Економіка біржової торгівлі мета викладання навчальної дисципліниСкачати 63.69 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір63.69 Kb.
ЕКОНОМІКА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи знань з теорії організації і функціонування бірж.
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути спеціаліст:
знання і розуміння:

основ біржового підприємництва;

принципів організації біржевої діяльності;

знати умови різних біржових контрактів;

сутності та особливостей праці різних учасників біржі.
застосування знань і розумінь:
уміння обчислювати результати біржових операцій;

розвиток практичних навичок визначення прибутку за біржовими контрактами;

умінь щодо роботи біржового брокера;

розвиток навичок мислення, уміння розмірковувати над обиранням формаи конракту на біржі.формування суджень:

здатність формулювати поняття «котировки », «біржового контракту» та інш.;

здатність оцінити фінансовий стан «гравця»;

визначати різні види та типи договорів, що укладаються та біржі;

прогнозувати різні можливості щодо результатів біржової діяльності.
3. Дисципліна за вибором студента.
4. Оцінювання:

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;

підсумкове – залік.
5. Мова викладання:

українська, російська. 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

ECTS – 3


Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»за вибором студента

Рік підготовки:

3-й

-

Модулів - 1

Напрям підготовки
6.030504 – „Економіка підприємства”

Семестр:

Змістових модулів - 2

6-й

-

Лекції:

30 год.

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання

-


Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Практичні, семінарські:

15 год.
Лабораторні:

Загальна кількість годин – 90

-

-

Самостійна робота:

Тижневих годин для денної форми навчання:
45 год.

-

Індивідуальні заняття:

аудиторних – 3

-

-

самостійної роботи студента – 3

Вид контролю:

залік


7.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Сутність біржового підприємництва.
Тема 1. Біржова торгівля як основа біржової діяльності.

Тема 2. Функції і види бірж. Основні види біржової діяльності.

Тема 3. Організація біржової діяльності .

Тема 4. Державне регулювання діяльності бірж.
Змістовий модуль 2. Основні типи біржових операцій на товарній біржі

Тема 5. Основні види біржових угод на товарній та фондовій біржах.

Тема 6. Хеджування у біржовій діяльності

Тема 7. Сутність та оцінка ефективності посередницької діяльності.

Тема 8. Учасники біржових спекуляцій.
8. Рекомендована література

Базова

 1. Закон України “Про товарну біржу” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 10, ст.139

 2. Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: Рішення ДКЦПФР від 12.12. 2006р., № 1449.

 3. Положення про депозитарну діяльність: Затв. рішенням Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовт. 2006 р., № 999.

 4. Положення про функціонування фондових бірж: Затв. рішенням Держ. комісії з цінних паперів і фондового ринку від 19 груд. 2006 р., № 1542.

 5. Положення про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами власних акцій: Затв. рішенням Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 квіт. 2000 р., № 42

 6. Положення про державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: Затв. Указом Президента України від 4 квіт. 2003 р., № 292/2003.

 7. Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів: Затв. наказом Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листоп. 1997 р. № 45

 8. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовт. 1996 р. № 448/96-ВР // Закони України: В 12 т. - Т. 11. - С. 177-188.

 9. Бланк И.А. Торгово-посредническое предпринимательство (экономические основы биржевой торговли) – К.: Наукова думка, 1992.- 232 с.

 1. Макогон Ю. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 423 с.

 2. Міщук Г. Товарні біржі України: тенденції та проблеми розвитку // Економіка України. - 2005. - № 4. - С. 47-54

 3. Про біржу і цінні папери: Збірник законів. - Харків: ПП "ІГВІНІ", 2006. - 190, с.

 4. Селезньов В. В. Основи ринкової економіки України. - К.: А.С.К., 2006. - 687 с.

 5. Сохацька О. М. Біржова справа: Підручник. - Тернопіль : Катрт-бланш, 2003. - 602 с.

 6. Шебаніна О. В. Біржовий ринок: ретроспектива розвитку, основні проблеми і напрями їх розв'язання // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С.104-109

 7. Шканова О. М. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 319 с.


Допоміжна


 1. Васильева Вита Владимировна.Экономика и организация биржевой торговли[Текст]: курс лекций для студ. днев. и заоч. формы обучения спец. 7.050107 "Экономика предприятия"/ В. В. Васильева; ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, каф. экон. теории.-Донецк,2005.-73с.-Библиогр.:с.73.-ББК У422.3-212.13я73

 2. Положення про державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: Затв. Указом Президента України від 4 квіт. 2003 р., № 292/2003.

 3. Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів: Затв. наказом Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листоп. 1997 р. № 45 //.

 4. Кушнір Т.Б.Економіка і організація біржової торгівлі : Навч.посіб.для студ.екон.спец.вищ.навч.закл. . - Х.:Консум, 2003 . - 216с.

18. Біржова діяльність.под ред.Кромаренко В.І., Холод Б.І. та інш . - К.:ЦУЛ, 2003 . - 264с.

19. Лукьяненко Д.Г.Міжнародна економічна інтеграція.-К,:ЦУЛ,1996.- 124 с.

17. Синицкий Б.И. Внешнеэкономические операции: организация и техника.-М.: ЮНИТИ, 1996.-96 с.

20. Бирючев О.И. О возможности страхования бюджета от падения мировых цен на нефть //Финансы. – 2002. – №5. – С.43–47.

21. Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг: курс лекций.– К.: ВИРА-Р, 2002.– 368с.

22. Найман Э.Л. Мастер-трейдинг: секретные материалы.– М.: Альпина паблишер, 2002. – 320с.

23. Савельев Є.В., Куриляк В.Є. Нова економіка і моделі її формування в Укріїні // Журнал європейської економіки.– 2002. – Т.1. – №1. – С.25-37.

24. Демьяненко С., Немченко Г. Ликвидность цены зерновых - предпосылка для формирования аграрного фьючерсного рынка в украине // Экономика Украины.- 2004. - №5. - с. 66-72.

25. Мищук Г. Товарные биржи в украине: тенденции и проблемы развития //

экономика украины. - 2005. - №4. - с. 47-53.

26. Повний С.М. Паливно-енергетичні біржі як інструмент державного

регулювання економіки // Зб. Наук. Праць донду. - донецьк: норд-прес. -

2005. - с. 96-106.

27. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. /М.А. Коваленко, Л.М. Радванська, Н.В. Лобанова, Г.М. Швороб. — Херсон: Олді-плюс, 2004.-432 с.28. Русалева Л.Ю., Иванов М.А. Товарная биржа :Цчебное пособие.М.:Вузовская книга, Новосибирск: НГФЭиУ, 1998.-60с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка