Екологія води 8 клас (17 годин) Пояснювальна запискаСкачати 131.51 Kb.
Дата конвертації29.11.2016
Розмір131.51 Kb.
Затверджено Міністерством освіти і науки України

(наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)

ЕКОЛОГІЯ ВОДИ

8 клас (17 годин)Пояснювальна записка

Як свідчить реальна дійсність, рівень екологічного виховання громадян України дуже низький. Всі знають, що екологічна ситуація дуже складна і загрожує існуванню нації, однак активної життєвої позиції не виявляють.

Програма курсу «Екологія води» передбачає глибше і повніше опанування знань про водні ресурси своєї місцевості; формування екологічної свідомості, екологічної культури школярів та їх готовності до активних дій з охорони природи. Головна увага зосереджена навколо ідеї збалансованого розвитку суспільства і базується на основних принципах екологічного світогляду.

Актуальність вивчення цієї проблеми незаперечна. Вода може поліпшити чи погіршити умови життя людей у суспільстві. Водні ресурси країни обмежені та нерівномірно розміщені по території держави. Доступна прісна вода має низьку якість. Крім того вода у нашій країні використовується вкрай нераціонально, в тому числі й в побуті. Особливістю програми є посилення практичної спрямованості екологічної освіти. Процес навчання має проблемно-розвиваючий характер. Програмою передбачається значна кількість лабораторних, практично — дослідницьких робіт, екскурсій, уроків — захистів проектів.

Програма курсу розрахована на учнів сьомих — восьмих класів.

Мета та завдання курсу:

— розширити та поглибити теоретичні знання шкільного курсу про водні ресурси своєї місцевості;

— забезпечити засвоєння учнями основних екологічних понять;

— сформувати практичні навички проведення моніторингу водних екосистем;

— сформувати в учнів наукове розуміння взаємозв’язків;

— сформувати вміння застосувати набуті знання на практиці;

— виховувати любов до природи, до рідного краю;

— формувати екологічне мислення та екологічну культуру.

Програма побудована з огляду на дотримання системності знань учнів, певної послідовності та наступності навчального матеріалу.

ЗМІСТ ПРОГРАМИЗміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Розділ 1. Вступ. Екологічне право (2 год.)

Тема: Вступ. Екологічне право (2 год.)

Екологія — наука про взаємозв’язки живих організмів. Завдання сучасної екології. Екологічні фактори: біотичні, абіотичні, антропічні. Глобальні та локальні екологічні проблеми.

Екологія води. Поняття про забруднення та забруднювачі.

Законодавчі акти про охорону води. Роль державних та громадських організацій в збереженні води.Практична робота № 1.

«Ознайомлення з законами України про охорону вод».Учень пояснює:

характеризує:

 • зв’язки організмів з живою і неживою природою;

обґрунтовує:

 • необхідність дотримання законодавчих актів щодо збереження та охорони вод;

наводить приклади:

 • джерел забруднення води;

 • локальних та глобальних екологічних проблем;

виносить судження:

 • щодо ролі та діяльності державних та громадських організацій у збереженні вод.

Розділ II. Вода у природі і побуті (7 год.)

Тема І. Вода в природі.

Види, джерела забруднення, методи очищении води

(4 год.)

Вода найпоширеніша речовина планети. Фізичні властивості події. Види води: прісна, солона, мінеральна, дистильована, тверда, м’яка. Вода жива та мертва. Структурована вода.

Забруднення води: механічне, хімічне, біологічне, теплове, фізичне. Вплив забруднення води на

здоров’я людини.

Поняття про користувачів та споживачів води. Споживачі як джерело промислового, сільськогосподарського, комунального забруднення води. Методи очистки води.

Практична робота 2. «Одержання живої та мертвої води в домашніх умовах».

Лабораторні роботи

1. «Визначення біологічного забруднення води за допомогою розчину перманганату калію».

2. «Визначення кислотності води».


Учень описує:

 • фізичні властивості води;

пояснює:

характеризує:

« види забруднення води: механічне, біологічне, теплове, хімічне; • методи очистки води;

порівнює:

наводить приклади:

 • джерел забруднення води;

аналізує:

 • вплив користувачів та споживачів на стан води;

оцінює:

 • наслідки впливу споживачів на стан води;

 • вплив забруднення води на організм людини;

робить висновки:

дотримується правил:

 • техніки безпеки при виконанні лабораторних та практичних робіт.

Тема II. Вода в побуті (3 год.)

Характеристика джерел води, що використовуються в побуті (річкова, джерельна, дощова, артезіанська водогінна та водогінна з відкритих водойм).

Використання води в сім’ї. Технічна вода (для вологого прибирання, туалету, прання білизни). Вода для забезпечення життєдіяльності організмів (людини, кімнатних рослин).

Доведення води до кондиції в залежності від потреб (відстоювання, фільтрування, кип’ятіння).Практична робота № 3.

«Дослідження об’єму спожитої води сім’єю».Лабораторна робота № 3.

«Визначення придатності води для пиття».Учень описує:

 • джерела води, що використовуються в побуті;

пояснює:

 • вплив води з різних джерел на організм людини;

 • необхідність використання технічної та питної води залежно від потреб;

характеризує:

 • властивості річкової, водогінної, дощової води;

 • методи доведення води до кондиції (відстоювання, фільтрування, кип’ятіння).

обґрунтовує:

 • необхідність економного використання води;

вміє:

 • отримати придатну для використання воду в залежності від потреб;

застосовує знання:

 • для профілактики захворювань;

дотримується правил:

Розділ III. Вода і здоров’я (7 год.)

Тема 1. Школа виживання (5 год.)

Вода і здоров’я. Загартування водою. Лікувальні води.

Основні методи отримання питної води в туристичних походах.

Вода та народна мудрість (обряди, казки, прикмети).

Практичні роботи

4. «Вивчення торгівельних марок питної води своєї області та України».

5. «Підбір загадок, скоромовок про воду. Опис обрядів з використанням води».

6. Екологічна акція «Джерело».

Учень описує:

 • методи загартування водою;

знає:

 • правила загартування;

пояснює:

 • значення загартування для здоров’я людини;

характеризує:

класифікує:

 • лікувальні води залежно від хімічного складу води;

вміє:

 • отримувати питну воду в туристичних походах;

аналізує:

дотримується правил:

 • техніки безпеки при проведенні екологічних акцій;

 • поведінки в походах.

Тема II. Захист екологічних проектів (2 год.)

Орієнтовна тематика екологічних проектів:

1. «Методики доочищення води в домашніх умовах».

2. Загартування організму

«В здоровому тілі — здоровий дух!».

3. «Вода — джерело життя, а не джерело отруйних речовин».

4. «Вода у місті майбутнього».

5. «Вода для майбутніх поколінь».6. «Лікування водою».

Учень вміє:

 • приймати виважені екологічні рішення;

 • застосовувати знання па практиці;

 • моделювати та прогнозувати екологічні ситуації;

обґрунтовує:

 • залежність стану здоров’я від якості води;

робить висновки:

 • вода — необхідна умова для життя живих організмів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Балкова Р. и др.; Пер со словац. Черноруцкой. Над водой, под водой. — Минск: БелВагриус, 1998. — 71 с.

 2. Батманнгхслидж Ф. / Пер. с англ.. Бакушева Е.А. Ваше тело просит воды. Минск, ООО «Попурри», 2004. — 208 с.

 3. Білявський Г.О., Фурдуй P.C. Основи екологічних знань: Підручник. — К.: Либідь, 1993. — 304 с.

 4. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй P.C. Основи загальної екології: Підручник. — К.: Либідь, 1993. — 304 с.

 5. Білявський Г.О., Бутчснко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія і практикум. Навчальний посібник. К.: Лібра, 2002. — 352 с.

 6. Водний кодекс України. Київ: Україна, 1995.

 7. Все про воду для майбутнього споживача. Посібник для вчителя до факультативного курсу для 8 класу. СН2М HILL Interntional Services, Денвер США. Львів: ПП «Аніка — М», 2002. — 183 с.

 8. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. Кишинеу: Гл. ред. МСЭ, 1990. — 408 с.

 9. Дерій С.І., Шлюха В.О. Основи екології. К.: Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2000. — 200 с.

 10. Джигсрей B.C., Сторожук B.M., Яцюк P.A. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Підручник. — вид. 3-тє, доп. Львів: Афіша, 2001. — 272 с.

 11. Жива вода — 96. Підсумки загальнонаціональної компанії з охорони малих річок / Національний екологічний центр України. Київ. 1997. — 88 с.

 12. Закон України про охорону навколишнього природного середовища. Київ: Україна, 1991.

 13. Казімірова Л.П., Юглічек Л.С., Білик Р.Г. Екологічна освіта на Хмельниччині. — Вид. 2-е, виправлене і доповнене. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. — 180 с.

 14. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Київ: Україна, 1998.

 15. Кучерявий В.П., Чернявський М.В., Гаманюк Т.І. Раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища: курс лекцій. — Київ: УМК ВО, 1990. — 148 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка