Економіки та управління кафедра менеджменту паспорт науки «бізнес-планування»Скачати 83.32 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір83.32 Kb.

ФАКУЛЬТЕТ Економіки та управління


КАФЕДРА Менеджменту

ПАСПОРТ НАУКИ


«БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ»

на 20142015 навчальний рік

Семестр, в якому викладається наука: 4

Дисципліна : нормативна

Кількість годин за навчальним планом: 120

Напрями підготовки, спеціалізації, для яких викладається наука:8601/1, 8601/2, 8601/4

Форма підсумкового контролю: екзамен

Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій:

Лігоненко Л.О., д.е.н., проф.

Кількість студентів, що вивчають дану дисципліну (за формами навчання)2

денна _____________, заочна _____________.

1. Робоча навчальна програма дисципліни затверджена науково-методичною радою університету ___.05.2014 р., протокол № ___.

2. Основні підручники та навчальні посібники, які є базовими при вивченні дисципліни (автор, назва, видавництво, рік видання)


2.1. Видані університетом

Кількість примірників

в бібліотеці3Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунту­вання : навч. посіб. / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2002

1070

2.2. Видані іншими видавництвами

Бізнес-план [Текст] : практ. посібник : пер. з 4-го англ. вид. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. - К. : Знання, 2005. - 434 с.

6

Бізнес-план: технологія розробки [Текст] : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна ; М-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2009

4

Кирик Т.Н. Краткий курс бизнес-планирования : учеб. пособие [для вузов] / Т.Н. Кирик. – Харьков : Изд-во НУА, Консум, 2005

3

Пивоваров К.В. Бизнес-планирование / К.В. Пивоваров. – М. : Маркетинг, 2001

3

Черняк, В. З. Бизнес-планирование [Текст] : учебник для вузов / В. З. Черняк. - М. : ЮНИТИ, 2002

2

Ясинський В.В. Бізнес-планування: теорія і прак­тика : навч. посіб. / В.В. Ясинський,  О.О. Гайдай. – К. : Каравела, 2004

3

4. Монографії, видані університетом, що рекомендуються студентам для поглибленого опанування дисципліни :

Автор, назва, рік видання

Кількість примірників

в бібліотеці3Афанасьев Н.В. Управление развитием предприятия : моно­графия / Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка. – X. :ИД «ИНЖЭК», 2003. – 184 с.

5

5. Навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисципліни:
Автор, назва, рік видання

Кількість примірників

в бібліотеці3Бизнес-планы: полное справочное руководство / под ред. И.М. Степнова. – М. : Лаб. базовых знаний, 2001.- 240 с.

3

Бэнгз Дэвид Т. Руководство по составлению бизнес-плана: Создание плана для успешного ведения вашего бизнеса : пер. с англ. / Дэвид Т. Бэнгз / под ред. и с предисл. Л.М. Макаревича. – 7- е изд. – М. : Финпресс, 1998. – 256 с.

3

Верба В.А. Проектний аналіз : підручник / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К. : КНЕУ, 2002. –322 с.

659

Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика : учеб.-практ. пособие / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – М. : Дело, 2001. – 832 с.

3

Гетало В.Т., Гончаров В.О., Колісник А.В. Бізнес-планування : навч. посібн. – К.: «Професіонал», 2008

2

Головань С.И. Бизнес-планирование : учеб. пособие / С.И. Голо­вань. – Ростов н/Д : Феникс, 2002.

4

Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика раз­работки. 45 реальных образцов бизнес-планов / В.А. Горемыкин, А.Ю. Богомолов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Ось-89, 2002. – 864 с.

1

Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і під­при­єм­ництво : пер. з англ. / П. Друкер. – К. : Україна, 1994

4

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством : підручник / Л.О. Лігоненко. – К.: КНТЕУ, 2005. – 824 с.

2

Підприємництво та бізнес-культура : підручник / Л.О. Лігоненко, Г.Л. Піратовський, І.В. Молоштан та ін.; за заг. ред. Л.О. Лігоненко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 508 с.

3

Македон В. В. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 236 с.

1

Разу М.Л. Управление программами и проектами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8 / М.Л. Разу. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 392 с.

6

Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч.посіб. / Центр учбової літератури, 2009. - с. 86

4

Черняк В.З. Бизнес-планирование : учеб. [для вузов]. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 470 с.

1

Пособие «Эрнст энд Янг» по составлению бизнес-плана : пер. с англ. / [Э.С. Зигель, Л. Шульц, Б. Форд, Л. Карни] – М. : Сирин, 2002. – 223 с

1

Черняк В.З. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : Электронный учебный курс / В.З. Черняк ; Инфофонд. - М. : КноРус. - 2008

1

6. Інші методичні матеріали для вивчення дисципліни , рекомендовані студентам:
7. Дистанційні навчально-методичні комплекси з дисципліни:
8. Навчально-методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів :
9. Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються та плануються до використання:

Інноваційні навчальні технології, що використовуються на лекційних заняттяхТема лекції

Кількість годин

Види інноваційної навчальної технології

у поточному

навчальному

році


заплановано

з наступного

навчального року


Тема 1. Сутність та класифікація бізнес-планів

2

Компьютерна презентація

Компьютерна презентація

Тема 2. Методологія та організація бізнес-планування

4

Компьютерна презентація

Компьютерна презентація

Тема 3. Підготовча стадія бізнес-планування

2

Компьютерна презентація

Компьютерна презентація

Тема 4. Структура та стандарти розробки бізнес-плану

2

Компьютерна презентація

Компьютерна презентація

Тема 5. Комп’ютерні засоби підтримки розробки бізнес-плану

2

Компьютерна презентація

Компьютерна презентація

Тема 6. Презентація бізнес-планів

2

Компьютерна презентація

Компьютерна презентація

Тема 7. Експертиза бізнес-планів

2

Компьютерна презентація

Компьютерна презентація

Інноваційні навчальні технології, що використовуються на практичних заняттях

Порядковий номер

і тема заняттяКількість годин

Види інноваційної навчальної технології

у поточному

навчальному

році


заплановано

з наступного

навчального року


Тема 1. Сутність та класифікація бізнес-планів

2

Міні-лекція з обговоренням проблемних питань та розглядом кейсів

Міні-лекція з обговоренням проблемних питань та розглядом кейсів

Тема 2. Методологія та організація бізнес-планування

2

Семінар-дискусія

Комп’ютерний тренажерСемінар-дискусія

Комп’ютерний тренажерТема 3. Підготовча стадія бізнес-планування

2

Семінар-дискусія

Комп’ютерний тренажерСемінар-дискусія

Комп’ютерний тренажерТема 4. Структура та стандарти розробки бізнес-плану

2

Семінарське заняття з презентацією колективних завдань та дискусією щодо структури бізнес-плану

Семінарське заняття з презентацією колективних завдань та дискусією щодо структури бізнес-плану

Тема 5. Комп’ютерні засоби підтримки розробки бізнес-плану

2

Практичне заняття з використання спеціальних програмних продуктів для розробки бізнес-планів

Практичне заняття з використання спеціальних програмних продуктів для розробки бізнес-планів

Тема 6. Презентація бізнес-планів

2

Практичне заняття – презентація розроблених бізнес-планів

Практичне заняття – презентація розроблених бізнес-планів

Тема 7. Експертиза бізнес-планів

2

Практичне заняття – експертиза розроблених

Практичне заняття – експертиза розроблених

ДОВІДКОВО:


1. Нові підручники (навчальні посібники) з дисципліни , які кафедра планує завершити в поточному році:


  • Бізнес-планування. Підручник./Лігоненко Л.О. и колектив .авторов ( під заг. ред... Лігоненко Л.О.).2. Навчально-методичні розробки з дисципліни , над якими планується робота в 2014/2015 навчальному році:

  • Лігоненко Л.О. Навчально-методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Бізнес-планування»


  • Лігоненко Л.О. Комп’ютерний тренажер для набуття та контролю практичних навичок з дисципліни «Бізнес-планування»


Завідувач кафедри С. М. СобольБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка