Економічні потребиСкачати 156.14 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір156.14 Kb.
Конспект лекції
Тема: ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ

ТА ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Мета:

- навчальна: з’ясувати сутність понять «потреба», «економічний інтерес», «виробництво», «відтворення», розглянути типи відтворення, виокремити основні фактори процесу виробництва; розкрити зміст закону зростання потреб; встановити залежність процесу виробництва та наявних виробничих можливостей;

- розвиваюча: розвинути інтелектуальну сферу особистості;

- виховна: сформувати почуття громадської відповідальності, значущості, активізувати життєву позицію, покращити економічну культуру, розширити світогляд.


Тип заняття: лекція
Обладнання: підручники з дисципліни, робочі зошити, проектор, відеофрагмент «Економічні ресурси».

Основні поняття: економічна потреба, економічний інтерес, закон зростання потреб, процес виробництва, відтворення, сукупний суспільний продукт, просте та розширене відтворення, робоча сила, предмет праці, засіб праці.
Хід заняття
1.Організаційний момент: перевірка присутніх, наявність чергових.
2.Контроль знань:

Фронтальне опитування

1). Дайте визначення поняття «економічна теорія». Назвіть об’єкт і предмет

дослідження.

2). Як сформувалась і розвинулась економічна думка в Стародавньому світі?

3). Що Ви знаєте про зародження економічних вчень?

4). Виникнення політичної економії.

5). Назвіть та коротко охарактеризуйте основні напрями сучасної економічної теорії.

6). Як розвивалась економічна думка в Україні?

7). Які Ви знаєте економічні закони? Проаналізуйте декілька з них.

8). Що називають «економічною категорією»? Наведіть приклад.

9). Які Ви знаєте методи економічної теорії?
3.Підготовка студентів до вивчення нового матеріалу
3.1.Мотивація навчальної діяльності студентів на занятті
Головним суб'єктом економіки у демократичному суспільстві є особа, колектив, співтовариство рівноправних громадян, народ. Тобто ми самі створюємо економіку своєї країни. Адже саме ми своїми активними цілеспрямованими діями впливаємо на розвиток науки, техніки, соціально-економічного прогресу в країні. Яким чином – залежно від реалізації своїх інтересів, потреб. Отже, від задоволення наших потреб та інтересів безпосередньо залежить побудова високорозвиненої ефективної економіки, досягнення соціального прогресу суспільства, або навпаки. Сьогодні ми спробуємо переконатись у тому, що економічні потреби – головний рушій економіки.

3.2.Повідомлення теми та плану заняття:

«Економічні потреби і виробничі можливості суспільства»

План:

1.Економічні потреби: поняття, види.2.Економічні інтереси: поняття, види.

3.Закон зростання економічних потреб.

4.Виробництво та його основні фактори.

5.Виробничі можливості та проблема економічного вибору.4.Вивчення нового матеріалу
1.Економічні потреби: поняття, види
Впрямая соединительная линия 9икладач у формі бесіди пояснює студентам новий матеріал. Студенти активно беруть участь у бесіді, даючи відповіді на запитання викладача, висловлюючи власні думки.
Кожна людина, як і кожне суспільство, постійно стикається з багатьма економічними проблемами, пов’язаними з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ. Усі ці проблеми фактично зводяться до вирішення трьох фундаментальних і взаємопов’язаних організаційних питань:


  • що виробляти? У цьому ключовому питанні організації економічної діяльності виражені відразу декілька проблем:які речі чи послуги слід зробити? Скільки саме? Коли це зробити?

  • як виробляти? Йдеться про таке: хто і де має зробити необхідні речі і послуги? З яких ресурсів і якими технологіями?

  • для кого виробляти? Хто і за яких умов буде споживачем вироблених благ? Платно чи безплатно? Кому дістанеться вигода? Чи справедливо так?

Цими трьома питаннями щоразу переймається кожна людина, зайнята чи то в домашньому господарстві, чи то у бізнесі, чи деінде. Так само важливими вони є і для державних діячів. Однак, як ми побачимо далі, кожен індивід і кожна людська спільнота вирішують ці питання економіки по-різному.

Найперша економічна проблема – що виробляти? – полягає у визначенні, або виборі, потреб. Саме потребами визначається мета та оцінюється кінцевий результат господарської діяльності.

Потреби це стан незадоволення, або відчуття необхідності у чомусь. Потреби зароджуються у формі об’єктивної мети, конкретної цілі людини. Відтак вона ставить перед собою завдання і прагне його виконати. Потреби являються своєрідними мотиви людини, що спонукають її до діяльності. У кожного з нас є потреби економічні, соціальні, політичні, правові, культурні, національні та ін.

На вашу думку, що називають економічною потребою?

Економічні потреби – це ідеальний внутрішній мотив людини, що спонукає її до економічної діяльності з метою забезпечення власного добробуту та добробуту членів своєї сім’ї.

Людські потреби надзвичайно різноманітні, а тому їх класифікують за певними ознаками, зокрема:
  • за походженням:

1.первинні потреби – нагальні, невідкладні потреби, які за своєю природою є фізіологічними, здебільшого генетичними (потреба у харчуванні, питті, диханні, сні, статеві потяги тощо).

2.вторинні потреби – мають психологічну природу (потреби в освіті, у спілкуванні, повазі, праці, успіху, власності, свободі, владі тощо). Такі потреби зазвичай усвідомлюються людьми в міру набуття життєвого досвіду, а відтак, значно вирізняються у людей різних країн та епох.
  • за формою задоволення:

1.потреби, які задовольняються індивідуально (наприклад, потреби їжі, одязі, сні);

2. потреби, які задовольняються колективно (шкільна і професійна освіта, користування бібліотеками, музеями, громадським транспортом тощо).
  • за характером:

1.споживчі, або кінцеві, потреби. Це потреби безпосередньо людей як споживачів. Завдяки втамуванню цих потреб власне й живе людина як біосоціальна істота. Блага, що втамовують особисті потреби, називають предметами споживання (їжа, одяг, житло, освіта тощо).

2.виробничі, або інвестиційні, потреби. Це – потреби людей як суб’єктів господарювання. Задоволення цих потреб необхідне для виробництва нових благ. Блага для виробничих потреб називають засобами виробництва (сировина, матеріали, устаткування, господарські приміщення тощо). Засоби виробництва у споживанні не знищуються, а перетворюються у форму, придатну для задоволення інших потреб (виробничих чи кінцевих).
  • за ступенем задоволення:

1.Абсолютні – це максимально можливий обсяг виробництва матеріальних благ і послуг за найбільш сприятливих умов, які могли б бути спожиті суспільством.

2.Дійсні – ті, які задовольняються при оптимальних розмірах виробництва, у даному разі при значному недовантажені виробничих потужностей та армії безробітних.

3.Фактичні – виступають у формі задоволеного платоспроможного попиту. Вони визначаються співвідношенням цін на предмети споживання і грошових доходів населення.


  • за своєю природою:

1.Фізіологічні – основні потреби у товарах і послугах, без яких неможливе існування людини.

2.Соціальні – потреби у здобутті освіти, медичних послуг, соціальному страхуванні, вихованні дітей.

3.Духовні (інтелектуальні) – потреби людини у відвідуванні кіно, театру, картинних галерей, читанні художньої літератури, розвитку особистості.


  • економічні потреби окремої людини і трудового колективу

слід згрупувати навколо потреб:

1.Людини-працівника – народжується у виробництві і пов’язані з процесом праці, з можливістю працювати тобто потреби у якісному вдосконаленні умов праці (санітарно-гігієнічні умови, фізичні небезпеки і т.д.).

2.Людини-власника – це потреби в отриманні гідної для сучасного суспільства заробітної плати, у привласненні частини прибутку через механізм володіння акціями підприємства, в отриманні частини доходу від вкладених в ощадні банки трудових заощаджень.
Звичайно, потреби у різних людей різні і можуть змінюватися у часі і просторі, тобто вони суб’єктивні. Людина неспроможна водночас втамувати усі свої потреби. Тому кожен із нас визначає власну шкалу потреб і, виходячи з неї, визначає які потреби втамувати у першу чергу, а які ліпше відкласти. Таке ранжування потреб за ступенем важливості в кожен даний момент добре ілюструє піраміда, або ієрархія, потреб Маслоу (рис.1).

Рис.1.Піраміда потреб А.Маслоу
Впрямая соединительная линия 8икладач малює піраміду, знайомить із її змістом студентів. Разом

обговорюють важливість поетапного задоволення потреб людиною.

Людям загалом властиво втамувати потреби в міру їх важливості, переходячи поступово до потреб більш високого рівня, усвідомлюючи їх значущість для себе. Звичайно, така закономірність втамування потреб аж ніяк не виключає індивідуальних особливостей окремих людей, здатних обмежувати себе у деяких потребах, а то й узагалі нехтувати ними.

______________________________________________________________2.Економічні інтереси: поняття, види
Інтереси – це усвідомлені потреби, які люди прагнуть реалізувати у своїх діях. Це усвідомлені економічні потреби окремих людей, соціальних верств, груп та класів. У свою чергу, економічні інтереси знаходять свій вияв у поставлених, конкретних завданнях та діях щодо їх досягнення. Економічні інтереси більшості сучасних працівників спрямовані на отримання предметів споживання та послуг, а інтереси власників засобів виробництва – на збільшення різних видів власності (папери, метал, майно). Тому засобом реалізації економічних інтересів працівників є отримання заробітної плати, а власників засобів виробництва – привласнення прибутків.
Економічні інтереси можна класифікувати за різними критеріями.

- за ознакою суб’єктності: особисті, колективні, суспільні інтереси.

- за важливістю: головні, другорядні.

- за часовою ознакою: поточні, перспективні.

- за об’єктом інтересів: майнові, фінансові, інтелектуальні, режиму праці, вільного часу, комфорту, умов праці та життя.
Кожний вид економічних інтересів є персоніфікованим, відокремленим, ґрунтується на певній потребі, він органічно пов’язаний з колективним і суспільним інтересом. Це створює підґрунтя для єдності головних інтересів і відбивається у меті виробництва.

________________________________________________________________


3.Закон зростання економічних потреб
У суспільстві діє ЗАКОН ВСЕЗАГАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБ. Закон зростання потреб відображає безперервне зростання маси і різноманітності споживчих вартостей в результаті зростання продуктивних сил. Це призводить до зміни структури виробництва і витіснення існуючих.

Існує тісний зв’язок між економічними потребами та виробництвом, обміном, споживанням. Необхідність задоволення економічних потреб спонукає виробництво створювати необхідні життєві блага. У свою чергу, виробництво, створюючи нові товари і послуги, стимулює розвиток потреб людини. Задоволення економічних потреб здійснюється в процесі споживання. Розвиток та задоволення потреб у кінцевому підсумку залежить від ступеня зрілості економічної системи.

________________________________________________________________
4.Виробництво та його основні фактори
Давайте пригадаємо, що таке економічна потреба?Хто або що забезпечує наші потреби?( Студенти – люди, працівники, суспільство, суспільне виробництво). Чи можемо ми існувати без потреб?Не можемо, тому й процес виробництва не може зупинитись.

Маса продуктів, що виробляється в країні, знаходиться у безпосередньому русі. Початком цього руху є виробництво, а закінченням – споживання. Так само, як і суспільство не може перестати споживати, воно не може перестати виробляти. Для того, що суспільство існувало, виробництво має постійно відновлюватися, проходячи стадію виробництва, розподілу, обміну та споживання.


Впрямая соединительная линия 10икладач на дошці малює схему

«виробницто→розподіл→обмін→споживання», пояснюючи, що такий ланцюг проходить продукція, що виробляється (товари і послуги). Коли товар споживається, він знову повинен «виробитись», тобто повернутись на першу стадію.
Отже, процес постійного відновлення, безперервного повторення процесу виробництва називається відтворенням.

прямая соединительная линия 11


Викладач разом із студентами намагається сформувати поняття виробництва.
Виробництво – цілеспрямована діяльність людей, які мають на меті створити споживчі блага для задоволення своїх потреб;

– це процес створення життєвих благ, необхідних для існування і розвитку людського суспільства.


Дпрямая соединительная линия 12ля того,щоб продукт проходив стадії виробництва і споживання, ще щось має відновлюватись? Повторюватись? З чого виготовляють товари? (Студенти: природні ресурси, сировина)
Впрямая соединительная линия 13икладач поясненням і питаннями підводить студентів до відповіді що ж відтворюється у процесі відновлення?
Отже, процес відтворення стосується:

1.Сукупного суспільного продукту. Він являє собою товари і послуги, створені працею сукупного працівника (працездатного населення країни) у різних сферах і галузях виробництва за певний проміжок часу (як правило, за рік);

2.Робочої силисукупність фізичних та розумових здібностей людини, її здатність до праці. Сутність відтворення робочої сили полягає у безперервному відновленні та підтриманні фізичних сил і розумових здібностей людини;

3.Виробничих відносин (сукупність відносин між людьми у процесі виробництва);

1.Організаційно-економічні відносини – відображають спосіб поєднання основних факторів виробництва (спеціалізації, кооперації, концентрації).

2.Соціально-економічні відносини – це відносини між людьми з приводу привласнення ними засобів і наслідків виробництва, суспільний спосіб поєднання працівника з засобами виробництва.

3.Техніко-економічні відносини – відносини між людьми з приводу використання ними знарядь та предметів праці у процесі виробництва, за допомогою яких вони впливають на сили природи і створюють необхідні життєві блага.4.Природних умов економічного зростання (природні ресурси).

Розрізняють два типи відтворення:

А). Просте – це відновлення виробництва в незмінних масштабах щодо кількості і якості виготовленого продукту. Фактори виробництва не змінюються, додатковий продукт цілком використовується самими виробниками для особистого споживання. Характерне для традиційних суспільств з неринковою економікою.

Б). Розширене – це відновлення виробництва у кожному наступному циклі у зрослому масштабі щодо кількості і якості виготовленого продукту. Для того, щоб розширене відтворення відбулося, треба щоб до початку нового виробничого циклу (року) були додаткові, або більш якісні ресурси, з яких можна виробляти більше продуктів.
Демонстрація відеофрагменту «Економічні ресурси»
Ппрямая соединительная линия 15ісля перегляду коротке обговорення і запис схеми на дошці з допомогою студентів.

РЕСУРСИ + ФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ = ТЕХНОЛОГІЇ

(прямая со стрелкой 18ЇЖА ЕКОНОМІКИ) ТА РОЗУМОВІ

прямая со стрелкой 16 ЗДІБНОСТІ ЛЮДИНИ

прямая со стрелкой 17

ВИРОБНИЦТВО

прямая со стрелкой 19

ЕКОНОМІКА

(Матеріальна і духовна культура)Отже, основними чинниками процесу виробництва є:

1.Робоча сила – сукупність фізичних та розумових здібностей людини, її здатність до праці. Праця – процес споживання робочої сили, доцільна людини спрямована на видозміну і пристосування предметів і сил природи, з метою задоволення їх потреб. Характеризується усвідомленістю дій, досягненням певних результатів. Носієм робочої сили є людина-працівник, яка виступає особистим фактором виробництва.2.Предмет праці – це те, на що спрямована діяльність людини і становить матеріальну основу створюваного продукту. Розрізняють первинні (кам’яне вугілля, ліс, залізна руда, нафта,риба) та вторинні (сировина – метал, бавовна, цемент)предмети праці.

3.Засоби праці комплекс речей, якими людина діє на предмети праці (інструменти, машини, обладнання, виробничі будівлі, транспортні засоби, резервуари).

_______________________________________________________________


5.Виробничі можливості та проблема економічного вибору.
За будь-яких умов кожна людина, маючи безмежні потреби, всякий раз стикається з обмеженістю своїх фізичних, інтелектуальних і часових можливостей. Так само завдяки обмежено у своїх можливостях і суспільство, адже його природні, матеріальні, трудові і фінансові ресурси мають кількісну і якісну мережу. Якби люди й суспільство мали усе необхідне для задоволення своїх потреб і в достатній кількості або ж їм вдалося обмежити свої потреби, то не було б жодної економічної потреби. Та такі проблеми існують і існують через те, що засоби задоволення потреб у кожної людини повсякчас наявні лише в обмеженій кількості, або, інакше кажучи, є рідкісними.

Ресурси характеризуються обмеженістю, відповідно це обмежує виробничі можливості кожного господарства. Тоді господарство обирає що і в якій кількості планує випустити: збільшити обсяги виробництва одного блага можна тоді, якщо відмовитись від виробництва іншого.


Задача: Припустимо, підприємство, на основі використання наявної сировини – молока, виготовляє два види продукції: морозиво та масло. Побудуємо криву виробничих можливостей. Побудувавши криву ми спостерігаємо той чи інший варіант економічного вибору.
Умова:

Вид продукту

Виробничі альтернативи

А

Б

В

Г

Д

Морозиво,т

10

9

7

4

0

Масло,т

0

2

3

4

4Пояснення: обмеженість ресурсів дає йому змогу виготовляти протягом тижня цю продукцію у різних альтернативних співвідношеннях (наборах): або (А) лише 10 тонн морозива, або (Д) лише 4 тонни масла, або ж вибрати проміжний варіант, розподіливши ресурси між обома видами продукції. Побудувавши на основі даних цієї таблиці графік, отримаємо криву лінію, яка наочно відображає межу виробничих можливостей цього підприємства. Крива виробничих можливостей містить багато точок, координати яких вказують на той чи інший варіант економічного вибору. Будь-яка з цих точок означає, що лише за такого розподілу ресурсів підприємство отримує максимум продукції, тобто його виробничий процес стає ефективним. Разом з тим, через задану обмеженість ресурсів усяка інша комбінація виробництва морозива та масла буде або неефективною, тобто не забезпечуватиме повного використання ресурсного потенціалу підприємства (до межі виробництва, наприклад, у точці М), або ж нереальною (вибір за межею можливостей, наприклад у точці Н).
Таким чином, крива виробничих можливостей, як модель економіки, цікава тим, що вона наочно показує ефективний і неефективний стани економіки.

5.Закріплення нового матеріалу:
1.Що таке економічні потреби? Як вони формуються? Які види економічних потреб ви знаєте?

2.Що являють собою економічні інтереси? Які види економічних інтересів ви знаєте?

3.Чому економічні потреби та інтереси є стимулами економічного розвитку?

4.Дайте характеристику процесу відтворення.

5.Що називають сукупним суспільним продуктом?

6.Розкрийте зміст поняття виробництво?

7.Що називають ефективністю виробництва?

8.Розкрийте сутність проблеми економічного вибору?

9.Розкрийте сутність закону зростання потреб.

6.Підведення підсумків: оцінювання підготовки студентів до заняття.
7.Завдання додому:

1). Вивчити конспект лекції.2).Поглибити та закріпити отриманні знання текстом посібників (1.Мочерний С.В. Основи економічних знань – К.: Феміна, 1995. – Тема 5-6. 2.Основи економічних знань: Навч.посіб. / А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. – 2-ге вид., перероб. І допов. – К.:Вища шк., 2002. – §7-8).


Студент повинен знати: основні поняття теми.

Студент повинен вміти: пояснити, порівняти, аналізувати і узагальнювати вивчений матеріал.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка