзамен у 5 семестрі.

Мова. Українська
Ідентифікація.

ГЕ О4. ІНОЗЕМНА МОВА

Опис. Змістові модулі.

1. The V.G.Korolenko Poltava National Pedagogical University. 2. Education. 3. Special Education. 4. Special Schools.Рівень.

А). Попередні умови:базові знання з англійської мови рівня повної загальної середньої освіти.

Б). Цілі та завдання: формування необхідного рівня знань та набуття практичних навичок ділового спілкування, читання та перекладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, написання анотації /реферату/ ділового листа.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

згідно навчального навантаження.Тривалість:

Іноземна мова – 180 год., кредити ЕСТS – 5; 4 год. на тиждень – І семестр, 2 год. на тиждень – ІІ семестр.Форми і методи навчання:

практичні заняття, сучасні інтерактивні методи та технології викладання, комп’ютерне тестування.Оцінювання. Контроль знань:

після завершення вивчення – іспит.

Мова. Англійська, німецька, французька.
Ідентифікація.

ПМ 01. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

Опис. Змістові модулі.

1.Основи загальної та соціальної екології.Рівень:

А) Попередні умови: нормативні курси біології, географії та хімії шкільного курсу.

Б) Цілі та завдання: пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних і, головне, антропогенних факторів, а також визначення шляхів ефективного співіснування техносфери й біосфери, ознайомлення з основними екологічними проблемами, пов’язаними з діяльністю людини, вивчення сучасного екологічного стану біосфери, атмосфери, гідросфери та літосфери.

В) Бібліографія:

1.Білявський Г.О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології / Г.О.Білявський, М.М.Падун, Р.С.Фурдуй. — К.: Либідь, 1993.

2. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С., Костіков І. Ю. Основи екології / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. — К.: Либідь, 2004.

3. Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник / О.І.Салтовський. — К: Центр навчальної літератури, 2004.

4. Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В. Основи екології / О.І.Федоренко, О.І.Бондар, А.В.Кудін. — К: Знання, 2006.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Н.О. Смоляр (кандидат біологічних наук, доцент), І.С. Беседіна (кандидат біологічних наук, доцент), В.В. Попельнюх (кандидат біологічних наук, доцент), Т.В. Шкура (кандидат біологічних наук, доцент), І.А. Грицай (кандидат біологічних наук, старший викладач), О.Р. Ханнанова (асистент).Тривалість:

54 год., кредити естs – 2, семестр – 1, 2.

1 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (проблемні, аналітичні, оглядові), практичні заняття, індивідуальні консультації.

Б) Методи навчання: евристична бесіда, мозкові атаки, описовий, порівняльний, мікроскопічний, науковий, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести, контрольні роботи, індивідуальні творчі завдання, реферати, електронні презентації);

 • підсумковий – залік у 1-му семестрі.

Мова. Українська
Ідентифікація.

ПМ 02. АРХЕОЛОГІЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Історія Археологія як історична наука. 2. Археологія України.Рівень:

А) Попередні умови: курс історії в об’ємі шкільної програми.

Б) Цілі та завдання: сформувати у студентів науковий підхід до вивчення старожитностей та давньої історії, ознайомити їх з основними досягненнями сучасної археологічної науки. Дати цілісну характеристику історії України за археологічними джерелами від доби первісності до епохи розвинутого середньовіччя. Сформувати у студентів розуміння епохи доби раннього залізного віку як переломного етапу в прадавній історії людства на шляху до сучасної цивілізації. Познайомити з основними археологічними культурами на території України, носії яких першими освоїли залізо; розглянути античну культуру в Північному Причорномор'ї та простежити її вплив на розвиток давнього населення України. На основі археологічних джерел простежити етногенез східних слов’ян у лісостеповій зоні Середнього Придніпров’я.

В) Бібліографія:

Археологія Української РСР. – В трьох томах. – Київ: Наукова думка, 1971, 1975.(Російською мовою: К.,1985,1986).

Археологія України: Курс лекцій / [за ред. проф. Л.Залізняка]. – Київ: Либідь, 2005. – 499 с.

Білоусько О.А. Давня історія Полтавщини (XX тисячоліття до н.е. – V ст.): Підручник для 6 класу загальноосвітньої школи / О.А.Білоусько,О.Б. Супруненко. – Полтава: Оріяна, 2004.

Винокур І.С. Археологія України: Підручник / І.С.Винокур, Д.Я.Телегін. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 480 с.

Давня історія України. У двох книгах: Навчальний посібник / [за заг. ред. П. Толочка]. – К: Либідь, 1994, 1995.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка